Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-02-16

Sammanträde 2009-02-16

Datum
Klockan
19:00
Plats
Utvecklingsförvaltningen, Bollmora Gårdsväg 12, 135 39 Tyresö, C3L, plan 1½, sal 4 111

1 Information av Hanvikens sportklubb

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning

Information lämnas vid sammanträdet av Hanvikens sportklubb.

I bilaga redovisas skrivelse från klubben om portabelt konstgräs på Trollbäckens IP. De gamla tennisbanorna ska bytas till en 7-mannagrusplan på cirka 70 meter x 35 meter, som också kan vara naturis på vintern. Hanvikens sportklubb för fram möjligheten att lägga ett portabelt konstgräs på planen och som kan flyttas undan på vinterhalvåret för att medge spolning av naturis.

Kommunfullmäktige har år 2006 anslagit medel för byggande av en konstgräsplan av samma storlek på Bollmoravallen och där fotbollsföreningarna bidrar till investeringskostnaderna på cirka 865 000 kronor. Hanvikens Sportklubb föreslår en likartad lösning för Trollbäckens IP med en investering via kommunen och där Hanvikens Sportklubb ingår uppgörelse om finansiering av investeringen för konstgräset.

2 Årsredovisning 2008 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2008 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2008 för Kultur- och fritidsnämnden finns i bilaga.

3 Verksamhetsberättelse 2008 för avdelningarna

- Biblioteket
- Kulturavdelningen
- Fritidsenheten

Förslag till nämndens beslut

Informationen om avdelningarnas verksamhetsberättelser för år 2008 noteras.


Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras avdelningarnas verksamhets-berättelser i bilagor.

4 Sammandrag budget åren 2007, 2008 och 2009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ett sammandrag av budget åren 2007, 2008 och 2009 presenteras i bilaga för nämndens kännedom.

5 Ansökan om bidrag till Hantverksgårdens vänner 2009

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Hantverksgårdens Vänner ansöker om verksamhetsbidrag på
35 000 kronor för år 2009. Se bilaga.

För år 2008 fick Hantverksgårdens Vänner ett bidrag på
35 000 kronor varav 25 000 kronor för den löpande verksamheten och 10 000 kronor för upprustning av lokaler och förnyelse av vävredskap.

För år 2009 föreslås samma belopp: 25 000 kronor för den löpande verksamheten och 10 000 kronor för fortsatt upprustning av lokaler och förnyelse av redskap.

6 Tyresö Teaterförening

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

Ärendebeskrivning

Tyresö Teaterförening kommer att sätta upp Tyresöspelet först år 2010. Under år 2009 kommer föreningen i stället att sätta upp ”Meningen med föreningen”. Till denna föreställning ansöker föreningen om ett bidrag på 100 000 kronor.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att Tyresö Teaterförening beviljas 35 000 kronor för uppsättningen av ”Meningen med föreningen” samt 15 000 kronor i förlusttäckningsbidrag.

7 Information om märkesåret

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Märkesåret 2009 för relationerna mellan Sverige och Finland kommer att uppmärksammas på olika sätt, bland annat med arrangemang 15 – 16 maj tillsammans med Tyresös vänort Borgå.
Om detta och övriga aktiviteter lämnas information vid nämndsammanträdet.

8 Bidragsnivåer för föreningsbidraget inom fritidsverksamheten

Förslag till nämndens beslut

Föreningsbidrag 2009 ska vara:
- Aktivitetsbidrag: 11 kronor per deltagartillfälle
- Lokalbidrag: 8 kronor per deltagartillfälle.

Ärendebeskrivning

Nämnden har under hösten 2008 beslutat om principerna för föreningsbidraget inom fritidsverksamheten vid sammanträdet den 1 december 2008, § 65. Det återstår att fatta beslut om nivån på aktivitetsbidraget och för lokalbidraget.

Förvaltningen föreslår att bidragsbeloppen för år 2009 ska vara:
- Aktivitetsbidrag: 11 kronor per deltagartillfälle
- Lokalbidrag: 8 kronor per deltagartillfälle.

Med dessa belopp blir – givet oförändrat antal deltagartillfällen - det sammanlagda bidraget 2009 ungefär detsamma som utfallet 2008. Lokalbidraget per deltagartillfälle blir ca 50 % av kostnaden per deltagartillfälle för aktiviteter i kommunens lokaler.

