Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-07

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-07

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Ekonomisk rapport oktober

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport oktober månad.

Bilagor
Ekonomisk rapport kultur- och fritidsnämnden oktober 2015.xlsx

2 Regler för föreningsstöd

Dnr 2015/KFN 0106 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Det reviderade regelverket för föreningsstöd fastställs.

Beskrivning av ärendet
Bidragsreglerna för föreningsstöd fastställdes 1995 och har sedan justerats år 2000, 2002 och 2010. En översyn har gjorts hösten 2015 och vissa förändringar föreslås.

Bilagor
tjänsteskrivelse regler för föreningsstöd.docx
Regler för föreningsstöd (ändringar gulmarkerade ).docx

3 Motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar (S)

Dnr 2015/KFN 0105 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att svara på en motion från Socialdemokraterna angående könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar. Målsättningen med förslaget är att tillgängliggöra omklädningsrummen för att fler, bland annat HBTQ-ungdomar, ska känna sig välkomna. Fritidsavdelningen föreslår att det i framtida anläggningar ska byggas en till två lite större toaletter för funktionsnedsatta, dessa ska innehålla dusch.
Där finns möjlighet för alla, som av olika skäl önskar det, att byta om och duscha enskilt. Fritidsavdelningen ser inget skäl till att göra om hela omklädningsrum till omklädnad för någon grupp. I befintliga anläggningar är det lämpligare, om utrymme finns, att installera till exempel duschkabiner i befintliga toaletter för funktionsnedsatta.

Ordförandeutlåtande
Motionen lyfter en viktig fråga. Att alla ska känna sig välkomna till kommunens anläggningar är en självklarhet.
Däremot är det inte självklart att "ett tredje" omklädningsrum är den bästa lösningen, den riskerar i värsta fall att i onödan peka ut personer. Jag håller med förvaltningen att den bästa lösningen är att i framtiden bygga in en eller två extra stora toaletter, med dusch, där alla som vill, oavsett anledning, kan klä om och duscha enskilt.

Det finns i dagsläget inget som talar för att det i Tyresö förekommit att ungdomar slutat idrotta på grund av brist på enskilda omklädningsrum. Tyvärr är trenden att allt färre barn och ungdomar duschar efter skolidrotten och träningar, vilket riskerar att leda till sämre personlig hygien på sikt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Könsneutrala omklädningsrum.docx
Motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar (S).pdf

4 Öppna ett "Sportotek" i Tyresö - motion från (S)

Dnr 2015/KFN 0087 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Anse motionen besvarad.
2. Ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett "Sportotek" i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att svara på en motion från Socialdemokraterna gällande uppstartande av ett "Sportotek" i Tyresö kommun. Fritidsavdelningen ställer sig positiva till förslaget och anser att förutsättningarna för att starta ett "Sportotek" i Tyresö noggrant ska undersökas.

Ordförandeutlåtande
Motionen från Socialdemokraterna innehåller i grunden ett bra förslag. Många familjer upplever säkert att idrottsutrustning, inte minst den som endast används i samband med skolans aktiviteter, gör stora hål i familjens plånbok.
Alliansen ställer sig positiv till att utreda frågan vidare, men vill även lägga till några saker till förvaltningens förslag:
Undersök möjligheten att koppla utlåning av utrustning till bibliotekskortet. På så sätt skulle ytterligare värde adderas till kortet.
Undersök möjligt samarbete med våra grannkommuner. I både Nacka och Haninge har motsvarande motion lämnats in av Liberalerna för ganska länge sedan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, sportotek.docx
Motion om att öppna ett_Sportotek_ i Tyresö.pdf

5 Konstgräsplan och multisportanläggning vid Kumla skola

Dnr 2015/KFN 0111 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Konstgräsplan för 5-mannaspel görs i ordning.
2. Asfaltsytan förses med en multisportanläggning och beläggs med gummiasfalt.
3. Totalsumman på 900 000 kr finansieras via kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i utredningsuppdrag att se över möjligheten till att anlägga en konstgräsplan och/eller en multisportanläggning på Kumla skolas grusplan. Samt se över möjligheten att iordningsställa den asfaltsyta, som är belägen bakom idrottshallen, på lämpligt sätt. Ytorna ska främst användas för spontan- och skolidrott.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Kumla skola konstgräs.docx

6 Ansökan om förlusttäckningsbidrag

Dnr 2015/KFN 0063 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö Teaterförening beviljas ett förlusttäckningsbidrag på 25 000 kr.

