Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-12-14

Sammanträde 2009-12-14

Datum
Klockan
19:00
Plats
Masten, C3L, sal 4 111, Bollmora Gårdsväg 12, Tyresö

72 Evenemangshall

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras


Ärendebeskrivning

Åke Skoglund, Teknisk chef, informerar om utredning om evenemangshall.

73 Ekonomisk månadsrapport

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2009 redovisas i bilaga. Vid sammanträdet den 14 december beräknas rapport finnas per den 30 november 2009.

74 Detaljbudget 2010

Förslag till nämndens beslut

Detaljbudgeten fastställs.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om detaljbudget 2010 på anslagsnivå.
Se bilaga.

75 Investeringsbeslut

Förslag till nämndens beslut

- att investeringsmedel om 100 000 kronor anslås som bidrag till Tyresö Filmförening för utbyte av ljudutrustning i biograf Forellen under 2010. Bidraget ges under förutsättning att Svenska Filminstitutet bidrar med samma summa.

- att investeringsmedel om 186 000 kronor anslås för att anlägga belysning längs cykelstråket från Tranbärsvägens vändplan, förbi tennisbanorna för anslutning till befintligt elljusspår.


Ärendebeskrivning

Av de investeringsmedel som finns till Kultur- och fritids-nämndens eget förfogande år 2009 återstår 286 000 kronor.

Tyresö Filmförening är en ideell filmförening som driver biograf Forellen. Den ljudutrustning som föreningen har är till åren kommen och behöver bytas ut för att kunna hänga med i den tekniska utvecklingen och tillvarata de möjligheter som ny ljudteknik ger vid filmvisningar.

Inhämtade offerter visar att ny utrustning inklusive installation kommer att kosta cirka 275 000 kronor. Svenska Filminstitutet kan bidra till ny utrustning med lika stor summa som föreningen, dock maximalt 100 000 kronor. Tyresö Filmförening kan från egna medel bidra med cirka 50 000 kronor. Om Kultur- och fritids-nämnden bidrar med 100 000 kronor kan således filmföreningen erhålla maximalt bidrag från Svenska Filminstitutet och därmed finansiera bytet.

Vid nämndens sammanträde 2009-03-30, § 22, gavs förvaltningen i uppdrag att bland annat utreda hur en komplettering av belysningen för cykelstråket Tyresö Centrum – Alby skulle kunna genomföras. Den utredning som gjorts i samarbete med Tekniska kontoret visar på en kostnad om cirka 12 000 kronor för varje lyktstolpe. För att kunna ordna belysning och de markarbeten som behövs får arbetet ske i två etapper för att finansieringen ska kunna säkras.

Om nämndens återstående investeringsmedel avsätts till detta kan etappen från Tranbärsvägens vändplan, förbi tennisbanorna för anslutning till befintligt elljusspår genomföras. Ambitionen är att med investeringsmedlen för 2010 kunna slutföra resterande arbete.

76 Fotbollsplan Wättinge

Förslag till nämndens beslut

- att skrivelsen från Tyresö Gymnasium noteras

- att Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att vid kommande revidering av investeringsprogram föreslå Kommunfullmäktige följande:
att dela upp den avsatta summan om 15 mkr i två delar så att följande anläggningar kan inrymmas i totalbeloppet:
o Konstgräsplan i Wättinge med belysning och staket
o Konstgräsplan i Östra Tyresö med belysning och staket


Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en skrivelse från Eva Svensson, rektor på Tyresö Gymnasium, där hon påtalar behovet av en fotbollsplan i Wättinge. (Se bilaga)

I kommunens gällande investeringsprogram, beslutat i Kommunfullmäktige 2009-10-15, § 109, finns för 2011 avsatt 15 miljoner kronor för konstgräsplan med ”kringuppgifter”. I programmet preciseras dock inte var i kommunen planen ska anläggas.

Kultur- och fritidsnämnden delar Eva Svenssons åsikt att en konstgräsplan i Wättinge höjer statusen för Tyresö Gymnasiums fotbollsprogram och skulle kunna bidra till att öka söktrycket. Nämnden har dock att se till hela kommunens behov av planer för träning och spontanidrott och måste därför väga in även andra aspekter i sitt ställningstagande.

