Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-09-27

Sammanträde 2010-09-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Personalrummet, Kulturskolan, Hus A, Kvarnhjulet

57 Information om tidsfördelningsprinciper för hallar och fotbollsplaner

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om tidsfördelningsprinciper för hallar och fotbollsplaner.

58 Motion om söndagsöppet på biblioteket i Tyresö Centrum, förslag till svar

Förslag till nämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår till Kommunstyrelsen
att motionen avslås.


Ärendebeskrivning

Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion där de föreslår Kommunfullmäktige besluta att införa söndagsöppet på huvudbiblioteket i Tyresö Centrum. (Se bilaga).

Kommunstyrelsen har skickat motionen till Kultur- och fritidsnämnden för ett yttrande.

Ordförandeutlåtande

Tyresös bibliotek har idag längre öppettider än de flesta andra
kommuner i länet vilket i sig ger en mycket bra service. Slopandet
av söndagsöppet 2007 föregicks av noggranna mätningar av
besöksstatistiken och efter det har Tyresös bibliotek dessutom
lanserat en av landets bästa webbsidor för interaktiv service till
medborgarna.

Att på nytt öppna biblioteket i Tyresö Centrum på söndagarna
skulle visserligen kunna genomföras men då på bekostnad av till exempel lördagsöppet på någon av filialerna i Trollbäcken eller Tyresö Strand. I dagsläget finner jag inte att det finns något styrkt behov av denna åtgärd som skulle kunna motivera ökade kostnader eller en omorganisation.

59 Motion att utreda boulebanebristen i Tyresö, förslag till svar

Förslag till nämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår till Kommunstyrelsen att motionen avslås.


Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion där de vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att:
- utreda möjligheten att bygga/hyra en boulehall.
- undersöka möjligheten att genom en flexibel lösning samanvända hallen med andra sporter och verksamheter i kommunen. (Se bilaga)

Kommunstyrelsen har skickat motionen till Kultur- och fritidsnämnden för ett yttrande.


Ordförandeutlåtande

Det finns redan idag ett långt kommet projekteringsarbete för att
tillgodose behovet av boulebanor för vinterspel inomhus.
Kommunstyrelsen har tillsammans med Tyresö Rackethall ett
förslag som går ut på att rackethallen bygger ut sin fastighet för att
även kunna inrymma boulebanor inomhus. Den samlade boulehallsalliansen i Tyresö har aktivt deltagit i dessa
diskussioner.

Denna nya lokal skulle mycket väl kunna lämpa sig även för bågskytte och pistolskytte ifall behov av detta skulle uppstå.
I och med denna lösning faller behovet av ytterligare utredningar i
ämnet.

60 Yttrande över revisorernas granskningsrapport

Förslag till nämndens beslut

Nämnden lämnar svar till revisorerna enligt förvaltningens förslag till svar på granskning av föreningsstöd.


Ärendebeskrivning

PricewaterhouseCoopers har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av föreningsstödet. Granskningsrapporten överlämnades den 1 juni 2010 till Tyresö kommun. Se bilaga.
Revisorerna önskar skriftligt få del av berörda nämnders yttrande över de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten.

Utvecklingsförvaltningen har lämnat ett förslag till svar på granskningen. Se bilaga.

61 Delegationsordning, reviderad version

Förslag till nämndens beslut

Den reviderade delegationsordningen fastställs.


Ärendebeskrivning

Delegationsordningen har reviderats i enlighet med revisionsrapportens förslag. Den nya versionen finns i bilaga, liksom föregående version.

62 Delårsbokslut per den 31 augusti 2010 med måluppföljning

Förslag till nämndens beslut

Nämnden godkänner delårsbokslutet per den 31 augusti 2010 med måluppföljningen och överlämnar materialet till ekonomikontoret.


Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2010 föreligger enligt bilaga. Nämndens mål för 2010 har följts upp. Prognos lämnas för nyckeltal för år 2010.

63 Strategi- och budgetplan

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om det bidrag som inlämnats av utvecklingsförvaltningen att ingå som del av kommunens Strategi- och budgetplan för år 2011.

64 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Rapport om läget för aktuella projekt
- Övrigt.

65 Resultat av webbenkät bibliotek/kultur

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

En webbenkät bibliotek/kultur har genomförts och resultatet föreligger enligt bilaga.

66 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelser har inkommit:
- KS 2010-08-31, § 124, Riktlinjer för internationellt samarbete
- KS 2010-08-31, § 125, Tyresöpanelen 2010-2011
- Detaljplan för Bostäder Videvägen 17, Sälgen 6
Mötesinformation

 

§57 Information om tidsfördelningsprinciper för hallar och fotbollsplaner

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om tidsfördelningsprinciper för hallar och fotbollsplaner.
_____________________________________________________

§58 Motion om söndagsöppet på biblioteket i Tyresö Centrum, förslag till svar

DNr 2010 KFN 0036

Nämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen

att motionen avslås.

Reservation

Anders Linder (s) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Gunilla Andersson (v) meddelar att om hon hade haft rösträtt skulle hon ha röstat för bifall till motionen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion där de föreslår Kommunfullmäktige besluta att införa söndagsöppet på huvudbiblioteket i Tyresö Centrum. (Se bilaga).

