Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-04-12

Sammanträde 2016-04-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport april 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport april 2016.pdf
Ekonomisk rapport 2016-03-17.pdf
Flyktingmottagandet 2016.pdf
Månadsuppföljning februari.pdf

2 Uppföljning av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi *

Dnr 2016/KS 0118 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Uppföljningen av energiplanen noteras.
2. Uppföljningen av energieffektiviseringsstrategin noteras.
3. Uppföljningen av klimatstrategin noteras.
4. Ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor antas.

Beskrivning av ärendet
Tekniska kontoret har fått i uppdrag att följa upp och revidera kommunens energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi. Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen beslutas av kommunfullmäktige.

Kontoret har tagit fram ett förslag på en reviderad energieffektiviseringsstrategi och en reviderad energiplan (informationsdel). Målen i dokumenten är uppfyllda eller på god väg att uppfyllas. De flesta åtgärderna/åtaganden är klara eller pågående. Nya åtgärder/åtaganden ska tas fram fortlöpande. Ett förslag på ny klimat- och energistrategi som motsvarar den tidigare klimatstrategin och beslutsdelen i energiplanen har tagits fram. Den reviderade energieffektiviseringsstrategin och energiplanen föreslås ingå som bilagor i den nya klimat- och energistrategin.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera uppföljningen av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt att anta ny klimat- och energistrategi utan mål 5 och 6 samt med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi som bilagor.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har nya versioner av alla handlingar tagits fram med justering enligt kommunledningsutskottets förslag samt korrekturändringar. I strategin finns nu fyra mål föreslagna som harmonierar med länets och nationella klimatmål.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av energiplan energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §36.pdf
Rapport Energiplan Tyresö reviderad 2016.pdf
Energieffektiviseringsstrategi reviderad 2016.pdf
Klimat- och energistrategi för Tyreso kommun 2010-2020 reviderad 2016.pdf
Samlat åtgärdsdokument för energiplan energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi.pdf

3 Hyresindikation och programskiss för kultur- och kunskapscenter

Dnr 2016/KS 0117 44

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Hyresindikationen godkänns som en övre maximal gräns för kommunens åtagande i projektet. I de fortsatta förhandlingarna ska kommunen sträva efter ytterligare sänkt kostnad.
2. Kommunens intention är att tillsammans med Hemsö inom Norra Tyresö centrum etapp 2 uppföra ett kultur- och kunskapscentrum, som ska stå klart senast 2019, innehållande ytor för kultur och bibliotek, gymnasie- och vuxenutbildning samt andra ytor för kommersiella eller eventuella andra samhällsändamål.

Beskrivning av ärendet
Framtagen programskiss för Tyresö kultur- och kunskapscenter och hyresindikation redovisas för beslut i kommunstyrelsen enligt upprättat avtal. Det finns två preliminära avtal A respektive B där A även ersätter del av de befintliga p-platser som tas i anspråk vid utbyggnaden av norra Tyresö centrum.

Parternas målsättning är att programhandlingarna ska vara färdiga under juni 2016. Kommunstyrelsen har därför att besluta om den föreslagna hyresindikationen, det vill säga godkänna en preliminär hyra om vi ska gå vidare med projektet. Om inte hyresindikationen godkänns föreslås ett avslut av projektet.

Kommunledningsutskottet har noterat informationen och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §37.pdf
Programskiss hyresindikation Hemsö.pdf
TKKC_Samlat dok_20160310-A4.pdf
Tidsplan Hemsö.pdf
Indextillägg.pdf

4 Årsrapport 2015 tillsyn och granskning Medborgarfokus

Dnr 2016/KS 0070 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer årligen den granskningsplan som ligger till grund för tillsyn och kvalitetgranskningar. Uppdraget är att beskriva och bedöma kvaliteten med särskilt fokus på att medborgarnas perspektiv beaktas i verksamheterna.

Kvalitetsenheten ska årligen anmäla en samlad redovisning till kommunstyrelsen över vad som granskats under året och redovisa de slutsatser som kan dras av detta arbete. Kvalitetsenhetens rapport för år 2015 bifogas ärendet.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att informationen noteras.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Årsrapport.pdf
Kvalitetsenhetens tillsyn och granskning Årsrapport 2015.pdf

5 Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015

Dnr 2016 KSM0847.043

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015 godkänns.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetshetsberättelsen beskrivs hur verksamheterna inom miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bedrivits under året samt måluppfyllelse.
Bokslutsarbetet genomförs i enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt ska följas och användas. Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen.

