Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2022-09-26

Sammanträde 2022-09-26

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Delårsbokslut 2 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer 2022/KFN 0018 10

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Delårsrapport för tertial 2 2022 för kultur- och fritidsnämnden med
verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med
mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos
för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2022 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar verksamhetsområdet 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 KFN.pdf
Delårsrapport 2 KFN.pdf

2 Behovsanalys utökad ridhusyta Fårdala gård

Diarienummer 2022/KFN 0057 010

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Behovsanalys för utökning av ridhusyta på Fårdala gård fastställs.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden för förslag till beslut i kommunstyrelsen
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om utökning av ridhusyta
3. Kostnader för förstudien finansieras med 400 000 kronor av medel från medelreserven 2022.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att en förstudie av utökning av ridhusytan på Fårdala gård initieras. Behovsanalysen och tidigare underlag visar att det finns ett stort behov av en utökad ridhusyta i Tyresö för att kunna erbjuda fler barn möjligheten att rida.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys ridhus.pdf
Behovsanalys utökning av ridhusyta.pdf

3 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/KFN 0024 70

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut, IOP-avtal med föreningen Passalen.pdf

4 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Information från verksamheterna
- Uddby gård
- Samlingsanslag, lägesrapport
- LOK-stöd
- Tyresöfestivalen 2022

§70 Delårsrapport 2 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer 2022/KFN 0018 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2022 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos
för helåret 2022 godkänns. 

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2022 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar verksamhetsområdet 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden att godkänna delårsrapport för tertial 2 2022 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 KFN.pdf
Delårsrapport  2 KFN.pdf

§71 Behovsanalys utökad ridhusyta Fårdala gård

Diarienummer 2022/KFN 0057 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Behovsanalys för utökning av ridhusyta på Fårdala gård fastställs.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2.
Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om utökning av ridhusyta
3. Kostnader för förstudien finansieras med 400 000 kronor av medel från medelreserven 2022.

Erkki Vesa (M) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att en förstudie av utökning av ridhusytan på Fårdala gård initieras. Behovsanalysen och tidigare underlag visar att det finns ett stort behov av en utökad ridhusyta i Tyresö för att kunna erbjuda fler barn möjligheten att rida.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att:
1. Behovsanalys för utökning av ridhusyta på Fårdala gård fastställs.

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att:
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om utökning av ridhusyta.
3. Kostnader för förstudien finansieras med 400 000 kronor av medel från medelreserven 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys ridhus.pdf
Behovsanalys utökning av ridhusyta.pdf

§72 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/KFN 0024 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut, IOP-avtal med föreningen Passalen.pdf

§73 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras muntligt om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Information från verksamheterna
- Uddby gård
- Samlingsanslag, lägesrapport
- LOK-stöd
- Tyresöfestivalen 2022

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§73_prot_20220926.pdf (113 kb)