Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2022-04-05

Sammanträde 2022-04-05

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2022.pdf

2 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 19.pdf
Månadsrapport för kommunen februari 2022.pdf
Månadsrapport för kommunstyrelseförvaltningen februari 2022.pdf

3 Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/KS 0098 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2021 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planen är uppdelat på centrala stabsfunktioner, samhällsbyggnadskontoret samt stöd- och servicekontoret.
Verksamhetsberättelsen följer den mall som har tagits fram för uppföljning för alla nämnders verksamhet.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2021 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2021.pdf
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2021.pdf

4 Årsredovisning för Tyresö kommun 2021

Diarienummer 2022/KS 0071 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 godkänns.
2. Kommunen avsätter 25 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.
3. Ingen överföring av medel för investeringar.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2021. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 godkänns.
2. Kommunen avsätter 25 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.
3. Ingen överföring av medel för investeringar.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf
Årsredovisning 2021 Tyresö kommun.pdf

5 Behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023

Diarienummer 2022/KS 0099 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. Behovsanalysen för kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023. Planen är uppdelad på de behov som finns på centrala staber, samhällsbyggnadskontoret samt stöd- och servicekontoret.

Bilagor
Behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023.pdf

6 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2021

Diarienummer 2022/KS 0084 12

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

7 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2021

Diarienummer 2022/KS 0064 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Årsredovisningen 2021 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund noteras.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2021. Direktionen för förbundet beslutade 2022-02-23 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021.pdf
Protokoll sid. 1.pdf
Protokoll § 4.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021, bilaga protokoll internkontroll.pdf

8 Avveckling av Tyresö vindkraft AB

Diarienummer 2022/KS 0076

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* I enlighet med förslag från Tyresö Bostäder AB, org nr 556482-8787, ges bolaget i uppdrag att avveckla Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder AB hemställer om att kommunfullmäktige ska besluta om att på mest skatteffektiva sätt avveckla Tyresö Vindkraft AB samt att utse en ny styrelsesuppleant i bolaget. Frågan om ny styrelsesuppleant avses att hanteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2022. I detta ärende behandlas avveckling av bolaget.

Tyresö Vindkraft AB, organisationsnummer 556983-4855, är ett bolag som ägs av Tyresö Bostäder AB. Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2020 § 90 att bolagets verksamhet ska avvecklas och att bolaget ska läggas som vilande för framtida behov.

Delar av det arbete som krävs för att en avveckling ska ske har kommit att dra ut på tiden. Samtlig verksamhet är överlåten till ES-Power som också äger alla rättigheter och skyldigheter avseende arrendet och arrendeavtalet.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger Tyresö Bostäder AB i uppdrag att på mest skatteffektiva sätt avveckla Tyresö Vindkraft AB.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 25.pdf
Tjänsteskrivelse från Tyresö Bostäder angående Tyresö Vindkraft.pdf

9 Investeringsansökan Norra Tyresö Centrum etapp 4 entrétorg

Diarienummer KSM 2022-194

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utökad investeringsansökan för NTC etapp 4 Entrétorget godkänns.
2. Investeringen finansieras ur kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut.
3. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 9, fritid respektive verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Investeringsansökan omfattar medel för utbyggnad av entrétorg vid ishallen, gång- och cykelstråk samt ett motionsspår, som anläggs runt fotbollsplanerna och ishallen. Investeringsansökan omfattar även övriga hårdgjorda ytor så som infartsgata, rangeringsyta för sopsugsterminalen samt last- och skötselytor för ishallens behov. Torget är planerat att anläggas med aktivitetsutrustning för att uppmuntra till spontan rörelse, men också grönytor och sittplatser samt möjlighet till uteservering.

