Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-04-29

Sammanträde 2019-04-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende om bygget av ishall i Norra Tyresö centrum

Dnr 2019/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om bygget av ishall i Norra Tyresö centrum.

2 Ekonomiskrapport

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per mars redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF mars 2019.pdf

3 Delegationsordningen 2019

Dnr 2019/KFN 0008 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår revideringar i befintlig delegationsordning för
kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen föreslår förtydligande lydelser avseende jäv i
punkt 1.5 och utlämnande av allmän handling enligt punkt A 2 i tabellen. Vidare
föreslår förvaltningen tillägg i delegationsordningen som tidigare har saknats. Se
punkt C2 om ansökan om statsbidrag som föreslås delegeras till sektorchefen.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till reviderad
delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delegationsordningen.pdf
Delegationsordning KFN 2019 reviderad.pdf

4 Revidering av bibliotekstaxan

Dnr 2019/KFN 0038 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Bibliotekstaxan revideras och börjar gälla från och med 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Biblioteket tar idag ut en avgift (10 kronor) för reservationer, en avgift som
ifrågasätts av låntagarna. Boende runt filialerna upplever att de får betala för att få
tillgång till samma utbud som boende runt biblioteket i Tyresö centrum har tillgång till
utan avgift.

Förvaltningen för Liv och hälsa föreslås att biblioteket upphör med avgiften för
reservationer. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att reservationsavgiften för
fjärrlån förblir oförändrad.

Bilagor
Bibliotekstaxan.pdf
Tjänsteskrivelse. Bibliotekstaxan. Förändrade avgifter för reservation av
biblioteksböcker.pdf

5 Revidering av taxor för teknikerservice

Dnr 2019/KFN 0045 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Taxor för lokalhyror och anläggningar inklusive evenemangstaxa och teknikerservice
revideras och börjar gälla från och med 1 januari 2020.

2. Avgiften för teknikerservice justeras årligen med prisindex för kommunal
verksamhet med start 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2004 har kultur- och fritidsnämnden erbjudit alla som bokar en lokal
teknikerservice mot en avgift. Avgiften för att anlita kultur- och fritidssektorns tekniker
har inte justerats sedan 2004. En justering bör ske motsvarande konsumentprisindex.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår en höjning av avgiften för teknikerservice med
50%.

Bilagor
Taxor för teknikerservice.pdf
Tjänsteskrivelse. Taxor för teknikerservice. Förändrade avgifter för reservation av
teknikerservice.pdf

6 Tyresöinitiativ om att fortsätta rusta upp kring Barnsjön

Dnr 2019/KFN 0035 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget avslås.

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativ om att fortsätta rusta upp kring
Barnsjön. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått
505 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt
svar till förslagsställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Barnsjön är en av Tyresös många sjöar och är en av kommunens cirka 10 utebad. I
juni 2017 behandlade kultur- och fritidsnämnden ett liknande Tyresöinitiativ. Den
gången beslutade kultur- och fritidsnämnden att avslå förslaget om att anlägga ett
trädäck och fler badplatser runt sjön, med hänvisning till att det skulle kräva både en
större investering och ett förstärkt underhåll, vilket inte ansågs prioriterat i
kommunens budget och plan (2017-06-12 § 46). Däremot beviljades den delen av
förslaget som gällde att uppföra en fast grill, vilken nu finns på plats.

I det Tyresöinitiativ som behandlas under detta ärende omnämns återigen förslaget
om trädäck, med tillägget om att även att utöka belysningen runt sjön.
Att genomföra förslaget om att rusta upp barnsjön genom att anlägga ett trädäck runt
sjön och utöka belysningen skulle kräva en större investering samt utökade
driftskostnader. Just nu pågår ett arbete med att skapa ett naturreservat kring
barnsjön och att skapa reservatföreskrifter. Det vore konstigt att i ett sådant skede
föreslå eller besluta om större förändringar vid barnsjön. Reservatsföreskrifterna
föregås av en utredning av vad som kan tänkas tillåtas i framtiden. Samtidigt är
kommunens ekonomiska situation ansträngd och de önskemål som nämns i förslaget
är kostsamma och ryms inte i dagens budget.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Fortsätt rusta upp kring Barnsjön.pdf

7 Tyresöinitiativ om Utegym i Raksta

Dnr 2019/KFN 0036 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget avslås.

