Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-03-21

Sammanträde 2016-03-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende

Dnr 2016/KFN 0052 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inger Lundin, tf avdelningschef för kultur och fritidsgårdar, informerar om fritidsledarnas etik.

Kristina Erdholm, tf chef för kulturenheten, ger en muntlig redovisning av musikveckan som genomfördes under vecka 7.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för februari, se bilaga.

3 Investeringar Albyutvecklingen - förslag 2016

Dnr 2016/KFN 0049 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Årets investeringsmedel för Albyutvecklingen på åtgärder fördelas enligt ordförandeförslaget.

Ordförandeutlåtande
Det är mycket bra att utvecklingen av Albyområdet nu börjar ta fart enligt det förarbete som är nedlagt och den vision som fastställts.
För 2016 finns det avsatt 4 mkr i kommunens investeringsprogram och för att fortsätta det påbörjade arbetet utifrån 2015 års investeringar och för att kunna nå vissa synnergivinster i själva utförandet, föreslår jag och alliansen följande satsningar:

- Ny belysning 2-kmspåret
- Skyltning, infotavlor och spårmärkning inklusive entréer
- Förbättring ridspår
- Nytt utegym
- Ca 10 nya bänkar/bord
- Natur- och kulturlandskapsvård
- Uteservering baksidan Alby Gård
- Iordningsställande av gårdsplan Alby Gård

4 Utredningsuppdrag - Profilfritids 2.0

Dnr 2015/KFN 0110 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Utredningen noteras.
2. Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera regelverket för profilfritids i enlighet med utredningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2013 att genomföra projektet profilfritids. Bakgrunden var målet i kommunplanen att minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt ska drivas av utförare i annan regi.
Hösten 2015 genomfördes en utvärdering av profilfritids. Enkäter till barn, föräldrar och anordnare genomfördes. Sammanfattningsvis kan konstateras att alla grupper är nöjda eller mycket nöjda med profilfritids. Profilfritids förlängdes ett år med nuvarande fyra anordnare, till och med 31 juli 2017 med samma upplägg.
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda vidare några frågeställningar som framkommit i utvärderingen. Förvaltningen ska redovisa hur ett permanent koncept skulle kunna formuleras.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommuns projekt med Profilfritids pågår t o m våren 2017 med fyra anordnare. Utredningen syftar till att tillvarata erfarenheter från brukare, anordnare och kommunen inför en permanentning från höstterminen 2017.
Den viktigaste förändringen som föreslås avser modellen för anslagsfördelning. Syftet med den nya modellen är att både ge skattebetalarna mer omsorg för pengarna, samtidigt som den ger anordnarna incitament att vid, behov och önskemål, kunna skriva in ytterligare barn.
Min förhoppning är att en permanent omsorgsform, med föreningsprofil, ska öka valfriheten för många fler Tyresöfamiljer i framtiden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utredning profilfritids mars 2016.pdf

5 Behovsanalys

Dnr 2016/KFN 0048 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Se bifogat underlag.

Bilagor
Behovsanalys kultur- och fritid 20160309.pdf

6 Krusbodabadet

Dnr 2016/KFN 0053 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Nämnden godkänner att Tyresö Fritidsgårdar tar över driften av Krusbodabadet.
2. Avtalet ska vara så utformat att det går att säga upp efter ett år.

Beskrivning av ärendet
Information av Inger Lundin, tf avdelningschef för kultur och fritidsgårdar.

Ordförandeutlåtande
Krusbodabadet är ett bassängbad som ägs av alla fastighetsägare i Krusboda via sin gemensamma samfällighet, ASK. Tyresö Fritidsgårdar (TFG) har fått förfrågan om att driva badet under sommaren 2016 och tre år framåt.
Jag tycker det är ett bra initiativ, inte minst för att det skapar flera meningsfulla sommarjobb för ungdomar. Dessutom visar TFG i sin budget att entreprenaden rent ekonomiskt är självfinansierad vilket är viktigt ur konkurrensperspektiv.