Den mest expansiva delen av kommunen är utan tvekan Östra Tyresö och Brevikshalvön. I dagsläget finns endast en konstgräs-plan, 7-manna, att disponera för hela kommundelen till skillnad från Trollbäcken och Centrala Tyresö som har flera planer anlagda.
Både Tyresö skola och Strandskolan upplever dessutom ett starkt behov av bättre förutsättningar att bedriva idrottsundervisningen på.

I den avsatta summan, 15 miljoner kronor, finns medel inte bara för själva planen utan även för kringuppgifter såsom omklädnads-rum, parkeringsplatser med mera. Nämndens uppfattning är att dessa kringuppgifter kan senareläggas så att medlen räcker till två konstgräsplaner, en i Wättinge och en i Östra Tyresö.

För att få funktionsdugliga idrottsplatser räcker det med en belyst och inhägnad konstgräsplan på varje plats. Medel för eventuella kompletteringar med omklädnadsrum etcetera får i så fall tillskjutas senare.

77 Motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår till kommunstyrelsen att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens yttrande.


Ärendebeskrivning

En remiss ”Motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek” har inkommit. Förvaltningen har lämnat förslag till svar på remissen enligt bifogade yttrande. Biblioteket förordar att inte ansluta sig till nättjänsten Library Press Display eftersom man sedan lång tid redan tillhandahåller liknande tjänster.

78 Kulturbidrag våren 2010

Förslag till nämndens beslut

Kulturbidrag tilldelas:
- Tyresö Jazz Blues Club 30 000 kronor för helår 2010
- Strängstyrkan 12 000 kronor för våren 2010.


Ärendebeskrivning

Ansökningar till kulturbidrag avseende våren 2010 har inkommit enligt bilaga. Förvaltningens förslag till tilldelning av kulturbidrag 2010 framgår av bilaga. För belopp upp till 10 000 kronor beslutar nämndens ordförande enligt delegation, vilket redovisas i § 79.

Nämnden ska därför besluta om bidrag till Tyresö Jazz & Blues Club samt till Strängstyrkan.

79 Delegationsbeslut om kulturbidrag våren 2010

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation beslutat om kulturbidrag för våren 2010 till:
- Square Dancers / the Corners för Tyresöfestivalen 5 000 kronor
- Tyresö Hembygdsförening 2 500 kronor
- LionsClub Trollbäcken 10 000 kronor
- Tyresökören 6 800 kronor
- Tyresö Diskant och Ungdomskör 5 000 kronor
- Tyresö Gosskörförening 1 000 kronor
- Tyresö konstförening för konstföreläsning Uhlinder 1 500 kronor och för konstföreläsning och film om Rembrandt 2 500 kronor.

80 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Beslut har fattats om bidrag till olika arrangemang. Utbetalning sker efter det att föreningarna redovisar arrangemanget och att detta har skett enligt vad som uppgivits i ansökan.

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:
- Strängstyrkan
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör
- Tyresö Square Dancers / the Corners
- Tyresö Gosskörförening.

Tyresö teaterförening har inkommit med styrelseprotokoll och Årsberättelse verksamhetsåret 2008-2009.

81 Utredningsuppdrag kommunala friluftsbad i Tyresö

Förslag till nämndens beslut

Nämnden ger utvecklingsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret genomföra en inventering av upprustningsbehovet vid samtliga kommunala friluftsbad med fokus på åtgärder enligt ärendebeskrivningen nedan.

Inventeringen skall innehålla prioriterade åtgärdsförslag samt kostnadsberäkningar för vidare behandling i nämnden. Inventeringen ska vara avslutad och redovisad senast 2010-02-26 så att nämnden kan besluta om åtgärder och anslå medel på nämndmötet den 29 mars 2010.

