Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-10-29

Sammanträde 2012-10-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Konferenslokalen Myggdalen, kommunhuset plan 1

72 Redovisning av förstudie kring Albystrategi

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

I Kommunplanen 2012-14 fastställde Kommunfullmäktige som mål till 2014 att; "En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns."

För att nå det målet beslutade Kommunstyrelsen (KS 2012-03-27) att ett förslag till hur ett utredningsuppdrag för Albyområdets utveckling kan utformas skulle tas fram. Förstudien presenteras i och med detta ärende.

Syftet med förstudien och kommande strategi är att ta ett långsiktigt helhetsgrepp över Alby naturreservats framtid. Tanken är att skapa ett ännu attraktivare friluftsområde för hela familjen och göra delar av naturreservatet Alby till ett naturligt val för fritidsaktiviteter och det rörliga friluftslivet.

73 Ekonomisk rapport per den 30 september 2012

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

, se bilaga.


Bilagor:

Detaljerad rapport

74 Södertörns nyckeltal för år 2011

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kommunerna på Södertörn har tagit fram jämförande nyckeltal för flera kommunala verksamheter. Nyckeltalen har samlats in från i första hand officiella databaser och därefter sammanställts och analyserats.
Nyckeltalen ger kommunernas politiska ledningar en översiktlig bild av kostnader och service jämfört med andra Södertörnskommuner. De används också som ett stöd för verksamhetsutvecklingen.


Bilagor:
Faktablad för kultur- och fritid på Södertörn
Kultur och fritid för alla - men det ser olika ut, analysrapport

75 Sammanträdesplan för 2013

Förslag till nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2013 fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2013 är:

- måndagen den 18 februari
- måndagen den 25 mars
- måndagen den 20 maj
- måndagen den 10 juni
- måndagen den 23 september
- måndagen den 28 oktober
- måndagen den 2 december

Samtliga möten startar klockan 18.30.


Bilaga:
Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2013, 2012/KS 0277

76 Redovisning av Bonzas sommarkafé vid Skatepark 135

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 5 februari beslutades att avsätta 80 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" för att driva ett sommarkafé vid Skatepark 135. Förvaltningen gavs i uppdrag att återkomma med redovisning och utfall för projektet i oktober 2012. Projektet genomfördes enligt plan med fyra timanställda kioskbiträden som även arrangerade aktiviteter såsom instruktioner och tävlingar. Att anlägga kaféet var ett mer omfattande arbete än beräknat, vilket försenade projektet med två veckor och fördyrade det med 90 000 kronor (som måste tas från enhetens driftsbudget).

Bilagor:
Tjänsteskrivelse

77 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

- Tyresö Teaterförening, 80 000 kronor
- Kören Mamsellerna, 8 000 kronor
- Trollbäckens Egnahemsförening, 26 000 kronor

Bilagor:
Redovisningar från ovan nämnda föreningar
Spontanfotboll"projektet " fritidsnämnden 2011-06-0

78 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag

Bilagor:
Rapport aktuella projekt
Rapport projektbidrag

79 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunstyrelsen
- Revidering av riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Ändring av detaljplan för kv. Trädgårdsbruket
- Detaljplan för Brinkvägen, Raksta
- Detaljplan för Område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen-
Töresjövägen (Pluto)

§72 Redovisning av förstudie kring Albystrategi

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

I Kommunplanen 2012-14 fastställde Kommunfullmäktige som mål till 2014 att; ”En strategi för att göraAlbyområdet mer attraktivt finns.”

För att nå det målet beslutade Kommunstyrelsen (KS 2012-03-27) att ett förslag till hur ett utredningsuppdrag förAlbyområdets utveckling kan utformas skulle tas fram. Förstudien presenteras i och med detta ärende.

Syftet med förstudien och kommande strategi är att ta ett långsiktigt helhetsgrepp överAlby naturreservats framtid. Tanken är att skapa ett ännu attraktivare friluftsområde för hela familjen och göra delar av naturreservatetAlby till ett naturligt val för fritidsaktiviteter och det rörliga friluftslivet.

___________________________________________________

§73 Ekonomisk rapport per den 30 september 2012

Nämndens beslut

Informationen noteras.

På nästa möte vill nämnden ha en redovisning av bibliotekschefen avseende kostnaden för E-böcker.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 september 2012.

Bilagor:

Ekonomisk rapport per den 30 september 2012

Detaljerad rapport

___________________________________________________

§74 Södertörns nyckeltal för år 2011

Dnr 2012/KFN 0055 010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunerna på Södertörn har tagit fram jämförande nyckeltal för flera kommunala verksamheter. Nyckeltalen har samlats in från i första hand officiella databaser och därefter sammanställts och analyserats.

Nyckeltalen ger kommunernas politiska ledningar en översiktlig bild av kostnader och service jämfört med andra Södertörnskommuner. De används också som ett stöd för verksamhetsutvecklingen.

Bilagor:

Faktablad för kultur- och fritid på Södertörn

Kultur och fritid för alla – men det ser olika ut, analysrapport

___________________________________________________

§75 Sammanträdesplan för 2013

Dnr 2011/KFN 0049 001

Nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2013 fastställs enligt förslaget.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2013 är:

- måndagen den 18 februari

- måndagen den 25 mars

- måndagen den 6 maj

- måndagen den 10 juni

- måndagen den 23 september

- måndagen den 28 oktober

- måndagen den 2 december

Samtliga möten startar klockan 18.30.

Bilaga:

Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2013, 2012/KS 0277

___________________________________________________

§76 Redovisning av Bonzas sommarkafé vid Skatepark 135

Dnr 2012/KFN 0008 70

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 5 februari beslutades att avsätta 80000 kronor från ”medel till nämndens förfogande” för att driva ett sommarkafé vid Skatepark 135. Förvaltningen gavs i uppdrag att återkomma med redovisning och utfall för projektet i oktober 2012. Projektet genomfördes enligt plan med fyra timanställda kioskbiträden som även arrangerade aktiviteter såsom instruktioner och tävlingar. Att anlägga kaféet var ett mer omfattande arbete än beräknat, vilket försenade projektet med två veckor och fördyrade det med 90000 kronor (som måste tas från enhetens driftsbudget).

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

___________________________________________________

§77 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2011/KFN 0069 70

Dnr 2012/KFN 0017 70

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

- Tyresö Teaterförening, 80000 kronor

- Kören Mamsellerna, 8000 kronor

- Trollbäckens Egnahemsförening, 26000 kronor

Bilagor:

Redovisningar från ovan nämnda föreningar

___________________________________________________

Spontanfotboll"projektet " fritidsnämnden 2011-06-0

§78 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna anmärker på att nämnden inte fått information om tillsättningen av ny fritidschef.

Särskilt yttrande

Miljöpartiet inkommer med ett särskilt yttrande beträffande uppdraget förvaltningen fått att utreda konkurrensutsättning inom nämndens område.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

Bilagor:

Rapport aktuella projekt

Rapport projektbidrag

___________________________________________________

§79 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunstyrelsen

- Revidering av riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Ändring av detaljplan för kv. Trädgårdsbruket

- Detaljplan för Brinkvägen, Raksta

- Detaljplan för Område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen-

Töresjövägen (Pluto)

___________________________________________________