Bilagor
Krusbodabadet.pdf

7 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2016

Dnr 2016/KFN 0046 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- 10 000 kronor avsätts som verksamhetsbidrag till Hantverksgårdens vänner för 2016.

Beskrivning av ärendet
Hantverksgårdens vänner är en ideell förening som startades i kommunal regi på 1960-talet och avknoppades på 1990-talet. Föreningen har ca 60 stycken medlemmar samt en hedersmedlem.

Hanverksgården upprätthåller en gammal hantverkstradition. Föreningen vill skapa en social gemenskap där alla vävintresserade känner sig välkomna. För de som inte provat på vävuppsättning finns det möjlighet att lära sig de olika momenten tillsammans med erfarna vävare.

Sedan höstterminen 2015 har de inlett ett samarbete med ABF för att nå ut till flera presumtiva vävare. 2015 deltog föreningen bland annat i "Kultur i Höstmörkret" med workshop och utställning.

Hantverksgårdens vänner ansöker om ett verksamhetsbidrag på 20 000 kronor för år 2016.

Bilagor
Hantverksgårdens vänner Ansökan om verksamhetsbidrag 2016.pdf
Balansräkning Hantverksgårdens vänner.pdf

8 Ansökan om förlusttäckningsbidrag - Tyresöstafetten

Dnr 2016/KFN 0050 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- 15 000 kronor garanteras i förlusttäckningsbidrag för arrangörerna av Tyresöstafetten. Eventuellt bidrag villkoras av att arrangören efter genomfört arrangemang redovisar det ekonomiska utfallet utifrån den budget som bilagts till ansökan.

Beskrivning av ärendet
Den 30 april tänker Hanvikens friidrottssektion och Tyresö Friidrottsklubb gemensamt genomföra en stafett för att främja löparintresset främst bland ungdomar men också vuxna. Samtidigt beslöt kommittén, som bildades av föreningarna, att hedra minnet av Linda Haglund genom att skapa en minnesfond vars medel ska gå till en ungdom inom kommunen som under året utmärkt sig på friidrottsområdet.

Ordförandeutlåtande
Tyresö behöver idrottsevenemang. Tyresö behöver en löpartävling. Jag tycker att initiativet från Tyresö Friidrott och Hanvikens SK är jätteroligt och stödjer det.
Förhoppningsvis skapas en ny tradition som ytterligare sätter Tyresö på kartan som en idrottskommun och dessutom ger intäkter till föreningarnas verksamhet.
Första gången en tävling anordnas är det naturligtvis svårt att bedöma hur många deltagare man kan attrahera. Därför tycker jag det är fullt rimligt att kommunen ställer upp med en garanti mot eventuella ekonomiska förluster.

Bilagor
Ansökan om bidrag, Hanviken SK och Tyresö FK.pdf

9 Delegationsbeslut 2016

Dnr 2016/KFN 0024 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Javier Esparza la Torre jobbar med några ensamkommande (killar) på ett stödboende på Granängsringen. Dessa killar vill inget hellre än att spela fotboll. Tyvärr är de i en ålder, runt 18 år, som gör att det blir svårt för dem att bli intagna i de lokala klubbarna eftersom de inte har lag i den ålderskategorin. Alternativet är att ta in killarna i Herrlaget (A-lagen) men det är inte ett realistiskt alternativ eftersom dessa lag spelar i för höga divisioner och är restriktiva med vilka som kan börja i lagen.

Killarna har blivit erbjudna att låna en del av planen och spela med varandra, men dessa killar vill ju spela på riktigt och integreras, spela med svenska killar. Javiers förslag är att blanda dessa killar med ett antal svenska killar, som han känner i ett korplag. Han har pratat med boendestödjarna på Granängsringen och även med de ensamkommande som bor på adressen och alla är väldigt positiva till det här förslaget. Det skulle då innebära att dessa killar skulle få spela ca en match i veckan (beroende på hur många lag som blir anmälda, matchdagar är söndagar) mot andra korplag.