Beskrivning av ärendet
Under sommaren genomförde Tyresö Teaterförening uppsättningen "Kalabaliken på Notholmen". Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-06-08 att ett eventuellt beslut om förlusttäckningsbidrag tas när föreningen har kommit in med en ekonomisk redovisning.

Tyresö Teaterförening ansöker nu om ett förlusttäckningsbidrag. Ekonomisk redovisning, se bilaga.

Ordförandeutlåtande
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare hjälpt föreningen ekonomiskt i detta projekt, genom att finansiera en publikläktare med 50 000 kr. Dessutom har personalföreningen köpt in biljetter till ett värde av 45 000 kr. Trots detta visar bokslutet för projektet en förlust med ca 50 000 kr på grund av dåligt väder.
Att arrangera utomhusteater medför alltid en risk med tanke på väder och vind. Jag tycker att det är rimligt att nämnden stöttar Teaterföreningen för framtiden, men också att föreningen själva får stå sin del av risken.
Därför föreslår jag att nämnden bidrar för att täcka hälften av projektets förlust, det vill säga med 25 000 kr.

Bilagor
Projektresultat-Kalabaliken.pdf
Protokollsutdrag, kultur- och fritidsnämnden 150608 § 54.pdf

7 Projektansökan "Drive in" i Tyresö

Dnr 2015/KFN 0095 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Brännpunkten beviljas bidrag med totalt 44 000 kr avseende vt 2015, ht 2015 samt vt 2016.
2. Bidraget villkoras med att en inför varje tillfälle ska föreningarna aktivt söka upp ungdomar som "hänger" i Tyresö Centrum och dess närhet och försöka få med dem i aktiviteten.
3. Brännpunkten ska även efter avslutad termin lämna in statistik över antalet deltagare per tillfälle.

Beskrivning av ärendet
Under vårterminen 2015 genomförde Brännpunkten projektet Drive in.
Många ungdomar anser inte att de har en meningsfull fritidssysselsättning. Detta kan bero på ett antal faktorer såsom ekonomi, intresse, hemförhållanden, kultur med mera. Många hänger istället i Tyresö centrum eller närliggande område.
Målgruppen är i första hand ungdomar i åldern 13-20 år i områden som har ungdomsrelaterad helgproblematik för att erbjuda ungdomar en meningsfull fritidsverksamhet. Skillnaden från traditionell föreningsdriven idrott är att Drive in-idrotten genomförs på fredagskvällar. Det ska vara enkelt att Drive in-idrotta. Man behöver inte vara ombytt eller föranmäla sig, man deltar på egna villkor när det passar.

Detta är en samverkan mellan Brännpunkten Korpförening, KFUM Basket och Royal Crowns.

Drive in-idrott har genomförts vid ett par år tidigare och varit uppskattat bland ungdomar.

Brännpunkten söker även bidrag för att kunna genomföra Drive in under höstterminen 2015 och vårterminen 2016.

Ordförandeutlåtande
Den verksamhet som Brännpunkten, i samarbete med andra föreningar, driver är både bra och viktig. Inte minst därför att den förhoppningsvis fångar upp några av de ungdomar som av olika anledningar inte söker sig till vare sig fritidsgårdarna eller det ordinarie föreningslivet. Det är en verksamhet som jag och Alliansen vill stödja.

Att däremot betala någon slags extra administrationskostnad för att arrangera dessa aktiviteter anser vi dock inte ska finansieras av nämnden. Dessa arbetsuppgifter borde ingå i Brännpunktens medarbetares ordinarie arbetsuppgifter.

