Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-10-22

Sammanträde 2018-10-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/KFN 0011 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per september redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF Sept 2018.pdf

2 Tyresö fritidsgårdars drift av Krusbodabadet

Dnr 2018/KFN 0083 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö fritidsgårdar tillåts fortsätta driva Krusbodabadet under 2019.

Beskrivning av ärendet
2016 beslutade kultur- och fritidsnämnden att Tyresö fritidsgårdar skulle driva Krusbodabadet under tre somrar framöver (KFN 2018-03-21 § 19).
Tyresö fritidsgårdar (träffpunkt Krusboda) har sedan dess haft hand om driften av Krusbodabadet. Syftet har varit att erbjuda fler fritidsaktiviteter för de boende i Krusbodaområdet, samt skapa möjligheter till sommarjobb för ungdomar. Utvecklingsförvaltningen föreslår att Tyresö fritidsgårdar tillåts fortsätta att bedriva verksamheten även under 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelsebadet. Tjänsteskrivelse. Tyresö fritidsgårdars drift av Krusbodabadet.pdf

3 Tyresöinitiativ om utomhusbassäng för allmänheten

Dnr 2018/KFN 0075 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget om utomhusbassäng för allmänheten genomförs inte.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga en utomhusbassäng till allmänheten. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått 655 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Tyresöinitiativet om en utomhusbassäng har fått många Tyresöbor engagerade och förslaget har fått närmare 700 röster och 70 kommentarer. De flesta är positiva till förslaget och lämnar många kommentarer och förslag om var ett sådant bad skulle kunna ligga medan en del tycker att det kan vara för kostsamt för kommunen och det finns andra ekonomiska prioriteringar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om en strategisk anläggningsförsörjningsplan den 17 oktober 2016 och den 1 juni 2018 beslutade nämnden om en prioriteringsordning för kultur- och fritidsanläggningar till kommunens lokalförsörjningsplan. Planen tar hänsyn till den förväntande befolkningsökningen de kommande 20 åren och beskriver behovet av anläggningar om samma utnyttjandenivå ska kunna behållas även i framtiden, dvs antalet anläggningar/ invånare eller liknande. Utomhusbassäng finns inte med i anläggningsförsörjningsplanen eller som en prioriterad anläggning.

Tyresö är en kommun med mycket natur och vattenområden och alla tyresöbor har stor närhet till sjö och hav. I kommunen finns det nio kommunala bad och fem övriga som drivs av annan aktör och det finns möjlighet till att bada i inomhusbassäng hos Aquaarena som har öppet hela sommaren.

En utomhusbassäng kostar både i investering och drift. Med anledning av att Tyresöborna redan har möjlighet att bada i både sjöar och i havet och att kommunens budget redan är ansträngd anser jag att det inte är något vi kan prioritera i dagsläget

Bilagor
Förslag till Tyresöinitiativet om utomhusbassäng till allmänheten.pdf

4 Tyresö Handboll ansöker om projektbidrag för projektet Psykisk ohälsa inom tjejidrotten

Dnr 2018/KFN 0079 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö Handboll beviljas 11 000 kronor i projektbidrag för projektet Psykisk ohälsa inom tjejidrotten. Pengar tas från medel till nämndens förfogande.
2. Förbrukade medel ska redovisas till förvaltningen senast den 1 februari 2019. Ej förbrukade medel ska återföras till kultur- och fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Tyresö handboll ansöker om 11 000 kronor i bidrag för ett projekt som föreningen planerar att genomföra under hösten 2018. Projektets syfte är att verka för att stärka tjejers självkänsla och minska den ökande psykiska ohälsan bland föreningens kvinnliga medlemmar i åldrarna 15-16.

Tyresö Handboll avser att vid cirka tio tillfällen under hösten 2018 arrangera föreläsningar, gruppövningar och samtal med och för tjejgruppen. Detta ska ske tillsammans med externa handledare.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö handboll 11 000 kronor i projektbidrag. En redovisning ska lämnas till utvecklingsförvaltningen efter avslutat projekt, dock senast den 1 februari 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Tyresö handboll ansöker om projektbidrag för projektbidrag för Psykisk ohälsa inom tjejidrotten.pdf
Tyresö handbolls ansökan om projektbidrag för Psykisk ohälsa inom tjejidrotten.pdf

5 Redovisning av nämnduppdrag att anlägga skidspår på golfbanan

Dnr 2018/KFN 0081 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav i nämndplanen för 2018 utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda skidspår på golfbanan (KFN 2017-12-11 § 88).

Utvecklingsförvaltingen har berett ärendet och anser att det är möjligt att dra skidspår på golfbanan men att det förutsätter att det tillskjuts ökade resurser i form av personal och spårutrustning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdrag att anlägga skidspår på golfbanan.pdf

6 Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2019

Dnr 2018/KFN 0082 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Datumen för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2019 fastställs enligt utvecklingsförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden förläggs till måndagar med start klockan 18:30.

- 28 januari
- 4 mars
- 25 mars
- 29 april
- 20 maj
- 10 juni
- 26 augusti
- 30 september
- 28 oktober
- 25 november

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdatumen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2019.pdf

7 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan
- Uppdragslistan

Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

8 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2018-10-02 §170 Svar på revisionsrapport om granskning av korruptionsförebyggande arbete. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2018-10-02)

- Kommunstyrelsen 2018-10-02 §172 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2018. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2018-10-02)

§77 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/KFN 0011 10
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per september redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
 
Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF Sept 2018.pdf

§78 Tyresö fritidsgårdars drift av Krusbodabadet

Dnr 2018/KFN 0083 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö fritidsgårdar tillåts fortsätta driva Krusbodabadet under 2019.
 
