Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-03-25

Sammanträde 2013-03-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Konferensrummet Myggdalen, plan 1 i kommunhuset

15 Ekonomisk rapport februari 2013

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Detaljerad ekonomisk rapport per den 28 februari 2013, se bilaga.

Bilagor:
Ekonomisk rapport per den 28 februari 2013 mejlas ut när den är klar
Detaljerad ekonomisk rapport mejlas ut när den är klar

16 Korrigering av föregående protokoll

I nämndens föregående protokoll 13-02-18 § 3 "Förslag till indexreglering av Kulturskolans avgifter" har Miljöpartiets yrkande på avslag inte kommit med.

Korrekt lydelse ska vara:

Yrkande

Alfonso Morales (S) och Peter Bylund (MP) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Alfonso Morales (S) och Peter Bylunds (MP) yrkanden och finner att nämnden beslutat enligt ordförnadeförslaget.

Bilaga:
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2013-02-18

17 Remiss angående utkast till omvärldanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014-2016

Förslat till nämndens beslut

- Nämnden delar förvaltningens förslag till omvärldsanalys.
- Nämnden avser, utöver redan beslutad indexreglering av avgifterna i Kulturskolan samt avgifter för hyra av anläggningar, inte att förändra fler taxor under 2014.
- De planerade investeringarna som finns i programmet är angelägna och nämndens bedömning är att de inte kan senareläggas.

Ärendebeskrivning

Utkast till omvärldsanalys inom kommunens 19 verksamhetsområden översändes på remiss inför framtagande av kommunplan 2014-2016.
Remissvar senast den 2 april 2013.
Remissvaren kommer att redovisas för kommunstyrelsen och nämndernas presidier vid kommunplanekonferensen den 17 april 2013.

Remissvaren ska innehålla
- Eventuella kompletteringar och revideringar av omvärldsanalysen
- Eventuellt framhållande av särskilt viktiga omvärldsförändringar/framtidsfrågor som bör lyftas fram i det fortsatta arbetet med kommunplan 2014-2016.

Nämndernas remissvar ska även innehålla
- Avisering av förändringar av taxor och avgifter
- Övervägande om senareläggning av planerade investeringar i gällande investeringsprogram.

Bilagor:
Utkast Kommunplan 2013-2016
Taxor och avgifter 2008-2012

18 Kultur i höstmörkret

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.


Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden gav i nämndplanen för 2013 förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till ett årligt publikt kulturevenemang under senhösten - . För arrangemanget avsattes 100 000 kronor.

Kulturenheten föreslår en sammanhållen kulturvecka den 11-17 november. Under veckan sker kulturarrangemang i de olika kommundelarna, både sådana som arrangeras av kulturenheten och andra som arrangeras av föreningarna. Kulturenheten har en samordnande funktion vad gäller programläggning och marknadsföring. På lördag kväll genomförs i kulturskolans regi en stor Konsert för Världens barn med inbjudna artister i Tyresöhallen. Nettointäkten från detta arrangemang går till Radiohjälpens kampanj för världens barn.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Utredningsuppdrag Café Bonza

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningens svar noteras.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har i nämndplanen 2013 gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att utöka kommunens ungdomskafé genom att skapa "filialer" till Café Bonza i Trollbäcken och Strand. Då såväl fysiska förutsättningar i form av lokaler som intresse från målgruppen saknas föreslås att man istället satsar på att utveckla verksamheten i centrumnära lokaler.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Motion - Den nya skolbibliotekslagen

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden konstaterar att ansvaret för skolbiblioteken åligger barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Enligt den nya skollagen ska alla elever oavsett om de går i kommunal eller enskild skola ha tillgång till skolbibliotek. Laget omfattar såväl grundskolan som gymnasieskolan och inkluderar även särskolan på grund- och gymnasienivå. Enligt skollagen ska också elever med särskilda behov särskilt uppmärksammas.

Vänsterpartiet i Tyresö har kommit in med en motion till Kommunfullmäktige där de föreslår att kommunen ska göra en kartläggning av kommunens skolbibliotek.