Bilagor
Brännpunkten Tyresö - Ansökan Drive in 2015.pdf
Brännpunkten Tyresö - Projektansökan Drive in ht 2015 och vt 2016.pdf

8 Delegationsbeslut

Dnr 2015/KFN 0112 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Den 28 november genomförs Brännpunktsdagen då barn mellan 2-15 år får testa några av Brännpunktens aktiviteter t ex parkour, dans, boxning, gladiatorerna.
Det kommer vara ca 12 personer som ansvarar för Brännpunktsdagen.
Brännpunkten ansöker om ett bidrag på 4 920 kronor.
Ordförande har på delegation beviljat 3 200 kronor.

Bilagor
Brännpunkten Tyresö - Ansökan om bidrag.pdf

9 Delegationsbeslut Idépeng

Dnr 2015/KFN 0099 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Teater Najkit har ansökt om bidrag på 10 000 kr för att köpa in en dansmatta.
Ordförande har beviljat ett projektbidrag på 10 000 kr till kommunens kulturenhet för inköp av en matta. Kommunen lånar därefter ut mattan till Teater Najkit, kostnadsfritt, så att de kan använda den under sina föreställningar. Efteråt ska mattan återlämnas till kulturenheten så att även andra kan få nytta av den.

Åtta stycken ungdomar har ansökt om ett bidrag på 10 000 kr för att kunna, tillsammans med Tyresö Fritidsgårdar, arrangera en fest för ungdomar i Tyresö.

Ordförande har beviljat ett projektbidrag på 10 000 kr för arrangemanget.
Ett antal ungdomar har startat upp ett fotbollslag som heter Granängsringens FC. Deras mål är att börja spela i division 7. Fotbollslaget ansöker om bidrag som stöd, så att de kan starta upp sitt fotbollslag.

Ordförande har avslagit ansökan eftersom den omfattar vuxna vilka inte omfattas av idépengen.

Bilagor
Idépeng - Ansökan om bidrag till arrangemang av en fest.pdf
Idépeng - Ansökan om bidrag till inköp av en dansmatta, Teater Najkit.pdf
Idépeng - Ansökan om bidrag till fotbollslag.pdf

10 Kulturbidrag våren 2016 - nämndbeslut

Dnr 2015/KFN 0108 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Kulturbidrag beviljas enligt följande:
- Kören Mamsellerna 10 000 kr
- Lions Club Tyresö 8 000 kr
- Tyresö Jazz & Blues Club 15 000 kr
- Tyresökören 38 000 kr

Beskrivning av ärendet
Inför våren 2016 inkom ansökningar från 11 föreningar om kulturbidrag.
Ansökningar från 4 föreningar översteg 10 000 kr och beslutas i nämnd under detta ärende. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till 77 550 kr.
Övriga ansökningar har beslutats på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Nämnden föreslås bevilja sammanlagt 63 000 kr enligt nedan:

Kören Mamsellerna 10 000 kr
Lions Club Tyresö 8 000 kr
Tyresö Jazz & Blues Club 15 000 kr
Tyresökören 30 000 kr

Bilagor
Kören Mamsellerna - Ansökan.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Lions Club Trollbäcken skyddad.pdf
Tyresö Jazz & Blues club - Ansökan.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresökören.pdf

11 Kulturbidrag våren 2016 - delegationsbeslut

Dnr 2015/KFN 0107 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför våren 2016 inkom ansökningar från 11 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kr eller lägre i 7 av dessa och beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till totalt 41 425 kr.

Förvaltningens förslag till ordföranden är att bevilja 34 425 kr enligt nedan.

Hantverksgårdens vänner 3 000 kr
Musikföreningen Strängstyrkan 4 000 kr
Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 3 500 kr
Tyresö finska förening 10 000 kr
Tyresö hembygdsförening 5 000 kr
Tyresö konstförening 7 250 kr
Tyresö trädgårdssällskap 1 675 kr

Ordförande har beslutat enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Hantverksgårdens vänner - Ansökan.pdf
Musikföreningen Strängstyrkan - Ansökan.pdf
Tyresö diskantkör och Ungdomskör - Ansökan.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Finska Förening.pdf
Tyresö hembygdsförening - Ansökan.pdf
Tyresö trädgårdssällskap - Ansökan.pdf

12 Kultur- och idrottsgalan 2016

Dnr 2015/KFN 0092 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Projektbidrag på max 220 000 kr beviljas. Eventuellt tillkommande sponsorbidrag avräknas från denna summa.
2. Jurygruppens sammansättning, 3 personer från alliansen, 3 personer från oppositionen samt 2 personer från Tyresö Föreningsråd godkänns.
3. Jurygruppen sammanträder onsdagen den 17 februari och onsdagen den 2 mars 2016.