Ärendebeskrivning


Under de senaste åren har kommunen lagt resurser på att rusta upp vårt mest frekvent nyttjade friluftsbad, Albybadet, med blnd annat utegym, nya lekanordningar samt handikappbad.
I kommunen finns emellertid en lång rad andra friluftsbad som också har ett upprustningsbehov. Som ett exempel kan nämnas det centralt belägna Barnsjöbadet som är väldigt frekventerat speciellt under försäsongen, men också är hårt slitet. Där finns inte längre någon grillplats, endast ett rastabord, små och sanka vistelseytor, och ingen ordnad cykelparkering.

Åtgärder som kan komma ifråga är upprustning eller nyanläggning av badbryggor, badstegar, flytbryggor, hoppanordningar, sandstränder, trädäck, grillplatser, rastabord, gräsytor och andra markytor, planteringar, picknickområden, gungor, lekanordningar, cykelparkeringar, angöringsvägar, omklädningsrum, handikappanpassningar och så vidare.

Ambitionen är att åtgärderna ska vara verkställda före det att badsäsongen 2010 startar.

82 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Organisation kultur – bibliotek från 1/1 2010
- Rapport om läget för aktuella projekt
- Svar om biblioteksanslag till Kunskapsskolan
- Övrigt.

83 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelse har inkommit:
- KF 2009-10-15, § 106, Nya ledamöter okt/nov
- KF 2009-10-15, § 115, KF och KS sammanträdestider
- KF 2009-10-15, § 118, Buteljerat vatten
- Granskningsrapport från revisorerna
- Revisorsbesök mars 2010
- Styrelseprotokoll från Tyresö Filmförening september och oktober
- Inkommet brev från SISU
- Meddelanden från Stadsbyggnad.
Mötesinformation

 

§72 Evenemangshall

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Åke Skoglund, Teknisk chef, informerar om utredning om evenemangshall.

_____________________________________________________

§73 Ekonomisk månadsrapport

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2009 redovisas i bilaga. Vid sammanträdet den 14 december presenteras rapport per den 30 november 2009.

_____________________________________________________

§74 Detaljbudget 2010

2009 KFN DNr 0065

Nämndens beslut

Detaljbudgeten fastställs.

Särskilt yttrande

Mats Lindblom (fp) ställer sig bakom beslutet men lämnar särskilt yttrande enligt bilaga.

Röstförklaring

Therese Wisén meddelar att (s) inte deltar i beslutet och inkommer med röstförklaring.

Ersättaryttranden

Hilde Bjöns (mp) och Gunilla Andersson (v) meddelar att om de hade haft rösträtt skulle de inte ha deltagit i beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om detaljbudget 2010 på anslagsnivå.

Se bilaga.

_____________________________________________________

§75 Investeringsbeslut

DNr 2009 KFN 0066

Nämndens beslut

- att investeringsmedel om 286 000 kronor anslås för att komplettera cykelstråket Tyresö Centrum – Alby med belysning och på vissa delar markarbete. Första prioritet ska vara att anlägga belysning längs cykelstråket från Tranbärsvägens vändplan, förbi tennisbanorna för anslutning till befintligt elljusspår.

- att förvaltningen får i uppdrag att snarast återkomma till nämnden med en kostnadskalkyl för hela arbetet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Av de investeringsmedel som finns till Kultur- och fritids-nämndens eget förfogande återstår 286 000 kronor.

Vid nämndens sammanträde 2009-03-30 (§ 22) gavs förvaltningen i uppdrag att bland annat utreda hur en komplettering av belysningen för cykelstråket Tyresö Centrum – Alby skulle kunna genomföras. Den utredning som gjorts i samarbete med Tekniska kontoret visar på en kostnad om cirka 12 000 kronor för varje lyktstolpe. För att kunna ordna belysning och de markarbeten som behövs får arbetet ske i två etapper för att finansieringen ska kunna säkras.

Man kan dela upp önskvärda åtgärder i tre delar (se även bifogade karta):

1) Tranbärsvägens vändplan förbi tennisbanorna för anslutning till befintligt elljusspår. Här är det endast fråga om belysning.

2) Anslutningen mellan befintlig cykelväg från Tyresö Centrum från Ridskolan till Tranbärsvägens vändplan. På denna del handlar det både om belysning och markarbeten.