Karläggningen ska innehålla svar på frågor såsom:
- bibliotekens möjligheter att leva upp till den nya skollagen
- bibliotekens ekonomiska resurser
- bibliotekens bemanning
- bibliotekens eventuella brister
- kommunens biblioteksplaner

Dessutom vill Vänsterpartiet att kommunen tydliggör vilken nämnd (barn- och utbildningsnämnden och/eller kultur- och fritidsnämnden) som har huvudansvaret för skolbiblioteken.

Om det finns brister på våra skolbibliotek vill Västerpartiet att Kommunfullmäktige tar fram en åtgärdsplan.

Sista svarsdatum är 29 april 2013.

Bilaga
Tjänsteskrivelse
Motion från Vänsterpartiet i Tyresö

21 Redovisning av uppdrag - Tjänster som utförs åt andra förvaltningar och enheter

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning
Avdelningen bibliotek och kultur har fått i uppdrag att redovisa vilka tjänster som utförs åt andra förvaltningar och enheter. I uppdraget redovisas både tjänster som utförs genom avtal med ersättning mellan förvaltningar och enheter och sådana som görs avtalslöst och utan ersättning.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse - redovisning

22 Reduktion av lokalhyra

Förslag till nämndens beslut

Som en engångsföreteelse av goodwillkaraktär återbetalas en kvartalshyra á 8 137 kronor till Tyresö Skytteförening.

Ärendebeskrivning

Under tiden då ombyggnaden av Nybodahallen pågick har Tyresö Skytteförening inte haft tillgång till sin skjuthall. Det har också varit en omfattande vattenskada i lokalen, orsakad av ombyggnadsarbetet.

Eftersom föreningen inte har kunnat bedriva någon verksamhet av betydelse under tiden juni - oktober 2012 önskar de en hyresreduktion, alternativt en återbetalning av en kvartalshyra.

Ordförandeförslag

Gällande avtal mellan föreningen och kommunen ger inte någon rätt till hyresreduktion i fall som detta.

Min åsikt är dock att Tyresö Skytteförenings lokalsituation är väldigt speciell. Med tanke på verksamhetens art har man inte möjlighet att nyttja kommunens övriga anläggningar vilket drabbat verksamheten vid ombyggnaden av Tyresöhallen.

Jag anser därför att kommunen ska göra ett undantag i detta speciella fall och som goodwill återbetala en kvartalshyra, 8 137 kronor.

Bilagor:
Ansökan från Tyresö Skytteförening

23 Bowlingklubben Trippel xxx - Ansökan om bidrag till rekryteringskampanj

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandeförslaget nedan.

Ärendebeskrivning

Klubben söker ett ekonomiskt bidrag så att de kan bjuda in alla årskurs 6 inom Tyresö kommun, att komma och prova på bowling en dag med sin skolklass.

Ordförandeförslag

Normalt sett ger inte nämnden bidrag till rekryteringskampanjer. Det är en normal aktivitet i alla föreningar för att attrahera nya medlemmar.
Det här fallet är dock speciellt eftersom föreningen oförskyllt drabbats av den omfattande ombyggnationen av Tyresöhallen vilket stört verksamheten. Bowling är dessutom en bra aktivitet för de barn och ungdomar som inte passar in i mer fysiska lagidrotter samt barn och ungdomar med funktionshinder.

Av de skälen är jag beredd att göra ett undantag. Dock är den begärda summan för hög eftersom jag räknar med att ägarna till hallen också har ett starkt intresse av fler bowlare och därmed borde kunna rabattera banhyran.

Mitt förslag är att kultur- och fritidsnämnden bidrar med 500 kronor per skolklass, alltså max 10 500 kronor, som antar klubbens erbjudande. Beloppet motsvarar ungefär det aktivitetsstöd som skulle utgått för motsvarande föreningsaktivitet. Bidraget betalas ut och redovisas till nämnden när klubben redovisar resultatet av aktiviteten som ska vara slutförd och redovisad senast 2013-06-30.