Beslut har tidigare tagits om att för projektet Norra Tyresö centrum som helhet ska intäkterna från markförsäljning, exploateringsbidrag och anslutningsavgifter täcka kostnaderna för utbyggnad av infrastruktur. För respektive etapp äskas medel successivt i takt med utbyggnaden. Denna investeringsansökan är del i detta och påverkar inte helhetsbudgeten för projektet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökad investeringsansökan för NTC etapp 4 Entrétorget godkänns.
2. Investeringen finansieras ur kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut.
3. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 9, fritid respektive verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsansökan NTC etapp 4 entrétorg.pdf
Bilaga 1 Investeringsansökan NTC etapp 4 entrétorget - sekretess.pdf

10 Förstudie Skola i skogen - utomhusklassrum

Diarienummer KSM2022-117.280

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra utomhusklassrum i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Tre utomhusklassrum uppförs under 2022, i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
3. Budget för genomförandet enligt bilaga 2 godkänns.
4. Budget för investeringar läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) enligt bilaga 2.

Beskrivning av ärendet
En förstudie om placering och utformning av utomhusklassrum för undervisning i utomhusmiljö har tagits fram av enheten för Analys och tillväxt efter en beställning från Barn-och utbildningsförvaltningen. Totalt 14 uteklassrum placerade i olika kommundelar av Tyresö kommun föreslås att anläggas i tre etapper. Barn-och utbildningsnämnden har den 23 mars 2022 § 30 godkänt förstudiens föreslagna inriktning.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och barn-och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra utomhusklassrum i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Tre utomhusklassrum uppförs under 2022, i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
3. Budget för genomförandet enligt bilaga 2 godkänns.
4. Budget för investeringar läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) enligt bilaga 2.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 10.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-03-23 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Skola i skogen BUN.pdf
Tjänsteskrivelse Skola i skogen SU.pdf
Bilaga 1. Förstudierapport skola i skogen 2022-02-16.pdf
Bilaga till förstudierapport. Beskrivning av placeringar.pdf
Bilaga till förstudierapport. Frågeunderlag förskolor och grundskolor.pdf
Bilaga 2. Investerings- och driftkostnader (sekretess).pdf

11 Slutrapport Norra Tyresö Centrum etapp 1

Diarienummer KSM 2014-0470

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt etapp 1 Norra Tyresö centrum som omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med utbyggnad av allmän platsmark och möjliggörande av bostadsbebyggelse för Småa, Riksbyggen samt Botrygg.

I projektet har ny kvartersstruktur inom Norra Tyresö centrum byggts ut med 4 nya gator inklusive gång- och cykelbanor samt torgyta färdigställts samt förberedelse för busshållplats vid händelse att ny linje dras genom området. Småa och Riksbyggen har uppfört ca 120 nya bostadsrätter och Botrygg har uppfört ca 105 hyresrätter med inflyttning under 2019. I bottenplan hos samtliga aktörer har nya lokaler för handel byggts. Projektet påbörjades med en markanvisningstävling med högt ställda kvalitetskrav. Projektet var uppstarten av det nya bostadsområdet Norra Tyresö centrum med gemensamt ställda kvalitetskrav för området.
Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 28.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport Norra Tyresö centrum etapp 1.pdf
Slutrapport Norra Tyresö centrum etapp 1.pdf

12 Slutrapport regnbädd i Tyresö Stadspark

Diarienummer KSM2019-733-210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet regnbädd i Tyresö Stadspark. Projektet har omfattat ombyggnad av översvämningsyta till en yta med vattenspegel och jordbädd med vegetation. Platsen har bytt karaktär men fyller funktionen som översvämningsyta vid större nederbörd.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport för regnbädd i Tyresö stadspark.pdf
Slutrapport för regnbädd i Tyresö Stadspark.pdf

13 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att förlänga övergångsperioden av hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 § 53 om närvarorätt vid nämndsammanträden med anledning av den pågående covid-19 pandemin. Beslutet omprövades och förlängdes den 15 september 2020 § 135 samt 9 mars 2021 § 72. Den 5 oktober 2021 § 234 beslutade kommunstyrelsen att gå in i en övergångsperiod om sex månader, till och med april 2022, och praktisera hybrida sammanträdesformer där den fysiska närvaron kompletteras med deltagande på distans. Beslutet innebar även en utvärdering av den hybrida sammanträdesformen vid övergångsperiodens slut.

