Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-05-23

Sammanträde 2016-05-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per april 2016 samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per april 2016.
Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2016 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsrapport per april 2016.

Bilagor
Delårsbokslut Kultur och fritid april.pdf
KFN Måluppföljning april 2016.pdf

2 Regelverk för profilfritids

Dnr 2015/KFN 0110 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Regelverket för profilfritids godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen genomförde hösten 2015 en utvärdering av profilfritids. Profilfritids förlängdes ett år med nuvarande fyra anordnare, t.o.m. 31 juli 2017 och med samma upplägg. 350 000 kronor avsattes till varje anordnare.
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda vidare några frågeställningar som framkommit i utvärderingen. Förvaltningen skulle redovisa hur ett permanent koncept skulle kunna formuleras. Denna redovisning presenterades på kultur- och fritidsnämnden den 21 mars 2016.
Redovisningen noterades och förvaltningen fick i uppdrag att uppdatera regelverket för profilfritids.

Bifogat finns förslag till regelverk för profilfritids med ändringar markerat med gult.
Efter beslut om kommunplanen och budget 2017 kommer utvecklingsförvaltningen informerar om att det är möjligt för föreningar att ansöka för att bedriva profilfritids, både gamla och nya anordnare. Kriterierna ska vara klara och tydliga. Beslut tas sedan av ansvarig förvaltningschef efter handläggning utifrån kriterierna. Beslut bör tas i början av 2017 för att verksamheten ska kunna påbörjas höstterminen 2017. Efter beslut ingår kommunen och anordnaren ett avtal om genomförandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, regelverk profilfritids.pdf
Regelverk profilfritids permanent.pdf

3 Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Dnr 2016/KFN 0058 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Taxorna för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting och gäller från den 1 januari 2017.
2. Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet.
3. Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning.
4. Taxorna för lokalhyror och anläggningar, kulturskolans avgifter och taxa för uthyrning av skollokaler för övernattning justeras årligen från och med den 1 januari 2017. Kulturskolans avgifter justeras därefter årligen i juli med start den 1 juli 2018.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunplanen ska nämnderna se över taxor och avgifter årligen. 2012 beslutades om lokaltaxorna inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Beslut togs om att höja taxorna i två steg 1 januari 2013, respektive 1 januari 2014. Evenemangstaxan sågs över 2014 och höjdes 1 januari 2015 respektive 1 januari 2016. En utvärdering av nyttjandegraden gjordes i januari 2015, vilken inte visade några förändringar.

Beslut fattades 2013 om att kulturskolans avgifter ska indexregleras. Dessa ska regleras mot konsumentprisindex(KPI). Eftersom KPI nästan inte har ändrats de senaste åren så har avgifterna inte justerats.

Ordförandeutlåtande
En stor del av kostnadsmassan för nämndens verksamhet består av löner och kostnader för material. Inte minst Kulturskolans verksamhet är personalintensiv. Som anges i tjänsteutlåtandet har inte minst lönekostnaderna ökat de senaste åren.
Därför är det mer korrekt att koppla justeringar av taxor och avgifter till ett index som speglar de faktiska kostnadsökningarna istället för KPI.
Dessutom betyder det att självfinansieringsgraden för dessa tjänster inte fortsätter att urholkas. Detta är mycket viktigt för att vi även fortsättningsvis ska kunna behålla nolltaxan för barn och unga och dessutom fortsätta producera ett stort ett brett utbud av tjänster till medborgarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf
Bilaga kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter.pdf

4 Svar på motion från MP - "Låna en svensk"

Dnr 2016/KFN 0026 61

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Tjänsten att låna en svensk alternativt låna en invandrare finns i en del kommuner i Sverige.

Oftast erbjuds tjänsten som en e-tjänst på kommunens webbsida där både intresserade nyanlända och svenskar kan anmäla intresse för att delta. Sedan matchas de intresserade ihop och mötet äger ofta rum på bibliotek eller servicecenter. Ibland erbjuds en omvänd tjänst där en svensk kan låna en invandrad person från ett annat land.