Beloppen är dessutom satta så att budgeterade medel också räcker till att övergångsvis under 2009 kompensera föreningar som genom den nya bidragskonstruktionen får väsentligt sänkta bidrag jämfört med 2008. Efter ansökan kan kommunen - till föreningar som förlorar mer än 20 % av sitt bidrag - betala ut ett extra bidrag på maximalt 50 % av försämringen.

9 Ansökan om Dagkollo 2009

Förslag till nämndens beslut

Bidrag lämnas med 85 000 kronor till Tyresö Fotbollsförenings Dagkolloverksamhet 2009.

Ärendebeskrivning

Tyresö Fotbollförening har anmält intresse för att arrangera Dagkolloverksamhet 2009. Se bilaga. Föreningen ansöker också om bidrag på 100 000 kronor för denna verksamhet. I förvalt-ningens budget finns 85 000 kronor avsatt för ändamålet, vilket är den summa som föreningen fick förra året.

10 Tyresö Bangolfklubb – ansökan om borgen

Förslag till nämndens beslut

Rekommendation lämnas till kommunstyrelsen att Tyresö kommun går in som borgenär till Tyresö Bangolfklubb på totalt 300 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Tyresö Bangolfklubb har till Kultur- och fritidsnämnden ansökt om en kommunal borgen på totalt 300 000 kronor för en total-
renovering av banorna vid Fårdala.

Vid en utebliven renovering finns ingen möjlighet att bedriva någon verksamhet då banorna inte längre är spelbara. Detta innebär att inom kort kommer kommunens invånare inte ges möjlighet att spela minigolf, då äventyrsbanan vid Tyresö Golfklubb snart kommer behöva stänga på grund av byggande av bostäder på samma plats.

Kommunens ekonomichef, Dan Näsman, har tagit del av före-ningens totala ekonomiska situation och lämnat ett positivt yttrande där han bedömer att realismen i planerna är goda och han bedömer också kommunens risknivå som mycket låg.

11 Information om utökat öppethållande på biblioteksfilialer

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Synpunkter har framkommit att stängning klockan 16.00 på biblioteksfilialerna rimmar dåligt med kundnyttan. Många uträttar sina ärenden inför helgen under sen fredag eftermiddag och har då mötts av stängda bibliotek. Biblioteket gör en schemajustering och ser över personalresursen så att en extra timme öppet genomförs. Enligt grundschemat kommer minst två personer tjänstgöra under fredagseftermiddagar på filialbiblioteken.

Öppethållandet på biblioteksfilialerna i Trollbäcken och Strand utökas med en timme på fredagarna vintertid från nuvarande 16.00 till 17.00.

12 Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Ordförandens delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

- Lions Club Trollbäcken har inkommit med skrivelse enligt
bilaga. Ordföranden har fattat beslut att tilldela Lions Club medel till artister upp till ett belopp av 8 000 kronor.

- Bygdegårdsföreningen har inkommit med ansökan om bidrag
för två föreställningar i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan. Ordföranden har beslutat om bidrag om 4 800 kronor.

13 Redovisning av kulturarrangemang

- Tyresö Konstförening
- Tyresö Jazz & Blues Club
- The Corners / Tyresö Square Dancers
- Tyresökören
- Tyresö Diskantkör

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisningarna av kulturarrangemang har inkommit från:
- Tyresö Konstförening
- Tyresö Jazz & Blues Club
- The Corners / Tyresö Square Dancers (2 redovisningar)
- Tyresökören, där redovisningen visar på en nettokostnad på 2145 kronor, vilket innebär att förlusttäckningsbidraget inte betalas ut
- Tyresö Diskantkör

14 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:
- Detaljplan för bostäder vid Veronicagränd
- Detaljplan för Sjöbacken
- Protokoll från filmföreningen.
Mötesinformation

 

§1 Information av Hanvikens sportklubb

DNr 2009 KFN 003

Nämndens beslut

Nämnden ställer sig positiv till förslaget och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

________________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas vid sammanträdet av Hanvikens sportklubb.

I bilaga redovisas skrivelse från klubben om portabelt konstgräs på Trollbäckens IP. De gamla tennisbanorna ska bytas till en 7-mannagrusplan på cirka 70 meter x 35 meter, som också kan vara naturis på vintern. Hanvikens sportklubb för fram möjligheten att lägga ett portabelt konstgräs på planen och som kan flyttas undan på vinterhalvåret för att medge spolning av naturis.