Beskrivning av ärendet
2016 beslutade kultur- och fritidsnämnden att Tyresö fritidsgårdar skulle driva Krusbodabadet under tre somrar framöver (KFN 2018-03-21 § 19).
Tyresö fritidsgårdar (träffpunkt Krusboda) har sedan dess haft hand om driften av Krusbodabadet. Syftet har varit att erbjuda fler fritidsaktiviteter för de boende i Krusbodaområdet, samt skapa möjligheter till sommarjobb för ungdomar. Utvecklingsförvaltningen föreslår att Tyresö fritidsgårdar tillåts fortsätta att bedriva verksamheten även under 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelsebadet. Tjänsteskrivelse. Tyresö fritidsgårdars drift av Krusbodabadet.pdf

§79 Tyresöinitiativ om utomhusbassäng för allmänheten

Dnr 2018/KFN 0075 009
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslaget om utomhusbassäng för allmänheten genomförs inte.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
 
Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga en utomhusbassäng till allmänheten. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått 655 röster.
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.
 
Ordförandeutlåtande
Tyresöinitiativet om en utomhusbassäng har fått många Tyresöbor engagerade och förslaget har fått närmare 700 röster och 70 kommentarer. De flesta är positiva till förslaget och lämnar många kommentarer och förslag om var ett sådant bad skulle kunna ligga medan en del tycker att det kan vara för kostsamt för kommunen och det finns andra ekonomiska prioriteringar.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om en strategisk anläggningsförsörjningsplan den 17 oktober 2016 och den 1 juni 2018 beslutade nämnden om en prioriteringsordning för kultur- och fritidsanläggningar till kommunens lokalförsörjningsplan. Planen tar hänsyn till den förväntande befolkningsökningen de kommande 20 åren och beskriver behovet av anläggningar om samma utnyttjandenivå ska kunna behållas även i framtiden, dvs antalet anläggningar/ invånare eller liknande. Utomhusbassäng finns inte med i anläggningsförsörjningsplanen eller som en prioriterad anläggning.
 
Tyresö är en kommun med mycket natur och vattenområden och alla tyresöbor har stor närhet till sjö och hav. I kommunen finns det nio kommunala bad och fem övriga som drivs av annan aktör och det finns möjlighet till att bada i inomhusbassäng hos Aquaarena som har öppet hela sommaren.
 
En utomhusbassäng kostar både i investering och drift. Med anledning av att Tyresöborna redan har möjlighet att bada i både sjöar och i havet och att kommunens budget redan är ansträngd anser jag att det inte är något vi kan prioritera i dagsläget
 
Bilagor
Förslag till Tyresöinitiativet om utomhusbassäng till allmänheten.pdf

§80 Tyresö Handboll ansöker om projektbidrag för projektet Psykisk ohälsa inom tjejidrotten

Dnr 2018/KFN 0079 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö Handboll beviljas 11 000 kronor i projektbidrag för projektet Psykisk ohälsa inom tjejidrotten. Pengar tas från medel till nämndens förfogande.
2. Förbrukade medel ska redovisas till förvaltningen senast den 1 februari 2019. Ej förbrukade medel ska återföras till kultur- och fritidsnämnden.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö handboll ansöker om 11 000 kronor i bidrag för ett projekt som föreningen planerar att genomföra under hösten 2018. Projektets syfte är att verka för att stärka tjejers självkänsla och minska den ökande psykiska ohälsan bland föreningens kvinnliga medlemmar i åldrarna 15-16.
 
Tyresö Handboll avser att vid cirka tio tillfällen under hösten 2018 arrangera föreläsningar, gruppövningar och samtal med och för tjejgruppen. Detta ska ske tillsammans med externa handledare.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden  beviljar Tyresö handboll 11 000 kronor i projektbidrag. En redovisning ska lämnas till utvecklingsförvaltningen efter avslutat projekt, dock senast den 1 februari 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Tyresö handboll ansöker om projektbidrag för projketbidrag för Psykisk ohälsa inom tjejidrotten.pdf
Tyresö handbolls ansökan om projektbidrag för Psykisk ohälsa inom tjejidrotten.pdf

§81 Redovisning av nämnduppdrag att anlägga skidspår på golfbanan

Dnr 2018/KFN 0081 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav i nämndplanen för 2018 utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda skidspår på golfbanan (KFN 2017-12-11 § 88).
 
Utvecklingsförvaltingen har berett ärendet och anser att det är möjligt att dra skidspår på golfbanan men att det förutsätter att det tillskjuts ökade resurser i form av personal och spårutrustning.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdrag att anlägga skidspår på golfbanan.pdf

§82 Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2019

Dnr 2018/KFN 0082 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Datumen för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2019 fastställs enligt utvecklingsförvaltningens förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden förläggs till måndagar med start klockan 18:30.
 
- 28 januari
- 4 mars
- 25 mars
- 29 april
- 20 maj
- 10 juni
- 26 augusti
- 30 september
- 28 oktober
- 25 november
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdatumen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2019.pdf

§83 Information från tillförordnad chef för kultur- och fritidsfrågor

Dnr 2018/KFN 0002 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Bidragslistan
- Uppdragslistan
 
Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

§84 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunstyrelsen 2018-10-02 §170 Svar på revisionsrapport om granskning av korruptionsförebyggande arbete. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2018-10-02)
 
- Kommunstyrelsen 2018-10-02 §172 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2018. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2018-10-02)
Beslut/Protokollsutdrag
§84_prot_20181022.pdf (152 kb)