Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-02-22

Sammanträde 2016-02-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Granskning av fritidsgårdarnas verksamheter

Dnr 2016/KFN 0039 013

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Syftet med fritidsgårdarnas verksamhet är att ge kommunens ungdomar en meningsfull och utvecklande fritid. Kvalitetsenheten har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att genomföra en granskning av fritidsgårdarnas verksamhet enligt granskningsplanen för år 2015. Ur ett medborgarperspektiv är det angeläget att granska på vilket sätt fritidsgårdarna använder besökarnas synpunkter och andra resultat för att utveckla sin verksamhet.

Bilagor
Granskning av fritidsgårdarnas verksamhet..pdf

2 Verksamhetsberättelse KFN 2015

Dnr 2016/KFN 0034 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelsen för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde fastställs.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsberättelse för år 2015, se bilaga.

Bilagor
Verksamhetsberättelse KFN 2015.pdf

3 Enhetsplaner 2016

Dnr 2016/KFN 0023 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utifrån kommunplanen och nämndplanerna tas en enhetsplan fram inom förvaltningarna. Planen ska innehålla mål och beskriva de aktiviteter som behövs för att nå målen. Planerna fastställs av förvaltningschefen och delges nämnden som information.
Enhetsplaner, se bilagor.

Bilagor
Enhetsplan fritidsavdelningen 2016.pdf
Enhetsplan biblioteket.pdf
Enhetsplan kulturskolan 2016.pdf
Enhetsplan kulturenheten 2016.pdf
Enhetsplan Tyresö fritidsgårdar 2016.pdf
Enhetsplan Bergfotens fritidsgård 2016.pdf

4 Komplettering av verksamheten på Uddby gård

Dnr 2015/KFN 0064 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Godkänna att arrendatorn startar djur- och naturförskola, byggnadsvårdsbutik och keramisk verkstad. Därutöver godkänna att arrendatorn hyr ut övervåningen på cafébyggnaden till Tyresö kommun, och att Tyresö hembygdsförening har ett gårdsmuseum där.

Beskrivning av ärendet
Den nya arrendatorn på Uddby gård, David Neveling, har kommit in med en ansökan om att jordägaren ska godkänna att han startar ett antal verksamheter utöver de uppdrag som ingår i arrendeavtalet
- djur- och naturförskola
- gårdsmuseum
- byggvårdsbutik
- keramisk verkstad

För att få starta verksamheterna krävs jordägarens godkännande, och om detta ges gäller beslutet under förutsättning att bygglov och nödvändiga tillstånd beviljas för dessa verksamheter. Detta utöver de uppdrag som ingår enligt avtal.

5 Svar på motion om att inför ett skönhetsråd i Tyresö

Dnr 2016/KFN 0028 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att ett skönhetsråd införs i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Svar på SDs motion om skönhetsråd.pdf
Tjänsteskrivelse Motion ang skönhetsråd SBF 2016.pdf
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser.pdf
Motion om skönhetsråd.pdf

6 Sommarkollo på kulturskolan 2016

Dnr 2016/KFN 0040 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- 50 000 kronor avsätts från budgeterade medel för dagkolloverksamhet till projektet "Sommarkollo på kulturskolan" under sommarlovets två sista veckor.

Beskrivning av ärendet
Sedan tre år tillbaka har kulturskolan genomfört ett sommarkollo där man under sommarens två sista lovveckor skapat en musikaluppsättning.
Under ledning av tre pedagoger och en samordnare jobbar barnen fram en egen musikalföreställning. Man arbetar i grupper med ämnena dans, teater och sång. Sommarkollot tar emot ca 25 barn/vecka i åldern 9-13 år och båda veckorna avslutas med föreställning i Kvarnhjulets lokaler.

Ordförandeutlåtande
För tredje året planerar Kulturskolan ett sommarkollo för kulturintresserade barn. Det är jätteroligt att det uppenbarligen finns ett stort intresse för den typen av verksamhet i Tyresö.

Ett projekt kan dock per definition inte pågå hur länge som helst. Om Kulturskolan bedömer att detta är en så bra och viktig verksamhet är det till år 2017 dags ta in detta i ordinarie verksamhet och även finansiera inom den egna ekonomiska ramen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Somarkollo på kulturskolan 2016.pdf

7 Ansökan om bidrag för handikappanpassning

Dnr 2016/KFN 0035 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- 10 000 kronor avsätts från budgeterade projektmedel för verksamhet för funktionsnedsatta som bidrag till rullstolsrampen i Friskis & Svettis spinninglokal.

