Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-12-03

Sammanträde 2012-12-03

Datum
Klockan
18:30
Plats
Konferensrummet Myggdalen, plan i kommunhuset

80 Ekonomisk rapport oktober 2012

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2012, se bilaga.

Bilagor:
Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2012
Detaljerad rapport

81 Aktuellt läge angående e-böckernas ställning

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

E-böcker på bibliotek har förorsakat en många debattartiklar i massmedia som på olika sätt speglar ståndpunkterna hos parterna på marknaden. Genomgående har uttryckts en oro över att detta nya medieformat, som blivit mycket populärt, skulle bli en gökunge i bibliotekens mediabudget. Dessutom har förläggarföreningen agerat så att en del titlar hålls i karantän så att möjligheten att låna e-böcker inte skall omintetgöra försäljningen av pappersböcker. Många önskar att staten skall träda in och reglera situationen, vilket kan vara på gång.

Situationen på Tyresö bibliotek avseende e-böcker.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse

82 Drive In-idrott - projektbidrag

Förslag till nämndens beslut

- att bidra med 33 000 kronor till 21 kvällar Drive In-idrott i Tyresö under perioden 2012-11-09-2013-04-05.

Bidraget lämnas med följande förbehåll:

1) att föreningen senast 1 maj 2013 redovisar resultatet av arrangemanget i form av närvarostatistik samt ekonomisk utfall till nämnden.
2) att Brännpunkten senast 2012-12-31 kompletterar redovisningen från projektet Sommarchill med en skriftlig utvärdering enligt beslut i KFN 2012-05-07 § 32. Utvärderingen ska redovisa var aktiviteterna arrangerades, hur informationen spreds, vad man gjorde och vad ungdomarna tyckte.

Observera att denna redovisning ska lämnas innan någon utbetalning från detta ärende sker.

Ärendebeskrivning

Brännpunkten i Tyresö ansöker om projektbidrag för att i samverkan med andra föreningar fortsätta satsningen på s k Drive In-idrott på fredagskvällar i Bollmorahallen. Ansökan omfattar 20 fredagskvällar samt julafton.


Ordförandeförslag

Brännpunkten (Korpen) har sedan hösten 2011 bedrivit verksamhet på helgkvällar under namnet Drive In-idrott. Verksamheten som i första hand vänder sig till sysslolösa ungdomar, oftast inte föreningsanslutna, som ibland även befinner sig i en social riskzon.
Verksamheten bedrivs i samverkan med flera föreningar som därmed kan erbjuda många alternativ.

Kultur- och fritidsnämnden har till dags dato bidragit med 115 000 kronor till verksamheten som kan betraktas som relativt framgångsrik.

Jag anser dock att Brännpunktens ansökan och budget inte håller en realistisk kostnadsnivå. Särskilt ifrågasätter jag behovet av en projektledare för 25 000.

Jag vill istället ta utgångspunkt i det befintliga aktivitetsstödet till föreningslivet som för närvarande är 11kr/deltagare/tillfälle. Om man antar att varje aktivitetskväll besöks av 50 ungdomar så skulle kalkylen se ut så här:

50 ungdomar x 11 kr x 20 tillfällen = 11 000 kronor.

Denna aktivitet har utöver detta tre punkter som skiljer sig från en generell föreningsaktivitet. Tidpunkten, ett något större behov av samordning samt en icke homogen grupp.

Därför föreslår jag att kultur- och fritidsnämnden bidrar med 33 000 kronor (11 000 x 3) som är en mer realistiskt nivå.

Bilagor:
Projektansökan från Brännpunkten
Ekonomisk redovisning från Sommarchill

83 Tyresö Kultur- & Idrottsgala 2013

Förslag till nämndens beslut

- att besluta om ett projektbidrag på max 190 000 kronor
- att besluta om juryns sammansättning, 3 personer från alliansen, 3 personer från oppositionen samt 2 personer från Tyresö Föreningsråd

Ärendebeskrivning

Kultur- och idrottsgalan 2013 genomförs för tredje året i rad fredagen den 8 mars 2013.

Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och detta är ett sätt att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Tyresö kommuns kulturstipendier (totalt 30 000 kronor) har till syfte att stimulera kommunens kulturella liv och att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen.

Nytt för i år är priset till Årets Brottsförebyggande insats. Priset är på 5 000 kronor och delas ut till person/personer eller förening som under 2012 aktivt arbetat för att göra kommunen tryggare och säkrare. Pristagaren utses av det lokala brottsförebyggande rådet i samarbete med närpolisen och kommunens brotts- och drogförebyggare.

Följande kategorier kommer att uppmärksammas på galan:

* Kulturstipendium (30 000 kr)
* Årets förening (10 000 kr)
* Årets ledare (5 000 kr)
* Årets ledare (5 000 kr)
* Årets idrottsprestation (10 000 kr)
* Årets kvinnliga idrottare (3 000 kr)
* Årets manliga idrottare (3 000 kr)
* Årets kulturpersonlighet ( 4 000 kr)
* Årets unga ledare (2 500 kr)
* Årets unga ledare (2 500 kr)
* Årets eldsjäl inom föreningslivet (4 000 kr)
* Årets brottsförebyggande insats (5 000 kr)

Bilaga:
Budgetunderlag

84 Ansökningar kulturbidrag

Förslag till nämndens beslut

Kulturbidrag tilldelas:

Tyresö Jazz & Blues Club, 30 000 kronor (helår)

Bidraget lämnas med följande förbehåll:
- Bidraget ska inte nyttjas för jazzkryssningar eftersom de är förlagda utanför kommunen.

KFUM Tyresö Basket, 15 000 kronor

Kulturföreningen Domusängen, 45 000 kronor

Ärendebeskrivning

Inför våren 2013 inkom ansökningar från 11 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Tre av dem beslutas i nämnd.

Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 30 000 kronor för helår.
Man planerar minst tio konserter, en jazzsångtävling, en jazzgudstjänst och lokala projekt i samarbete med Café Bonza. Dessutom planeras fem jazzkryssningar.

Tyresö Basket ansöker om totalt 30 000 till ett Dance Jam i Bollmorahallen i samarbete med Tyresö fritidsgårdar, som bidrar med musikutrustning och ett par fritidsledare som arbetar under kvällen. KFUM Tyresö basket har tidigare stått för alla kostnader, men har inte möjlighet att göra det denna gång.

Kulturföreningen Domusängen ansöker om totalt 93 000 för att genomföra två arrangemang:

- 20 000 kr till Tyresö Metal festival´13 på Kvarnhjulet den 2 februari. Arrangemanget genomförs för tredje året, och projektarbetet leds av ungdomar. Café Bonza coachar arbetet.
- 73 000 kr till Rock på Domusängen den 25 maj vid Kvarnhjulet. Förra året fick föreningen 50 000 kr från Stockholms Läns Landsting och höjde nivån genom att ta in en mobil scen. I år har man inte samma stöd men vill ända genomföra musikfestivalen, med sin trettioåriga historia, på samma nivå.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Ansökningar från föreningar ovan.

85 Ansökningar kulturbidrag - delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Delegationsbesluten noteras.

Ärendebeskrivning


Inför våren 2013 inkom ansökningar från 11 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre i åtta av dessa och beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande.

- Kören Mamsellerna 8 000 kr
- Lions Club Trollbäcken 10 000 kr
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 5 000 kr
- Tyresö hembygdsförening 4 000 kr
- Tyresö konstförening 5 000 kr
- Tyresökören 8 000 kr
- Tyresö finska förening 7 000 kr
- Tyresö trädgårdssällskap 9 000 kr

Bilagor:
Tjänsteskrivelse

86 Medeltidsdagarna, sommarkollo, Tyresöfestivalen - redovisningar

Förslag till nämndens beslut

Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Medeltidsdagarna
Kulturenheten arrangerar sedan 2004 medeltidsdagar vid Lilla Tyresö. Syftet med arrangemanget är dels att locka besökare till slottsområdet för att de ska upptäcka denna fantastiska miljö i vår fina kommun, dels att "levandegöra historia" genom att bjuda på tidstypisk medeltida marknad och spektakel på denna plats som var bebodd redan då. Rester av grunden till det hus som då var rest på platsen finns kvar på baksidan av Prinsvillan.

