Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-10-28

Sammanträde 2013-10-28

Datum
Klockan
Plats

74 Information

Förslag till beslut
Informationen noteras.


Ärendebeskrivning
Sanna Svidén, fritidssamordnare, informerar om "Fritid för alla".

Lars Andersson, bibliotekschef, informerar om "Den nya bibliotekslagen".

75 Investeringar inom kultur- och fritidsnämndens område

Förslag till nämndens beslut
Resterande investeringsmedel för 2013 fördelas enligt ordförandes förslag.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden förfogar 2013 över 1 mkr i egna investeringsmedel. Av dessa återstår ca 950 000 kr. Fritidsavdelningen på Utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att räkna på hur mycket pengarna räcker till utifrån en given prioriteringsordning från KFN. Fritidsavdelningen har räknat fram ett underlag kring detta. Fritidsavdelningen lägger dessutom fram ett antal egna förslag till angelägna investeringar. Se bifogad kalkyl.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen har, utifrån ett uppdrag, föreslagit hur nämndens resterande investeringsmedel för 2013 ska fördelas. Utöver dessa förslag har det, äntligen, kommit till en lösning hur biblioteket i Strand ska kunna utöka sina lokaler för att på ett bättre sätt kunna ta emot skolklasser och barngrupper. För detta ändamål måste den nytillkomna lokalen anpassas.
Utifrån detta föreslår jag följande investeringar för 2013:

Investering
Belopp (tkr)
Utegym som förläggs vid Wättinge gårdsväg i omedelbar anslutning till elljusspåret.
370

Material till kanotleden Drevviken-Albysjön.
50

Material för upprustning av friluftsbaden.
285

Skyltar mm till Drevvikens långfärdsskridskobana.
30

Lokalanpassning biblioteket i Strand.
200

Matchklocka konstgräsplan Trollbäckens IP.
15

TOTALT
950

Bilagor:
Tjänsteskrivelse med bilaga

76 Inventering av friluftsbad - redovisning

Förslag till nämndens beslut
1. Notera redovisningen.
2. Material till upprustning av friluftsbaden finansieras via kultur- och fritidsnämndens egna investeringsmedel för 2013, totalt 285 000 kr.
3. Planerade arbeten genomförs våren 2014.
4. Friluftsbadens utrustas på för respektive plats lämpligaste sätt i enlighet med tjänsteskrivelse och ordförandeutlåtande.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden den 17 maj 2013 att göra en inventering av kommunens badplatser. Fritidsavdelningen har tillsammans med samhällsbyggnads-förvaltningen och konsult- och servicekontorets fastighetsavdelning sammanställt det aktuella läget på friluftsbaden.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen har gjort en bra och gedigen inventering av kommunens friluftsbad. Baden är en uppskattade av många Tyresöbor och nyttjas i de flesta fall flitigt under sommarperioden.

Utifrån förvaltningens förslag och diskussioner inom majoriteten föreslår jag följande inriktning för det fortsatta arbetet:

1) Baden ska utrustas på det sätt som bäst passar de lokala förhållandena, det vill säga någon exakt likformighet är inte nödvändig. Baden besöks av olika kategorier människor och har olika geografiska förutsättningar.
2) I den mån det är möjligt ska det övervägas om badplatserna ska utrustas med grillplats och cykelställ.
3) Barnsjöbadet besöks i stor utsträckning av ungdomar och bör även utrustas med en badflotte.
4) Omklädningsrum ska inte tillhöra någon grundstandard för kommunens friluftsbad.
5) Om Strandbadet inte kan användas 2014 i befintligt skick kan det stängas under den säsongen. Viktigt är att noggrant och tydligt skylta upp på plats och informera i alla tillgängliga kanaler.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse

77 Profilfritids

Förslag till nämndens beslut
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i kommunplanen att minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt ska drivas av utförare i annan regi föreslås att:

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att genomföra ett projekt tillsammans med barn- och utbildningsnämnden enligt tjänsteskrivelsen om att minst en fritidsgård/ fritidsklubb/träffpunkt ska drivas av utförare i annan regi.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Många barn och unga lägger stor del av sin fritid på sina fritidsintressen, oftast i föreningsregi. Tyresö har många föreningar som på olika sätt redan idag ordnar olika typer av fritidsverksamhet. Med det här förslaget skapar kommunen en större valfrihet för familjerna att även kunna välja strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter utifrån sina egna intressen. Det ger även de föreningar som vill och kan, möjlighet att både organisera och finansiera den verksamhet som många gånger finns redan idag.