Kommunfullmäktige har år 2006 anslagit medel för byggande av en konstgräsplan av samma storlek på Bollmoravallen och där fotbollsföreningarna bidrar till investeringskostnaderna på cirka 865 000 kronor. Hanvikens Sportklubb föreslår en likartad lösning för Trollbäckens IP med en investering via kommunen och där Hanvikens Sportklubb ingår uppgörelse om finansiering av investeringen för konstgräset. I bilaga finns kalkylförslag med kostnadsfördelning på 10 år.

_____________________________________________________

§2 Årsredovisning 2008 för Kultur- och fritidsnämnden

DNr KFN 2009 KFN 004

Nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2008 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2008 för Kultur- och fritidsnämnden finns i bilaga.

_____________________________________________________

§3 Verksamhetsberättelse 2008 för avdelningarna

- Biblioteket

- Kulturavdelningen

- Fritidsenheten

Nämndens beslut

Informationen om avdelningarnas verksamhetsberättelser för år 2008 noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras avdelningarnas verksamhets-berättelser i bilagor.

_____________________________________________________

§4 Sammandrag budget åren 2007, 2008 och 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ett sammandrag av budget åren 2007, 2008 och 2009 presenteras i bilaga för nämndens kännedom.

_____________________________________________________

§5 Ansökan om bidrag till Hantverksgårdens vänner 2009

DNr 2009 KFN 005

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Hantverksgårdens Vänner ansöker om verksamhetsbidrag på

35 000 kronor för år 2009. Se bilaga.

För år 2008 fick Hantverksgårdens Vänner ett bidrag på

35 000 kronor varav 25 000 kronor för den löpande verksamheten och 10 000 kronor för upprustning av lokaler och förnyelse av vävredskap.

För år 2009 föreslås samma belopp: 25 000 kronor för den löpande verksamheten och 10 000 kronor för fortsatt upprustning av lokaler och förnyelse av redskap.

_____________________________________________________

§6 Tyresö Teaterförening

DNr 2009 KFN 006

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Teaterförening kommer att sätta upp Tyresöspelet först år 2010. Under år 2009 kommer föreningen i stället att sätta upp ”Meningen med föreningen”. Till denna föreställning ansöker föreningen om ett bidrag på 100 000 kronor.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att Tyresö Teaterförening beviljas 35 000 kronor för uppsättningen av ”Meningen med föreningen” samt 15 000 kronor i förlusttäckningsbidrag.

_____________________________________________________

§7 Information om märkesåret

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Märkesåret 2009 för relationerna mellan Sverige och Finland kommer att uppmärksammas på olika sätt, bland annat med arrangemang 15 – 16 maj tillsammans med Tyresös vänort Borgå.

Om detta och övriga aktiviteter lämnas information vid nämndsammanträdet.

_____________________________________________________

§8 Ansökan om Dagkollo 2009

DNr 2009 KFN 008

Nämndens beslut

Bidrag lämnas med 85 000 kronor till Tyresö Fotbollsförenings Dagkolloverksamhet 2009.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Fotbollförening har anmält intresse för att arrangera Dagkolloverksamhet 2009. Se bilaga. Föreningen ansöker också om bidrag på 100 000 kronor för denna verksamhet. I förvalt-ningens budget finns 85 000 kronor avsatt för ändamålet, vilket är den summa som föreningen fick förra året.

_____________________________________________________

§8 Bidragsnivåer för föreningsbidraget inom fritidsverksamheten

DNr 2009 KFN 007

Nämndens beslut

Föreningsbidrag 2009 ska vara:

- Aktivitetsbidrag: 11 kronor per deltagartillfälle

- Lokalbidrag: 8 kronor per deltagartillfälle.

Konsekvenserna av beslutet ska noga följas upp.

Under år 2009 gäller följande övergångsregel:
Efter ansökan kan kommunen betala ut ett extra bidrag till föreningar som förlorar mer än 10 % av sitt totala bidrag 2009 jämfört med 2008. Det extra bidraget utgår med 80 % av den del av förlusten som överstiger 10 %. En förening kan dock inte få sin totala förlust kompenserad med mer än 50 %.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden har under hösten 2008 beslutat om principerna för föreningsbidraget inom fritidsverksamheten vid sammanträdet den 1 december 2008, § 65. Det återstår att fatta beslut om nivån på aktivitetsbidraget och för lokalbidraget.

