Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-06-10

Sammanträde 2019-06-10

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Tyresöinitiativ om basketplan bredvid parkourparken

Dnr 2019/KFN 0060 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. En temporär basketplan anläggs intill parkourparken.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga en Basketplan bredvid parkourparken. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 65 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Det finns ingen yta där Tyresöborna kan spela streetbasket i kommunen. Förvaltningen för liv och hälsa anser att det är ett bra förslag att anlägga en basketplan vid parkourparken. För några år sen köpte fritidsgårdarna ett bergogolv och basketkorgar för en tre-spelarplan som används varje sommar.

Genom att köpa till ytterligare golv samt bättre och stabilare korgar, så är det möjligt att anlägga en sex-spelarplan. Detta beräknas kosta cirka 70 000 kronor och kan finansieras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga budgetram.

Den tilltänkta platsen för basketplanen är en del av området Wättingestråket som just nu håller på att utvecklas. Det finns ett planprogram och kvalitetsprogram för området, men det är ännu inte detaljplanerat. Därför föreslår förvaltningen för liv och hälsa att basketplanen uppförs temporärt.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd -Basketplan bredvid Parkourparken.pdf

2 Lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde till Lokalförsörjningsplanen 2020-2032

Dnr 2019/KFN 0059 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2020-2032.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-23 § 18 att anta riktlinjer för lokalförsörjning. En sammanhållen lokalförsörjningsplan ska årligen behandlas i kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för planering av nämndens lokalbehov. Enligt riktlinjerna har nämnderna ansvar för att ta fram den årliga lokalbehovsanalysen som utgör ett underlag till den sammanhållna lokalförsörjningsplanen. I januari beslutade kommunstyrelsen om en lokalförsörjningsplan för kommunen. Kommunens strategiska lokalgrupp fick i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall, gymnastikhall, simhall och Fårdala ridhus samt initiera genomförandet av cafébyggnad vid strandbadet samt arbeta med samverkanslösningar för mötesplats Brevik. Vidare ska nyttjandet av torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen utredas och förslag redovisas.

Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Verksamhetsområdet omfattar idrotts- och friluftsanläggningar, fritidsgårdar, bibliotek och anläggningar för kulturverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna lokalbehovsanalysen som ett underlag till den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen för Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde till Lokalförsörjningsplanen 2020-2032.pdf

3 Profilfritids 2020

Dnr 2016/KFN 0111 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Finansiering beviljas för max tre profilfritids för att bedriva verksamhet från och med 2020 i enligt tidigare beslutade riktlinjer.

Beskrivning av ärendet
Profilfritids startade som ett projekt 2014 och permanentades fr.o.m. hösten 2017. Under projekttiden fanns fyra anordnare. Efter projekttiden utvärderades verksamheten och kultur- och fritidsnämnden beslutade att permanenta profilfritids och regelverket justerades något. Tre föreningar valde att teckna avtal med kommunen att driva profilfritids.

En anordnare har sagt upp avtalet och det är nu två föreningar som bedriver profilfritids i kommunen. Dessa är Hanviken SK och Tyresö FF. Eftersom syftet med profilfritids är att skapa valfrihet för familjer att välja fritids önskar förvaltningen för liv och hälsa att antalet profilfritids ska vara minst tre. Förvaltningen föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja finansiering så att tre profilfritids kan bedriva verksamhet från och med 2020 i enligt tidigare beslutade riktlinjer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Profilfritids 2020.pdf

4 Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa

Dnr 2019/KFN 0062 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att trygghets- och säkerhetsarbetet inom nämndens verksamheter bedrivs enligt kommunens handlingsplan. Förvaltningens riktlinjer för trygghet och säkerhet tydliggör förvaltningens krisledningsorganisation, och anger prioriterade områden som ska upprätthållas i händelse av samhällsstörning.

Förvaltningen för liv & hälsa har uppdaterat och anpassat riktlinjer för trygghet och säkerhet så att de stämmer överens med den nya organisationen. Exempelvis har krisledningsorganisationen förändrats, eftersom förvaltningens ledningsgrupp förändrat.

Riktlinjerna förtydligar att varje enhet inom förvaltningen ska upprätta en egen beredskapsplan, som anger hur enheten ska agera vid kris.

Förvaltningen föreslår att riktlinjerna ska gälla tills vidare, och revideras vid behov.

Bilagor
Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 2 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 1 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Tjänsteskrivelse.Riktlinjer för trygghet och säkerhet.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Hembygdsförening har ansökt om 6 000 kronor i kulturbidrag för att arrangera en julmarknad 2019, och Konstrundan Tyresö har ansökt om 12 700 kronor för att arrangera konstrundan 2019.
Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2019-04-29 § 35, punkt D1, fattat följande beslut:
- Hembygdsföreningen beviljas 6 000 kronor i kulturbidrag för att arrangera julmarknad 2019.
- Konstrundan Tyresö beviljas 12 700 kronor för att arrangera konstrundan 2019.

