Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-10-27

Sammanträde 2008-10-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kvarnhjulet (Föreningsgården), rum 6, Pluggvägen, Tyresö

55 Elitsatsningar

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet ges information om förslag på marknadsföring av Tyresö kommun som möjliggör elitsatsningar för föreningslivet och information om Sport Campus Sweden. Se bilagor. Inför kommunstyrelsens slutliga ställningstaganden efterhörs kultur- och fritidsnämndens inställning i frågorna.

56 Information om utredning föreningsbidrag

Förslag till nämndens beslut

- Informationen noteras.
- Förslaget remitteras till föreningsrådet.
- Beslut i ärendet beräknas ske på nämndens sammanträde i december 2008.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om utredningen om ny bidragsmodell för föreningsbidrag.

57 Sammanträdesplan 2009

Förslag till nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2009 fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2009 är:
- måndagen den 16 februari 2009 kl 19.00
- måndagen den 30 mars 2009 kl 19.00
- måndagen den 4 maj 2009 kl 19.00
- måndagen den 8 juni 2009 kl 19.00
- måndagen den 31 augusti 2009 kl 19.00
- måndagen den 28 september 2009 kl 19.00
- måndagen den 2 november 2009 kl 19.00
- måndagen den 14 december 2009 kl 19.00

58 Ansökan om stöd till föreningsbigård

Förslag till nämndens beslut

Ansökan avslås. Nämnden lämnar inte bidrag till utrustning.

Ärendebeskrivning

Södertörns Södra Biodlarförening har inkommit med ansökan om stöd till en föreningsbigård. Se bilaga.

59 Skrivelse om skateboardpark

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkommen skrivelse om skateboardpark. Se bilaga.

60 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisningar av genomförda arrangemang har kommit från:
- Kören Mamsellerna
- Söders SOL
- Tyresö teaterförening

61 Ekonomisk rapport per den 30 september 2008

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 september finns enligt bilaga.

62 Internkontroll år 2008

Förslag till nämndens beslut

Informationen om utförd internkontroll noteras.

Ärendebeskrivning

Internkontroll har utförts av ekonomerna vid utvecklingsförvalt-ningen. Planen för internkontroll och resultatet redovisas i bilagor.

63 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Sammanträdesprotokoll KF 2008-09-11, § 92, Motion om
fritidsgårdar och satsning på äldre ungdomar i Tyresö
kommun (bilaga)
- Protokoll från Tyresö filmförening 2008-09-25 (bilaga)
- Folkbildning i länet nr 3 (bilaga)
- Informationsbrev från Studieförbundet Vuxenskolan (bilaga)
- Kommunala beslutsfattare om bibliotek (bilaga)
Mötesinformation

 

§55 Sport Campus Sweden

DNr 2008 KFN 049

Nämndens beslut

Rekommendation lämnas till kommunstyrelsen att återremittera ärendet för att utreda frågor kring

- totala kostnaden för projektet

- vilka möjligheter som finns i andra kommunerna

- vad blir effekten av att vissa ungdomar får förtur till bostäder?

Ärendet behöver också remitteras till föreningsrådet för att efterhöra det övriga föreningslivets synpunkter.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag att Tyresö kommun ska söka medlemskap i Sport Campus Sweden finns enligt bilaga. Inför kommunstyrelsens slutliga ställningstaganden efterhörs kultur- och fritidsnämndens inställning i frågan.

_____________________________________________________

§56 Information om utredning föreningsbidrag

DNr 2008 KFN 050

Nämndens beslut

- Informationen noteras.

- Förslaget remitteras till föreningsrådet.

- Beslut i ärendet beräknas ske på nämndens sammanträde i december 2008.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om utredningen om ny bidragsmodell för föreningsbidrag.

_____________________________________________________

§57 Sammanträdesplan 2009

DNr 2008 KFN 051

Nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2009 fastställs enligt förslaget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2009 är:

- måndagen den 16 februari 2009 kl 19.00

- måndagen den 30 mars 2009 kl 19.00

- måndagen den 4 maj 2009 kl 19.00

- måndagen den 8 juni 2009 kl 19.00

- måndagen den 31 augusti 2009 kl 19.00

- måndagen den 28 september 2009 kl 19.00

- måndagen den 2 november 2009 kl 19.00

- måndagen den 14 december 2009 kl 19.00

_____________________________________________________

§58 Ansökan om stöd till föreningsbigård

DNr 2008 KFN 052

Nämndens beslut

Ansökan avslås. Nämnden lämnar inte bidrag till utrustning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Södertörns Södra Biodlarförening har inkommit med ansökan om stöd till en föreningsbigård. Se bilaga.

_____________________________________________________

§59 Skrivelse om skateboardpark

DNr 2008 KFN 045

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkommen skrivelse om skateboardpark. Se bilaga.

_____________________________________________________

§60 Redovisning av genomförda arrangemang

Nämndens beslut

Redovisningarna noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisningar av genomförda arrangemang har kommit från:

- Kören Mamsellerna (DNr 2008 KFN 053)

- Söders SOL (DNr 2008 KFN 028)

- Tyresö teaterförening (DNr 2008 KFN 044).

_____________________________________________________

§61 Ekonomisk rapport per den 30 september 2008

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 september 2008 finns enligt bilaga.

_____________________________________________________

§62 Internkontroll år 2008

DNr 2008 KFN 026

Nämndens beslut

Informationen om utförd internkontroll noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Internkontroll har utförts av ekonomerna vid utvecklingsförvalt-ningen. Planen för internkontroll och resultatet redovisas i bilagor.

_____________________________________________________

§63 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Sammanträdesprotokoll KF 2008-09-11, § 92, Motion om fritidsgårdar och satsning på äldre ungdomar i Tyresö kommun (bilaga)

- Protokoll från Tyresö filmförening 2008-09-25 (bilaga)

- Folkbildning i länet nr 3 (bilaga)

- Informationsbrev från Studieförbundet Vuxenskolan (bilaga)

- Kommunala beslutsfattare om bibliotek (bilaga)