Beskrivning av ärendet
Den 18 mars 2016 genomförs Tyresös sjätte Kultur- och idrottsgala.
Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och detta är ett sätt att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Bilagor
2016 års Kultur- och idrottsgala.pdf

13 Redovisning av kulturbidrag hösten 2015

Dnr 2015/KFN 0104 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Trädgårdssällskap, föreläsning, beviljat belopp 2 000 kr.

Bilagor
Redovisning, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf

14 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista
- Muntlig lägesinformation om Uddby

Bilagor
Projektbidrag KFN november 2015.xlsx
Uppdragslista KFN november 2015.xls

§90 Ekonomisk rapport oktober

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport oktober månad.

Bilagor
Ekonomisk rapport kultur- och fritidsnämnden oktober 2015.pdf

§91 Regler för föreningsstöd

Dnr 2015/KFN 0106 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Det reviderade regelverket för föreningsstöd fastställs.

Särskilt yttrande
Karin Ljung (S) kommer in med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Bidragsreglerna för föreningsstöd fastställdes 1995 och har sedan justerats år 2000, 2002 och 2010. En översyn har gjorts hösten 2015 och vissa förändringar föreslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse regler för föreningsstöd.pdf
Regler för föreningsstöd (ändringar gulmarkerade ).pdf

§92 Motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar (S)

Dnr 2015/KFN 0105 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Reservation
Karin Ljung (S) och Rickard Ljung (MP) kommer in med en gemensam skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att svara på en motion från Socialdemokraterna angående könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar. Målsättningen med förslaget är att tillgängliggöra omklädningsrummen för att fler, bland annat HBTQ-ungdomar, ska känna sig välkomna. Fritidsavdelningen föreslår att det i framtida anläggningar ska byggas en till två lite större toaletter för funktionsnedsatta, dessa ska innehålla dusch.
Där finns möjlighet för alla, som av olika skäl önskar det, att byta om och duscha enskilt. Fritidsavdelningen ser inget skäl till att göra om hela omklädningsrum till omklädnad för någon grupp. I befintliga anläggningar är det lämpligare, om utrymme finns, att installera till exempel duschkabiner i befintliga toaletter för funktionsnedsatta.

Ordförandeutlåtande
Motionen lyfter en viktig fråga. Att alla ska känna sig välkomna till kommunens anläggningar är en självklarhet.

Däremot är det inte självklart att "ett tredje" omklädningsrum är den bästa lösningen, den riskerar i värsta fall att i onödan peka ut personer. Jag håller med förvaltningen att den bästa lösningen är att i framtiden bygga in en eller två extra stora toaletter, med dusch, där alla som vill, oavsett anledning, kan klä om och duscha enskilt.

Det finns i dagsläget inget som talar för att det i Tyresö förekommit att ungdomar slutat idrotta på grund av brist på enskilda omklädningsrum. Tyvärr är trenden att allt färre barn och ungdomar duschar efter skolidrotten och träningar, vilket riskerar att leda till sämre personlig hygien på sikt.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar bifall till motionen.
Rickard Ljung (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att nämnden avslagit yrkandet.
Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och finner att nämnden beslutat att anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Könsneutrala omklädningsrum.pdf
Motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar (S).pdf

§93 Öppna ett "Sportotek" i Tyresö - motion från (S)

Dnr 2015/KFN 0087 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Anse motionen besvarad.
2. Ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett "Sportotek" i Tyresö.

Reservation
Karin Ljung (S) inkommer med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att svara på en motion från Socialdemokraterna gällande uppstartande av ett "Sportotek" i Tyresö kommun. Fritidsavdelningen ställer sig positiva till förslaget och anser att förutsättningarna för att starta ett "Sportotek" i Tyresö noggrant ska undersökas.

