Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-11-08

Sammanträde 2016-11-08

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om Samordningsförbundet Östra Södertörn

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förbundschef Ritva Widgren informerar vid sammanträdet om verksamheten vid Samordningsförbundet Östra Södertörn.

2 Kommundirektörens rapport november 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Ekonomisk rapport per 30 september 2016 kompletterad efter kommunledningsutskottet.pdf
Månadsuppföljning september 2016.pdf

3 Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Dnr 2016/KS 0269 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Inköps- och upphandlingsriktlinjerna antas.
2. Riktlinjerna ersätter riktlinjer för upphandling beslutade av kommunstyrelsen 2010-10-26 § 154.
3. Riktlinjerna gäller från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
Kommunens riktlinjer för inköp och upphandling behöver uppdateras efter att ny inköps- och upphandlingspolicy beslutades av kommunfullmäktige den 25 februari 2016 § 41. Dessutom finns ett uppdrag att uppdatera riktlinjerna för upphandling där samverkan och ansvar mellan upphandlingsenheten och förvaltningarna behöver tydliggöras med anledning av att programmet för uppföljning av privata och kommunala utförare antagits i kommunplan 2015-2018 med budget för 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar inköps- och upphandlingsriktlinjerna, att riktlinjerna ersätter riktlinjer för upphandling beslutade av kommunstyrelsen 2010-10-26 § 154 samt att riktlinjerna ska gälla från och med beslutsdatum.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 20 oktober 2016. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ses förslaget till riktlinjer över och bifogas ärendet senare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §132.pdf
Tjänsteskrivelse Inköps- och upphandlingsriktlinjer.pdf
Riktlinjer för upphandling KS 2010-10-26.pdf

4 Nämndplan 2017 för kommunstyrelsen avseende näringsliv och gemensam verksamhet inklusive riskhanterings- och kontrollplan

Dnr 2016/KS 0326 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 16 - Näringsliv och 17 - gemensam verksamhet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kommunstyrelsens gemensamma verksamhetsområden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 16 - Näringsliv och 17 - gemensam verksamhet. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 16 - Näringsliv och 17 - gemensam verksamhet. Förslaget till nämndplan för kommunstyrelsens gemensamma verksamhetsområden för 2017 har kompletterats inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Bilagor
Nämndplan 2017 kommunstyrelsen Näringsliv och gemensam verksamhet.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §130.pdf
Tjänsteskrivelse Nämndplan 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden näringsliv och gemensam verksamhet.pdf
Funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan 2017-2019 med aktiviteter för 2017.pdf

5 Nämndplan 2017 för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden 11-14 inklusive riskhanterings- och kontrollplan

Dnr 2016/KS 0325 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden 11- Väghållning och park, 12 - Miljö och trafik, 13 - Vatten och avlopp och 14 - Renhållning antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 11 - Väghållning och park, 12 - Miljö och trafik, 13 - Vatten och avlopp samt 14 - Renhållning. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden 11- Väghållning och park, 12 - Miljö och trafik, 13 - Vatten och avlopp och 14 - Renhållning. Förslaget till nämndplan 2017 för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden 11-14 har kompletterats med kommentarer till driftbudgettabellerna till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §131.pdf
Tjänsteskrivelse Nämndplan 2017 för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden.pdf
Nämndplan 2017 Kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden 11-14.pdf
Funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan 2017-2019 med aktiviteter för 2017.pdf

6 Nämndplan 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2016 KSM 1675.210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Nämndplan 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområde 10 - plan och exploatering. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-03-16 § 39 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2017 som förts fram av kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2017-2019 med aktiviteter för 2017.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta nämndplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för år 2017.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-10-19 §120.pdf
Tjänsteskrivelse, nämndplan 2017, rev.pdf
Nämndplan 2017 - vo 10 slutgiltig version.pdf

7 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism *

Dnr 2016/KS 0321 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen behandlar bland annat inriktningen på det förebyggande arbetet, samverkan och samordning, utbildning och stöd vid förekomst av våldsbejakande extremism.