Sommarkollo på kulturskolan
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2012-05-07 att avsätta 40 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" till projektet "Sommarkollo på kulturskolan" under sommarlovets sista två veckor. Samtidigt inkom en ansökan från ABF som beskrev ett sommarkollo med ett snarlikt upplägg i ett färdigt koncept för 26 000 kronor. Efter samråd beslutade kulturskolan och ABF att genomföra projektet som ett samarbete, där kulturskolan stod för lokaler och hjälpte till med marknadsföring och ABF för genomförandet. Tre pedagoger och en samordnare arbetade under sommarlovets sista vecka med att sätta upp musikalen Trollkarlen från Oz. 21 barn i åldrarna 9-13 år deltog och arbetade i grupper med dans, teater och sång. På fredagen var det uppspel och 75 personer tittade på uppspelet. En gemensam utvärdering har genomförts och båda parter är nöjda med samarbetet och ser positivt på att utveckla det vidare i andra sammanhang.

Tyresöfestivalen
Tyresöfestivalen - med underrubriken mångfald och omtanke - genomfördes den 1 september på området kring kulturcentrum Kvarnhjulet. Samtidigt invigdes den nya stadslekparken. 48 utställare deltog, varav 29 föreningar, 6 politiska partier, pingstkyrkan och två kommersiella aktörer. Från Tyresö kommun deltog kulturenheten, kulturskolan, Café Bonza, Naturskolan, fritidsenheten, renhållningsenheten, parkenheten och fritidsgårdarna. På stora scenen var huvudnumret Janne Schaffer music story med det främsta ur artistens musikaliska bana. Det stora blå, åtta slagverkare med funktionsnedsättning, öppnade festivalen och Mary N´Diaye, som gjort succé i The Voice avslutade. Däremellan uppträdde kulturskolans elever, fritidsgårdarnas barn och ungdomar och lokala förmågor. Vädret var mycket dåligt, vilket drog ner antalet besökare. Väderkänsliga aktiviteter flyttades inomhus, men programmet genomfördes enligt plan. Besöksantal: 1200 personer. Beräkningen är gjord genom att räkna antalet på området varje hel timme.


Bilagor:
Tjänsteskrivelse Medeltidsdagarna
Tjänsteskrivelse Sommarkollo (samt 2 bilagor)
Tjänsteskrivelse Tyresöfestivalen

87 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

- Tyresö Konstförening, 5 000 kronor
- The Corners och Tyresö Square Dancers, 2 000 kronor

Bilagor:
Redovisningar från ovan nämnda föreningar

88 Konstnärskolonin på Tyresö - bokprojekt

Förslag till nämndens beslut

I väntan på en definitiv budget föreslår förvaltningen att nämnden i år betalar ut ett delbelopp på 150 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Under våren kommer det att vara en utställning på Waldemarsudde om Konstnärskolonin på Tyresö. I samband med utställningen kommer även en bok att arbetas fram.

"Det var om somrarna som prins Eugen på allvar kunde ägna sig åt sin konst. Med sin omväxlande natur och sitt sköna läge blev Tyresö den plats som frammanade hans finaste måleri. I utställningen presenteras verk av prins Eugen tillsammans med verk av ett antal av hans konstnärsvänner som Richard Bergh, Oscar Björck, Teodor Lundberg och Viggo Johansen vilka också målade på Tyresö runt sekelskiftet 1900."