Bilagor:
Ansökan från Bowlingklubben Trippel xxx
Kalkyl

24 Tillbyggnad av Tyresö Friidrotts klubbstuga - Investeringsbeslut

Förslag till nämndens beslut

- Att bevilja ett kommunalt bidrag på 120 000 kronor från nämndens investeringsanslag.

- Bidraget ges under följande förutsättningar:
o att det sökta bidraget från RF beviljas
o att avtal om markarrende tecknas mellan fritidsenheten och föreningen.

Ärendebeskrivning

Tyresö Friidrottsklubb har ett beviljat bygglov för utökning av klubbstugan på Trollbäckens IP med 31 kvm, från 87,5 kvm till 118,5 kvm. Detta beviljades av byggnadsnämnden den 9/5 -11. Enligt byggexpertis kommer kostnaden uppgå till ca 450 000 kronor. För detta söker Tyresö Friidrottsklubb bidrag med 120 000 kronor.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Ansökan fån Tyresö Friidrottsklubb

25 Om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter (Rackethallen)

Förslag till nämndens beslut

- Att ställa sig positiv till ut- och ombyggnad av Tyresö Sportcenter ur idrotts- och folkhälsoperspektiv.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Ärendebeskrivning

Trollbäckens Tennisklubb inkom den 31 januari 2013 med ett förslag till om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter (Rackethallen). TTK önskar bygga till rackethallen med 23 x 93 meter. De önskar också anlägga två stycken utomhus- tennisbanor vid hallens södra gavel. Beräknad kostnad är minst 20 miljoner kronor. Bygget skall finansieras via medel från Allmänna Arvsfonden (tillgänglighetsanpassning), Boverket (energiomställning), (RF) Svenska Tennisförbundet samt Tyresö Kommun, 30 % av kostnaden.
Kommunens åtagande blir följande: Investering på ca 6 miljoner kronor (30% av 20 milj), samt borgensåtagande för eventuellt lån. Dessutom kommer krävas bygglov och en ny detaljplan där utomhustennisbanorna skall anläggas.

Ordförandeförslag

Sedan Tyresö Rackethall byggdes har kommunen växt rejält. Även verksamheten har växt och idag sysselsätts många olika grupper, inte minst seniora medborgare, under en verksamhetsvecka.
Trollbäckens Tennisklubb kan idag inte ta emot alla barn och ungdomar som vill prova olika racketsporter.

Därför ställer jag mig ur idrotts- och folkhälsoperspektiv positiv till planerna.

När det gäller finansieringen och planprocesserna som måste lösas har dock kultur- och fritidsnämnden inte rådighet att besluta. Därför skickas ärendet vidare till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Ansökan från Trollbäckens Tennisklubb

26 Studieförbundsbidrag 2013

Förslag till nämndens beslut

- Utbetalningen till studieförbunden för 2012 års verksamhet och tills vidare sker i enlighet med befintligt regelverk.

- Beloppen per studietimme fastställs till:

16,00 kronor - oprioriterad verksamhet
29,50 kronor - normal nivå
48,00 kronor - prioriterad verksamhet

Beräkning av bidragsbeloppet utgår från förbundens studietimmar.
Något grundbelopp betalas inte ut.

Ärendemening

Kultur- och fritidsnämnden stöder godkända studieförbund verksamma i Tyresö genom bidrag för genomförd folkbildningsverksamhet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Korpen Tyresö - 5 000 kronor, Valborgsarrangemang på Alby

Spontanfotboll"projektet " fritidsnämnden 2011-06-0§ 28

Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag

Bilagor:
Rapport aktuella projekt
Rapport projektbidrag

29 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige
- Avsägelser och fyllnadsval, 2013/KS 0022 001

Kommunstyrelsen
- Medborgarfokus årsrapport 2012 - kvalitetsgranskning och tillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Detaljplan Område för handel och småindustri vid Bollmora Gårdsväg

§15 <B></B>

Ekonomisk rapport februari 2013

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Detaljerad ekonomisk rapport per den 28 februari 2013, se bilaga.

Bilaga:

Ekonomisk rapport per den 28 februari 2013

_________________________________________________

§16 Korrigering av föregående protokoll

Dnr 2013/KFN 0033 001

Nämndens beslut

Att korrigera föregående protokoll.