Bilagor
§ 52 PU verksamhetsberättelse 2015 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse_påskriven_Verksamhetsberärrelse 2015 MSU.pdf
Verksamhetsberättelse Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015.pdf

6 Årsredovisning för Tyresö kommun 2015 *

Dnr 2016/KS 0091 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisningen för 2015 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi för 2015.

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2015. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har en ny version av årsredovisningen lagts till ärendet samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsberättelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Tyresö kommun 2015.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2015.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §39.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-02-17 § 4.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2016-02-18 § 2.pdf
Protokollsutdrag socialnämnden 2016-02-24 § 1015.pdf
Protokollsutdrag 20160218 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 2 årsbokslut.pdf
Protokollsutdrag 20160218 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 3 verksamhetsberättelse.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160222 § 2 Verksamhetsberättelse.pdf
Verksamhetsberättelse Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för 2015.pdf

7 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 *

Dnr 2016/KS 0123 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 noteras.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Verksamheten i Tyresö Bostäder AB under 2015 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 inklusive revisionsberättelse redovisas i bilagor. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen göra bedömningen att verksamheten i Tyresö Bostäder AB under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §40.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder 2015.pdf
Årsredovisning Tyresö bostäder 2015.pdf
Yttrande företagsledning.pdf
Styrelsens yttrande 2015.pdf
Lekmannarevisor granskningsrapport och PM.pdf
Revisionsberättelse 2015.pdf

8 Årsredovisning 2014-09-18 - 2015-12-31 för Tyresö vindkraft AB *

Dnr 2016/KS 0128 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31 noteras.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Verksamheten i Tyresö vindkraft AB under perioden 2014-09-18 - 2015-12-31 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31 redovisas i bilaga. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen göra bedömningen att verksamheten i Tyresö vindkraft AB under perioden 2014-09-18 - 2015-12-31 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31. Inför kommunstyrelsens sammanträde har ärendet kompletterats med revisionsberättelse, revisorernas granskningsredogörelse och granskningsrapport.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Tyresö vindkraft AB under perioden 2014-09-18 - 2015-12-31 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31.

Bilagor
Årsredovisning Tyresö Vindkraft AB med revisionsberättelse.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §41.pdf
Granskningsredogörelse för Tyresö vindkraft AB.pdf
Granskningsrapport Tyresö vindkraft AB för 2015.pdf

9 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015 *

Dnr 2016/KS 0124 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2015 noteras.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Verksamheten i Tyresö näringslivsbolag under 2015 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015 redovisas i bilaga. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen göra bedömningen att verksamheten i Tyresö näringslivsaktiebolag 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015. Inför kommunstyrelsens sammanträde kommer ärendet att kompletteras med revisorernas granskningsrapport.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Tyresö näringslivsbolag under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2015.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §42.pdf
Årsredovisning Tyresö Näringslivsaktiebolag med revisionsberättelse.pdf

10 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 *

Dnr 2016/KS 0101 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §43.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund protokoll 2016-02-16 § 5.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2015.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund Rapportering av revision per den 31 december 2015.pdf

11 Överföring av resultat samt budget för ej färdigställda investeringsprojekt *

Dnr 2016/KS 0137 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 242 831 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 enligt bilaga.
2. -3 171 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2015.

Beskrivning av ärendet
En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 har upprättats. Sammantaget för projekten enligt bilaga 1 uppgår budget som ska överföras till 2016 till 242 831 tkr. I kommunen finns ett antal intäktsfinansierade enheter vars ekonomiska resultat förs över i ny räkning påföljande år. Det sammanlagda beloppet uppgår till 3 171 tkr, fördelat på verksamheter som beskrivs i bilaga.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 242 831 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 enligt bilaga samt att -3 171 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2015.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §45.pdf
Tjänsteskrivelse Överföring av resultat samt budget för ej färdigställda investeringsprojekt.pdf

12 Information om behovsanalyser inom verksamhetsområdena 10-14 samt 16

Dnr 2016/KS 0094 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning samt 16 Näringsliv för åren 2017-2021. Behovsanalyserna kommer att utgöra underlag till den strategiska planeringen av kommunplanen. Analyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamheternas uppdrag.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har analys för verksamhetsområde 16 Näringsliv lagts till ärendet samt analys för verksamhetsområde 10 Plan och exploatering som bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. I analys för verksamhetsområde 11 Väghållning och park har avsnitt 8.1 uppdaterats vad gäller ökade kapitaltjänstkostnader och vilken effekt det blir för verksamheten med dagens system. I analys för verksamhetsområde 12 Miljö och trafik har avsnitt 8.1 bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler uppdaterats vad gäller underlag för bedömning av anslagsförändring.

