Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-05-05

Sammanträde 2008-05-05

Datum
Klockan
19:00
Plats
Utvecklingsförvaltningen, Bollmora Gårdsväg 12, 135 39 Tyresö, C3L, plan 1½, sal 4 111

22 Delårsrapport per den 31 mars 2008

Förslag till nämndens beslut

Rapporten godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 mars 2008 finns i bilaga liksom investeringssammanställning.

23 Granskning av verksamhetsstyrning

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar enligt förslaget i förvaltningschefens tjänsteskrivelse och överlämnar materialet till revisorerna.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 31 mars 2008, § 16, gavs information om den skrivelse som inkommit från revisorerna om granskning av verksamhetsstyrning. Förvaltningschefen lämnar tjänsteskrivelse med förslag till svar till revisorerna.

24 Strategi- och budgetplan för år 2009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om hur förvaltningen arbetar med strategi- och budgetplan för år 2009.

25 Kulturstipendier 2008

Förslag till nämndens beslut

Enligt stipendiegruppens förslag.

Ärendebeskrivning

Varje år utdelar kultur- och fritidsnämnden kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. I budget år 2008 finns 30 000 kronor avsatta för ändamålet. Stipendierna utdelas på nationaldagen den 6 juni 2008.

Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en kulturstipendiegrupp med uppgift att bereda ansökningar och ge förslag på stipendiater.

Vid ansökningstidens utgång den 31 januari 2008 hade 15 ansökningar inkommit.

Stipendiegruppen har sammanträtt och föreslår fyra stipendier och stipendiater. Namn och motivering redovisas vid nämndsammanträdet.

26 Bidrag till studieförbunden

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Bidragsberäkningen för år 2008 har gjorts enligt tidigare år och de kommunala regler som är aktuella. Redovisningen avser således verksamheten år 2007.

Jämförelse åren 2006 och 2007
Jämfört med år 2006 har den totala verksamheten i Tyresö minskat med 11 % (se bilaga 1). Större differenser finns dock mellan de olika prioriterade bidragskategorierna vilket medför att studie-förbundens bidrag inte ökar eller minskar på samma sätt som den totala procentuella minskningen eller ökningen av verksamheten. Detta förutsatt att bidraget per studietimme i respektive bidrags-kategori är de samma som bidragsåret 2007.

SENSUS verksamhet har ökat tiofalt, till största delen invandrar-timmar. Skälet är följande: År 2001 bildades ett muslimskt studieförbund, Ibn Rushd (www.ibnrushd.se). Ibn Rushd har sedan sitt bildande haft ett samarbete med SENSUS som administrerat deras verksamhet. Under 2007 har Tyresö Islamiska Kulturföre-ning startat folkbildningsverksamhet. Denna verksamhet (invand-rartimmar) har redovisats av SENSUS. Enligt de kriterier och krav som folkbildningsrådet ställer har nu även Ibn Rushd kvalificerat sig som godkänt studieförbund. Folkbildingsrådet tog beslutet i oktober 2007 och från och med år 2008 är Ibn Rushd det nionde godkända studieförbundet i Sverige. Detta betyder att Ibn Rushd kommer att redovisa och söka bidrag för timmar som genomförs från om med år 2008 i Tyresö.

Bidragsberäkning
I det bilagda förslaget till fördelning (bilaga 2) har studieförbun-dens redovisade studietimmar lagts in i beräkningsmodellen. Vidare har samma belopp per studietimme som föregående år lagts in.

SISU
För SISU har förvaltningen särskild kommentar. Från och med år 2007 får SISU bidrag direkt från utbildningsdepartementet enligt en särskild förordning och får inte vara med och dela på studie-förbundens statliga bidragspott genom folkbildningsrådet. SISU-Stockholm har för 2007 redovisat sin folkbildningsverksamhet som tidigare år och på samma sätt som studieförbunden. SISU:s timmar har därför lagts in i beräkningsmodellen. Hur kommunen i framtiden skall ställa sig till SISU och dess verksamhet i Tyresö får lösas i särskild ordning.

27 Omvärldsanalys

Förslag till nämndens beslut

Förslaget noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde presenteras förslag till omvärlds-analys för kulturavdelningen för nämndens information och eventuella synpunkter.

28 Redovisning av kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut

Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning av kulturarrangemang har inkommit från Tyresö konstförening enligt bilaga.

29 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ordföranden har fattat följande delegationsbeslut:
- Tyresö Hembygdsförening får 2500 kronor för julmarknad.
- Trollbäckens scoutkår får 4000 kronor för Valborgsmässofest.