Beskrivning av ärendet

I nämndens föregående protokoll 13-02-18 § 3 ”Förslag till indexreglering av Kulturskolans avgifter” har Miljöpartiets yrkande på avslag inte kommit med.

Korrekt lydelse ska vara:

Yrkande

Alfonso Morales (S) och Peter Bylund (MP) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Alfonso Morales (S) och Peter Bylunds (MP) yrkanden och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilaga:

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2013-02-18

_________________________________________________

§17 Remiss angående utkast till omvärldanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014-2016

Dnr 2013/KFN 0025 003

Nämndens beslut

- Nämnden delar förvaltningens förslag till omvärldsanalys.

- Nämnden avser, utöver redan beslutad indexreglering av avgifterna i Kulturskolan samt avgifter för hyra av anläggningar, inte att förändra fler taxor under 2014.

- De planerade investeringarna som finns i programmet är angelägna och nämndens bedömning är att de inte kan senareläggas.

Protokollsanteckningar

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till alternativ kommunplan.

Miljöpartiet deltar inte i beslutet utan hänvisar till alternativ kommunplan.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Gunilla Andersson (V), om hon hade haft rösträtt, inte hade deltagit i beslutet. Vänsterpartiet kommer med ett eget förslag.

Beskrivning av ärendet

Utkast till omvärldsanalys inom kommunens 19 verksamhetsområden översändes på remiss inför framtagande av kommunplan 2014-2016.

Remissvar senast den 2 april 2013.

Remissvaren kommer att redovisas för kommunstyrelsen och nämndernas presidier vid kommunplanekonferensen den 17 april 2013.

Remissvaren ska innehålla

- Eventuella kompletteringar och revideringar av omvärldsanalysen

- Eventuellt framhållande av särskilt viktiga omvärldsförändringar/framtidsfrågor som bör lyftas fram i det fortsatta arbetet med kommunplan 2014-2016.

Nämndernas remissvar ska även innehålla

- Avisering av förändringar av taxor och avgifter

- Övervägande om senareläggning av planerade investeringar i gällande investeringsprogram.

Bilagor:

Utkast Kommunplan 2013-2016

Taxor och avgifter 2008-2012

_________________________________________________

§18 Kultur i höstmörkret

Dnr 2012/KFN 0070 70

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden gav i nämndplanen för 2013 förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till ett årligt publikt kulturevenemang under senhösten – Kultur i höstmörkret. För arrangemanget avsattes 100000 kronor.

Kulturenheten föreslår en sammanhållen kulturvecka den 11-17 november. Under veckan sker kulturarrangemang i de olika kommundelarna, både sådana som arrangeras av kulturenheten och andra som arrangeras av föreningarna. Kulturenheten har en samordnande funktion vad gäller programläggning och marknadsföring. På lördag kväll genomförs i kulturskolans regi en stor Konsert för Världens barn med inbjudna artister i Tyresöhallen. Nettointäkten från detta arrangemang går till Radiohjälpens kampanj för världens barn.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

_________________________________________________

§19 Utredningsuppdrag Café Bonza

Dnr 2012/KFN 0068 70

Nämndens beslut

Förvaltningens svar noteras.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har i nämndplanen 2013 gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att utöka kommunens ungdomskafé genom att skapa ”filialer” till Café Bonza i Trollbäcken och Strand. Då såväl fysiska förutsättningar i form av lokaler som intresse från målgruppen saknas föreslås att man istället satsar på att utveckla verksamheten i centrumnära lokaler.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

_________________________________________________

§20

§ 20

Motion – Den nya skolbibliotekslagen

Dnr 2013/KFN 0026 70

Nämndens beslut

- Nämnden konstaterar att ansvaret för skolbiblioteken åligger barn- och utbildningsnämnden.

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Beskrivning av ärendet

Enligt den nya skollagen ska alla elever oavsett om de går i kommunal eller enskild skola ha tillgång till skolbibliotek. Laget omfattar såväl grundskolan som gymnasieskolan och inkluderar även särskolan på grund- och gymnasienivå. Enligt skollagen ska också elever med särskilda behov särskilt uppmärksammas.