Vi har utrett möjligheten att införa tjänsten "låna en svensk" i kommunal regi eller i samarbete med ideell organisation. Vi har funnit att den är förknippad med en stor administrativ kostnad och omfattar olika säkerhetsaspekter och ansvarsfrågor att ta hänsyn till. I dagsläget finns det inte heller någon ideell organisation som är villig att ta på sig det övergripande ansvaret för den här typen av tjänst.

Ordförandeutlåtande
Andemeningen i Miljöpartiets motion tror jag de flesta kan skriva under på. Alla sätt att underlätta och påskynda integrationen av nyanlända människor är väl värda att ta i beaktande.

I detta specifika förslag överväger dock tyvärr nackdelarna, inte minst frågor som kommunens ansvar och säkerhet för de inblandade.
Jag är övertygad om att en ideell organisation, eller flera tillsammans, vore en mycket bättre huvudman för den här typen av "matchningstjänst". Skulle detta ske kan jag lova att vi kommer behandla en eventuell ansökan om projektmedel och möjlighet att låna lokal i en positiv anda.

Bilagor
Svar på motionen från MP, Låna en svensk.pdf
Låna en svensk, motion från MP.pdf

5 Idrott för alla - integrerad sommarverksamhet

Dnr 2016/KFN 0068 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Projektet beviljas 50 000 kronor från anslaget för integrationsprojekt samt 50 000 kronor från projektanslaget för nämndens förfogande, totalt 100 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Vi ska erbjuda Tyresöungdomar meningsfull fritidssysselsättning utan att behöva, på traditionellt vis, vara föreningsansluten och erbjuda dem en möjlighet att lära sig om hur det svenska föreningslivet fungerar samt jobba med värdegrundsfrågor utifrån barnkonventionen.

Projektet möjliggör också att 15-20 stycken ungdomar i åldern 16-25 år får ett sommarjobb.

Under sommarmånaderna vill vi tillsammans med skolan och Tyresö FF genomföra ett sommarläger för framförallt nyanlända men även övriga intresserade ungdomar som befinner sig hemma. Förutom att arrangera idrottsliga aktiviteter, kommer vi att jobba med värdegrundsfrågor både ur ett idrottsligt och ett samhällsperspektiv, t ex jämlikhet, allas lika värde och så vidare. Sommarskola kommer kommunen erbjuda och fritidsgården kommer erbjuda simskola.

Slutmålet med projektet är att alla deltagare ska få uppleva en händelserik sommar med mycket aktiviteter samt skapat nya relationer med varandra.
Verksamheten ska vara avgiftsfri för att alla som vill ska kunna delta.
Sommarverksamheten kommer att söka samverkan med olika aktörer såsom Svenska kyrkan, Rädda barnen och så vidare i syfte att få ta del av deras volontärverksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Idrott för alla.pdf

6 Midsommarfirande i Tyresö slottspark 2016 - ansökan

Dnr 2016/KFN 0067 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Söders SOL beviljas ett projektbidrag på 45 000 kr för att genomföra det traditionella midsommarfirandet i Tyresö slottspark.

Beskrivning av ärendet
Söders SOL vill arrangera det traditionella midsommarfirandet i Tyresö slottspark 2016.

Bilagor
Midsommarfirande i Tyresö slottspark 2016.pdf

7 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN april 2016.pdf
KFNs uppdragslista 160508.pdf

8 Meddelanden

Dnr 2016/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 16-04-28 § 87

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag 16-05-10 § 83

Kommundirektören
Slutrapport - Kartläggning av utvecklingsförvaltningens framtid

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §87.pdf
Slutrapport - Kartläggning av utvecklingsförvaltningens framtid.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §83.pdf

§40 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per april 2016 samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per april 2016.
Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2016 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsrapport per april 2016.

Bilagor
Delårsbokslut Kultur och fritid april.pdf
KFN Måluppföljning april 2016.pdf

§41 Riktlinjer för profilfritids

Dnr 2015/KFN 0110 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Riktlinjerna för profilfritids godkänns med tillägget att kommunen förbehåller sig rätten att kvalitetsgranska verksamheten.