Ordförandeutlåtande
Att skapa större valfrihet för barn och föräldrar i Tyresö när det gäller omsorg och tillsyn efter skoldagens slut är en viktig uppgift för Alliansen i Tyresö.

Därför är det väldigt spännande att kunna sjösätta detta projekt som jag hoppas kommer att locka både många föreningar i Tyresö och många Tyresöfamiljer att vilja prova något nytt.

Min förhoppning är att när projektet utvärderas, så har vi ett antal nöjda Tyresöföreningar som kunnat erbjuda något nytt och många Tyresöfamiljer som uppskattat den ökade valfriheten.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse

78 Ansökan om projektbidrag - Najkit

Förslag till nämndens beslut
Nämnden föreslås besluta om att lämna ett bidrag till föreningens workshop med 14 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Teaterföreningen Najkit, nybildad förening för barn och ungdom grundad i Tyresö våren 2012, söker bidrag till en workshop som teatergruppen 123 Schtunks erbjuder.
Syftet med projektet är att de aktiva i föreningen Teater Najkit ska få den utbildning de behöver för att kunna utvecklas tillsammans som skådespelare och få erfarenhet av och kunna vidareförmedla en speciell teaterteknik i framtida kurser för barn/ungdomar i Tyresö.

Ordförandeutlåtande
Att stimulera ett brett kulturutbud för Tyresöborna ser jag som en av nämndens främsta uppgifter.
Därför är det roligt när det kommer fram nya grupper eller föreningar som kan erbjuda nya evenemang och föreställningar. Att medlemmarna i Najkit till största delen består av ungdomar är extra roligt.

På dessa grunder föreslår jag att nämnden bidrar till den workshop som föreningen planerar. Jag tycker att en rimlig summa kan vara 1 000 kronor per deltagare, det vill säga totalt 14 000 kronor.

Bilagor:
Ansökan från Teaterföreningen Najkit

79 Sammanträdestider 2014

Ärendebeskrivning

Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden år 2014 föreslås äga rum:

- måndagen den 10 februari 2014 kl 18.30
(med verksamhetsberättelse 2013)

- måndagen den 24 mars 2014 kl 18.30

- måndagen den 12 maj 2014 kl 18.30 (med delårsbokslut 1)

- måndagen den 9 juni 2014 kl 16.00

- måndagen den 22 september 2014 kl 18.30 (med delårsbokslut 2)

- måndagen den 20 oktober 2014 kl 18.30

- måndagen den 17 november 2014 kl 18.30

- måndagen den 8 december 2014 kl 17.30 (nämndens avslutande sammanträde under innevarande mandatperiod).

En nämndkonferens kommer att vara måndagen den 9 juni 2014. Den avslutas med ett nämndsammanträde.

80 Kultur- och idrottsgalan 2014 - fastställande av datum för 2014 års gala

Förslag till nämndens beslut
Datum för 2014-års Kultur- & Idrottsgala fastställs till fredagen den 14 mars.

Ärendebeskrivning
Det är fjärde året som Tyresö Kultur- och idrottsgala ska genomföras. Liksom tidigare år så kommer galan att hållas i Tyresö gymnasiums matsal.

81 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Projektbidrag
- Projektuppföljning

Bilagor:
Rapport projektbidrag
Rapport Projektuppföljning

82 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige
- Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och årshjul för 2014, Dnr 2013/KS 0280 10

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Detaljplan för fastigheten Tennet 8

Övrigt
- Ny e-postadress för dig som förtroendevald i Tyresö kommun från och med 4 november 2013, Dnr 2013/KS 0364 001

§74 Information

Nämndens beslut
Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning
Amalia Tjärnstig, exploateringsingenjör på samhällsbyggnads-
förvaltningen, berättade om utvecklingen av Strandängarna och
Strandbadet.

Sanna Svidén, fritidssamordnare, informerar om "Fritid för alla".

Lars Andersson, bibliotekschef, informerar om "Den nya
bibliotekslagen".

Beslut/Protokollsutdrag
§74_prot_20131028.pdf (97 kb)

§75 Investeringar inom kultur- och fritidsnämndens område

Dnr. 2013/KFN 0080 12

Nämndens beslut 

Resterande investeringsmedel för 2013 fördelas enligt ordförandes
förslag.