Beskrivning av ärendet
Friskis & Svettis Tyresö har verksamhet anpassad för personer med fysiskt såväl som psykisk funktionsnedsättning.

För år 2016 satsar föreningen vidare på gruppen med fysisk funktionsnedsättning och ska starta ytterligare en grupp som ska träna i gymmet varje vecka.
För att göra handcyklarna mer tillgängliga och för att få en mer inbjudande lokal vill föreningen förse spinninghallen med en rullstolsramp.

Friskis & Svettis ansöker om ett bidrag på 30 000 kronor att användas till en ombyggnad med ramp.

Ordförandeutlåtande
Barn och unga med funktionsnedsättning tillhör de allra högst prioriterade grupperna i Tyresö. Som anges i tjänsteutlåtandet ligger Friskis & Svettis i Tyresö i framkant när det gäller att erbjuda dessa grupper bra och utvecklande verksamhet.
Verksamheten vänder sig till både barn och vuxna varför jag tycker det är rimligt att nämnden bidrar till en del av kostnaden.

Det står sedan föreningen fritt att även söka medel från kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KFR) och/eller finansiera resterande del från egen kassa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Ansökan om bidrag för handikappanpassning.pdf
Ansökan om bidrag för handikappanpassning.pdf

8 Delegationsbeslut - Tyresö Brukshundsklubb

Dnr 2016/KFN 0024 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande har på delegation beviljat Tyresö Brukshundsklubb, 9 000 kronor, för bygge av en ramp anpassad för funktionshindrade.

Bilagor
Ansökan från Tyresö Brukshundsklubb.pdf

9 Delegationsbeslut - Föreningen Sörmlandsleden

Dnr 2016/KFN 0032 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande har på delegation beviljat ett verksamhets- och skötselbidrag för år 2016 på 8 000 kronor.

Bilagor
Ansökan om verksamhetsbidrag, Föreningen Sörmlandsleden.pdf

10 Redovisning av kulturbidrag hösten 2015

Dnr 2015/KFN 0104 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Tyresö Konstförening, Hertha Hillfons, beviljat belopp 3 500 kronor
- Tyresö Konstförening, Föreläsning Andreas Nobel, beviljat belopp 3 000 kronor
- Tyresö Hembygdsförening, Utgrävningar vid Uddby Kvarn, beviljat belopp 4 000 kronor
- Tyresö Hembygdsförening, Julmarknad Ahlstorp, beviljat belopp 3 700 kronor
- Lions Club Trollbäcken, Familjekonsert, beviljat belopp 8 000 kronor
- Tyresö Jazz & Blues Club, 15 000 kronor

Bilagor
Tyresö hembygdsförening, redovisning julmarknad 151206.pdf
Tyresö hembygdsförening, redovisning Utgrävningar vid Uddby kvarn 151111.pdf
Tyresö konstförening, redovisning Hertha Hillfons 151110.pdf
Tyresö konstförening, redovisning föreläsning Andreas Nobel 151010.pdf

11 Inställt arrangemang

Dnr 2016/KFN 0029 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Evenemanget "Musik på Tyresö slott" genomförde inte sitt arrangemang under hösten. De vill gärna göra det till våren i stället. Nämnden beviljade 15-06-08 ett belopp 15 000 kronor för ändamålet.

Bilagor
Beslut Musik på slottet.pdf

12 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

Projektbidrag
- KFNs uppdragslista
- Muntlig information om Kulturhistorisk bedömning av Uddby gårds samlingar
- Muntlig lägesrapport om Kultur- och kunskapscentret

Bilagor
Projektbidrag KFN januari 2016.pdf
12 KFNs uppdragslista 160131.pdf

13 Meddelanden

Dnr 2016/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
Avsägelser och fyllnadsval, protokollsutdrag 2015-11-26 § 136
Reviderad budget, protokollsutdrag 15-11-26 § 137
Val av ledamöter och ersättare till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för mandatperioden 2016-2017, protokollsutdrag 15-11-26 § 139

Kommunstyrelsen:
Redovisning av utredning av möjligheterna att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö, protokollsutdrag 2015-11-12 § 184