Reservation
Rickard Ljung (MP) kommer in med en reservation.
Karin Ljung (S) reserverar sig med hänvisning till sitt yrkande.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen genomförde hösten 2015 en utvärdering av profilfritids. Profilfritids förlängdes ett år med nuvarande fyra anordnare, t.o.m. 31 juli 2017 och med samma upplägg. 350 000 kronor avsattes till varje anordnare.
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda vidare några frågeställningar som framkommit i utvärderingen. Förvaltningen skulle redovisa hur ett permanent koncept skulle kunna formuleras. Denna redovisning presenterades på kultur- och fritidsnämnden den 21 mars 2016.
Redovisningen noterades och förvaltningen fick i uppdrag att uppdatera regelverket för profilfritids.

Bifogat finns förslag till regelverk för profilfritids med ändringar markerat med gult.

Efter beslut om kommunplanen och budget 2017 kommer utvecklingsförvaltningen informerar om att det är möjligt för föreningar att ansöka för att bedriva profilfritids, både gamla och nya anordnare. Kriterierna ska vara klara och tydliga. Beslut tas sedan av ansvarig förvaltningschef efter handläggning utifrån kriterierna. Beslut bör tas i början av 2017 för att verksamheten ska kunna påbörjas höstterminen 2017. Efter beslut ingår kommunen och anordnaren ett avtal om genomförandet.

Yrkande
Rickard Ljung (MP) yrkar avslag.
Karin Ljung (S) yrkar att verksamheten finansieras enligt riktlinjerna för de kommunala fritidsverksamheterna.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Rickard Ljungs (MP) yrkande och finner att nämnden avslagit yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Karin Ljungs (S) yrkande och finner att nämnden avslagit yrkandet.
Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget med tillägget att kommunen förbehåller sig rätten att kvalitetsgranska verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, regelverk profilfritids.pdf
Regelverk profilfritids permanent.pdf

§42 Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Dnr 2016/KFN 0058 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Taxorna för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting och gäller från den 1 januari 2017.
2. Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet.
3. Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning.
4. Taxorna för lokalhyror och anläggningar, kulturskolans avgifter och taxa för uthyrning av skollokaler för övernattning justeras årligen från och med den 1 januari 2017. Kulturskolans avgifter justeras därefter årligen i juli med start den 1 juli 2018.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Karin Ljung (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutpunkterna som rör kulturskolan, med hänvisning till eget budgetförslag.

Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutpunkterna som rör kulturskolan, med hänvisning till eget budgetförslag.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunplanen ska nämnderna se över taxor och avgifter årligen. 2012 beslutades om lokaltaxorna inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Beslut togs om att höja taxorna i två steg 1 januari 2013, respektive 1 januari 2014. Evenemangstaxan sågs över 2014 och höjdes 1 januari 2015 respektive 1 januari 2016. En utvärdering av nyttjandegraden gjordes i januari 2015, vilken inte visade några förändringar.

Beslut fattades 2013 om att kulturskolans avgifter ska indexregleras. Dessa ska regleras mot konsumentprisindex(KPI). Eftersom KPI nästan inte har ändrats de senaste åren så har avgifterna inte justerats.

Ordförandeutlåtande
En stor del av kostnadsmassan för nämndens verksamhet består av löner och kostnader för material. Inte minst Kulturskolans verksamhet är personalintensiv. Som anges i tjänsteutlåtandet har inte minst lönekostnaderna ökat de senaste åren.

Därför är det mer korrekt att koppla justeringar av taxor och avgifter till ett index som speglar de faktiska kostnadsökningarna istället för KPI.
Dessutom betyder det att självfinansieringsgraden för dessa tjänster inte fortsätter att urholkas. Detta är mycket viktigt för att vi även fortsättningsvis ska kunna behålla nolltaxan för barn och unga och dessutom fortsätta producera ett stort ett brett utbud av tjänster till medborgarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf
Bilaga kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter.pdf

§43 Svar på motion från MP - "Låna en svensk"

Dnr 2016/KFN 0026 61

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Avslå motionen.

Reservation
Karin Ljung (S) lämnar en blank reservation.
Rickard Ljung (MP) lämnar en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Tjänsten att låna en svensk alternativt låna en invandrare finns i en del kommuner i Sverige.