Ordföranden har efter dialog med förvaltning och sökanden, enligt delegation, beslutat om ett projektbidrag om 5 500 kronor.

Bilagor
Ansökan angående registrering av korplag med integrationssyfte.pdf

10 Redovisning av kulturbidrag hösten 2015

Dnr 2015/KFN 0104 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av genomfört arrangemang:
- Konstrundan Tyresö, Utställningar i samband med Kultur i Höstmörkret, beviljat belopp 12 000 kr.
- Tyresö Diskantkör & Ungdomskör, konserter i december, beviljat belopp 3 000 kr.

Bilagor
Redovisning, Tyresö Diskantkör & Ungdomskör.pdf
Redovisning, kostnader Konstrundan 2015.pdf
Redovisning, Konstrundan Tyresö.pdf

11 Redovisning av kulturbidrag våren 2016

Dnr 2016/KFN 0045 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av genomfört arrangemang:
- Hantverksgårdens Vänner, Föredrag om linodling och beredning från växt till garn, beviljat belopp 3 000 kr.

Bilagor
Redovisning, Hantverksgårdens Vänner.pdf

12 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista
- Uddby gård, muntlig lägesrapport
- Rundmars gård, muntlig lägesrapport
- Strandträffen, muntlig information

Bilagor
Projektbidrag KFN februari 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista februari 2016.pdf

13 Meddelanden

Dnr 2016/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet:
Uppföljningsprocessen 2016, protokollsutdrag 2016-02-25 § 26

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §26.pdf

§14 Informationsärende

Dnr 2016/KFN 0052 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inger Lundin, tf avdelningschef för kultur och fritidsgårdar, informerar om fritidsledarnas etik.

Kristina Erdholm, tf chef för kulturenheten, ger en muntlig redovisning av musikveckan som genomfördes under vecka 7.

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20160321.pdf (164 kb)

§15 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för februari, se bilaga.

Bilagor
Ekonomisk rapport februari KFN.pdf

§16 Investeringar Albyutvecklingen - förslag 2016

Dnr 2016/KFN 0049 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Årets investeringsmedel för Albyutvecklingen på åtgärder fördelas enligt ordförandeförslaget.

Ordförandeutlåtande
Det är mycket bra att utvecklingen av Albyområdet nu börjar ta fart enligt det förarbete som är nedlagt och den vision som fastställts.
För 2016 finns det avsatt 4 mkr i kommunens investeringsprogram och för att fortsätta det påbörjade arbetet utifrån 2015 års investeringar och för att kunna nå vissa synnergivinster i själva utförandet, föreslår jag och alliansen följande satsningar:
- Ny belysning 2-kmspåret
- Skyltning, infotavlor och spårmärkning inklusive entréer
- Förbättring ridspår
- Nytt utegym
- Ca 10 nya bänkar/bord
- Natur- och kulturlandskapsvård
- Uteservering baksidan Alby Gård
- Iordningsställande av gårdsplan Alby Gård

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20160321.pdf (165 kb)

§17 Utredningsuppdrag - Profilfritids 2.0

Dnr 2015/KFN 0110 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Utredningen noteras.
2. Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera regelverket för profilfritids i enlighet med utredningens förslag.

Karin Ljung (S) deltar inte i beslutet.
Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2013 att genomföra projektet profilfritids. Bakgrunden var målet i kommunplanen att minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt ska drivas av utförare i annan regi.

Hösten 2015 genomfördes en utvärdering av profilfritids. Enkäter till barn, föräldrar och anordnare genomfördes. Sammanfattningsvis kan konstateras att alla grupper är nöjda eller mycket nöjda med profilfritids. Profilfritids förlängdes ett år med nuvarande fyra anordnare, till och med 31 juli 2017 med samma upplägg.

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda vidare några frågeställningar som framkommit i utvärderingen. Förvaltningen ska redovisa hur ett permanent koncept skulle kunna formuleras.