Bilagor
Behovsanalys för verksamhetsområde plan och exploatering.pdf
Tjänsteskrivelse Information om behovsanalyser inför kommunplan 2015-2018 budget 2017.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde miljö- och trafik.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde Gata och park.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde Näringsliv.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 13 vatten- och avlopp.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §38.pdf

13 Bemyndigande att teckna kommunens firma

Dnr 2016/KS 0139 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. uppdateras enligt förslag.
2. Kommunledningsutskottet ges delegation att uppdatera detta regelverk.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av personalförändringar behöver regelverket "Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m." uppdateras.

Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår kommunstyrelsen att uppdatera enligt förslag. Sedan kommunledningsutskottets beredning har dokumentet kompletterats med att kommunledningsutskottet ges delegation att uppdatera detta regelverk och att bestämmelserna gäller om kommunstyrelsens delegationsordning inte anger något annat.

Bilagor
Firmateckning KS 2016-04-12.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §46.pdf

14 Svar på motion om ätbar park i Tyresö *

Dnr 2015/KS 0585 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna och Marcus Obligado, Vänsterpartiet, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 december 2015 om att Tyresö kommun på lämplig plats bör anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka och äta frukt, bär och grönsaker. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
§ 49 PU motion om ätbar park.pdf
Tjänsteskrivelse_svar på motion_ätbar park.pdf
Motion om ätbar park i Tyresö.pdf

15 Svar på motion om skönhetsråd *

Dnr 2015/KS 0472 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald. Samtliga organ föreslår efter att ha behandlat motionen att motionen avslås.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 10.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-02-22 § 5.pdf
ProtokollsutdragMSU§12.pdf
Tjänsteskrivelse motion om skönhetsråd.pdf
Motion om skönhetsråd.pdf

16 Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd *

Dnr 2013/KS 0138 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Rickard Svensson från Miljöpartiet lämnade in en motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort. Motionen remitterades till socialnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2013 via minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för komplettering.

Socialnämnden kompletterade sitt svar på motionen den 24 februari 2016 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §44.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1017.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 107.pdf
Motion SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd.pdf

17 Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism *

Dnr 2015/KS 0530 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Beredningen för medborgardialog och mångfald ska få en återrapportering när arbetet med den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism är klar.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 26 november 2015. Motionären föreslår att Tyresö kommun ska upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att samtliga förvaltningschefer och förtroendevalda ska erbjudas utbildning med utgångspunkt i handlingsplanen.

Motionen remitterades till Tyresö kommuns brottsförebyggare för besvarande. Brottsförebyggaren svarar i bifogad tjänsteskrivelse att arbete påbörjades under år 2015 med att ta fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till planen under hösten år 2016. Motionen föreslås anses besvarad. Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Beredningen föreslår också kommunstyrelsen att beredningen ska få en återrapportering när arbetet med den lokala handlingsplanen är klar.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 11.pdf
Svar Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf

18 Kommunstyrelsens meddelanden april 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Kommunstyrelsens meddelanden april 2016.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 2 2016.pdf
Granskning av Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Direktionsprotokoll 2016-03-18.pdf
E-post Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016.pdf
Planering för mottagande av nyanlända 2016.pdf
Årsplanering per kommun 2016.pdf
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen_ Mars_2016.pdf

§54 Kommundirektörens rapport april 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport april 2016.pdf
Ekonomisk rapport 2016-03-17.pdf
Flyktingmottagandet 2016.pdf
Månadsuppföljning februari.pdf

§55 Uppföljning av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi

Dnr 2016/KS 0118 003

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för komplettering med analys för vad som är möjligt att åstadkomma, förslag till skarpare målsättning gällande klimatneutralitet, samt eventuellt mål om fossilbränslefritt årtal.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tekniska kontoret har fått i uppdrag att följa upp och revidera kommunens energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi. Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen beslutas av kommunfullmäktige.