Vänsterpartiet i Tyresö har kommit in med en motion till Kommunfullmäktige där de föreslår att kommunen ska göra en kartläggning av kommunens skolbibliotek.

Kartläggningen ska innehålla svar på frågor såsom:

- bibliotekens möjligheter att leva upp till den nya skollagen

- bibliotekens ekonomiska resurser

- bibliotekens bemanning

- bibliotekens eventuella brister

- kommunens biblioteksplaner

Dessutom vill Vänsterpartiet att kommunen tydliggör vilken nämnd (barn- och utbildningsnämnden och/eller kultur- och fritidsnämnden) som har huvudansvaret för skolbiblioteken.

Om det finns brister på våra skolbibliotek vill Västerpartiet att Kommunfullmäktige tar fram en åtgärdsplan.

Sista svarsdatum är 29 april 2013.

Bilagor

Tjänsteskrivelse

Motion från Vänsterpartiet i Tyresö

_________________________________________________

§21 Redovisning av uppdrag – Tjänster som utförs åt andra förvaltningar och enheter

Dnr 2012/KFN 0069 003

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Avdelningen bibliotek och kultur har fått i uppdrag att redovisa vilka tjänster som utförs åt andra förvaltningar och enheter. I uppdraget redovisas både tjänster som utförs genom avtal med ersättning mellan förvaltningar och enheter och sådana som görs avtalslöst och utan ersättning.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse - redovisning

§22 Reduktion av lokalhyra

Dnr 2012/KFN 0077 71

Nämndens beslut

Som en engångsföreteelse av goodwillkaraktär återbetalas en kvartalshyra á 8137 kronor till Tyresö Skytteförening.

Beskrivning av ärendet

Under tiden då ombyggnaden av Nybodahallen pågick har Tyresö Skytteförening inte haft tillgång till sin skjuthall. Det har också varit en omfattande vattenskada i lokalen, orsakad av ombyggnadsarbetet.

Eftersom föreningen inte har kunnat bedriva någon verksamhet av betydelse under tiden juni – oktober 2012 önskar de en hyresreduktion, alternativt en återbetalning av en kvartalshyra.

Ordförandeförslag

Gällande avtal mellan föreningen och kommunen ger inte någon rätt till hyresreduktion i fall som detta.

Min åsikt är dock att Tyresö Skytteförenings lokalsituation är väldigt speciell. Med tanke på verksamhetens art har man inte möjlighet att nyttja kommunens övriga anläggningar vilket drabbat verksamheten vid ombyggnaden av Tyresöhallen.

Jag anser därför att kommunen ska göra ett undantag i detta speciella fall och som goodwill återbetala en kvartalshyra, 8137 kronor.

Bilaga:

Ansökan från Tyresö Skytteförening

§23 Bowlingklubben Trippel xxx – Ansökan om bidrag till rekryteringskampanj

Dnr 2013/KFN 0027 71

Nämndens beslut

Enligt ordförandeförslaget nedan.

Beskrivning av ärendet

Klubben söker ett ekonomiskt bidrag så att de kan bjuda in alla årskurs 6 inom Tyresö kommun, att komma och prova på bowling en dag med sin skolklass.

Ordförandeförslag

Normalt sett ger inte nämnden bidrag till rekryteringskampanjer. Det är en normal aktivitet i alla föreningar för att attrahera nya medlemmar.

Det här fallet är dock speciellt eftersom föreningen oförskyllt drabbats av den omfattande ombyggnationen av Tyresöhallen vilket stört verksamheten. Bowling är dessutom en bra aktivitet för de barn och ungdomar som inte passar in i mer fysiska lagidrotter samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Av de skälen är jag beredd att göra ett undantag. Dock är den begärda summan för hög eftersom jag räknar med att ägarna till hallen också har ett starkt intresse av fler bowlare och därmed borde kunna rabattera banhyran.