Ordförandeutlåtande
Motionen från Socialdemokraterna innehåller i grunden ett bra förslag. Många familjer upplever säkert att idrottsutrustning, inte minst den som endast används i samband med skolans aktiviteter, gör stora hål i familjens plånbok.
Alliansen ställer sig positiv till att utreda frågan vidare, men vill även lägga till några saker till förvaltningens förslag:
Undersök möjligheten att koppla utlåning av utrustning till bibliotekskortet. På så sätt skulle ytterligare värde adderas till kortet.
Undersök möjligt samarbete med våra grannkommuner. I både Nacka och Haninge har motsvarande motion lämnats in av Liberalerna för ganska länge sedan.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och finner att nämnden beslutat att anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, sportotek.docx
Motion om att öppna ett_Sportotek_ i Tyresö.pdf

§94 Konstgräsplan och multisportanläggning vid Kumla skola

Dnr 2015/KFN 0111 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Konstgräsplan för 5-mannaspel görs i ordning.
2. Asfaltsytan förses med en multisportanläggning och beläggs med gummiasfalt.
3. Totalsumman på 900 000 kr finansieras via kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget.

Särskilt yttrande
Rickard Ljung (MP) kommer in med ett särskilt yttrande

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i utredningsuppdrag att se över möjligheten till att anlägga en konstgräsplan och/eller en multisportanläggning på Kumla skolas grusplan. Samt se över möjligheten att iordningsställa den asfaltsyta, som är belägen bakom idrottshallen, på lämpligt sätt. Ytorna ska främst användas för spontan- och skolidrott.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Kumla skola konstgräs.docx

§95 Ansökan om förlusttäckningsbidrag

Dnr 2015/KFN 0063 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö Teaterförening beviljas ett förlusttäckningsbidrag på 25 000 kr.

Reservation
Rickard Ljung (MP) lämnar en blank reservation.
Karin Ljung (S) lämnar en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Under sommaren genomförde Tyresö Teaterförening uppsättningen "Kalabaliken på Notholmen". Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-06-08 att ett eventuellt beslut om förlusttäckningsbidrag tas när föreningen har kommit in med en ekonomisk redovisning.

Tyresö Teaterförening ansöker nu om ett förlusttäckningsbidrag. Ekonomisk redovisning, se bilaga.

Ordförandeutlåtande
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare hjälpt föreningen ekonomiskt i detta projekt, genom att finansiera en publikläktare med 50 000 kr. Dessutom har personalföreningen köpt in biljetter till ett värde av 45 000 kr. Trots detta visar bokslutet för projektet en förlust med ca 50 000 kr på grund av dåligt väder.
Att arrangera utomhusteater medför alltid en risk med tanke på väder och vind. Jag tycker att det är rimligt att nämnden stöttar Teaterföreningen för framtiden, men också att föreningen själva får stå sin del av risken.
Därför föreslår jag att nämnden bidrar för att täcka hälften av projektets förlust, det vill säga med 25 000 kr.

Ordförandeförslag
Nämnden bidrar för att täcka hälften av projektets förlust, det vill säga med 25 000 kr.

Yrkande
Rickard Ljung (MP) yrkar på att nämnden bidrar för att täcka 100 % av projektets förlust
Karin Ljung (S) yrkar på att nämnden bidrar för att täcka 2/3 av projektets förlust.
Beslutsgång

Propositionsordning
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning
1. Rickard Ljungs (MP) yrkande om att nämnden bidrar för att täcka 100 % av projektets förlust och Karin Ljungs (S) yrkande om att täcka 66,6 procent av projektets förlust ställs mot varandra för att utse motförslag till ordförandeförslaget.
2. Ordförandeförslaget ställs mot det yrkande som utses till motförslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Rickard Ljungs (MP) yrkande om att bidra för att täcka 100 % av projektets förlust.

Ordföranden ställer proposition på Karin Ljungs (S) yrkande om att täcka 66,6 procent av projektet förlust. Ordföranden finner att Karin Ljung (S) yrkande utses som motförslag.