Särskilt yttrande
Miljöpartiet inkommer med ett särskilt yttrande.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden förfogar 2013 över 1 mkr i egna
investeringsmedel. Av dessa återstår ca 950 000 kr. Fritidsavdelningen på
utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att räkna på hur mycket
pengarna räcker till utifrån en given prioriteringsordning från kultur- och
fritidsnämnden. Fritidsavdelningen har räknat fram ett underlag kring
detta. Fritidsavdelningen lägger dessutom fram ett antal egna förslag till
angelägna investeringar. Se bifogad kalkyl.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen har, utifrån ett uppdrag, föreslagit hur nämndens
resterande investeringsmedel för 2013 ska fördelas. Utöver dessa förslag
har det, äntligen, kommit till en lösning hur biblioteket i Strand ska
kunna utöka sina lokaler för att på ett bättre sätt kunna ta emot
skolklasser och barngrupper. För detta ändamål måste den nytillkomna
lokalen anpassas.
Utifrån detta föreslår jag följande investeringar för 2013:

Investering
Belopp (tkr)
Utegym som förläggs vid Wättinge gårdsväg i omedelbar anslutning till elljusspåret.
370
Material till kanotleden Drevviken-Albysjön.
50
Material för upprustning av friluftsbaden.
285
Skyltar mm till Drevvikens långfärdsskridskobana.
30
Lokalanpassning biblioteket i Strand.
200
Matchklocka konstgräsplan Trollbäckens IP.
15
TOTALT
950

Bilagor:
Tjänsteskrivelse med bilaga

§76 Inventering av friluftsbad ­ redovisning Dnr.

Dnr. 2013/KFN 0050 71 

Nämndens beslut
1. Notera redovisningen.
2. Material till upprustning av friluftsbaden finansieras via kultur- och
fritidsnämndens egna investeringsmedel för 2013, totalt 285 000
kronor.
3. Planerade arbeten genomförs våren 2014.
4. Friluftsbadens utrustas på för respektive plats lämpligaste sätt i
enlighet med tjänsteskrivelse och ordförandeutlåtande.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden den 17 maj
2013 att göra en inventering av kommunens badplatser.
Fritidsavdelningen har tillsammans med samhällsbyggnads-förvaltningen
och konsult- och servicekontorets fastighetsavdelning sammanställt det
aktuella läget på friluftsbaden.


Ordförandeutlåtande
Förvaltningen har gjort en bra och gedigen inventering av kommunens
friluftsbad. Baden är en uppskattade av många Tyresöbor och nyttjas i de
flesta fall flitigt under sommarperioden.

Utifrån förvaltningens förslag och diskussioner inom majoriteten föreslår
jag följande inriktning för det fortsatta arbetet:

1) Baden ska utrustas på det sätt som bäst passar de lokala
förhållandena, det vill säga någon exakt likformighet är inte
nödvändig. Baden besöks av olika kategorier människor och har olika
geografiska förutsättningar.
2) I den mån det är möjligt ska det övervägas om badplatserna ska
utrustas med grillplats och cykelställ.
3) Barnsjöbadet besöks i stor utsträckning av ungdomar och bör även
utrustas med en badflotte.
4) Omklädningsrum ska inte tillhöra någon grundstandard för
kommunens friluftsbad.
5) Om Strandbadet inte kan användas 2014 i befintligt skick kan det
stängas under den säsongen. Viktigt är att noggrant och tydligt skylta
upp på plats och informera i alla tillgängliga kanaler.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse

§77 Profilfritids

Dnr. 2013/KFN 0081 71 

Nämndens beslut
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i kommunplanen att minst en
fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt ska drivas av utförare i annan regi
föreslås att:

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att genomföra ett projekt
tillsammans med barn- och utbildningsnämnden enligt
tjänsteskrivelsen om att minst en fritidsgård/
fritidsklubb/träffpunkt ska drivas av utförare i annan regi.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar i första hand på en återremiss. I andra hand
yrkar de på avslag.
Miljöpartiet yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas yrkande om
återremiss och finner att kultur- och fritidsnämnden avslagit yrkandet om
återremiss.

Ordförande ställer proposition på Socialdemokraterna och Miljöpartiets
yrkanden om avslag och finner att kultur- och fritidsnämnden avslagit
yrkandena.

Yttrande
Socialdemokraterna hänvisar till sitt yttrande i barn- och
utbildningsnämnden den 23 oktober 2013, dnr 2013/BOU 0179 71, där
samma fråga behandlades.

Skriftlig reservation
Miljöpartiet inkommer med en skriftlig reservation.

Protokollsanteckning
Till protokollet ska föras att Vänsterpartiet, om de hade haft rösträtt,
hade yrkat på avslag.