Waldemarsudde vill samarbeta med Tyresö kommun i ett bokprojekt om konstnärskolonin på Tyresö. Även Nordiska Museet kommer att tillfrågas om de vill ingå i projektet. Projektgruppen tror att såväl utställning som publikation på ett positivt sätt kan bidra till att skapa intresse kring såväl Tyresö som prins Eugen och Waldemarsudde!
För Tyresö kommun del kommer layout- och tryckkostnaden av boken hamna på ca 200 000 - 300 000 kronor.

Bilagor:
Projektbeskrivning
Innehåll publikation

89 Spontanfotboll"projektet " fritidsnämnden 2011-06-0

Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag
- Breviksboken - lägesrapport

Bilagor:
Rapport aktuella projekt
Rapport projektbidrag

90 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige
- Avsägelser och fyllnadsval

Kommunstyrelsen
- Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Underrättelse inför antagande av ändring av planbestämmelser för
kv. Trädgårdsbruket
- Information om samråd, detaljplan för transformatorstation i
Tyresö centrum

Övrigt
- Sport Campus Sweden - informationsbrev

§80 Ekonomisk rapport oktober 2012

Nämndens beslut

Informationen noteras med justeringen i den ekonomiska rapporten att ”Totalt visas högre netto än budgeterat” istället för ”Totalt redovisas lägre kostnader än budgeterat”

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2012, se bilaga.

Bilagor:

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2012

Detaljerad rapport

___________________________________________________

§81 Aktuellt läge angående e-böckernas ställning

Dnr 2012/KFN 0062 70

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

E-böcker på bibliotek har förorsakat en många debattartiklar i massmedia som på olika sätt speglar ståndpunkterna hos parterna på marknaden. Genomgående har uttryckts en oro över att detta nya medieformat, som blivit mycket populärt, skulle bli en gökunge i bibliotekens mediabudget. Dessutom har förläggarföreningen agerat så att en del titlar hålls i karantän så att möjligheten att låna e-böcker inte skall omintetgöra försäljningen av pappersböcker. Många önskar att staten skall träda in och reglera situationen, vilket kan vara på gång.

Situationen på Tyresö bibliotek avseende e-böcker.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

___________________________________________________

§82 Drive In-idrott – projektbidrag

Dnr 2012/KFN 0053 007

Nämndens beslut

- att bidra med 33000 kronor till 21 kvällar Drive In-idrott i Tyresö under perioden 2012-11-09 — 2013-04-05.

Bidraget lämnas med följande förbehåll:

1) att föreningen senast 1 maj 2013 redovisar resultatet av arrangemanget i form av närvarostatistik samt ekonomisk utfall till nämnden.

2) att Brännpunkten senast 2012-12-31 kompletterar redovisningen från projektet Sommarchill med en skriftlig utvärdering enligt beslut i KFN 2012-05-07 § 32. Utvärderingen ska redovisa var aktiviteterna arrangerades, hur informationen spreds, vad man gjorde och vad ungdomarna tyckte.

Observera att denna redovisning ska lämnas innan någon utbetalning från detta ärende sker.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Brännpunkten i Tyresö ansöker om projektbidrag för att i samverkan med andra föreningar fortsätta satsningen på så kallad Drive In-idrott på fredagskvällar i Bollmorahallen. Ansökan omfattar 20 fredagskvällar samt julafton.

Ordförandeförslag

Brännpunkten (Korpen) har sedan hösten 2011 bedrivit verksamhet på helgkvällar under namnet Drive In-idrott. Verksamheten som i första hand vänder sig till sysslolösa ungdomar, oftast inte föreningsanslutna, som ibland även befinner sig i en social riskzon.

Verksamheten bedrivs i samverkan med flera föreningar som därmed kan erbjuda många alternativ.

Kultur- och fritidsnämnden har till dags dato bidragit med 115000 kronor till verksamheten som kan betraktas som relativt framgångsrik.

Jag anser dock att Brännpunktens ansökan och budget inte håller en realistisk kostnadsnivå. Särskilt ifrågasätter jag behovet av en projektledare för 25000.