Kontoret har tagit fram ett förslag på en reviderad energieffektiviseringsstrategi och en reviderad energiplan (informationsdel). Målen i dokumenten är uppfyllda eller på god väg att uppfyllas. De flesta åtgärderna/åtaganden är klara eller pågående. Nya åtgärder/åtaganden ska tas fram fortlöpande. Ett förslag på ny klimat- och energistrategi som motsvarar den tidigare klimatstrategin och beslutsdelen i energiplanen har tagits fram. Den reviderade energieffektiviseringsstrategin och energiplanen föreslås ingå som bilagor i den nya klimat- och energistrategin.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera uppföljningen av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt att anta ny klimat- och energistrategi utan mål 5 och 6 samt med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi som bilagor.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har nya versioner av alla handlingar tagits fram med justering enligt kommunledningsutskottets förslag samt korrekturändringar. I strategin finns nu fyra mål föreslagna som harmonierar med länets och nationella klimatmål.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremittering med motiveringen att ta fram en analys för vad som är möjligt att åstadkomma, då vi redan kommit en god bit på väg i måluppfyllelsen, och ge förslag på skarpare målsättning gällande klimatneutralitet, samt eventuellt införa mål om fossilbränslefritt årtal.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av energiplan energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §36.pdf
Rapport Energiplan Tyresö reviderad 2016.pdf
Energieffektiviseringsstrategi reviderad 2016.pdf
Klimat- och energistrategi  för Tyreso kommun 2010-2020 reviderad 2016.pdf
Samlat åtgärdsdokument för energiplan energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi.pdf

§56 Hyresindikation och programskiss för kultur- och kunskapscenter

Dnr 2016/KS 0117 44

Kommunstyrelsens beslut
1. Hyresindikation A godkänns som en övre maximal gräns för kommunens åtagande i projektet. I de fortsatta förhandlingarna ska kommunen sträva efter ytterligare sänkt kostnad.
2. Kommunens intention är att tillsammans med Hemsö inom Norra Tyresö centrum etapp 2 uppföra ett kultur- och kunskapscentrum, som ska stå klart senast 2019, innehållande ytor för kultur och bibliotek, gymnasie- och vuxenutbildning samt andra ytor för kommersiella eller eventuella andra samhällsändamål.
 
Jörgen Bengtsson (SD) deltar inte i beslut.

Reservation
Anita Mattsson reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i avslagsyrkandena samt reserverat sig mot besluten om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Framtagen programskiss för Tyresö kultur- och kunskapscenter och hyresindikation redovisas för beslut i kommunstyrelsen enligt upprättat avtal. Det finns två preliminära avtal A respektive B där A även ersätter del av de befintliga p-platser som tas i anspråk vid utbyggnaden av norra Tyresö centrum.

Parternas målsättning är att programhandlingarna ska vara färdiga under juni 2016. Kommunstyrelsen har därför att besluta om den föreslagna hyresindikationen, det vill säga godkänna en preliminär hyra om vi ska gå vidare med projektet. Om inte hyresindikationen godkänns föreslås ett avslut av projektet.

Kommunledningsutskottet har noterat informationen och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att:

1. Hyresindikation A godkänns som en övre maximal gräns för kommunens åtagande i projektet. I de fortsatta förhandlingarna ska kommunen sträva efter ytterligare sänkt kostnad.
2. Kommunens intention är att tillsammans med Hemsö inom Norra Tyresö centrum etapp 2 uppföra ett kultur- och kunskapscentrum, som ska stå klart senast 2019, innehållande ytor för kultur och bibliotek, gymnasie- och vuxenutbildning samt andra ytor för kommersiella eller eventuella andra samhällsändamål.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar avslag till förslag 1 och 2.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandena. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §37.pdf
Programskiss hyresindikation Hemsö.pdf
TKKC_Samlat dok_20160310-A4.pdf
Tidsplan Hemsö.pdf
Indextillägg.pdf

§57 Årsrapport 2015 tillsyn och granskning Medborgarfokus

Dnr 2016/KS 0070 010

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer årligen den granskningsplan som ligger till grund för tillsyn och kvalitetgranskningar. Uppdraget är att beskriva och bedöma kvaliteten med särskilt fokus på att medborgarnas perspektiv beaktas i verksamheterna.

Kvalitetsenheten ska årligen anmäla en samlad redovisning till kommunstyrelsen över vad som granskats under året och redovisa de slutsatser som kan dras av detta arbete. Kvalitetsenhetens rapport för år 2015 bifogas ärendet.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att informationen noteras.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Årsrapport.pdf
Kvalitetsenhetens tillsyn och granskning Årsrapport 2015.pdf

§58 Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015

Dnr 2016 KSM0847.043

Kommunstyrelsens beslut
- Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015 godkänns.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetshetsberättelsen beskrivs hur verksamheterna inom miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bedrivits under året samt måluppfyllelse.
Bokslutsarbetet genomförs i enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt ska följas och användas. Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen.