Ärendebeskrivning
Många barn och unga lägger stor del av sin fritid på sina fritidsintressen,
oftast i föreningsregi. Tyresö har många föreningar som på olika sätt
redan idag ordnar olika typer av fritidsverksamhet. Med det här förslaget
skapar kommunen en större valfrihet för familjerna att även kunna välja
strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter utifrån sina egna intressen.
Det ger även de föreningar som vill och kan, möjlighet att både
organisera och finansiera den verksamhet som många gånger finns redan
idag.

Ordförandeutlåtande
Att skapa större valfrihet för barn och föräldrar i Tyresö när det gäller
omsorg och tillsyn efter skoldagens slut är en viktig uppgift för Alliansen
i Tyresö.

Därför är det väldigt spännande att kunna sjösätta detta projekt som jag
hoppas kommer att locka både många föreningar i Tyresö och många
Tyresöfamiljer att vilja prova något nytt.

Min förhoppning är att när projektet utvärderas, så har vi ett antal nöjda
Tyresöföreningar som kunnat erbjuda något nytt och många
Tyresöfamiljer som uppskattat den ökade valfriheten.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse

§78 Ansökan om projektbidrag - Najkit Dnr.

Dnr. 2013/KFN 0072 70

Nämndens beslut
Nämnden beslutade om att lämna ett bidrag till föreningens workshop
med 14 000 kronor.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning
Teaterföreningen Najkit, nybildad förening för barn och ungdom
grundad i Tyresö våren 2012, söker bidrag till en workshop som
teatergruppen 123 Schtunks erbjuder.
Syftet med projektet är att de aktiva i föreningen Teater Najkit ska få den
utbildning de behöver för att kunna utvecklas tillsammans som
skådespelare och få erfarenhet av och kunna vidareförmedla en speciell
teaterteknik i framtida kurser för barn/ungdomar i Tyresö.

Ordförandeutlåtande
Att stimulera ett brett kulturutbud för Tyresöborna ser jag som en av
nämndens främsta uppgifter.
Därför är det roligt när det kommer fram nya grupper eller föreningar
som kan erbjuda nya evenemang och föreställningar. Att medlemmarna i
Najkit till största delen består av ungdomar är extra roligt.

På dessa grunder föreslår jag att nämnden bidrar till den workshop som
föreningen planerar. Jag tycker att en rimlig summa kan vara 1 000
kronor per deltagare, det vill säga totalt 14 000 kronor. 

Bilagor:
Ansökan från Teaterföreningen Najkit

§79 Sammanträdestider 2014

Dnr. 2013/KFN 0082 001 

Nämndens beslut
Sammanträdesplanen för år 2014 fastställs enligt förslaget.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning
Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden år 2014 föreslås äga rum:

- måndagen den 10 februari 2014 kl 18.30
(med verksamhetsberättelse 2013)

- måndagen den 24 mars 2014 kl 18.30

- måndagen den 12 maj 2014 kl 18.30 (med delårsbokslut 1)

- måndagen den 9 juni 2014 kl 16.00

- måndagen den 22 september 2014 kl 18.30 (med delårsbokslut 2)

- måndagen den 20 oktober 2014 kl 18.30

- måndagen den 17 november 2014 kl 18.30

- måndagen den 8 december 2014 kl 17.30 (nämndens avslutande
sammanträde under innevarande mandatperiod).


En nämndkonferens kommer att vara måndagen den 9 juni 2014.
Den avslutas med ett nämndsammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§79_prot_20131028.pdf (97 kb)

§80 Kultur- och idrottsgalan 2014 ­ fastställande av datum för 2014 års

Dnr. 2013/KFN 0083 70 

Nämndens beslut
Datum för 2014-års Kultur- & Idrottsgala fastställs till fredagen den 14
mars.

Särskilt yttrande
Miljöpartiet inkommer med ett särskilt yttrande. 

__________________________________________________

Ärendebeskrivning
Det är fjärde året som Tyresö Kultur- och idrottsgala ska genomföras.
Liksom tidigare år så kommer galan att hållas i Tyresö gymnasiums
matsal.

§81 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut
Informationen noteras.

__________________________________________________

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom
förvaltningen:
- Projektbidrag
- Projektuppföljning

Bilagor:
Rapport projektbidrag
Rapport Projektuppföljning

§82 Meddelanden

Nämndens beslut
Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige
- Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och årshjul för 2014,
Dnr 2013/KS 0280 10 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Detaljplan för fastigheten Tennet 8

Övrigt
- Ny e-postadress för dig som förtroendevald i Tyresö kommun från
och med 4 november 2013, Dnr 2013/KS 0364 001

___________________________________________________