Jag vill istället ta utgångspunkt i det befintliga aktivitetsstödet till föreningslivet som för närvarande är 11kr/deltagare/tillfälle. Om man antar att varje aktivitetskväll besöks av 50 ungdomar så skulle kalkylen se ut så här:

50 ungdomar x 11 kr x 20 tillfällen = 11000 kronor.

Denna aktivitet har utöver detta tre punkter som skiljer sig från en generell föreningsaktivitet. Tidpunkten, ett något större behov av samordning samt en icke homogen grupp.

Därför föreslår jag att kultur- och fritidsnämnden bidrar med 33000 kronor (11000 x 3) som är en mer realistiskt nivå.

Bilagor:

Projektansökan från Brännpunkten

Ekonomisk redovisning från Sommarchill

___________________________________________________

§83 Tyresö Kultur- & Idrottsgala 2013

Dnr 2012/KFN 0048 70

Nämndens beslut

- att bevilja ett projektbidrag på max 190000 kronor

- att utse Dick Bengtson, Lilian Edberg, Carl-Olof Strand, Bo Furugård, Kajsa Keuch, Gunilla Andersson samt två representanter från Tyresö Föreningsråd.

Reservation

Peter Bylund (MP) yrkar på ett billigare alternativ av Kultur- & Idrottsgalan så att flera människor får chansen att delta.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kultur- och idrottsgalan 2013 genomförs för tredje året i rad fredagen den 8 mars 2013.

Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och detta är ett sätt att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Tyresö kommuns kulturstipendier (totalt 30000 kronor) har till syfte att stimulera kommunens kulturella liv och att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen.

Nytt för i år är priset till Årets Brottsförebyggande insats. Priset är på 5000 kronor och delas ut till person/personer eller förening som under 2012 aktivt arbetat för att göra kommunen tryggare och säkrare. Pristagaren utses av det lokala brottsförebyggande rådet i samarbete med närpolisen och kommunens brotts- och drogförebyggare.

Följande kategorier kommer att uppmärksammas på galan:

· Kulturstipendium (30000 kr)

· Årets förening (10000 kr)

· Årets ledare (5000 kr)

· Årets ledare (5000 kr)

· Årets idrottsprestation (10000 kr)

· Årets kvinnliga idrottare (3000 kr)

· Årets manliga idrottare (3000 kr)

· Årets kulturpersonlighet ( 4000 kr)

· Årets unga ledare (2500 kr)

· Årets unga ledare (2500 kr)

· Årets eldsjäl inom föreningslivet (4000 kr)

· Årets brottsförebyggande insats (5000 kr)

Bilaga:

Budgetunderlag

___________________________________________________

§84 Ansökningar kulturbidrag

Dnr 2012/KFN 0051 007

Nämndens beslut

Kulturbidrag tilldelas:

Tyresö Jazz & Blues Club, 30000 kronor (helår)

Bidraget lämnas med följande förbehåll:

- Bidraget ska inte nyttjas för jazzkryssningar eftersom de är förlagda utanför kommunen.

KFUM Tyresö Basket, 15000 kronor

Kulturföreningen Domusängen, 45000 kronor

Yrkande

Peter Bylund (MP) yrkar på att KFUM Tyresö Basket ska få ett bidrag på 20000 kronor och Kulturföreningen Domusängen ett bidrag på 93000 kronor.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förslaget att ge Tyresö Jazz och Blues Club ett bidrag på 30000 kronor och finner att nämnden godkänt bidraget.

Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande och finner förslaget, att ge KFUM Tyresö Basket ett bidrag på 20000 kronor, avslaget.

Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande och finner förslaget, att ge Kulturföreningen Domusängen ett bidrag på 93000 kronor, avslaget.

Skriftlig reservation

Peter Bylund (MP) inkommer med en skriftlig reservation

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inför våren 2013 inkom ansökningar från 11 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Tre av dem beslutas i nämnd.

Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 30 000 kronor för helår.

Man planerar minst tio konserter, en jazzsångtävling, en jazzgudstjänst och lokala projekt i samarbete med Café Bonza. Dessutom planeras fem jazzkryssningar.

Tyresö Basket ansöker om totalt 30000 till ett Dance Jam i Bollmorahallen i samarbete med Tyresö fritidsgårdar, som bidrar med musikutrustning och ett par fritidsledare som arbetar under kvällen. KFUM Tyresö basket har tidigare stått för alla kostnader, men har inte möjlighet att göra det denna gång.

Kulturföreningen Domusängen ansöker om totalt 93 000 för att genomföra två arrangemang:

- 20 000 kr till Tyresö Metal festival´13 på Kvarnhjulet den 2 februari. Arrangemanget genomförs för tredje året, och projektarbetet leds av ungdomar. Café Bonza coachar arbetet.

- 73 000 kr till Rock på Domusängen den 25 maj vid Kvarnhjulet. Förra året fick föreningen 50 000 kr från Stockholms Läns Landsting och höjde nivån genom att ta in en mobil scen. I år har man inte samma stöd men vill ända genomföra musikfestivalen, med sin trettioåriga historia, på samma nivå.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Ansökningar från föreningar ovan.

___________________________________________________

§85 Ansökningar kulturbidrag – delegationsbeslut

Dnr 2012/KFN 0051 007

Nämndens beslut

Delegationsbesluten noteras.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inför våren 2013 inkom ansökningar från 11 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre i åtta av dessa och beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande.

- Kören Mamsellerna 8 000 kr

- Lions Club Trollbäcken 10 000 kr

- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 5 000 kr

- Tyresö hembygdsförening 4 000 kr

- Tyresö konstförening 5 000 kr

- Tyresökören 8 000 kr

- Tyresö finska förening 7 000 kr

- Tyresö trädgårdssällskap 9 000 kr

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

___________________________________________________

§86 Medeltidsdagarna, Sommarkollo, Tyresöfestivalen – redovisningar

Dnr 2012/KFN 0064 70

Dnr 2012/KFN 0021 70

Dnr 2012/KFN 0028 70

Nämndens beslut

Redovisningarna noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Medeltidsdagarna

Kulturenheten arrangerar sedan 2004 medeltidsdagar vid Lilla Tyresö. Syftet med arrangemanget är dels att locka besökare till slottsområdet för att de ska upptäcka denna fantastiska miljö i vår fina kommun, dels att ”levandegöra historia” genom att bjuda på tidstypisk medeltida marknad och spektakel på denna plats som var bebodd redan då. Rester av grunden till det hus som då var rest på platsen finns kvar på baksidan av Prinsvillan.

Sommarkollo på kulturskolan

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2012-05-07 att avsätta 40 000 kronor från ”medel till nämndens förfogande” till projektet ”Sommarkollo på kulturskolan” under sommarlovets sista två veckor. Samtidigt inkom en ansökan från ABF som beskrev ett sommarkollo med ett snarlikt upplägg i ett färdigt koncept för 26 000 kronor. Efter samråd beslutade kulturskolan och ABF att genomföra projektet som ett samarbete, där kulturskolan stod för lokaler och hjälpte till med marknadsföring och ABF för genomförandet. Tre pedagoger och en samordnare arbetade under sommarlovets sista vecka med att sätta upp musikalen Trollkarlen från Oz. 21 barn i åldrarna 9-13 år deltog och arbetade i grupper med dans, teater och sång. På fredagen var det uppspel och 75 personer tittade på uppspelet. En gemensam utvärdering har genomförts och båda parter är nöjda med samarbetet och ser positivt på att utveckla det vidare i andra sammanhang.