Folkhälsomyndigheten avvecklade alla restriktioner för vaccinerade den 9 februari 2022 men råd om att hålla avstånd och undvika folksamlingar gäller fortsatt för ovaccinerade. Då utvecklingen av covid-19 är oviss anser förvaltningen att en fortsatt flexibilitet kring sammanträdesformen är att föredra. Utvärderingen av den hybrida sammanträdesformen genomförs nu och ämnar bli mer genomgående än vad som planerades initialt.

Förslaget från kommunstyrelseförvaltningen är således att förlänga övergångsperioden då en hybrid sammanträdesform tillämpas för att ge mer tid åt utvärderingen samt att ge möjlighet till flexibelt agerande kring sammanträdesformen beroende på hur covid-19 pandemin utvecklas.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att förlänga övergångsperioden av hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 234.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 72.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §135.pdf

14 Svar på motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen

Diarienummer KSM2020-1681.037

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet genom Inger Gemicioglu och Tina Rosén lämnade i maj 2020 in en motion om att minska buller och avgaser längs Tyresövägen, framförallt på sträckan mellan Tyresö Strandtorg och busshållplats Videvägen. Vidare anser motionärerna att en ny bullermätning av Tyresövägen är motiverad i och med att andelen permanentboende ökat på Östra Tyresö de senaste åren och när genomförandet av detaljplan Apelvägen startar så ökas andelen biltrafik ytterligare. Utöver detta föreslås även en hastighetssänkning på sträckan från 50 till 30 km/h.

I motionen föreslås:
1. Att genomföra en ny bullermätning på Tyresövägens sträcka som löper parallellt med bostadsområdet Maria Sofias väg 1-5,
2. Att oavsett resultat av den nya bullermätningen inför sänkning av hastigheten från 50 till 30 km/h på nämnda sträcka för att minska avgaserna från ökad trafikmängd.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om att minska buller och avgaser längs Tyresövägen.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun_ 190624.pdf
Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen.pdf
Ordförandeutlåtande (MP) Hållbarhetsutskottet 2022-03-23 § 7.pdf
Kommunfullmäktige protokoll 2020-05-04 § 30.pdf
Ersättaryttrande (V) Hållbarhetsutskottet 2022-03-23 § 7.pdf

15 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0006 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från Martin Nilsson (S) godkänns.
2. Christoffer Holmström (S) utses till ny ledamot i stadsbyggnadsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i stadsbyggnadsutskottet. Som ny ledamot föreslås Christoffer Holmström (S).

16 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Cirkulär 22_08 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m._HÖK T_med AkademikerAlliansen.pdf
Kallelse till årsmöte Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2022.pdf
Cirkulär 22_10 Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01.pdf
Cirkulär 22-09 Sotningsindex 2022.pdf
Cirkulär 22_11 Studentmedarbetaravtalet.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-03-23, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2022-03-23
Hållbarhetsutskottet 2022-03-23, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-03-23
Stadsbyggnadsutskottet 2022-03-23 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-03-23

Bilagor
Delegationsbeslut 2022-03-18 om leasing av bil.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning H.H.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning M.N.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 220314.pdf
Delegationsbeslut om disciplinpåföljd 220225.pdf

§56 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2022.pdf

§57 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 19.pdf
Månadsrapport för kommunen februari 2022.pdf
Månadsrapport för kommunstyrelseförvaltningen februari 2022.pdf

§58 Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/KS 0098 12

Kommunstyrelsens beslut
* Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2021 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planen är uppdelat på centrala stabsfunktioner, samhällsbyggnadskontoret samt stöd- och servicekontoret.
Verksamhetsberättelsen följer den mall som har tagits fram för uppföljning för alla nämnders verksamhet.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2021 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2021 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2021.pdf
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2021.pdf