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga ett utegym i
Raksta. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 160
röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar
till förslagsställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Trenden i samhället är att allt fler rör på sig utomhus och att allt fler tränar på de
utegym som finns, vilket är en mycket positiv utveckling. Tyresö kommun har idag fem
utegym, fyra stockgym och ett kroppsviktsgym. De är placerade i Alby friluftsområde, i
Fornuddsparken, vid Strandskolan och längs Wättingestråket, intill Barnsjöslingans
motionsspår. Kommunens vilja är att fram till 2035 investera i ytterligare tre utegym
som lämpligast anläggs i anslutning till löpslingor eller idrottscentrum. Kultur- och
fritidsnämnden tog den 21 maj 2018 beslut om att prioritera att anlägga utegym på
följande tre platser: Tyresövallen, Brevik och Mellanbergsvägen/Skogshöjden. I mars
2019 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen för liv och hälsa i uppdrag att
undersöka om det går att samordna anläggandet av ytterligare ett utegym med
arbetet att initiera genomförandet av cafébyggnad vid strandbadet (2019-03-04 §
18). Ett utegym kostar uppskattningsvis 400 000 kronor att anlägga och därefter 61
000 kronor/år i kapitalkostnader (baserat på 10 års avskrivningstid), besiktning,
skötsel och underhåll.

Utegym är uppskattade och förvaltningen har tagit fram en strategisk anläggningsplan
för att tillgodose en bra tillgång till idrottsmöjligheter i hela kommunen. Där pekas det
ut att tre platser är prioriterade gällande utegym och det är min uppfattning att de
platserna är mer prioriterade än Raksta. Vid en framtida fortsatt utbyggnad av utegym
kan Raksta bli aktuell.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Utegym i Raksta.pdf

8 Tyresöinitiativ om att utveckla Dalhallen.

Dnr 2019/KFN 0037 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresöinitiativets första del om att byggas läktare samt en cafédel i Dalhallen
avslås.

2. Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att kommunicera behoven som
initiativets andra del tar upp, om att förbättra entrén till Dalhallen, till
fastighetsavdelningen som ansvarar för trygghetsfrågorna.

3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativ om att utveckla Dalhallen. Förslaget
har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har under den tiden fått 112
röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar
till förslagsställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Första delen av Tyresöinitiativet föreslår att det ska byggas en rejäl läktare samt en
cafédel med kök i gymnastikhallen Dalhallen. Det finns redan fyra hallar i kommunen
som har cafémöjligheter och läktare för evenemang. Dessa är Tyresöhallen,
Slottshallen, Strandhallen och Forellhallen.

Dalhallen var planerad som en träningshall för gymnastik och alla
uppträdanden/tävlingar skulle genomföras i kommunens evenemangshallar. Enligt
förvaltningen för liv och hälsa genomförs 3-4 evenemang per år av
gymnastikföreningarna och de får då tid i evenemangshallarna. Med tanke på
kommunens ekonomi och andra investeringar anser jag att det inte är aktuellt att
skapa ytterligare en evenemangshall, och föreslår därför att initiativets första del
avslås.

Den andra delen av initiativet handlar om att förbättra entrén till Dalhallen så att den
blir trygg, tilltalande, snygg och inbjudande. Kommunen har en investeringsplan som
revideras årligen och behoven/önskemålen är större än resurserna men
trygghetsskapande åtgärder är prioriterade.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslås därför få i uppdrag att kommunicera behoven
som initiativets andra del tar upp till fastighetsavdelningen som ansvarar för
trygghetsfrågorna.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd -Satsa på unga tjejer. Utveckla Dalhallen..pdf

9 Rapportering om riktade statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område

Dnr 2019/KFN 0047 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunen kan söka många statsbidrag, därför har "Kommunövergripande rutiner för
hantering av statsbidrag" tagits fram för att säkerställa att kommunen söker de
statsbidrag som kommunen har möjlighet till.