Tyresöfestivalen

Tyresöfestivalen – med underrubriken mångfald och omtanke - genomfördes den 1 september på området kring kulturcentrum Kvarnhjulet. Samtidigt invigdes den nya stadslekparken. 48 utställare deltog, varav 29 föreningar, 6 politiska partier, pingstkyrkan och två kommersiella aktörer. Från Tyresö kommun deltog kulturenheten, kulturskolan, Café Bonza, Naturskolan, fritidsenheten, renhållningsenheten, parkenheten och fritidsgårdarna. På stora scenen var huvudnumret Janne Schaffer music story med det främsta ur artistens musikaliska bana. Det stora blå, åtta slagverkare med funktionsnedsättning, öppnade festivalen och Mary N´Diaye, som gjort succé i The Voice avslutade. Däremellan uppträdde kulturskolans elever, fritidsgårdarnas barn och ungdomar och lokala förmågor. Vädret var mycket dåligt, vilket drog ner antalet besökare. Väderkänsliga aktiviteter flyttades inomhus, men programmet genomfördes enligt plan. Besöksantal: 1200 personer. Beräkningen är gjord genom att räkna antalet på området varje hel timme.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse Medeltidsdagarna

Tjänsteskrivelse Sommarkollo (samt 2 bilagor)

Tjänsteskrivelse Tyresöfestivalen

___________________________________________________

§87 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2012/KFN 0052 70

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

- Tyresö Konstförening, 5000 kronor

- The Corners och Tyresö Square Dancers, 2000 kronor

Bilagor:

Redovisningar från ovan nämnda föreningar

___________________________________________________

§88 Konstnärskolonin på Tyresö – bokprojekt

Dnr 2012/KFN 0065 70

Nämndens beslut

I väntan på en definitiv budget betalar nämnden i år ut ett delbelopp på 150000 kronor.

Yrkande

Peter Bylund (MP) yrkar på återremiss.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande och finner förslaget, en återremiss, avslaget.

Skriftlig reservation

Peter Bylund (MP) inkommer med en skriftlig reservation

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Gunilla Andersson (V), om hon hade haft rösträtt, hade anslutit sig till miljöpartiets yrkande.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Under våren kommer det att vara en utställning på Waldemarsudde om Konstnärskolonin på Tyresö. I samband med utställningen kommer även en bok att arbetas fram.

”Det var om somrarna som prins Eugen på allvar kunde ägna sig åt sin konst. Med sin omväxlande natur och sitt sköna läge blev Tyresö den plats som frammanade hans finaste måleri. I utställningen presenteras verk av prins Eugen tillsammans med verk av ett antal av hans konstnärsvänner som Richard Bergh, Oscar Björck, Teodor Lundberg och Viggo Johansen vilka också målade på Tyresö runt sekelskiftet 1900.”

Waldemarsudde vill samarbeta med Tyresö kommun i ett bokprojekt om konstnärskolonin på Tyresö. Även Nordiska Museet kommer att tillfrågas om de vill ingå i projektet. Projektgruppen tror att såväl utställning som publikation på ett positivt sätt kan bidra till att skapa intresse kring såväl Tyresö som prins Eugen och Waldemarsudde!

För Tyresö kommun del kommer layout- och tryckkostnaden av boken hamna på ca 200000 – 300000 kronor.

Tyresö kommun kommer att vara med och dela på intäkterna.

Bilagor:

Projektbeskrivning

Innehåll publikation

___________________________________________________


Spontanfotboll"projektet " fritidsnämnden 2011-06-0§ 89

Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

- Breviksboken - lägesrapport

Bilagor:

Rapport aktuella projekt

Rapport projektbidrag

___________________________________________________

§89 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

- Breviksboken - lägesrapport

Bilagor:

Rapport aktuella projekt

Rapport projektbidrag

___________________________________________________

§90 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige

- Avsägelser och fyllnadsval

Kommunstyrelsen

- Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Underrättelse inför antagande av ändring av planbestämmelser för kv. Trädgårdsbruket

- Information om samråd, detaljplan för transformatorstation i Tyresö centrum

Övrigt

- Sport Campus Sweden - informationsbrev

___________________________________________________