§59 Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 *

Diarienummer 2022/KS 0071 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 godkänns.
2. Kommunen avsätter 25 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.
3. Ingen överföring av medel för investeringar.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2021. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 godkänns.
2. Kommunen avsätter 25 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.
3. Ingen överföring av medel för investeringar.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 godkänns.
2. Kommunen avsätter 25 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.
3. Ingen överföring av medel för investeringar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf
Årsredovisning 2021 Tyresö kommun.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 17 Verksamhetsberättelse 2021.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 12 Verksamhetsberättelse 2021.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-02-23 § 17.pdf
Verksamhetsberättelse kultur och fritidsförvaltningen.pdf
Verksamhetsberättelse för barn-och utbildningsförvaltningen 2021.pdf
Verksamhetsberättelse för barn-och utbildningsförvaltningen 2021, gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.pdf
BUN 220223 § 17, Gemensamt särskilt yttrande (S), (L), (MP).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 16.pdf
Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 14.pdf
Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 7.pdf
Verksamhetsberättelse för byggnadsnämnden 2021.pdf

§60 Behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023

Diarienummer 2022/KS 0099 10

Kommunstyrelsens beslut
* Behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. Behovsanalysen för kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023. Planen är uppdelad på de behov som finns på centrala staber, samhällsbyggnadskontoret samt stöd- och servicekontoret.

Bilagor
Behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023.pdf

§61 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2021 - ärendet utgår *

§62 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2021 *

Diarienummer 2022/KS 0064 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Årsredovisningen 2021 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund noteras.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2021. Direktionen för förbundet beslutade 2022-02-23 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds årsredovisning för 2021.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021.pdf
Protokoll sid. 1.pdf
Protokoll § 4.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021, bilaga protokoll internkontroll.pdf

§63 Avveckling av Tyresö vindkraft AB *

Diarienummer 2022/KS 0076

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* I enlighet med förslag från Tyresö Bostäder AB, org nr 556482-8787, ges bolaget i uppdrag att avveckla Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder AB hemställer om att kommunfullmäktige ska besluta om att på mest skatteffektiva sätt avveckla Tyresö Vindkraft AB samt att utse en ny styrelsesuppleant i bolaget. Frågan om ny styrelsesuppleant hanterades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2022. I detta ärende behandlas avveckling av bolaget.

Tyresö Vindkraft AB, organisationsnummer 556983-4855, är ett bolag som ägs av Tyresö Bostäder AB. Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2020 § 90 att bolagets verksamhet ska avvecklas och att bolaget ska läggas som vilande för framtida behov.

Delar av det arbete som krävs för att en avveckling ska ske har kommit att dra ut på tiden. Samtlig verksamhet är överlåten till ES-Power som också äger alla rättigheter och skyldigheter avseende arrendet och arrendeavtalet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger Tyresö Bostäder AB i uppdrag att på mest skatteffektiva sätt avveckla Tyresö Vindkraft AB.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med förslag från Tyresö Bostäder AB, org nr 556482-8787, ge bolaget i uppdrag att avveckla Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 25.pdf
Tjänsteskrivelse från Tyresö Bostäder angående Tyresö Vindkraft.pdf

§64 Investeringsansökan Norra Tyresö Centrum etapp 4 entrétorg

Diarienummer KSM 2022-194

Kommunstyrelsens beslut
1. Utökad investeringsansökan för NTC etapp 4 Entrétorget godkänns.
2. Investeringen finansieras ur kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut.
3. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 9, fritid respektive verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Investeringsansökan omfattar medel för utbyggnad av entrétorg vid ishallen, gång- och cykelstråk samt ett motionsspår, som anläggs runt fotbollsplanerna och ishallen. Investeringsansökan omfattar även övriga hårdgjorda ytor så som infartsgata, rangeringsyta för sopsugsterminalen samt last- och skötselytor för ishallens behov. Torget är planerat att anläggas med aktivitetsutrustning för att uppmuntra till spontan rörelse, men också grönytor och sittplatser samt möjlighet till uteservering.