Mitt förslag är att kultur- och fritidsnämnden bidrar med 500 kronor per skolklass, alltså max 10500 kronor, som antar klubbens erbjudande. Beloppet motsvarar ungefär det aktivitetsstöd som skulle utgått för motsvarande föreningsaktivitet. Bidraget betalas ut och redovisas till nämnden när klubben redovisar resultatet av aktiviteten som ska vara slutförd och redovisad senast 2013-06-30.

Bilagor:

Ansökan från Bowlingklubben Trippel xxx

Kalkyl

_________________________________________________

§24 Tillbyggnad av Tyresö Friidrotts klubbstuga – Investeringsbeslut

Dnr 2012/KFN 0061 0007

Nämndens beslut

- Att bevilja ett kommunalt bidrag på 120 000 kronor från nämndens investeringsanslag.

- Bidraget ges under följande förutsättningar:

o att det sökta bidraget från RF beviljas

o att avtal om markarrende tecknas mellan fritidsenheten och föreningen.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Friidrottsklubb har ett beviljat bygglov för utökning av klubbstugan på Trollbäckens IP med 31 kvm, från 87,5 kvm till 118,5 kvm. Detta beviljades av byggnadsnämnden den 9/5 -11. Enligt byggexpertis kommer kostnaden uppgå till ca 450000 kronor. För detta söker Tyresö Friidrottsklubb bidrag med 120000 kronor.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Ansökan fån Tyresö Friidrottsklubb

_________________________________________________

§25 Om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter (Rackethallen)

Dnr 2013/KFN 0028 12

Nämndens beslut

- Att ställa sig positiv till ut- och ombyggnad av Tyresö Sportcenter ur idrotts- och folkhälsoperspektiv.

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Röstförklaring

Socialdemokraterna inkommer med en röstförklaring

Gruppledarreservation

Miljöpartiet inkommer med en gruppledarreservation.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Gunilla Andersson (V), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag.

Beskrivning av ärendet

Trollbäckens Tennisklubb inkom den 31 januari 2013 med ett förslag till om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter (Rackethallen). TTK önskar bygga till rackethallen med 23 x 93 meter. De önskar också anlägga två stycken utomhus- tennisbanor vid hallens södra gavel. Beräknad kostnad är minst 20 miljoner kronor. Bygget skall finansieras via medel från Allmänna Arvsfonden (tillgänglighetsanpassning), Boverket (energiomställning), (RF) Svenska Tennisförbundet samt Tyresö Kommun, 30 % av kostnaden.

Kommunens åtagande blir följande: Investering på ca 6 miljoner kronor (30% av 20 milj), samt borgensåtagande för eventuellt lån. Dessutom kommer krävas bygglov och en ny detaljplan där utomhustennisbanorna skall anläggas.

Ordförandeförslag

Sedan Tyresö Rackethall byggdes har kommunen växt rejält. Även verksamheten har växt och idag sysselsätts många olika grupper, inte minst seniora medborgare, under en verksamhetsvecka.

Trollbäckens Tennisklubb kan idag inte ta emot alla barn och ungdomar som vill prova olika racketsporter.

Därför ställer jag mig ur idrotts- och folkhälsoperspektiv positiv till planerna.

När det gäller finansieringen och planprocesserna som måste lösas har dock kultur- och fritidsnämnden inte rådighet att besluta. Därför skickas ärendet vidare till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Yrkande

Alfonso Morales (S) yrkar återremiss av ärendet för vidare utredning.

Yrkande

Peter Bylund (MP) yrkar i första hand återremiss så att förvaltningen innan beslut kan ta fram ett underlag avseende som samlat redovisar hur mycket Tyresö kommun stött olika idrottsföreningar/verksamheter både eventuella extra bidrag- och investeringsmässigt de senaste 5 åren samt redovisar åtaganden i hallar etc. samt villkoren för föreningar samt relationer i de fall verksamheten helt/delvis drivs kommersiellt. Ett av målen i kommunplanen som alliansen h pratat om är en hållbar ekonomisk utveckling och eftersom Miljöpartiet delar den uppfattningen är det vår uppfattning att det också kräver handling. Viktigt att få klargjort att olika sporter behandlas lika samt att pojkar och flickors idrottande stöds i samma utsträckning samt i vilken mån kommunens stöd går till barn/ungdomsverksamhet respektive vuxenverksamhet.