Bilagor
§ 52 PU verksamhetsberättelse 2015 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse_påskriven_Verksamhetsberärrelse 2015 MSU.pdf
Verksamhetsberättelse Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015.pdf

§59 Årsredovisning för Tyresö kommun 2015

Dnr 2016/KS 0091 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisningen för 2015 godkänns.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi för 2015.

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2015. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har en ny version av årsredovisningen lagts till ärendet samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsberättelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Tyresö kommun 2015.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2015.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §39.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-02-17 § 4.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2016-02-18 § 2.pdf
Protokollsutdrag socialnämnden 2016-02-24 § 1015.pdf
Protokollsutdrag 20160218 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 2 årsbokslut.pdf
Protokollsutdrag 20160218 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 3 verksamhetsberättelse.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160222 § 2 Verksamhetsberättelse.pdf
Verksamhetsberättelse Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för 2015.pdf

§60 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015

Dnr 2016/KS 0123 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 noteras.
Kommunstyrelsens beslut
2. Verksamheten i Tyresö Bostäder AB under 2015 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 inklusive revisionsberättelse redovisas i bilagor. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen göra bedömningen att verksamheten i Tyresö Bostäder AB under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §40.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder 2015.pdf
Årsredovisning Tyresö bostäder 2015.pdf
Yttrande företagsledning.pdf
Styrelsens yttrande 2015.pdf
Lekmannarevisor granskningsrapport och PM.pdf
Revisionsberättelse 2015.pdf

§61 Årsredovisning 2014-09-18 - 2015-12-31 för Tyresö vindkraft AB

Dnr 2016/KS 0128 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31 noteras.
Kommunstyrelsens beslut
2. Verksamheten i Tyresö vindkraft AB under perioden 2014-09-18 - 2015-12-31 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31 redovisas i bilaga. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen göra bedömningen att verksamheten i Tyresö vindkraft AB under perioden 2014-09-18 - 2015-12-31 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31. Inför kommunstyrelsens sammanträde har ärendet kompletterats med revisionsberättelse, revisorernas granskningsredogörelse och granskningsrapport.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Tyresö vindkraft AB under perioden 2014-09-18 - 2015-12-31 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31.

Bilagor
Årsredovisning Tyresö Vindkraft AB med revisionsberättelse.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §41.pdf
Granskningsredogörelse för Tyresö vindkraft AB.pdf
Granskningsrapport Tyresö vindkraft AB för 2015.pdf

§62 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015

Dnr 2016/KS 0124 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2015 noteras.
Kommunstyrelsens beslut
2. Verksamheten i Tyresö näringslivsbolag under 2015 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015 redovisas i bilaga. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen göra bedömningen att verksamheten i Tyresö näringslivsaktiebolag 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015. Inför kommunstyrelsens sammanträde kommer ärendet att kompletteras med revisorernas granskningsrapport.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Tyresö näringslivsbolag under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2015.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §42.pdf
Årsredovisning Tyresö Näringslivsaktiebolag med revisionsberättelse.pdf
Granskningsrapport för 2015 Tyresö Näringslivs AB.pdf

§63 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015

Dnr 2016/KS 0101 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §43.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund protokoll 2016-02-16 § 5.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2015.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund Rapportering av revision per den 31 december 2015.pdf

§64 Överföring av resultat samt budget för ej färdigställda investeringsprojekt

Dnr 2016/KS 0137 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 242 831 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 enligt bilaga.
2. -3 171 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2015.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten med hänvisning till eget förslag till kommunplan.

Beskrivning av ärendet
En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 har upprättats. Sammantaget för projekten enligt bilaga 1 uppgår budget som ska överföras till 2016 till 242 831 tkr. I kommunen finns ett antal intäktsfinansierade enheter vars ekonomiska resultat förs över i ny räkning påföljande år. Det sammanlagda beloppet uppgår till 3 171 tkr, fördelat på verksamheter som beskrivs i bilaga.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 242 831 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 enligt bilaga samt att -3 171 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2015.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §45.pdf
Tjänsteskrivelse Överföring av resultat samt budget för ej färdigställda investeringsprojekt.pdf

§65 Information om behovsanalyser inom verksamhetsområdena 10-14 samt 16

Dnr 2016/KS 0094 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning samt 16 Näringsliv för åren 2017-2021. Behovsanalyserna kommer att utgöra underlag till den strategiska planeringen av kommunplanen. Analyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamheternas uppdrag.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har analys för verksamhetsområde 16 Näringsliv lagts till ärendet samt analys för verksamhetsområde 10 Plan och exploatering som bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. I analys för verksamhetsområde 11 Väghållning och park har avsnitt 8.1 uppdaterats vad gäller ökade kapitaltjänstkostnader och vilken effekt det blir för verksamheten med dagens system. I analys för verksamhetsområde 12 Miljö och trafik har avsnitt 8.1 bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler uppdaterats vad gäller underlag för bedömning av anslagsförändring.

