Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-26

Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Körunda konferenscenter

1 Preliminärt årsbokslut

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Preliminärt årsbokslut för 2014.

2 Utvärdering av festtaxa Alby Friluftsgård

Dnr 2014/KFN 0051 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Utvärderingen av festtaxan vid Alby Friluftsgård godkänns.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen fick i uppdrag av nämnden 24 mars 2014 att utvärdera hur taxehöjningen vid Alby Friluftsgård påverkat uthyrningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utvärdering av festtaxa.pdf

3 Utvärdering av lokaltaxor

Dnr 2012/KFN 0002 12

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Utvärderingen av taxornas effekt på efterfrågan och nyttjandegrad som påverkar ishallar, bollplaner, idrottshallar, gymnastiksalar och samlingssalar godkänns.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har av kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att utvärdera effekten på efterfrågan och nyttjandegrad som påverkar ishallar, bollplaner, idrottshallar, gymnastiksalar och samlingssalar efter den taxejustering som nämnden beslutade om i mars 2012.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utfallet av taxornas effekt på efterfrågan 20150107.pdf

4 Kultur- och idrottsgalan 2015 - Val av jurygrupp samt fastställande av mötesdatum för juryn

Dnr 2014/KFN 0097 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
-
Beskrivning av ärendet
Fastställande av jury till Kultur- och idrottsgalan (3 personer från alliansen och 3 personer från oppositionen)

Förslag på sammanträdesdatum för juryn:
11 februari nominerar juryn pristagare
11 mars utser juryn pristagare

5 Våga-Visa-observationen

Dnr 2015/KFN 0023 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
VÅGA VISA
Hösten 2008 startade ett arbete för att utveckla observationer för musik- och kulturskolor, där idag Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Nacka, Stockholm, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö kommuner deltar.

Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med Sveriges musik- och kulturskola, SMOK.

VÅGA VISA ska:
* Utgå ifrån ett medborgarperspektiv
* Stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande
* Ge kommuner och skolor underlag till förbättring och utveckling
* Ge underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor
* Utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen
* Bidra till ökad måluppfyllelse
* Observationerna avser den frivilliga delen av verksamheten i musik- och kulturskolor.

Bilagor
Våga Visa-rapport Tyresö Kulturskola 2014-12-05.pdf

6 Delegationsbeslut - Föreningen Sörmlandsleden

Dnr 2015/KFN 0024 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Sörmlandsleden ansöker om verksamhets- och skötselbidrag för år 2015.

Bilagor
Ansökan från Sörmlandsleden.pdf

7 Redovisning av genomförda kulturarrangemang hösten 2014

Dnr 2014/KFN 0089 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
* Tyresö Teaterförening, "UnderLivet - en revymässa för mogna öron!", beviljat belopp 22 000 kr
* Tyresö Kollektivhusförening, Berättarcafé, utnyttjat belopp 2 500 kr *)
* Tyresö Trädgårdssällskap, Trädgårdsljus, beviljat belopp 3 000 kr
* Tyresö Jazz och Blues Club, fem konserter, beviljat belopp 15 000 kr
* Lions Club Trollbäcken, Konsert i kyrkan, beviljat belopp 8 000 kr
* Tyresö Konstförening, Affischerna 1967-1979: från den svenska alternativrörelsen, beviljat belopp 6 000 kr
* Tyresökören, Melodikryss i juletid, beviljat belopp 9 000 kr
* Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, Lucia- och julkonsert, beviljat belopp 5 000 kr

*) Tyresö Kollektivhusförening har fått ett beviljat belopp på 5 000 kr för att genomföra 2 st berättarcaféer. De har dock meddelat via telefon att de bara genomfört ett berättarcafé.

Bilagor
Tyresö teaterförening redovisning ht 2014.pdf
Tyresö kollektivhusförening redovisning ht 2014.pdf
Tyresö trädgårdssällskap Redovisning ht 2014.pdf
Tyresö Jazz & Blues Club Redovisning ht 2014.pdf
Lions Club Trollbäcken Redovisning ht 2014.pdf
Tyresö konstförening Redovisning höst 2014.pdf
Redovisning Tyresökören hösten 2014.pdf
Redovisning, Hantverksgårdens vänner.pdf
Redovisning, Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf

8 Redovisning - Midsommarfest i Tyresö Slottspark 2014

Dnr 2014/KFN 0058 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Söders SOL Tyresö arrangerade även 2014 den traditionella midsommarfesten i Tyresö Slottspark.

Bilagor
Redovisning Söders SOL.pdf

9 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

* Projektbidrag
* KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN december 2014.xlsx
UTV uppdrag från 150101.xls

10 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
* Val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ
* Regler för ersättares tjänstgöring
* Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen:
* Ändring av detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 och 8, Alby Sjöväg, 2014KSM0880
* Detaljplan för Tyresövallen
* Detaljplan för fastigheten Bussen 5, Petterboda industriområde, 2013KSM0678

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-12-16 § 143.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 145.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-12-16 § 150.pdf

§1 Preliminärt årsbokslut

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Preliminärt årsbokslut för 2014.