Yrkande

Miljöpartiet yrkar i andra hand avslag på förslaget, då Alliansen avslog förslaget att få en samlad bild av olika åtagande enligt ovan och åtminstone Miljöpartiet vill ta ansvar för en hållbar ekonomisk utveckling i Tyresö kommun.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Alfonso Morales (S) och Peter Bylunds (MP) yrkanden om återremiss och vidare utredning och finner att nämnden beslutat att ej återremittera ärendet.

Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) avslagsyrkande och ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Ansökan från Trollbäckens Tennisklubb

§26 Studieförbundsbidrag 2013

Dnr 2013/KFN 0023 003

Nämndens beslut

- Utbetalningen till studieförbunden för 2012 års verksamhet och tills

vidare sker i enlighet med befintligt regelverk.

- Beloppen per studietimme fastställs till:

16,00 kronor – oprioriterad verksamhet

29,50 kronor – normal nivå

48,00 kronor – prioriterad verksamhet

Beräkning av bidragsbeloppet utgår från förbundens studietimmar.

Något grundbelopp betalas inte ut.

Röstförklaring

Socialdemokraterna inkommer med en röstförklaring.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Gunilla Andersson (V), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden stöder godkända studieförbund verksamma i Tyresö genom bidrag för genomförd folkbildningsverksamhet.

Yrkanden

Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar återremiss i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraterna och Miljöpartiets yrkanden om återremiss och finner att nämnden beslutat att inte återremittera ärendet.

________________________________________________

§27 Delegationsbeslut

Dnr 2013/KFN 0021 71

Nämndens beslut

Informationen noteras

Beskrivning av ärendet

Korpen Tyresö – 5000 kronor, Valborgsarrangemang på Alby

§28 Information från förvaltningschefen

Dnr 2013/KFN

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

Bilagor:

Rapport aktuella projekt

Rapport projektbidrag

_________________________________________________

§29 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige

- Avsägelser och fyllnadsval, 2013/KS 0022 001

Kommunstyrelsen

- Medborgarfokus årsrapport 2012 – kvalitetsgranskning och tillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Detaljplan Område för handel och småindustri vid Bollmora Gårdsväg

_________________________________________________

§30 Finansiering flytbrygga Breviksmaren – Investeringsbeslut

Dnr 2012/KFN 0074 71

Nämndens beslut

- Att finansiera flytbryggan med 39 000 kronor från nämndens

investeringsanslag.

- Bidraget ges under följande förutsättningar:

o att föreningen på egen bekostnad står för rivning och bortforsling av den gamla bryggan

o att avtal om arrende tecknas mellan fritidsenheten och föreningen.

Beskrivning av ärendet

Tyresönäs Villaägarförening driver sedan många år simundervisning för barn i Breviksbadet. Alla barn i Tyresö kommun är välkomna.

Den gamla flytbryggan har med tiden blivit så dålig att den måste bytas ut för att simundervisningen ska kunna fortsätta. Föreningen ansöker om hjälp att finansiera en ny brygga. Totalkostnad inklusive montering är ca 39000 kronor.

Ordförandeförslag

Tyresönäs Villaägarförening driver sedan många år en mycket uppskattad simskola för barn. Undervisningen sker på Breviksbadet där marken och befintliga bryggor ägs av kommunen. Nu har den ena bryggan, en flytbrygga, efter ca 40 år tjänat ut och behöver bytas.

Breviksbadet är inte en kommunal badplats, men kommunen utövar en viss tillsyn och tar bl a vattenprover där årligen. Dessutom besöks badet av väldigt många Tyresöbor under sommarhalvåret.

Med tanke på det fina arbete med simskolan som villaägarföreningen utför och att befolkningen på halvön växer kraftigt tycker jag ändå att det är befogat med en kommunal investering i det här fallet.

Bilagor:

Offerter på flytbrygga och arbete

Ansökan från Tyresönäs Villaägarförening

_________________________________________________