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Karin Ljung (S) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som röstar på ordförandeförslaget röstar ja.
Den som röstar på motförslaget röstar nej.
Röstningsresultat: 5 ja, 4 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 1).
Kultur och fritidsnämnden har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Projektresultat-Kalabaliken.pdf
Protokollsutdrag, kultur- och fritidsnämnden 150608 § 54.pdf

§96 Projektansökan "Drive in" i Tyresö

Dnr 2015/KFN 0095 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Brännpunkten beviljas bidrag med totalt 44 000 kr avseende vt 2015, ht 2015 samt vt 2016.
2. Bidraget villkoras med att en inför varje tillfälle ska föreningarna aktivt söka upp ungdomar som "hänger" i Tyresö Centrum och dess närhet och försöka få med dem i aktiviteten.
3. Brännpunkten ska även efter avslutad termin lämna in statistik över antalet deltagare per tillfälle.

Beskrivning av ärendet
Under vårterminen 2015 genomförde Brännpunkten projektet Drive in.
Många ungdomar anser inte att de har en meningsfull fritidssysselsättning. Detta kan bero på ett antal faktorer såsom ekonomi, intresse, hemförhållanden, kultur med mera. Många hänger istället i Tyresö centrum eller närliggande område.
Målgruppen är i första hand ungdomar i åldern 13-20 år i områden som har ungdomsrelaterad helgproblematik för att erbjuda ungdomar en meningsfull fritidsverksamhet. Skillnaden från traditionell föreningsdriven idrott är att Drive in-idrotten genomförs på fredagskvällar. Det ska vara enkelt att Drive in-idrotta. Man behöver inte vara ombytt eller föranmäla sig, man deltar på egna villkor när det passar.

Detta är en samverkan mellan Brännpunkten Korpförening, KFUM Basket och Royal Crowns.
Drive in-idrott har genomförts vid ett par år tidigare och varit uppskattat bland ungdomar.

Brännpunkten söker även bidrag för att kunna genomföra Drive in under höstterminen 2015 och vårterminen 2016.

Ordförandeutlåtande
Den verksamhet som Brännpunkten, i samarbete med andra föreningar, driver är både bra och viktig. Inte minst därför att den förhoppningsvis fångar upp några av de ungdomar som av olika anledningar inte söker sig till vare sig fritidsgårdarna eller det ordinarie föreningslivet. Det är en verksamhet som jag och Alliansen vill stödja.

Att däremot betala någon slags extra administrationskostnad för att arrangera dessa aktiviteter anser vi dock inte ska finansieras av nämnden. Dessa arbetsuppgifter borde ingå i Brännpunktens medarbetares ordinarie arbetsuppgifter.

Bilagor
Brännpunkten Tyresö - Ansökan Drive in 2015.pdf
Brännpunkten Tyresö - Projektansökan Drive in ht 2015 och vt 2016.pdf

§97 Delegationsbeslut

Dnr 2015/KFN 0112 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Den 28 november genomförs Brännpunktsdagen då barn mellan 2-15 år får testa några av Brännpunktens aktiviteter t ex parkour, dans, boxning, gladiatorerna.
Det kommer vara ca 12 personer som ansvarar för Brännpunktsdagen.
Brännpunkten ansöker om ett bidrag på 4 920 kronor.
Ordförande har på delegation beviljat 3 200 kronor.

Bilagor
Brännpunkten Tyresö - Ansökan om bidrag.pdf

§98 Delegationsbeslut Idépeng

Dnr 2015/KFN 0099 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Teater Najkit har ansökt om bidrag på 10 000 kr för att köpa in en dansmatta.
Ordförande har beviljat ett projektbidrag på 10 000 kr till kommunens kulturenhet för inköp av en matta. Kommunen lånar därefter ut mattan till Teater Najkit, kostnadsfritt, så att de kan använda den under sina föreställningar. Efteråt ska mattan återlämnas till kulturenheten så att även andra kan få nytta av den.