Oftast erbjuds tjänsten som en e-tjänst på kommunens webbsida där både intresserade nyanlända och svenskar kan anmäla intresse för att delta. Sedan matchas de intresserade ihop och mötet äger ofta rum på bibliotek eller servicecenter. Ibland erbjuds en omvänd tjänst där en svensk kan låna en invandrad person från ett annat land.

Vi har utrett möjligheten att införa tjänsten "låna en svensk" i kommunal regi eller i samarbete med ideell organisation. Vi har funnit att den är förknippad med en stor administrativ kostnad och omfattar olika säkerhetsaspekter och ansvarsfrågor att ta hänsyn till. I dagsläget finns det inte heller någon ideell organisation som är villig att ta på sig det övergripande ansvaret för den här typen av tjänst.

Ordförandeutlåtande
Andemeningen i Miljöpartiets motion tror jag de flesta kan skriva under på. Alla sätt att underlätta och påskynda integrationen av nyanlända människor är väl värda att ta i beaktande.

I detta specifika förslag överväger dock tyvärr nackdelarna, inte minst frågor som kommunens ansvar och säkerhet för de inblandade.
Jag är övertygad om att en ideell organisation, eller flera tillsammans, vore en mycket bättre huvudman för den här typen av "matchningstjänst". Skulle detta ske kan jag lova att vi kommer behandla en eventuell ansökan om projektmedel och möjlighet att låna lokal i en positiv anda.

Yrkande
Rickard Ljung (MP) yrkar bifall.
Karin Ljung (S) stödjer Rickard Ljungs (MP) yrkande om bifall.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar på motionen från MP, Låna en svensk.pdf
Låna en svensk, motion från MP.pdf

§44 Idrott för alla - integrerad sommarverksamhet

Dnr 2016/KFN 0068 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Projektet beviljas 50 000 kronor från anslaget för integrationsprojekt samt 50 000 kronor från projektanslaget för nämndens förfogande, totalt 100 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Vi ska erbjuda Tyresöungdomar meningsfull fritidssysselsättning utan att behöva, på traditionellt vis, vara föreningsansluten och erbjuda dem en möjlighet att lära sig om hur det svenska föreningslivet fungerar samt jobba med värdegrundsfrågor utifrån barnkonventionen.

Projektet möjliggör också att 15-20 stycken ungdomar i åldern 16-25 år får ett sommarjobb.

Under sommarmånaderna vill vi tillsammans med skolan och Tyresö FF genomföra ett sommarläger för framförallt nyanlända men även övriga intresserade ungdomar som befinner sig hemma. Förutom att arrangera idrottsliga aktiviteter, kommer vi att jobba med värdegrundsfrågor både ur ett idrottsligt och ett samhällsperspektiv, t ex jämlikhet, allas lika värde och så vidare. Sommarskola kommer kommunen erbjuda och fritidsgården kommer erbjuda simskola.
Slutmålet med projektet är att alla deltagare ska få uppleva en händelserik sommar med mycket aktiviteter samt skapat nya relationer med varandra.
Verksamheten ska vara avgiftsfri för att alla som vill ska kunna delta.
Sommarverksamheten kommer att söka samverkan med olika aktörer såsom Svenska kyrkan, Rädda barnen och så vidare i syfte att få ta del av deras volontärverksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Idrott för alla.pdf

§45 Midsommarfirande i Tyresö slottspark 2016 - ansökan

Dnr 2016/KFN 0067 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Söders SOL beviljas ett projektbidrag på 45 000 kr för att genomföra det traditionella midsommarfirandet i Tyresö slottspark.

Beskrivning av ärendet
Söders SOL vill arrangera det traditionella midsommarfirandet i Tyresö slottspark 2016.

Bilagor
Midsommarfirande i Tyresö slottspark 2016.pdf

§46 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN april 2016.pdf
KFNs uppdragslista 160508.pdf

§47 Meddelanden

Dnr 2016/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2016-04-28 § 87

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag 2016-05-10 § 83

Kommundirektören
Slutrapport - Kartläggning av utvecklingsförvaltningens framtid

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 § 87.pdf
Slutrapport - Kartläggning av utvecklingsförvaltningens framtid.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-05-10 § 83.pdf