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §136.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §137.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §139.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2015-11-12 § 184.pdf

§1 Granskning av fritidsgårdarnas verksamheter

Dnr 2016/KFN 0039 013

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Syftet med fritidsgårdarnas verksamhet är att ge kommunens ungdomar en meningsfull och utvecklande fritid. Kvalitetsenheten har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att genomföra en granskning av fritidsgårdarnas verksamhet enligt granskningsplanen för år 2015. Ur ett medborgarperspektiv är det angeläget att granska på vilket sätt fritidsgårdarna använder besökarnas synpunkter och andra resultat för att utveckla sin verksamhet.

Bilagor
Granskning av fritidsgårdarnas verksamhet.pdf

§2 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2015

Dnr 2016/KFN 0034 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelsen för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2015 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsberättelse för år 2015, se bilaga.

Bilagor
Verksamhetsberättelse KFN 2015.pdf

§3 Enhetsplaner 2016

Dnr 2016/KFN 0023 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utifrån kommunplanen och nämndplanerna tas en enhetsplan fram inom förvaltningarna. Planen ska innehålla mål och beskriva de aktiviteter som behövs för att nå målen. Planerna fastställs av förvaltningschefen och delges nämnden som information.
Enhetsplaner, se bilagor.

Bilagor
Enhetsplan fritidsavdelningen 2016.pdf
Enhetsplan biblioteket.pdf
Enhetsplan kulturskolan 2016.pdf
Enhetsplan kulturenheten 2016.pdf
Enhetsplan Tyresö fritidsgårdar 2016.pdf
Enhetsplan Bergfotens fritidsgård 2016.pdf

§4 Komplettering av verksamheten på Uddby gård

Dnr 2015/KFN 0064 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Arrendatorns ansökan om att få startar djur- och naturförskola, byggnadsvårdsbutik och keramisk verkstad godkänns under förutsättning att bygglov och nödvändiga tillstånd beviljas för dessa verksamheter. Därutöver godkänns att arrendatorn hyr ut övervåningen på cafébyggnaden till Tyresö kommun, och att Tyresö hembygdsförening har ett gårdsmuseum där.

Beskrivning av ärendet
Den nya arrendatorn på Uddby gård, David Neveling, har kommit in med en ansökan om att jordägaren ska godkänna att han startar ett antal verksamheter utöver de uppdrag som ingår i arrendeavtalet

djur- och naturförskola
gårdsmuseum
byggvårdsbutik
keramisk verkstad

För att få starta verksamheterna krävs jordägarens godkännande, och om detta ges gäller beslutet under förutsättning att bygglov och nödvändiga tillstånd beviljas för dessa verksamheter. Detta utöver de uppdrag som ingår enligt avtal.

Yttrande
Karin Ljung (S) kommer in med ett särskilt yttrande.

§5 Svar på motion om att inför ett skönhetsråd i Tyresö

Dnr 2016/KFN 0028 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att ett skönhetsråd införs i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, angående skönhetsråd.pdf
Tjänsteskrivelse Motion ang. skönhetsråd SBF 2016.pdf
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser.pdf
Motion om skönhetsråd.pdf

§6 Sommarkollo på kulturskolan 2016

Dnr 2016/KFN 0040 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- 50 000 kronor avsätts från budgeterade medel för dagkolloverksamhet till projektet "Sommarkollo på kulturskolan" under sommarlovets två sista veckor.

Beskrivning av ärendet
Sedan tre år tillbaka har kulturskolan genomfört ett sommarkollo där man under sommarens två sista lovveckor skapat en musikaluppsättning.
Under ledning av tre pedagoger och en samordnare jobbar barnen fram en egen musikalföreställning. Man arbetar i grupper med ämnena dans, teater och sång. Sommarkollot tar emot ca 25 barn/vecka i åldern 9-13 år och båda veckorna avslutas med föreställning i Kvarnhjulets lokaler.

Ordförandeutlåtande
För tredje året planerar Kulturskolan ett sommarkollo för kulturintresserade barn. Det är jätteroligt att det uppenbarligen finns ett stort intresse för den typen av verksamhet i Tyresö.