Förvaltningen föreslår att bidragsbeloppen för år 2009 ska vara:

- Aktivitetsbidrag: 11 kronor per deltagartillfälle

- Lokalbidrag: 8 kronor per deltagartillfälle.

Med dessa belopp blir – givet oförändrat antal deltagartillfällen - det sammanlagda bidraget 2009 ungefär detsamma som utfallet 2008. Lokalbidraget per deltagartillfälle blir ca 50 % av kostnaden per deltagartillfälle för aktiviteter i kommunens lokaler.

Beloppen är dessutom satta så att budgeterade medel också räcker till att övergångsvis under 2009 kompensera föreningar som genom den nya bidragskonstruktionen får väsentligt sänkta totala bidrag jämfört med 2008. Efter ansökan kan kommunen betala ut ett extra bidrag till föreningar som förlorar mer än 10 % av sitt totala bidrag 2009 jämfört med 2008. Det extra bidraget utgår med 80 % av den del av förlusten som överstiger 10 %. En förening kan dock inte få sin totala förlust kompenserad med mer än 50 %.

§9 Tyresö Bangolfklubb – ansökan om borgen

DNr 2009 KFN 009

Nämndens beslut

Nämnden ställer sig positiv till förslaget och lämnar en rekommendation till kommunstyrelsen att det i första hand görs en investering via kommunen och där Tyresö Bangolfklubb ingår uppgörelse om finansieringen av investeringen och i andra hand att kommunen går in som borgenär till Tyresö Bangolfklubb på totalt 300 000 kronor.

__________________________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Bangolfklubb har till Kultur- och fritidsnämnden ansökt om en kommunal borgen på totalt 300 000 kronor för en total-

renovering av banorna vid Fårdala.

Vid en utebliven renovering finns ingen möjlighet att bedriva någon verksamhet då banorna inte längre är spelbara. Detta innebär att inom kort kommer kommunens invånare inte ges möjlighet att spela minigolf, då äventyrsbanan vid Tyresö Golfklubb snart kommer behöva stänga på grund av byggande av bostäder på samma plats.

Kommunens ekonomichef, Dan Näsman, har tagit del av före-ningens totala ekonomiska situation och lämnat ett positivt yttrande där han bedömer att realismen i planerna är goda och han bedömer också kommunens risknivå som mycket låg.

_____________________________________________________

§10 Information om utökat öppethållande på biblioteksfilialer

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Synpunkter har framkommit att stängning klockan 16.00 på biblioteksfilialerna rimmar dåligt med kundnyttan. Många uträttar sina ärenden inför helgen under sen fredag eftermiddag och har då mötts av stängda bibliotek. Biblioteket gör en schemajustering och ser över personalresursen så att en extra timme öppet genomförs. Enligt grundschemat kommer minst två personer tjänstgöra under fredagseftermiddagar på filialbiblioteken.

Öppethållandet på biblioteksfilialerna i Trollbäcken och Strand utökas med en timme på fredagarna vintertid från nuvarande 16.00 till 17.00.

_____________________________________________________

§11 Redovisning av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Ordförandens delegationsbeslut noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

- Lions Club Trollbäcken har inkommit med skrivelse enligt bilaga. Ordföranden har fattat beslut att tilldela Lions Club medel till artister upp till ett belopp av 8 000 kronor. (DNr 2009 KFN 010)

- Bygdegårdsföreningen har inkommit med ansökan om bidrag för två föreställningar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Ordföranden har beslutat om bidrag om 4 800 kronor. (DNr 2009 KFN 011)

_____________________________________________________

§12 Redovisning av kulturarrangemang

- Tyresö Konstförening

- Tyresö Jazz & Blues Club

- The Corners / Tyresö Square Dancers

- Tyresökören

- Tyresö Diskantkör

DNr 2009 KFN 012

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisningarna av kulturarrangemang har inkommit enligt bilagor från:

- Tyresö Konstförening

- Tyresö Jazz & Blues Club

- The Corners / Tyresö Square Dancers (2 redovisningar)

- Tyresökören, där redovisningen visar på en nettokostnad på 2145 kronor, vilket innebär att förlusttäckningsbidraget inte betalas ut

- Tyresö Diskantkör

_____________________________________________________

§13 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:

- Detaljplan för bostäder vid Veronicagränd

- Detaljplan för Sjöbacken

- Protokoll från filmföreningen.