3) Den sista korta biten längs staketet på hästhagen för anslutning till elljusspåret för motionärer till fots. Här är det endast fråga om belysning.

Om nämndens återstående investeringsmedel avsätts till detta kan etapp 1 från Tranbärsvägens vändplan, förbi tennisbanorna för

anslutning till befintligt elljusspår genomföras och kommande etapp påbörjas snarast. Överskjutande medel får ses som en delfinansiering av resterande arbete.

Utvecklingsförvaltningen i samarbete med Tekniska kontoret uppmanas att snarast återkomma till nämnden med en kostnadskalkyl för hela arbetet.

Ambitionen är att med investeringsmedlen för 2010 kunna slutföra resterande arbete under våren.

_____________________________________________________

§76 Fotbollsplan Wättinge

DNr 2009 KFN 0067

Nämndens beslut

- att skrivelsen från Tyresö Gymnasium noteras

- att Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att vid kommande revidering av investeringsprogram föreslå Kommunfullmäktige följande:

att dela upp den avsatta summan om 15 mkr i två delar så att följande anläggningar kan inrymmas i totalbeloppet:

o Konstgräsplan i Wättinge med belysning och staket

o Konstgräsplan i Östra Tyresö med belysning och staket.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en skrivelse från Eva Svensson, rektor på Tyresö Gymnasium, där hon påtalar behovet av en fotbollsplan i Wättinge. (Se bilaga)

I kommunens gällande investeringsprogram, beslutat i Kommunfullmäktige 2009-10-15, § 109, finns för 2011 avsatt 15 miljoner kronor för konstgräsplan med ”kringuppgifter”. I programmet preciseras dock inte var i kommunen planen ska anläggas.

Kultur- och fritidsnämnden delar Eva Svenssons åsikt att en konstgräsplan i Wättinge höjer statusen för Tyresö Gymnasiums fotbollsprogram och skulle kunna bidra till att öka söktrycket. Nämnden har dock att se till hela kommunens behov av planer för träning och spontanidrott och måste därför väga in även andra aspekter i sitt ställningstagande.

Den mest expansiva delen av kommunen är utan tvekan Östra Tyresö och Brevikshalvön. I dagsläget finns endast en konstgräs-plan, 7-manna, att disponera för hela kommundelen till skillnad från Trollbäcken och Centrala Tyresö som har flera planer anlagda.

Både Tyresö skola och Strandskolan upplever dessutom ett starkt behov av bättre förutsättningar att bedriva idrottsundervisningen på.

I den avsatta summan, 15 miljoner kronor, finns medel inte bara för själva planen utan även för kringuppgifter såsom omklädnads-rum, parkeringsplatser med mera. Nämndens uppfattning är att dessa kringuppgifter kan senareläggas så att medlen räcker till två konstgräsplaner, en i Wättinge och en i Östra Tyresö.

För att få funktionsdugliga idrottsplatser räcker det med en belyst och inhägnad konstgräsplan på varje plats. Medel för eventuella kompletteringar med omklädnadsrum etcetera får i så fall tillskjutas senare.

_____________________________________________________

§77 Motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek

DNr 2009 KFN 0068

Nämndens beslut

Nämnden föreslår till kommunstyrelsen att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Reservation

Anders Linder (s) reserverar sig mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

En remiss ”Motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek” har inkommit. Förvaltningen har lämnat förslag till svar på remissen enligt bifogade yttrande. Biblioteket förordar att inte ansluta sig till nättjänsten Library Press Display eftersom man sedan lång tid redan tillhandahåller liknande tjänster.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att nämnden ska föreslå till kommunstyrelsen att motionen avslås med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Yrkande

Anders Linder (s) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det avslagits.

_____________________________________________________

§78 Kulturbidrag våren 2010

DNr 2009 KFN 0064

Nämndens beslut

Kulturbidrag tilldelas:

- Tyresö Jazz Blues Club 30 000 kronor för helår 2010

- Strängstyrkan 12 000 kronor för våren 2010.