Ett projekt kan dock per definition inte pågå hur länge som helst. Om Kulturskolan bedömer att detta är en så bra och viktig verksamhet är det till år 2017 dags ta in detta i ordinarie verksamhet och även finansiera inom den egna ekonomiska ramen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Sommarkollo på kulturskolan.pdf

§7 Ansökan om bidrag för handikappanpassning

Dnr 2016/KFN 0035 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- 10 000 kronor avsätts från budgeterade projektmedel för verksamhet för funktionsnedsatta som bidrag till rullstolsrampen i Friskis & Svettis spinninglokal.

Beskrivning av ärendet
Friskis & Svettis Tyresö har verksamhet anpassad för personer med fysiskt såväl som psykisk funktionsnedsättning.

För år 2016 satsar föreningen vidare på gruppen med fysisk funktionsnedsättning och ska starta ytterligare en grupp som ska träna i gymmet varje vecka.
För att göra handcyklarna mer tillgängliga och för att få en mer inbjudande lokal vill föreningen förse spinninghallen med en rullstolsramp.

Friskis & Svettis ansöker om ett bidrag på 30 000 kronor att användas till en ombyggnad med ramp.

Ordförandeutlåtande
Barn och unga med funktionsnedsättning tillhör de allra högst prioriterade grupperna i Tyresö. Som anges i tjänsteutlåtandet ligger Friskis & Svettis i Tyresö i framkant när det gäller att erbjuda dessa grupper bra och utvecklande verksamhet.

Verksamheten vänder sig till både barn och vuxna varför jag tycker det är rimligt att nämnden bidrar till en del av kostnaden.
Det står sedan föreningen fritt att även söka medel från kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KFR) och/eller finansiera resterande del från egen kassa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, angående Friskis o Svettis ansökan.pdf
Ansökan om bidrag för handikappanpassning.pdf

§8 Delegationsbeslut - Tyresö Brukshundsklubb

Dnr 2016/KFN 0024 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande har på delegation beviljat Tyresö Brukshundsklubb, 9 000 kronor, för bygge av en ramp anpassad för funktionshindrade.

Bilagor
Ansökan från Tyresö Brukshundsklubb.pdf

§9 Delegationsbeslut - Föreningen Sörmlandsleden

Dnr 2016/KFN 0032 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande har på delegation beviljat ett verksamhets- och skötselbidrag för år 2016 på 8 000 kronor.

Bilagor
Ansökan om verksamhetsbidrag, Föreningen Sörmlandsleden.pdf

§10 Redovisning av kulturbidrag hösten 2015

Dnr 2015/KFN 0104 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Tyresö Konstförening, om Hertha Hillfons, beviljat belopp 3 500 kronor
- Tyresö Konstförening, Föreläsning Andreas Nobel, beviljat belopp   3 000 kronor
- Tyresö Hembygdsförening, Utgrävningar vid Uddby Kvarn, beviljat belopp 4 000 kronor
- Tyresö Hembygdsförening, Julmarknad Ahlstorp, beviljat belopp      3 700 kronor
- Lions Club Trollbäcken, Familjekonsert, beviljat belopp 8 000 kronor
- Tyresö Jazz & Blues Club, 15 000 kronor

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20160222.pdf (164 kb)

§11 Inställt arrangemang

Dnr 2016/KFN 0029 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Evenemanget "Musik på Tyresö slott" genomförde inte sitt arrangemang under hösten. De vill gärna göra det till våren i stället. Nämnden beviljade  15-06-08 ett belopp 15 000 kronor för ändamålet.

Bilagor
Beslut Musik på slottet.pdf

§12 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

Projektbidrag
- KFNs uppdragslista
- Muntlig information om Kulturhistorisk bedömning av Uddby gårds samlingar
- Muntlig lägesrapport om Kultur- och kunskapscentret

Bilagor
Projektbidrag KFN januari 2016.pdf
12 KFNs uppdragslista 160131.pdf

§13 Meddelanden

Dnr 2016/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
Avsägelser och fyllnadsval, protokollsutdrag 2015-11-26 § 136
Reviderad budget, protokollsutdrag 15-11-26 § 137
Val av ledamöter och ersättare till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för mandatperioden 2016-2017, protokollsutdrag 15-11-26 § 139

Kommunstyrelsen:
Redovisning av utredning av möjligheterna att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö, protokollsutdrag 2015-11-12 § 184

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §136.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §137.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §139.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2015-11-12 § 184.pdf