Utifrån handlingsplanen kommer riktlinjer och rutiner tas fram för det praktiska arbetet inom kommunens verksamheter, och samverkan med andra aktörer.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplanen mot våldsbejakande extremism. Kommunledningsutskottet beslutade även att handlingsplanen skulle kompletteras med genusperspektiv inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Sedan kommunledningsutskottet har planen kompletterats med genusperspektiv under rubriken metodutveckling, polisen har lagts till som en aktör under rubriken individinriktade förebyggande insatser och avsnittet om riktlinjer och rutiner har förtydligats.

Bilagor
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §133.pdf
Tjänsteskrivelse Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-10-18 §28.pdf

8 Implementering av Tyresöinitiativet (e-petitioner)

Dnr 2016/KS 0150 009

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Alla över 16 år som bor, verkar eller studerar i Tyresö har möjlighet att komma med förslag och stödja förslag via Tyresöinitiativet.
2. Förslag via Tyresöinitiativet ska vara öppna att stödja via Tyresö kommuns webbplats i 90 dagar.
3. En nämnd ska behandla ett förslag nämnden har fått tilldelat till sig från Tyresöinitiativet inom tre månader och svaret från nämnden ska beskriva nämndens ställningstagande.
4. En redovisning av utvecklingsmöjligheter för Tyresöinitiativet ska presenteras i beredningen för medborgardialog och mångfald senast i slutet av år 2017 i syfte att utveckla systemet.
5. Chefen för medborgarfokus ges delegation att besluta om ett förslag inte godkänns för publicering på kommunens webbplats.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 att kommunen skulle införa ett löpande dialogverktyg, kallat Tyresöinativet.

Via Tyresöinitiativet kan de som bor, verkar eller studerar i Tyresö ha möjlighet att komma med initiativ till utveckling av kommunen genom att registrera egna förslag online. Det finns också möjlighet att stödja andras förslag och på så sätt visa kommunens politiker och tjänstemän att många tycker likadant i en särskild fråga. I bilaga redovisas förslag på utformning av Tyresöiniativet.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Alla över 16 år som bor, verkar eller studerar i Tyresö har möjlighet att komma med förslag och stödja förslag via Tyresöinitiativet.
2. Förslag via Tyresöinitiativet ska vara öppna att stödja via Tyresö kommuns webbplats i 90 dagar.
3. En nämnd ska behandla ett förslag nämnden har fått tilldelat till sig från Tyresöinitiativet inom tre månader och svaret från nämnden ska beskriva nämndens ställningstagande.
4. En redovisning av utvecklingsmöjligheter för Tyresöinitiativet ska presenteras i beredningen för medborgardialog och mångfald senast i slutet av år 2017 i syfte att utveckla systemet.

Chefen för medborgarfokus föreslås ges delegation att besluta om ett förslag inte godkänns för publicering på kommunens webbplats.

Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutade att 50 privatpersoner ska stödja ett förslag via Tyresöinitiativet för att det ska gå vidare som ett beslutsärende till aktuell nämnd.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-10-18 §30.pdf
Tjänsteskrivelse Implementering av Tyresöiniativet.pdf
Bilaga 1 Tyresöiniativet .pdf

9 Redovisning av användning av partistöd 2015 samt beslut om partistöd för år 2017*

Dnr 2016/KS 0189 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kap. 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar hur partistödet har använts.

Av lokala bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun framgår att redovisningen ska ha inkommit till kommunstyrelsen innan juni månads utgång. Om redovisning inte inkommer ska stöd inte utbetalas för nästkommande år (5 § i de lokala föreskrifterna).

Kommunallagen reglerar även att fullmäktige ska fatta ett årligt beslut om utbetalning av partistöd (2 kap. 12 § kommunallagen). Eftersom samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat in redovisningen i tid, kan fullmäktige fatta beslut om att utbetala partistöd för 2017 till samtliga berörda partier.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd samt att partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §134.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Kristdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Moderaterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - centerpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Sverigedemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Miljöpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Liberalerna.pdf

10 Svar på motion om att låna en svensk *

Dnr 2015/KS 0526 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Rickard Ljung, Marie Åkesdotter och Peter Bylund lämnade för Miljöpartiet de gröna in en motion till kommunfullmäktige i november 2015 med förslag om att "låna en svensk". Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsnämnden tar initiativ att starta projektet "Låna en svensk", och att kommunstyrelsen bidrar med den eventuella kostnaden.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-10-18 §31.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160523 § 43 - Svar på motion från MP - Låna en svensk.pdf
Motion om att låna en svensk.pdf