Yttrande
Karin Ljung (S) kommer in med ett yttrande.
Rickard Ljung (MP) kommer in med ett yttrande.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommuns projekt med Profilfritids pågår t o m våren 2017 med fyra anordnare. Utredningen syftar till att tillvarata erfarenheter från brukare, anordnare och kommunen inför en permanentning från höstterminen 2017.
Den viktigaste förändringen som föreslås avser modellen för anslagsfördelning. Syftet med den nya modellen är att både ge skattebetalarna mer omsorg för pengarna, samtidigt som den ger anordnarna incitament att vid, behov och önskemål, kunna skriva in ytterligare barn.

Min förhoppning är att en permanent omsorgsform, med föreningsprofil, ska öka valfriheten för många fler Tyresöfamiljer i framtiden.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar på återremiss för vidare utredning.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Karin Ljungs (S) yrkande på återremiss och finner att nämnden beslutat att avslå yrkandet.

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utredning profilfritids mars 2016.pdf

§18 Behovsanalys

Dnr 2016/KFN 0048 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Se bifogat underlag.

Yttrande
Karin Ljung (S) kommer in med ett yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 9 Bibliotek kultur fritid fritidsgårdar.pdf

§19 Krusbodabadet

Dnr 2016/KFN 0053 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Driften av Krusbodabadet tas över av Tyresö Fritidsgårdar.
2. Avtalet ska vara så utformat att det går att säga upp efter ett år.

Beskrivning av ärendet
Tyresö fritidsgårdar (träffpunkt Krusboda) vill tar över driften av Krusbodabadet. De ser många möjligheter runt badet, bland annat att kunna skapa mer fritidsaktiviteter för boende i Krusbodaområdet.
Det finns flera olika verksamheter som Tyresö fritidsgårdar skulle kunna erbjuda de boende i området samt medföljande gäster utöver det som ASK ställer i sina krav.

Ordförandeutlåtande
Krusbodabadet är ett bassängbad som ägs av alla fastighetsägare i Krusboda via sin gemensamma samfällighet, ASK. Tyresö Fritidsgårdar (TFG) har fått förfrågan om att driva badet under sommaren 2016 och tre år framåt.
Jag tycker det är ett bra initiativ, inte minst för att det skapar flera meningsfulla sommarjobb för ungdomar. Dessutom visar TFG i sin budget att entreprenaden rent ekonomiskt är självfinansierad vilket är viktigt ur konkurrensperspektiv.

Bilagor
Krusbodabadet.pdf

§20 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2016

Dnr 2016/KFN 0046 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- 10 000 kronor avsätts som verksamhetsbidrag till Hantverksgårdens vänner för 2016.

Beskrivning av ärendet
Hantverksgårdens vänner är en ideell förening som startades i kommunal regi på 1960-talet och avknoppades på 1990-talet. Föreningen har ca 60 stycken medlemmar samt en hedersmedlem.

Hanverksgården upprätthåller en gammal hantverkstradition. Föreningen vill skapa en social gemenskap där alla vävintresserade känner sig välkomna. För de som inte provat på vävuppsättning finns det möjlighet att lära sig de olika momenten tillsammans med erfarna vävare.

Sedan höstterminen 2015 har de inlett ett samarbete med ABF för att nå ut till flera presumtiva vävare. 2015 deltog föreningen bland annat i "Kultur i Höstmörkret" med workshop och utställning.

Hantverksgårdens vänner ansöker om ett verksamhetsbidrag på 20 000 kronor för år 2016.

Bilagor
Hantverksgårdens vänner Ansökan om verksamhetsbidrag 2016.pdf
Balansräkning Hantverksgårdens vänner.pdf

§21 Ansökan om förlusttäckningsbidrag - Tyresöstafetten

Dnr 2016/KFN 0050 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- 15 000 kronor garanteras i förlusttäckningsbidrag för arrangörerna av Tyresöstafetten. Eventuellt bidrag villkoras av att arrangören efter genomfört arrangemang redovisar det ekonomiska utfallet utifrån den budget som bilagts till ansökan.