30 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Avtal om samarbete mellan huvudbiblioteken i Haninge, Nynäshamn och Tyresö och ABF Södertörn.
Mötesinformation

 

§22 Delårsrapport per den 31 mars 2008

DNr 2008 KFN 012

Nämndens beslut

Rapporten godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 mars 2008 finns i bilaga liksom investeringssammanställning.

_____________________________________________________

§23 Granskning av verksamhetsstyrning

DNr 2008 KFN 009

Nämndens beslut

Nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag och överlämnar det till revisorerna.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 31 mars 2008, § 16, gavs information om den skrivelse som inkommit från revisorerna om granskning av verksamhetsstyrning. Bilaga. Förvaltningschefen lämnar enligt nedan förslag till yttrande över revisorernas granskning av verksamhetsstyrning.

Förvaltningschefens förslag till yttrande över revisorernas granskning av verksamhetsstyrning

Revisorerna pekar i sin rapport på ett antal förbättringsområden. Det lyfts fram vikten av att ha en gemensam struktur för styrningen, gemensamma begrepp och en tydlig process för politik och förvaltning som är väl förankrad. Rapporten påtalar även behovet av att utveckla system för redovisning av målens kostnadseffektivitet. Barnkonventionens principer bör få ett tydligare fokus i verksamhetsplaneringen. Granskarna konstaterar att det behövs utbildningsinsatser för att arbetssättet ska bli tydligt och klart visa vad politiken vill och vad som ska åstadkommas.

Inom kultur- och fritidsnämnden planeras utbildning i planerings-modellen för nämndens ledamöter. En tidplan för nämnden ska upprättas för att tydliggöra hur processen löper under året. Det är av vikt att ha samsyn kring hur modellen för verksamhetsstyrning fungerar och den måste ha legitimitet från politiken.

Nämnden har påbörjat arbetet med nämndplanen. Omvärlds-analyserna har behandlats och det är starten för målarbetet. Mallar har lagts upp för enheterna så strukturen ska bli likformig. Planerna ska vara ”levande” dokument som ständigt vidare-utvecklas för att få en tydligare koppling mellan mål, åtagande och nyckeltal samt kommunens övergripande dokument.

Inom nämndens ansvarsområde finns redan idag ett flertal nyckeltal för att följa upp verksamhetens utveckling. Nyckeltalen bör vara ett sätt att visa målens kostnadseffektivitet. Kvalitets-garantierna ska kopplas samman med styrmodellen och här pågår ett förvaltningsövergripande arbete.

Avslutningsvis kan konstateras att rapporten belyser ett flertal utvecklingsområden och relevanta frågeställningar som gör att den är ett bra stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet.

§24 Strategi- och budgetplan för år 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas kortfattad information om hur förvaltningen arbetar med strategi- och budgetplan för år 2009.

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 29 april 2008 fattat beslut om förutsättningarna för planen.

Vid nästa sammanträde i nämnden ges utförligare information.

_____________________________________________________

§25 Kulturstipendier 2008

DNr 2008 KFN 001

Nämndens beslut

Enligt stipendiegruppens förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Varje år utdelar kultur- och fritidsnämnden kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. I budget år 2008 finns 30 000 kronor avsatta för ändamålet. Stipendierna utdelas på nationaldagen den 6 juni 2008.

Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en kulturstipendiegrupp med uppgift att bereda ansökningar och ge förslag på stipendiater.

Vid ansökningstidens utgång den 31 januari 2008 hade 15 ansökningar inkommit.

Stipendiegruppen har sammanträtt och föreslår fyra stipendier och stipendiater enligt nedanstående:

10 000 kronor till Ulla Carlsson, etablerad konstnär för hennes vackra experimentella arbeten i ris, näver och taggtråd. Ulla har gjort många utställningar sedan hon gick ut textillinjen på Konstfack 1976, bland annat i Tyresö Konsthall. Hon finns representerad i städer i Sverige och på ambassader utomlands, på sjukhus, skolor och museer. Vi ger henne stipendiet som ett stöd i arbetet att utveckla nya idéer.

10 000 kr till Therese Badman Stenius som håller på att etablera sig som operasångerska efter avslutade studier på Operahögskolan i Stockholm. Therese har genom åren setts framträda många gånger i olika sammanhang i Tyresö, på konserter med Trollkören, som Maria Sofia de la Gardie i Tyresöspelet och på midnatts-mässor och julottor i våra kyrkor. Hon har bland annat spelat huvudrollen i Carmen på Skånska Operan, hon har framträtt på Läckö Slott och Kungliga Operan. Nu vill hon göra en demo att skicka till operahus och agenter i Europa.