Rutinerna fastställer att respektive nämnd beslutar om vilka statsbidrag den planerar
att söka, alternativt att inte söka, för att se till att kommunen inte går miste om
möjliga statsbidrag. Respektive nämnd har även ansvar att bevaka och samordna med
andra nämnder kring statsbidragen inom sitt område samt att rapportera till
kommunstyrelsen vilka bidrag som finns och hur man valt att söka dem. I bifogad
bilaga redovisas de riktade statsbidrag som utvecklingsförvaltningen sökte och
beviljades inom kultur och fritidsnämndens område under 2018.

Rutinerna fastställer också att en fortlöpande återrapportering ska ske till respektive
nämnd (samt kommunstyrelsen) över de beslut om bidrag som statliga myndigheter
fattat med hänsyn till nämndens ansökningar. I bifogad bilaga redovisas de riktade
stadsbidrag som finns att söka inom kultur- och fritidsnämndens område under 2019
samt vilka av dem som förvaltningen för liv och hälsa har sökt och beviljats. I tabellen
framgår också vilka av de bidrag som ingick i kommunstyrelsens sammanställning av
riktade statsbidrag från 2018-08-21 §134 som inte längre finns kvar att söka.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Rapportering om riktade statsbidrag inom kultur- och
fritidsnämndens område.pdf
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2018, 2019.pdf

10 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan
- Studieförbundsbidrag för verksamhet 2018

Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf
Studieförbundsbidrag för verksamhet 2018.pdf

11 Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2019

Dnr 2018/KFN 0082 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 augusti 2019 flyttas till den 2
september 2019.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fastställde sina sammanträdesdatum för 2019 den 22
oktober 2018 (§82). Sammanträdet den 26 augusti 2019 föreslås flyttas till den 2
september 2019.

Det skulle innebära att kultur- och fritidsnämndens sammanträden för 2019 förläggs
till följande datum:

- 28 januari
- 4 mars
- 25 mars
- 29 april
- 20 maj
- 10 juni
- 2 september
- 30 september
- 28 oktober
- 25 november

§33 Informationsärende om bygget av ishall i Norra Tyresö centrum

Dnr 2019/KFN 0002 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om bygget av ishall i Norra Tyresö centrum.
Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20190429.pdf (153 kb)

§34 Ekonomiskrapport

Dnr 2019/KFN 0005 10
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per mars redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
 
Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF mars 2019.pdf

§35 Delegationsordningen 2019

Dnr 2019/KFN 0008 003
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antas.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår revideringar i befintlig delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen föreslår förtydligande lydelser avseende jäv i punkt 1.5 och utlämnande av allmän handling enligt punkt A 2 i tabellen. Vidare föreslår förvaltningen tillägg i delegationsordningen som tidigare har saknats. Se punkt C2 om ansökan om statsbidrag som föreslås delegeras till sektorchefen.
 
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delegationsordningen.pdf
Delegationsordning KFN 2019.pdf

§36 Revidering av bibliotekstaxan

Dnr 2019/KFN 0038 10
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Bibliotekstaxan revideras och börjar gälla från och med 1 januari 2020.
 
Beskrivning av ärendet
Biblioteket tar idag ut en avgift  (10 kronor) för reservationer, en avgift som ifrågasätts av låntagarna. Boende runt filialerna upplever att de får betala för att få tillgång till samma utbud som boende runt biblioteket i Tyresö centrum har tillgång till utan avgift.
 
Förvaltningen för Liv och hälsa föreslås att biblioteket upphör med avgiften för reservationer. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att reservationsavgiften för fjärrlån förblir oförändrad.
 
Bilagor
Bibliotekstaxan.pdf
Tjänsteskrivelse. Bibliotekstaxan. Förändrade avgifter för reservation av biblioteksböcker.pdf

§37 Revidering av taxor för teknikerservice

Dnr 2019/KFN 0045 10
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxor för lokalhyror och anläggningar inklusive evenemangstaxa och teknikerservice revideras och börjar gälla från och med 1 januari 2020.
 
2. Avgiften för teknikerservice justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet med start 1 januari 2020.
 
Beskrivning av ärendet
Sedan 2004 har kultur- och fritidsnämnden erbjudit alla som bokar en lokal teknikerservice mot en avgift. Avgiften för att anlita kultur- och fritidssektorns tekniker har inte justerats sedan 2004. En justering bör ske motsvarande konsumentprisindex.
 