Bilagor
Behovsanalys för verksamhetsområde plan och exploatering.pdf
Tjänsteskrivelse Information om behovsanalyser inför kommunplan 2015-2018 budget 2017.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde miljö- och trafik.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde Gata och park.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde Näringsliv.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 13 vatten- och avlopp.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §38.pdf

§66 Bemyndigande att teckna kommunens firma

Dnr 2016/KS 0139 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. uppdateras enligt förslag.
2. Kommunledningsutskottet ges delegation att uppdatera detta regelverk.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av personalförändringar behöver regelverket "Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m." uppdateras.

Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår kommunstyrelsen att uppdatera enligt förslag. Sedan kommunledningsutskottets beredning har dokumentet kompletterats med att kommunledningsutskottet ges delegation att uppdatera detta regelverk och att bestämmelserna gäller om kommunstyrelsens delegationsordning inte anger något annat.

Bilagor
Firmateckning KS 2016-04-12.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §46.pdf

§67 Svar på motion om ätbar park i Tyresö

Dnr 2015/KS 0585 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna och Marcus Obligado, Vänsterpartiet, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 december 2015 om att Tyresö kommun på lämplig plats bör anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka och äta frukt, bär och grönsaker. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
§ 49 PU motion om ätbar park.pdf
Tjänsteskrivelse_svar på motion_ätbar park.pdf
Motion om ätbar park i Tyresö.pdf

§68 Svar på motion om skönhetsråd

Dnr 2015/KS 0472 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald. Samtliga organ föreslår efter att ha behandlat motionen att motionen avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska avslås.

Yrkande
Jörgen Bengtsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Jörgen Bengtssons (SD) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 10.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-02-22 § 5.pdf
ProtokollsutdragMSU§12.pdf
Tjänsteskrivelse motion om skönhetsråd.pdf
Motion om skönhetsråd.pdf

§69 Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Dnr 2013/KS 0138 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Rickard Svensson från Miljöpartiet lämnade in en motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort. Motionen remitterades till socialnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2013 via minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för komplettering.

Socialnämnden kompletterade sitt svar på motionen den 24 februari 2016 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §44.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1017.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 107.pdf
Motion SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd.pdf

§70 Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2015/KS 0530 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsens beslut
Beredningen för medborgardialog och mångfald samt brottsförebyggande rådet ska få en återrapportering när arbetet med den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism är klar.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 26 november 2015. Motionären föreslår att Tyresö kommun ska upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att samtliga förvaltningschefer och förtroendevalda ska erbjudas utbildning med utgångspunkt i handlingsplanen.

Motionen remitterades till Tyresö kommuns brottsförebyggare för besvarande. Brottsförebyggaren svarar i bifogad tjänsteskrivelse att arbete påbörjades under år 2015 med att ta fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till planen under hösten år 2016. Motionen föreslås anses besvarad. Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Beredningen föreslår också kommunstyrelsen att beredningen ska få en återrapportering när arbetet med den lokala handlingsplanen är klar.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 11.pdf
Svar Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf

§71 Kommunstyrelsens meddelanden april 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Kommunstyrelsens meddelanden april 2016.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 2 2016.pdf
Granskning av Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Direktionsprotokoll 2016-03-18.pdf
E-post Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016.pdf
Planering för mottagande av nyanlända 2016.pdf
Årsplanering per kommun 2016.pdf
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen_ Mars_2016.pdf
Minnesanteckningar KSO 2016-04-05.pdf

§72 Avsägelse och fyllnadsval till kommunala funktionshinderrådet

Dnr 2016/KS 0057 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Avsägelsen från Ulla Gribbe (V) godkänns.
3. Till ny ersättare i kommunala funktionshinderrådet utses Christina Rosén (V).

Beskrivning av ärendet
Ulla Gribbe (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunala funktionshinderrådet. Till ny ersättare i kommunala funktionshinderrådet föreslås Christina Rosén (V).

Bilagor
Avsägelse i kommunala funktionshinderrådet.pdf