Beslut har tidigare tagits om att för projektet Norra Tyresö centrum som helhet ska intäkterna från markförsäljning, exploateringsbidrag och anslutningsavgifter täcka kostnaderna för utbyggnad av infrastruktur. För respektive etapp äskas medel successivt i takt med utbyggnaden. Denna investeringsansökan är del i detta och påverkar inte helhetsbudgeten för projektet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökad investeringsansökan för NTC etapp 4 Entrétorget godkänns.
2. Investeringen finansieras ur kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut.
3. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 9, fritid respektive verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utökad investeringsansökan för NTC etapp 4 Entrétorget godkänns.
2. Investeringen finansieras ur kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut.
3. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 9, fritid respektive verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med underlag om gång-och cykelstråkets utformning, specifik kostnad för motionsspåret, samt hur och varför motionsspåret ska anläggas.
Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L), Christoffer Holmström (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) återremissyrkande och bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt Anki Svenssons (M) yrkande. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsansökan NTC etapp 4 entrétorg.pdf
Bilaga 1 Investeringsansökan NTC etapp 4 entrétorget - sekretess.pdf

§65 Förstudie Skola i skogen - utomhusklassrum

Diarienummer KSM2022-117.280

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra utomhusklassrum i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Tre utomhusklassrum uppförs under 2022, i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
3. Budget för genomförandet enligt bilaga 2 godkänns.
4. Budget för investeringar läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) enligt bilaga 2.

Beskrivning av ärendet
En förstudie om placering och utformning av utomhusklassrum för undervisning i utomhusmiljö har tagits fram av enheten för Analys och tillväxt efter en beställning från Barn-och utbildningsförvaltningen. Totalt 14 uteklassrum placerade i olika kommundelar av Tyresö kommun föreslås att anläggas i tre etapper. Barn-och utbildningsnämnden har den 23 mars 2022 § 30 godkänt förstudiens föreslagna inriktning.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och barn-och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra utomhusklassrum i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Tre utomhusklassrum uppförs under 2022, i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
3. Budget för genomförandet enligt bilaga 2 godkänns.
4. Budget för investeringar läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) enligt bilaga 2.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra utomhusklassrum i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Tre utomhusklassrum uppförs under 2022, i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
3. Budget för genomförandet enligt bilaga 2 godkänns.
4. Budget för investeringar läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) enligt bilaga 2.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 10.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-03-23 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Skola i skogen BUN.pdf
Tjänsteskrivelse Skola i skogen SU.pdf
Bilaga 1. Förstudierapport skola i skogen 2022-02-16.pdf
Bilaga till förstudierapport. Beskrivning av placeringar.pdf
Bilaga till förstudierapport. Frågeunderlag förskolor och grundskolor.pdf
Bilaga 2. Investerings- och driftkostnader (sekretess).pdf

§66 Slutrapport Norra Tyresö Centrum etapp 1

Diarienummer KSM 2014-0470

Kommunstyrelsens beslut
* Ärendet återremitteras för komplettering av underlaget gällande projektets tid och kostnad.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt etapp 1 Norra Tyresö centrum som omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med utbyggnad av allmän platsmark och möjliggörande av bostadsbebyggelse för Småa, Riksbyggen samt Botrygg.

I projektet har ny kvartersstruktur inom Norra Tyresö centrum byggts ut med 4 nya gator inklusive gång- och cykelbanor samt torgyta färdigställts samt förberedelse för busshållplats vid händelse att ny linje dras genom området. Småa och Riksbyggen har uppfört ca 120 nya bostadsrätter och Botrygg har uppfört ca 105 hyresrätter med inflyttning under 2019. I bottenplan hos samtliga aktörer har nya lokaler för handel byggts. Projektet påbörjades med en markanvisningstävling med högt ställda kvalitetskrav. Projektet var uppstarten av det nya bostadsområdet Norra Tyresö centrum med gemensamt ställda kvalitetskrav för området.

Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för komplettering av underlaget gällande projektets tid och kostnad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 28.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport Norra Tyresö centrum etapp 1.pdf
Slutrapport Norra Tyresö centrum etapp 1.pdf

§67 Slutrapport regnbädd i Tyresö Stadspark

Diarienummer KSM2019-733-210

Kommunstyrelsens beslut
* Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet regnbädd i Tyresö Stadspark. Projektet har omfattat ombyggnad av översvämningsyta till en yta med vattenspegel och jordbädd med vegetation. Platsen har bytt karaktär men fyller funktionen som översvämningsyta vid större nederbörd.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport för regnbädd i Tyresö stadspark.pdf
Slutrapport för regnbädd i Tyresö Stadspark.pdf