Kommunstyrelsen har skickat motionen till Kultur- och fritidsnämnden för ett yttrande.

Ordförandeutlåtande

Tyresös bibliotek har idag längre öppettider än de flesta andra kommuner i länet vilket i sig ger en mycket bra service. Slopandet av söndagsöppet 2007 föregicks av noggranna mätningar av besöksstatistiken och efter det har Tyresös bibliotek dessutom lanserat en av landets bästa webbsidor för interaktiv service till medborgarna.

Att på nytt öppna biblioteket i Tyresö Centrum på söndagarna skulle visserligen kunna genomföras men då på bekostnad av till exempel lördagsöppet på någon av filialerna i Trollbäcken eller Tyresö Strand. I dagsläget finner jag inte att det finns något styrkt behov av denna åtgärd som skulle kunna motivera ökade kostnader eller en omorganisation.

Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att Kultur- och fritidsnämnden ska föreslå till Kommunstyrelsen att motionen avslås.

Yrkande

Anders Linder (s) yrkar på att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kultur- och fritidsnämnden har avslagit yrkandet.

_____________________________________________________

§59 Motion att utreda boulebanebristen i Tyresö, förslag till svar

DNr 2010 KFN 0037

Nämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att motionen avslås.

Reservation

Anders Linder (s) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Gunilla Andersson (v) meddelar att om hon hade haft rösträtt skulle hon ha röstat för bifall till motionen.

____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion där de vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att:

- utreda möjligheten att bygga/hyra en boulehall.

- undersöka möjligheten att genom en flexibel lösning samanvända hallen med andra sporter och verksamheter i kommunen. (Se bilaga)

Kommunstyrelsen har skickat motionen till Kultur- och fritidsnämnden för ett yttrande.

Ordförandeutlåtande

Det finns redan idag ett långt kommet projekteringsarbete för att tillgodose behovet av boulebanor för vinterspel inomhus.

Kommunstyrelsen har tillsammans med Tyresö Rackethall ett förslag som går ut på att rackethallen bygger ut sin fastighet för att även kunna inrymma boulebanor inomhus. Den samlade boulehallsalliansen i Tyresö har aktivt deltagit i dessa diskussioner.

Denna nya lokal skulle mycket väl kunna lämpa sig även för bågskytte och pistolskytte ifall behov av detta skulle uppstå.

I och med denna lösning faller behovet av ytterligare utredningar i ämnet.

Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att Kultur- och fritidsnämnden ska föreslå till Kommunstyrelsen att motionen avslås.

Yrkande

Anders Linder (s) yrkar på att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kultur- och fritidsnämnden har avslagit yrkandet.

_____________________________________________________

§60 Yttrande över revisorernas granskningsrapport

DNr 2010 KFN 0052

Nämndens beslut

Nämnden lämnar svar till revisorerna enligt förvaltningens förslag till svar på granskning av föreningsstöd.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

PricewaterhouseCoopers har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av föreningsstödet. Granskningsrapporten överlämnades den 1 juni 2010 till Tyresö kommun. Se bilaga.

Revisorerna önskar skriftligt få del av berörda nämnders yttrande över de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten.

Utvecklingsförvaltningen har lämnat ett förslag till svar på granskningen. Se bilaga.

_____________________________________________________

§61 Delegationsordning, reviderad version

DNr 2010 KFN 0056

Nämndens beslut

Den reviderade delegationsordningen fastställs.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsordningen har reviderats i enlighet med revisionsrapportens förslag. Den nya versionen finns i bilaga, liksom föregående version. Ändring har skett under punkt D i delegationsordningen.

_____________________________________________________

§62 Delårsbokslut per den 31 augusti 2010 med måluppföljning

DNr 2010 KFN 0031

Nämndens beslut

Nämnden godkänner delårsbokslutet per den 31 augusti 2010 med måluppföljningen och överlämnar materialet till ekonomikontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2010 föreligger enligt bilaga. Nämndens mål för 2010 har följts upp. Prognos lämnas för nyckeltal för år 2010.

_____________________________________________________

§63 Strategi- och budgetplan

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om det bidrag som inlämnats av utvecklingsförvaltningen att ingå som del av kommunens Strategi- och budgetplan för år 2011.

_____________________________________________________

§64 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Övrigt.

_____________________________________________________

§65 Resultat av webbenkät bibliotek och kultur

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

En webbenkät bibliotek och kultur har genomförts och resultatet föreligger enligt bilagor.

_____________________________________________________

§66 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelser har inkommit:

- KS 2010-08-31, § 124, Riktlinjer för internationellt samarbete

- KS 2010-08-31, § 125, Tyresöpanelen 2010-2011

- Detaljplan för Bostäder Videvägen 17, Sälgen 6

- ”Kultur och fritid för alla – Tips för dig som behöver extra stöd” utgiven av Haninge kommun, Nynäshamns kommun och Tyresö kommun

- Pressmeddelande om biblioteksapplikation för smartphones.

_____________________________________________________