Åtta stycken ungdomar har ansökt om ett bidrag på 10 000 kr för att kunna, tillsammans med Tyresö Fritidsgårdar, arrangera en fest för ungdomar i Tyresö. Ordförande har beviljat ett projektbidrag på 10 000 kr för arrangemanget.

Ett antal ungdomar har startat upp ett fotbollslag som heter Granängsringens FC. Deras mål är att börja spela i division 7. Fotbollslaget ansöker om bidrag som stöd, så att de kan starta upp sitt fotbollslag.
Ordförande har avslagit ansökan eftersom den omfattar vuxna vilka inte omfattas av idépengen.

Bilagor
Idépeng - Ansökan om bidrag till arrangemang av en fest.pdf
Idépeng - Ansökan om bidrag till inköp av en dansmatta, Teater Najkit.pdf
Idépeng - Ansökan om bidrag till fotbollslag.pdf

§99 Kulturbidrag våren 2016 - nämndbeslut

Dnr 2015/KFN 0108 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kulturbidrag beviljas enligt följande:
- Kören Mamsellerna 10 000 kr
- Lions Club Trollbäcken 8 000 kr
- Tyresö Jazz & Blues Club 15 000 kr
- Tyresökören 38 000 kr

Beskrivning av ärendet
Inför våren 2016 inkom ansökningar från 11 föreningar om kulturbidrag.
Ansökningar från 4 föreningar översteg 10 000 kr och beslutas i nämnd under detta ärende. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till 77 550 kr.

Övriga ansökningar har beslutats på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Bilagor
Kören Mamsellerna - Ansökan.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Lions Club Trollbäcken skyddad.pdf
Tyresö Jazz & Blues club - Ansökan.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresökören.pdf
Våren 2016_nämndbeslut Kulturbidrag TJÄNSTESKRIVELSE.pdf

§100 Kulturbidrag våren 2016 - delegationsbeslut

Dnr 2015/KFN 0107 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför våren 2016 inkom ansökningar från 11 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kr eller lägre i 7 av dessa och beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till totalt 41 425 kr.
Förvaltningens förslag till ordföranden är att bevilja 34 425 kr enligt nedan.
Hantverksgårdens vänner 3 000 kr
Musikföreningen Strängstyrkan 4 000 kr
Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 3 500 kr
Tyresö finska förening 10 000 kr
Tyresö hembygdsförening 5 000 kr
Tyresö konstförening 7 250 kr
Tyresö trädgårdssällskap 1 675 kr
Ordförande har beslutat enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Hantverksgårdens vänner - Ansökan.pdf
Musikföreningen Strängstyrkan - Ansökan.pdf
Tyresö diskantkör och Ungdomskör - Ansökan.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Finska Förening.pdf
Tyresö hembygdsförening - Ansökan.pdf
Tyresö trädgårdssällskap - Ansökan.pdf
Våren 2016_delegationsbeslut Kulturbidrag TJÄNSTESKRIVELSE.pdf

§101 Kultur- och idrottsgalan 2016

Dnr 2015/KFN 0092 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Projektbidrag på max 220 000 kr beviljas. Eventuellt tillkommande sponsorbidrag avräknas från denna summa.
2. Jurygruppens sammansättning; Rickard Ljung (MP),
Niklas Wennergren (S), Karin Sällberg (S), Thomas Sundblad (L),
Lilian Edberg (M), Dick Bengtson (M). Utöver dessa tillkommer två representanter för föreningsrådet.

Jurygruppen sammanträder onsdagen den 17 februari och onsdagen den 2 mars 2016.

Beskrivning av ärendet
Den 18 mars 2016 genomförs Tyresös sjätte Kultur- och idrottsgala.
Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och detta är ett sätt att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Bilagor
2016 års Kultur- och idrottsgala.pdf

§102 Redovisning av kulturbidrag hösten 2015

Dnr 2015/KFN 0104 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Trädgårdssällskap, föreläsning, beviljat belopp 2 000 kr.

Bilagor
Redovisning, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf

§103 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
Projektbidrag
KFNs uppdragslista
Muntlig lägesinformation om Uddby

Bilagor
Projektbidrag KFN november 2015.xlsx
Uppdragslista KFN november 2015.xls