Jäv

Lilian Edberg (m) anmäler jäv och deltar inte i sammanträdet under denna paragraf.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ansökningar till kulturbidrag avseende våren 2010 har inkommit enligt bilaga. Förvaltningens förslag till tilldelning av kulturbidrag 2010 framgår av bilaga. För belopp upp till 10 000 kronor beslutar nämndens ordförande enligt delegation, vilket redovisas i § 79.

Nämnden ska därför besluta om bidrag till Tyresö Jazz & Blues Club samt till Strängstyrkan.

_____________________________________________________

§79 Delegationsbeslut om kulturbidrag våren 2010

DNr 2009 KFN 0064

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation beslutat om kulturbidrag för våren 2010 till:

- Square Dancers / the Corners för Tyresöfestivalen 5 000 kronor

- Tyresö Hembygdsförening 2 500 kronor

- LionsClub Trollbäcken 10 000 kronor

- Tyresökören 6 800 kronor

- Tyresö Diskant och Ungdomskör 5 000 kronor

- Tyresö Gosskörförening 1 000 kronor

- Tyresö konstförening för konstföreläsning Uhlinder 1 500 kronor och för konstföreläsning och film om Rembrandt 2 500 kronor.

_____________________________________________________

§80 Redovisning av genomförda arrangemang

DNr 2009 KFN 0069

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Beslut har fattats om bidrag till olika arrangemang. Utbetalning sker efter det att föreningarna redovisar arrangemanget och att detta har skett enligt vad som uppgivits i ansökan.

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Strängstyrkan

- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör

- Tyresö Square Dancers / the Corners

- Tyresö Gosskörförening.

Tyresö teaterförening har inkommit med styrelseprotokoll och Årsberättelse verksamhetsåret 2008-2009.

_____________________________________________________

§81 Utredningsuppdrag kommunala friluftsbad i Tyresö

DNr 2009 KFN 0070

Nämndens beslut

Nämnden ger utvecklingsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret genomföra en inventering av upprustningsbehovet vid samtliga kommunala friluftsbad med fokus på åtgärder enligt ärendebeskrivningen nedan.

Inventeringen skall innehålla prioriterade åtgärdsförslag samt kostnadsberäkningar för vidare behandling i nämnden. Inventeringen ska vara avslutad och redovisad senast 2010-02-26 så att nämnden kan besluta om åtgärder och anslå medel på nämndmötet den 29 mars 2010.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Under de senaste åren har kommunen lagt resurser på att rusta upp vårt mest frekvent nyttjade friluftsbad, Albybadet, med bland annat utegym, nya lekanordningar samt handikappbad. I kom-munen finns emellertid en lång rad andra friluftsbad som också har ett upprustningsbehov. Som ett exempel kan nämnas det centralt belägna Barnsjöbadet som är väldigt frekventerat speciellt under försäsongen, men också är hårt slitet. Där finns inte längre någon grillplats, endast ett rastabord, små och sanka vistelseytor, och ingen ordnad cykelparkering.

Åtgärder som kan komma ifråga är upprustning eller nyanläggning av badbryggor, badstegar, flytbryggor, hoppanordningar, sand-stränder, trädäck, grillplatser, rastabord, gräsytor och andra mark-ytor, planteringar, picknickområden, gungor, lekanordningar, cykelparkeringar, angöringsvägar, omklädningsrum, handikapp-anpassningar och så vidare.

Ambitionen är att åtgärderna ska vara verkställda före det att badsäsongen 2010 startar.

_____________________________________________________

§82 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Organisation kultur – bibliotek från 1/1 2010

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Svar om biblioteksanslag till Kunskapsskolan

_____________________________________________________

§83 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelse har inkommit:

- KF 2009-10-15, § 106, Nya ledamöter okt/nov

- KF 2009-10-15, § 115, KF och KS sammanträdestider

- KF 2009-10-15, § 118, Buteljerat vatten

- Granskningsrapport från revisorerna

- Revisorsbesök mars 2010

- Styrelseprotokoll från Tyresö Filmförening september och oktober

- Inkommet brev från SISU