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår en höjning av avgiften för teknikerservice med 50%.
 
Bilagor
Taxor för teknikerservice.pdf
Tjänsteskrivelse. Taxor för teknikerservice. Förändrade avgifter för reservation av teknikerservice.pdf

§38 Tyresöinitiativ om att fortsätta rusta upp kring Barnsjön

Dnr 2019/KFN 0035 009
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslaget avslås.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
 
Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativ om att fortsätta rusta upp kring Barnsjön. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 505 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.
 
Ordförandeutlåtande
Barnsjön är en av Tyresös många sjöar och är en av kommunens cirka 10 utebad. I juni 2017 behandlade kultur- och fritidsnämnden ett liknande Tyresöinitiativ. Den gången beslutade kultur- och fritidsnämnden att avslå förslaget om att anlägga ett trädäck och fler badplatser runt sjön, med hänvisning till att det skulle kräva både en större investering och ett förstärkt underhåll, vilket inte ansågs prioriterat i kommunens budget och plan (2017-06-12 § 46). Däremot beviljades den delen av förslaget som gällde att uppföra en fast grill, vilken nu finns på plats.
 
I det Tyresöinitiativ som behandlas under detta ärende omnämns återigen förslaget om trädäck, med tillägget om att även att utöka belysningen runt sjön.
 
Att genomföra förslaget om att rusta upp barnsjön genom att anlägga ett trädäck runt sjön och utöka belysningen skulle kräva en större investering samt utökade driftskostnader.
 
Just nu pågår ett arbete med att skapa ett naturreservat kring barnsjön och att skapa reservatföreskrifter. Det vore konstigt att i ett sådant skede föreslå eller besluta om större förändringar vid barnsjön. Reservatsföreskrifterna föregås av en utredning av vad som kan tänkas tillåtas i framtiden. Samtidigt är kommunens ekonomiska situation ansträngd och de önskemål som nämns i förslaget är kostsamma och ryms inte i dagens budget.
 
Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Fortsätt rusta upp kring Barnsjön.pdf

§39 Tyresöinitiativ om utegym i Raksta

Dnr 2019/KFN 0036 009
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslaget avslås.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
 
Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga ett utegym i Raksta. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 160 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.
 
Ordförandeutlåtande
Trenden i samhället är att allt fler rör på sig utomhus och att allt fler tränar på de utegym som finns, vilket är en mycket positiv utveckling. Tyresö kommun har idag fem utegym, fyra stockgym och ett kroppsviktsgym. De är placerade i Alby friluftsområde, i Fornuddsparken, vid Strandskolan och längs Wättingestråket, intill Barnsjöslingans motionsspår.  Kommunens vilja är att fram till 2035 investera i ytterligare tre utegym som lämpligast anläggs i anslutning till löpslingor eller idrottscentrum. Kultur- och fritidsnämnden tog den 21 maj 2018 beslut om att prioritera att anlägga utegym på följande tre platser: Tyresövallen, Brevik och Mellanbergsvägen/Skogshöjden. I mars 2019 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen för liv och hälsa i uppdrag att undersöka om det går att samordna anläggandet av ytterligare ett utegym med arbetet att initiera genomförandet av cafébyggnad vid strandbadet.  (2019-03 -04 § 18)
 
Ett utegym kostar uppskattningsvis 400 000 kronor att anlägga och därefter 61 000 kronor/år i kapitalkostnader (baserat på 10 års avskrivningstid), besiktning, skötsel och underhåll.
 
Utegym är uppskattade och förvaltningen har tagit fram en strategisk anläggningsplan för att tillgodose en bra tillgång till idrottsmöjligheter i hela kommunen. Där pekas det ut att tre platser är prioriterade gällande utegym och det är min uppfattning att de platserna är mer prioriterade än Raksta. Vid en framtida fortsatt utbyggnad av utegym kan Raksta bli aktuell.
 
Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Utegym i Raksta.pdf

§40 Tyresöinitiativ om att utveckla Dalhallen.