5 000 kr till Joel Ahl som nu avslutar sina studier på Lilla Akademiens musikgymnasium och planerar inrikta sig mot operasång. Han har gått i Tyresö Musikklasser och spelat fiol på Tyresö kulturskola. Joel har varit aktiv i Tyresös föreningsliv genom Tyresö Gosskör, Tyresö Ungdomskör och Strängstyrkan. Joel har även deltagit som barnskådespelare och sångare i Kristina från Duvemåla på Cirkus i Stockholm och sjöng och agerade i föreställningen Fedra på Dramaten. Joel har för avsikt att använda pengarna till fortsatta studier.

5 000 kr till Jens Sandberg som är en lovande gitarrist som går sitt första år på Södra Latin. Han är elev på Tyresö kulturskola och spelar med gitarrensemblen ”Gitarrus Argus”. Jens är i behov av en ny konsertgitarr och stipendiet kan komma väl till pass.

_____________________________________________________

§26 Bidrag till studieförbunden

DNr 2008 KFN 013

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Bidragsberäkningen för år 2008 har gjorts enligt tidigare år och de kommunala regler som är aktuella. Redovisningen avser således verksamheten år 2007.

Jämförelse åren 2006 och 2007

Jämfört med år 2006 har den totala verksamheten i Tyresö minskat med 11 % (se bilaga 1). Större differenser finns dock mellan de olika prioriterade bidragskategorierna vilket medför att studie-förbundens bidrag inte ökar eller minskar på samma sätt som den totala procentuella minskningen eller ökningen av verksamheten. Detta förutsatt att bidraget per studietimme i respektive bidrags-kategori är de samma som bidragsåret 2007.

SENSUS verksamhet har ökat tiofalt, till största delen invandrar-timmar. Skälet är följande: År 2001 bildades ett muslimskt studieförbund, Ibn Rushd (www.ibnrushd.se). Ibn Rushd har sedan sitt bildande haft ett samarbete med SENSUS som administrerat deras verksamhet. Under 2007 har Tyresö Islamiska Kulturföre-ning startat folkbildningsverksamhet. Denna verksamhet (invand-rartimmar) har redovisats av SENSUS. Enligt de kriterier och krav som folkbildningsrådet ställer har nu även Ibn Rushd kvalificerat sig som godkänt studieförbund. Folkbildingsrådet tog beslutet i oktober 2007 och från och med år 2008 är Ibn Rushd det nionde godkända studieförbundet i Sverige. Detta betyder att Ibn Rushd kommer att redovisa och söka bidrag för timmar som genomförs från om med år 2008 i Tyresö.

Bidragsberäkning

I det bilagda förslaget till fördelning (bilaga 2) har studieförbun-dens redovisade studietimmar lagts in i beräkningsmodellen. Vidare har samma belopp per studietimme som föregående år lagts in.

SISU

För SISU har förvaltningen särskild kommentar. Från och med år 2007 får SISU bidrag direkt från utbildningsdepartementet enligt en särskild förordning och får inte vara med och dela på studie-förbundens statliga bidragspott genom folkbildningsrådet. SISU-Stockholm har för 2007 redovisat sin folkbildningsverksamhet som tidigare år och på samma sätt som studieförbunden. SISU:s timmar har därför lagts in i beräkningsmodellen. Hur kommunen i framtiden skall ställa sig till SISU och dess verksamhet i Tyresö får lösas i särskild ordning.

_____________________________________________________

§27 Omvärldsanalys

Nämndens beslut

Förslaget noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde presenteras förslag till omvärlds-analys för kulturavdelningen för nämndens information och eventuella synpunkter. Bilaga.
_____________________________________________________

§28 Redovisning av kulturarrangemang

DNr 2008 KFN 014

Nämndens beslut

Redovisningarna noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av kulturarrangemang har inkommit från:

- Tyresö konstförening

- Tyresö Square Dancers / The Corners

_____________________________________________________

§29 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har fattat följande delegationsbeslut:

- Tyresö Hembygdsförening får 2500 kronor för julmarknad

(DNr 2008 KFN 015).

- Trollbäckens scoutkår får 4000 kronor för Valborgsmässofest

(DNr 2008 KFN 016).

- Korpen Tyresö får 4000 kronor för Valborgsmässoafton på Alby (DNr 2008 KFN 017).

_____________________________________________________

§30 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Avtal om samarbete mellan huvudbiblioteken i Haninge, Nynäshamn och Tyresö och ABF Södertörn

(DNr 2008 KFN 018).

_____________________________________________________