Beskrivning av ärendet
Den 30 april tänker Hanvikens friidrottssektion och Tyresö Friidrottsklubb gemensamt genomföra en stafett för att främja löparintresset främst bland ungdomar men också vuxna. Samtidigt beslöt kommittén, som bildades av föreningarna, att hedra minnet av Linda Haglund genom att skapa en minnesfond vars medel ska gå till en ungdom inom kommunen som under året utmärkt sig på friidrottsområdet.

Ordförandeutlåtande
Tyresö behöver idrottsevenemang. Tyresö behöver en löpartävling. Jag tycker att initiativet från Tyresö Friidrott och Hanvikens SK är jätteroligt och stödjer det.
Förhoppningsvis skapas en ny tradition som ytterligare sätter Tyresö på kartan som en idrottskommun och dessutom ger intäkter till föreningarnas verksamhet.
Första gången en tävling anordnas är det naturligtvis svårt att bedöma hur många deltagare man kan attrahera. Därför tycker jag det är fullt rimligt att kommunen ställer upp med en garanti mot eventuella ekonomiska förluster.

Bilagor
Ansökan om bidrag, Hanviken SK och Tyresö FK.pdf

§22 Delegationsbeslut 2016

Dnr 2016/KFN 0024 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Javier Esparza la Torre jobbar med några ensamkommande (killar) på ett stödboende på Granängsringen. Dessa killar vill inget hellre än att spela fotboll. Tyvärr är de i en ålder, runt 18 år, som gör att det blir svårt för dem att bli intagna i de lokala klubbarna eftersom de inte har lag i den ålderskategorin. Alternativet är att ta in killarna i Herrlaget (A-lagen) men det är inte ett realistiskt alternativ eftersom dessa lag spelar i för höga divisioner och är restriktiva med vilka som kan börja i lagen.

Killarna har blivit erbjudna att låna en del av planen och spela med varandra, men dessa killar vill ju spela på riktigt och integreras, spela med svenska killar. Javiers förslag är att blanda dessa killar med ett antal svenska killar, som han känner i ett korplag. Han har pratat med boendestödjarna på Granängsringen och även med de ensamkommande som bor på adressen och alla är väldigt positiva till det här förslaget. Det skulle då innebära att dessa killar skulle få spela ca en match i veckan (beroende på hur många lag som blir anmälda, matchdagar är söndagar) mot andra korplag.

Ordföranden har efter dialog med förvaltning och sökanden, enligt delegation, beslutat om ett projektbidrag om 5 500 kronor.

Bilagor
Ansökan angående registrering av korpenlag med integrationssyfte.pdf

§23 Redovisning av kulturbidrag hösten 2015

Dnr 2015/KFN 0104 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av genomfört arrangemang:
- Konstrundan Tyresö, Utställningar i samband med Kultur i Höstmörkret, beviljat belopp 12 000 kr.
- Tyresö Diskantkör & Ungdomskör, konserter i december, beviljat belopp 3 000 kr.

Bilagor
Redovisning, Tyresö Diskantkör & Ungdomskör.pdf
Redovisning, kostnader Konstrundan 2015.pdf
Redovisning, Konstrundan Tyresö.pdf

§24 Redovisning av kulturbidrag våren 2016

Dnr 2016/KFN 0045 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av genomfört arrangemang:
- Hantverksgårdens Vänner, Föredrag om linodling och beredning från växt till garn, beviljat belopp 3 000 kr.

Bilagor
Redovisning, Hantverksgårdens Vänner.pdf

§25 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista
- Muntlig lägesrapport om Uddby gård
- Muntlig lägesrapport om Rundmars gård
- Muntlig information om Strandträffen
- Muntlig information om hur Tyresö kommun påverkas av den nya bosättningslagen

Bilagor
Projektbidrag KFN februari 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista februari 2016.pdf

§26 Meddelanden

Dnr 2016/KFN 0022 001

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet
Uppföljningsprocessen 2016, protokollsutdrag 2016-02-25 § 26

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §26.pdf