Dnr 2019/KFN 0037 009
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresöinitiativets första del om att byggas läktare samt en cafédel i Dalhallen avslås.
2. Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att kommunicera behoven som initiativets andra del tar upp, om att förbättra entrén till Dalhallen, till fastighetsavdelningen som ansvarar för trygghetsfrågorna.
3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
 
Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativ om att utveckla Dalhallen. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har under den tiden fått 112 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.
 
Ordförandeutlåtande
Första delen av Tyresöinitiativet föreslår att det ska byggas en rejäl läktare samt en cafédel med kök i gymnastikhallen Dalhallen. Det finns redan fyra hallar i kommunen som har cafémöjligheter och läktare för evenemang. Dessa är Tyresöhallen, Slottshallen, Strandhallen och Forellhallen.
Dalhallen var planerad som en träningshall för gymnastik och alla uppträdanden/tävlingar skulle genomföras i kommunens evenemangshallar. Enligt förvaltningen för liv och hälsa genomförs 3-4 evenemang per år av gymnastikföreningarna och de får då tid i evenemangshallarna. Med tanke på kommunens ekonomi och andra investeringar anser jag att det inte är aktuellt att skapa ytterligare en evenemangshall, och föreslår därför att initiativets första del avslås.
 
Den andra delen av initiativet handlar om att förbättra entrén till Dalhallen så att den blir trygg, tilltalande, snygg och inbjudande. Kommunen har en investeringsplan som revideras årligen och behoven/önskemålen är större än resurserna men trygghetsskapande åtgärder är prioriterade.
 
Förvaltningen för liv och hälsa föreslås därför få i uppdrag att kommunicera behoven som initiativets andra del tar upp till fastighetsavdelningen som ansvarar för trygghetsfrågorna.
 
Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd -Satsa på unga tjejer. Utveckla Dalhallen..pdf

§41 Rapportering om riktade statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område

Dnr 2019/KFN 0047 10
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Kommunen kan söka många statsbidrag, därför har "Kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag" tagits fram för att säkerställa att kommunen söker de statsbidrag som kommunen har möjlighet till.
 
Rutinerna fastställer att respektive nämnd beslutar om vilka statsbidrag den planerar att söka, alternativt att inte söka, för att se till att kommunen inte går miste om möjliga statsbidrag. Respektive nämnd har även ansvar att bevaka och samordna med andra nämnder kring statsbidragen inom sitt område samt att rapportera till kommunstyrelsen vilka bidrag som finns och hur man valt att söka dem. I bifogad bilaga redovisas de riktade statsbidrag som utvecklingsförvaltningen sökte och beviljades inom kultur och fritidsnämndens område under 2018.
 
Rutinerna fastställer också att en fortlöpande återrapportering ska ske till respektive nämnd (samt kommunstyrelsen) över de beslut om bidrag som statliga myndigheter fattat med hänsyn till nämndens ansökningar. I bifogad bilaga redovisas de riktade stadsbidrag som finns att söka inom kultur- och fritidsnämndens område under 2019 samt vilka av dem som förvaltningen för liv och hälsa har sökt och beviljats. I tabellen framgår också vilka av de bidrag som ingick i kommunstyrelsens sammanställning av riktade statsbidrag från 2018-08-21 §134 som inte längre finns kvar att söka.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Rapportering om riktade statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område.pdf
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2018, 2019.pdf

§42 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen. 
 
- Bidragslistan
- Studieförbundsbidrag för verksamhet 2018
 
Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf
Studieförbundsbidrag för verksamhet 2018.pdf

§43 Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2019

Dnr 2018/KFN 0082 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 augusti 2019 flyttas till den 2 september 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fastställde sina sammanträdesdatum för 2019 den 22 oktober 2018 (§82). Sammanträdet den 26 augusti 2019 föreslås flyttas till den 2 september 2019.
Det skulle innebära att kultur- och fritidsnämndens sammanträden för 2019 förläggs till följande datum:
- 28 januari
- 4 mars
- 25 mars
- 29 april
- 20 maj
- 10 juni
- 2 september
- 30 september
- 28 oktober
- 25 november
Beslut/Protokollsutdrag
§43_prot_20190429.pdf (153 kb)