Bilagor
Prel. årsbokslut KFN.pdf

§2 Utvärdering av festtaxa Alby Friluftsgård

Dnr 2014/KFN 0051 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Utvärderingen av festtaxan vid Alby Friluftsgård godkänns.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen fick i uppdrag av nämnden 24 mars 2014 att utvärdera hur taxehöjningen vid Alby Friluftsgård påverkat uthyrningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utvärdering av festtaxa.pdf

§3 Utvärdering av lokaltaxor

Dnr 2012/KFN 0002 12

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Utvärderingen av taxornas effekt på efterfrågan och nyttjandegrad som påverkar ishallar, bollplaner, idrottshallar, gymnastiksalar och samlingssalar godkänns.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har av kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att utvärdera effekten på efterfrågan och nyttjandegrad som påverkar ishallar, bollplaner, idrottshallar, gymnastiksalar och samlingssalar efter den taxejustering som nämnden beslutade om i mars 2012.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utfallet av taxornas effekt på efterfrågan 20150107.pdf

§4 Kultur- och idrottsgalan 2015 - Val av jurygrupp samt fastställande av mötesdatum för juryn

Dnr 2014/KFN 0097 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. I Kultur- och idrottsgalans jurygrupp ingår:
Lilian Edberg (M)
Dick Bengtson (M)
Thomas Sundblad (FP)
Rickard Svensson (MP)
Niklas Wennergren (S)
Karin Sällberg (S)

2. Sammanträdestider för juryn är den 11 februari då juryn nominerar pristagare och 11 mars då juryn utser pristagare.

Beskrivning av ärendet
Fastställande av jury till Kultur- och idrottsgalan (3 personer från alliansen och 3 personer från oppositionen)

Förslag på sammanträdesdatum för juryn:
11 februari nominerar juryn pristagare
11 mars utser juryn pristagare

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20150126.pdf (152 kb)

§5 Våga-Visa-observationen

Dnr 2015/KFN 0023 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
VÅGA VISA Hösten 2008 startade ett arbete för att utveckla observationer för musik- och kulturskolor, där idag Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Nacka, Stockholm, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö kommuner deltar.
Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med Sveriges musik- och kulturskola, SMOK.

VÅGA VISA ska:
Utgå ifrån ett medborgarperspektiv
Stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande
Ge kommuner och skolor underlag till förbättring och utveckling
Ge underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor
Utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen
Bidra till ökad måluppfyllelse

Observationerna avser den frivilliga delen av verksamheten i musik- och kulturskolor.

Bilagor
Våga Visa-rapport Tyresö Kulturskola 2014-12-05.pdf

§6 Delegationsbeslut - Föreningen Sörmlandsleden

Dnr 2015/KFN 0024 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Sörmlandsleden ansöker om verksamhets- och skötselbidrag för år 2015.

Bilagor
Ansökan från Sörmlandsleden.pdf

§7 Redovisning av genomförda kulturarrangemang hösten 2014

Dnr 2014/KFN 0089 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Teaterförening, "UnderLivet - en revymässa för mogna öron!", beviljat belopp 22 000 kr
Tyresö Kollektivhusförening, Berättarcafé , utnyttjat belopp 2 500 kr *)
Tyresö Trädgårdssällskap, Trädgårdsljus, beviljat belopp 3 000 kr
Tyresö Jazz och Blues Club, fem konserter, beviljat belopp 15 000 kr
Lions Club Trollbäcken, Konsert i kyrkan, beviljat belopp 8 000 kr
Tyresö Konstförening, Affischerna 1967-1979: från den svenska alternativrörelsen, beviljat belopp 6 000 kr
Tyresökören, Melodikryss i juletid, beviljat belopp 9 000 kr
Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, Lucia- och julkonsert, beviljat belopp  5 000 kr

*) Tyresö Kollektivhusförening har fått ett beviljat belopp på 5 000 kr för att genomföra 2 st berättarcaféer. De har dock meddelat via telefon att de bara genomfört ett berättarcafé.

Bilagor
Tyresö teaterförening redovisning ht 2014.pdf
Tyresö kollektivhusförening redovisning ht 2014.pdf
Tyresö trädgårdssällskap Redovisning ht 2014.pdf
Tyresö Jazz & Blues Club Redovisning ht 2014.pdf
Lions Club Trollbäcken Redovisning ht 2014.pdf
Tyresö konstförening Redovisning höst 2014.pdf
Redovisning Tyresökören hösten 2014.pdf
Redovisning, Hantverksgårdens vänner.pdf
Redovisning, Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf

§8 Redovisning - Midsommarfest i Tyresö Slottspark 2014

Dnr 2014/KFN 0058 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Söders SOL Tyresö arrangerade även 2014 den traditionella midsommarfesten i Tyresö Slottspark.

Bilagor
Redovisning Söders SOL.pdf

§9 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

* Projektbidrag
* KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN december 2014.xlsx
UTV uppdrag från 150101.xls

§10 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
Val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ
Regler för ersättares tjänstgöring
Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen:
Ändring av detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 och 8, Alby Sjöväg, 2014KSM0880
Detaljplan för Tyresövallen
Detaljplan för fastigheten Bussen 5, Petterboda industriområde, 2013KSM0678

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-12-16 § 143.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-11-27 § 145.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-12-16 § 150.pdf