11 Kommunstyrelsens meddelanden november 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 16:52, 16:53, 16:54, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-10-19, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2016-10-19

Kommunledningsutskottet 2016-10-20, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2016-10-20

Övriga meddelanden
Ekonomirapporten, oktober 2016, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ekonomirapporten-oktober-2016.html

Rena fakta om välfärden, Sveriges kommuner och landsting, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/rena-fakta-om-valfarden-2.html

Parkeringshandbok, Sveriges kommuner och landsting, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/parkeringshandbok.html

Ung idag 2016 - en beskrivning av ungas levnadsvillkor, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, se http://www.mucf.se/ungidagse-statistik-om-unga

Bilagor
KSO-möte 2016-10-11 Minnesanteckningar.pdf
KSO-möte 2016-10-11 presentation.pptx.pdf
LÄSK-samarbetet mötesanteckningar politiker- och chefsmöte 2016-10-10.pdf
LÄSK-samarbetet presentation politiker- och chefsmöte 2016-10-10.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 6 2016.pdf
Inbjudan Hur kan statens styrning av kommuner och landsting utvecklas.pdf
Månadsrapport sept-oktober 2016 stadsbyggnadsförvaltningen .pdf
Vågbrytaren Öppet brev till Sveriges kommuner.pdf

§165 Information om Samordningsförbundet Östra Södertörn

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förbundschef Ritva Widgren informerar vid sammanträdet om verksamheten vid Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Beslut/Protokollsutdrag
§165_prot_20161108.pdf (166 kb)

§166 Kommundirektörens rapport november 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport november 2016.pdf
Ekonomisk rapport per 30 september 2016 kompletterad efter kommunledningsutskottet.pdf
Månadsuppföljning september 2016.pdf

§167 Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Dnr 2016/KS 0269 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Inköps- och upphandlingsriktlinjerna antas.
2. Riktlinjerna ersätter riktlinjer för upphandling beslutade av kommunstyrelsen 2010-10-26 § 154.
3. Riktlinjerna gäller från och med beslutsdatum.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunens riktlinjer för inköp och upphandling behöver uppdateras efter att ny inköps- och upphandlingspolicy beslutades av kommunfullmäktige den 25 februari 2016 § 41. Dessutom finns ett uppdrag att uppdatera riktlinjerna för upphandling där samverkan och ansvar mellan upphandlingsenheten och förvaltningarna behöver tydliggöras med anledning av att programmet för uppföljning av privata och kommunala utförare antagits i kommunplan 2015-2018 med budget för 2017.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar inköps- och upphandlingsriktlinjerna, att riktlinjerna ersätter riktlinjer för upphandling beslutade av kommunstyrelsen 2010-10-26 § 154 samt att riktlinjerna ska gälla från och med beslutsdatum.
 
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 20 oktober 2016. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har förslaget till riktlinjer setts över.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att inköps- och upphandlingsriktlinjerna antas, att riktlinjerna ersätter riktlinjer för upphandling beslutade av kommunstyrelsen 2010-10-26 § 154 samt att riktlinjerna gäller från och med beslutsdatum.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att inköps- och upphandlingsriktlinjer kompletteras med sociala krav, innefattande krav på att teckna eller följa kollektivavtal och att följa ILO-konventionen. Riktlinjerna ska också kompletteras med ett tydligt uppdrag att stävja ekonomisk brottslighet, bland annat genom tydliggörande av huvudentreprenörs ansvar.
 
Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkande.
 
Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om att avslå Anita Mattssons (S) yrkande. Ordföranden ställer frågan om att bifalla Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar avslå Anita Mattssons(S) yrkande.
 
Ordföranden ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §132.pdf
Tjänsteskrivelse Inköps- och upphandlingsriktlinjer.pdf
Inköps- och upphandlingsriktlinjer.pdf

§168 Nämndplan 2017 för kommunstyrelsen avseende näringsliv och gemensam verksamhet inklusive riskhanterings- och kontrollplan

Dnr 2016/KS 0326 10

Kommunstyrelsens beslut
- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 16 - Näringsliv och 17 - gemensam verksamhet antas.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut med hänvisning till Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kommunstyrelsens gemensamma verksamhetsområden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 16 - Näringsliv och 17 - gemensam verksamhet. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.
 
Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 16 - Näringsliv och 17 - gemensam verksamhet. Förslaget till nämndplan för kommunstyrelsens gemensamma verksamhetsområden för 2017 har kompletterats inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Bilagor
Nämndplan 2017 kommunstyrelsen Näringsliv och gemensam verksamhet.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §130.pdf
Tjänsteskrivelse Nämndplan 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden näringsliv och gemensam verksamhet.pdf
Funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan 2017-2019 med aktiviteter för 2017.pdf

§169 Nämndplan 2017 för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden 11-14 inklusive riskhanterings- och kontrollplan

Dnr 2016/KS 0325 10

Kommunstyrelsens beslut
- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden 11- Väghållning och park, 12 - Miljö och trafik, 13 - Vatten och avlopp och 14 - Renhållning antas.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut med hänvisning till Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 11 - Väghållning och park, 12 - Miljö och trafik, 13 - Vatten och avlopp samt 14 - Renhållning. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.
 
Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden 11- Väghållning och park, 12 - Miljö och trafik, 13 - Vatten och avlopp och 14 - Renhållning. Förslaget till nämndplan 2017 för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden 11-14  har kompletterats med kommentarer till driftbudgettabellerna till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §131.pdf
Tjänsteskrivelse Nämndplan 2017 för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden.pdf
Nämndplan 2017 Kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden 11-14.pdf
Funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan 2017-2019 med aktiviteter för 2017.pdf

§170 Nämndplan 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2016 KSM 1675.210

Kommunstyrelsens beslut
- Nämndplan 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antas.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut med hänvisning till Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-10-19 § 120 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområde 10 - plan och exploatering. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-03-16 § 39 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2017 som förts fram av kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2017-2019 med aktiviteter för 2017.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta nämndplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för år 2017.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-10-19 §120.pdf
Tjänsteskrivelse, nämndplan 2017, rev.pdf
Nämndplan 2017 - vo 10 slutgiltig version.pdf

§171 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2016/KS 0321 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen behandlar bland annat inriktningen på det förebyggande arbetet, samverkan och samordning, utbildning och stöd vid förekomst av våldsbejakande extremism.
 
Utifrån handlingsplanen kommer riktlinjer och rutiner tas fram för det praktiska arbetet inom kommunens verksamheter, och samverkan med andra aktörer.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplanen mot våldsbejakande extremism. Kommunledningsutskottet beslutade även att handlingsplanen skulle kompletteras med genusperspektiv  inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Sedan kommunledningsutskottet har planen kompletterats med genusperspektiv under rubriken metodutveckling, polisen har lagts till som en aktör under rubriken individinriktade förebyggande insatser och avsnittet om riktlinjer och rutiner har förtydligats.

Bilagor
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §133.pdf
Tjänsteskrivelse Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-10-18 §28.pdf

§172 Implementering av Tyresöinitiativet (e-petitioner)

Dnr 2016/KS 0150 009

Kommunstyrelsens beslut
1. Alla över 16 år som bor, verkar eller studerar i Tyresö har möjlighet att komma med förslag och stödja förslag via Tyresöinitiativet.
2. Förslag via Tyresöinitiativet ska vara öppna att stödja via Tyresö kommuns webbplats i 90 dagar.
3. En nämnd ska behandla ett förslag nämnden har fått tilldelat till sig från Tyresöinitiativet inom tre månader och svaret från nämnden ska beskriva nämndens ställningstagande.
4. En redovisning av utvecklingsmöjligheter för Tyresöinitiativet ska presenteras i beredningen för medborgardialog och mångfald senast i slutet av år 2017 i syfte att utveckla systemet.
5. Chefen för medborgarfokus ges delegation att besluta om ett förslag inte godkänns för publicering på kommunens webbplats.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 att kommunen skulle införa ett löpande dialogverktyg, kallat Tyresöinativet.
 
Via Tyresöinitiativet kan de som bor, verkar eller studerar i Tyresö ha möjlighet att komma med initiativ till utveckling av kommunen genom att registrera egna förslag online. Det finns också möjlighet att stödja andras förslag och på så sätt visa kommunens politiker och tjänstemän att många tycker likadant i en särskild fråga. I bilaga redovisas förslag på utformning av Tyresöiniativet.
 
Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
 
1. Alla över 16 år som bor, verkar eller studerar i Tyresö har möjlighet att komma med förslag och stödja förslag via Tyresöinitiativet.
2. Förslag via Tyresöinitiativet ska vara öppna att stödja via Tyresö kommuns webbplats i 90 dagar.
3. En nämnd ska behandla ett förslag nämnden har fått tilldelat till sig från Tyresöinitiativet inom tre månader och svaret från nämnden ska beskriva nämndens ställningstagande.
4. En redovisning av utvecklingsmöjligheter för Tyresöinitiativet ska presenteras i beredningen för medborgardialog och mångfald senast i slutet av år 2017 i syfte att utveckla systemet.
 
Chefen för medborgarfokus föreslås ges delegation att besluta om ett förslag inte godkänns för publicering på kommunens webbplats.
 
Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutade att 50 privatpersoner ska stödja ett förslag via Tyresöinitiativet för att det ska gå vidare som ett beslutsärende till aktuell nämnd.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-10-18 §30.pdf
Tjänsteskrivelse Implementering av Tyresöiniativet.pdf
Bilaga 1 Tyresöiniativet .pdf

§173 Redovisning av användning av partistöd 2015 samt beslut om partistöd för år 2017

Dnr 2016/KS 0189 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kap. 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar hur partistödet har använts.
 
Av lokala bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun framgår att redovisningen ska ha inkommit till kommunstyrelsen innan juni månads utgång. Om redovisning inte inkommer ska stöd inte utbetalas för nästkommande år (5 § i de lokala föreskrifterna).
 
Kommunallagen reglerar även att fullmäktige ska fatta ett årligt beslut om utbetalning av partistöd (2 kap. 12 § kommunallagen). Eftersom samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat in redovisningen i tid, kan fullmäktige fatta beslut om att utbetala partistöd för 2017 till samtliga berörda partier.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd samt att partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §134.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Kristdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Moderaterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - centerpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Sverigedemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Miljöpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Liberalerna.pdf

§174 Svar på motion om att låna en svensk

Dnr 2015/KS 0526 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen.
 
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i bifallsyrkandet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Rickard Ljung, Marie Åkesdotter och Peter Bylund lämnade för Miljöpartiet de gröna in en motion till kommunfullmäktige i november 2015 med förslag om att "låna en svensk". Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsnämnden tar initiativ att starta projektet "Låna en svensk", och att kommunstyrelsen bidrar med den eventuella kostnaden.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande.
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om motionen ska avslås. Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-10-18 §31.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160523 § 43 - Svar på motion från MP - Låna en svensk.pdf
Motion om att låna en svensk.pdf

§175 Kommunstyrelsens meddelanden november 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 16:52, 16:53, 16:54, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-10-19, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2016-10-19
 
Kommunledningsutskottet 2016-10-20, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2016-10-20
 
Övriga meddelanden
Ekonomirapporten, oktober 2016, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ekonomirapporten-oktober-2016.html
 
Rena fakta om välfärden, Sveriges kommuner och landsting, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/rena-fakta-om-valfarden-2.html
 
Parkeringshandbok, Sveriges kommuner och landsting, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/parkeringshandbok.html
 
Ung idag 2016 - en beskrivning av ungas levnadsvillkor, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, se http://www.mucf.se/ungidagse-statistik-om-unga

Bilagor
KSO-möte 2016-10-11 Minnesanteckningar.pdf
KSO-möte 2016-10-11 presentation.pptx.pdf
LÄSK-samarbetet mötesanteckningar politiker- och chefsmöte 2016-10-10.pdf
LÄSK-samarbetet presentation politiker- och chefsmöte 2016-10-10.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 6 2016.pdf
Inbjudan Hur kan statens styrning av kommuner och landsting utvecklas.pdf
Månadsrapport sept-oktober 2016 stadsbyggnadsförvaltningen .pdf
Vågbrytaren Öppet brev till Sveriges kommuner.pdf
Cirkulär 16054.pdf
Tyresö- beskrivning Sveriges kvalitetskommun 2017.pdf