§68 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att förlänga övergångsperioden av hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 § 53 om närvarorätt vid nämndsammanträden med anledning av den pågående covid-19 pandemin. Beslutet omprövades och förlängdes den 15 september 2020 § 135 samt 9 mars 2021 § 72. Den 5 oktober 2021 § 234 beslutade kommunstyrelsen att gå in i en övergångsperiod om sex månader, till och med april 2022, och praktisera hybrida sammanträdesformer där den fysiska närvaron kompletteras med deltagande på distans. Beslutet innebar även en utvärdering av den hybrida sammanträdesformen vid övergångsperiodens slut.

Folkhälsomyndigheten avvecklade alla restriktioner för vaccinerade den 9 februari 2022 men råd om att hålla avstånd och undvika folksamlingar gäller fortsatt för ovaccinerade. Då utvecklingen av covid-19 är oviss anser förvaltningen att en fortsatt flexibilitet kring sammanträdesformen är att föredra. Utvärderingen av den hybrida sammanträdesformen genomförs nu och ämnar bli mer genomgående än vad som planerades initialt.

Förslaget från kommunstyrelseförvaltningen är således att förlänga övergångsperioden då en hybrid sammanträdesform tillämpas för att ge mer tid åt utvärderingen samt att ge möjlighet till flexibelt agerande kring sammanträdesformen beroende på hur covid-19 pandemin utvecklas.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att förlänga övergångsperioden av hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att förlänga övergångsperioden av hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 234.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 72.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §135.pdf

§69 Svar på motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen

Diarienummer KSM2020-1681.037

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet genom Inger Gemicioglu och Tina Rosén lämnade i maj 2020 in en motion om att minska buller och avgaser längs Tyresövägen, framförallt på sträckan mellan Tyresö Strandtorg och busshållplats Videvägen. Vidare anser motionärerna att en ny bullermätning av Tyresövägen är motiverad i och med att andelen permanentboende ökat på Östra Tyresö de senaste åren och när genomförandet av detaljplan Apelvägen startar så ökas andelen biltrafik ytterligare. Utöver detta föreslås även en hastighetssänkning på sträckan från 50 till 30 km/h.

I motionen föreslås:
1. Att genomföra en ny bullermätning på Tyresövägens sträcka som löper parallellt med bostadsområdet Maria Sofias väg 1-5,
2. Att oavsett resultat av den nya bullermätningen inför sänkning av hastigheten från 50 till 30 km/h på nämnda sträcka för att minska avgaserna från ökad trafikmängd.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om att minska buller och avgaser längs Tyresövägen.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun_ 190624.pdf
Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen.pdf
Ordförandeutlåtande (MP) Hållbarhetsutskottet 2022-03-23 § 7.pdf
Kommunfullmäktige protokoll 2020-05-04 § 30.pdf
Ersättaryttrande (V) Hållbarhetsutskottet 2022-03-23 § 7.pdf

§70 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0006 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Martin Nilsson (S) godkänns.
2. Christoffer Holmström (S) utses till ny ledamot i stadsbyggnadsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i stadsbyggnadsutskottet. Som ny ledamot föreslås Christoffer Holmström (S).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avsägelsen från Martin Nilsson (S) godkänns.
2. Christoffer Holmström (S) utses till ny ledamot i stadsbyggnadsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§71 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Cirkulär 22_08 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m._HÖK T_med AkademikerAlliansen.pdf
Kallelse till årsmöte Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2022.pdf
Cirkulär 22_10 Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01.pdf
Cirkulär 22-09 Sotningsindex 2022.pdf
Cirkulär 22_11 Studentmedarbetaravtalet.pdf

§72 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-03-23, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2022-03-23
Hållbarhetsutskottet 2022-03-23, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-03-23
Stadsbyggnadsutskottet 2022-03-23 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-03-23

Bilagor
Delegationsbeslut 2022-03-18 om leasing av bil.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning H.H.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning M.N.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 220314.pdf
Delegationsbeslut om disciplinpåföljd 220225.pdf