Bilagor
Tyresö hembygdsförening ansökan kulturbidrag för julmarknad 2019.pdf
Delegationsbeslut. Kulturbidrag hösten 2019.pdf
Konstrundan ansökan kulturbidrag höst 2019.pdf

6 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2019 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Tyresö trädgårdssällskap redovisar arrangemanget Peter Korns trädgård.
- Tyresö trädgårdssällskap redovisar arrangemanget Inte bara tomater och chili.
- Tyresö hembygdsförening redovisar arrangemanget Valborgsmässofirande.

Bilagor
Tyresö hembygdsföreing redovisar Valborgsmässofirande vår 2019.pdf
Tyresö trädgårdssällskap redovisning Inte bara tomater och chili kulturbidrag vår 2019.pdf
Tyresö trädgårdssällskap redovisning Peter Korns trädgård kulturbidrag vår 2019.pdf

7 Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster från Tyresö kommuns konstgräsplaner

Dnr 2018/KFN 0077 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Handlingsplanen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ecoloop har på uppdrag av Tyresö kommun tagit fram en handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster från Tyresö kommuns konstgräsplaner. Den färdigställda handlingsplanen finns bifogad och redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ecoloop. Handlingsplan. Minska spridningen av mikroplaster från Tyresö kommun konstgräsplaner.pdf

8 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan

Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2019-05-08 § 97 Ansökan om verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-08)

- Kommunstyrelsen 2019-05-08 § 96 Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-08)

§52 Tyresöinitiativ om basketplan bredvid parkourparken

Dnr 2019/KFN 0060 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. En temporär basketplan anläggs intill parkourparken.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga en Basketplan bredvid parkourparken. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 65 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Det finns ingen yta där Tyresöborna kan spela streetbasket i kommunen. Förvaltningen för liv och hälsa anser att det är ett bra förslag att anlägga en basketplan vid parkourparken. För några år sen köpte fritidsgårdarna ett bergogolv och basketkorgar för en tre-spelarplan som används varje sommar.
Genom att köpa till ytterligare golv samt bättre och stabilare korgar, så är det möjligt att anlägga en sex-spelarplan. Detta beräknas kosta cirka 70 000 kronor och kan finansieras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga budgetram.

Den tilltänkta platsen för basketplanen är en del av området Wättingestråket som just nu håller på att utvecklas. Det finns ett planprogram och kvalitetsprogram för området, men det är ännu inte detaljplanerat. Därför föreslår förvaltningen för liv och hälsa att basketplanen uppförs temporärt.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd -Basketplan bredvid Parkourparken.pdf

§53 Lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde till Lokalförsörjningsplanen 2020-2032

Dnr 2019/KFN 0059 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2020-2032.

Erkki Vesa (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Per Lindén (KD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Johan Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-23 § 18 att anta riktlinjer för lokalförsörjning. En sammanhållen lokalförsörjningsplan ska årligen behandlas i kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för planering av nämndens lokalbehov. Enligt riktlinjerna har nämnderna ansvar för att ta fram den årliga lokalbehovsanalysen som utgör ett underlag till den sammanhållna lokalförsörjningsplanen.I januari beslutade kommunstyrelsen om en lokalförsörjningsplan för kommunen. Kommunens strategiska lokalgrupp fick i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall, gymnastikhall, simhall och Fårdala ridhus samt initiera genomförandet av cafébyggnad vid strandbadet samt arbeta med samverkanslösningar för mötesplats Brevik. Vidare ska nyttjandet av torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen utredas och förslag redovisas.

Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Verksamhetsområdet omfattar idrotts- och friluftsanläggningar, fritidsgårdar, bibliotek och anläggningar för kulturverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna lokalbehovsanalysen som ett underlag till den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen för Tyresö kommun.

Yrkande
Johan Carlsson (SD) yrkar på avslag med hänvisning till eget budgetalternativ.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill godkänna förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill bifalla Johan Carlsson (SD) yrkande om att avslå förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2020-2032.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde till Lokalförsörjningsplanen 2020-2032.pdf

§54 Profilfritids 2020

Dnr 2016/KFN 0111 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Finansiering beviljas för max tre profilfritids för att bedriva verksamhet från och med 2020 i enligt tidigare beslutade riktlinjer.

Beskrivning av ärendet
Profilfritids startade som ett projekt 2014 och permanentades fr.o.m. hösten 2017. Under projekttiden fanns fyra anordnare. Efter projekttiden utvärderades verksamheten och kultur- och fritidsnämnden beslutade att permanenta profilfritids och regelverket justerades något. Tre föreningar valde att teckna avtal med kommunen att driva profilfritids.

En anordnare har sagt upp avtalet och det är nu två föreningar som bedriver profilfritids i kommunen. Dessa är Hanviken SK och Tyresö FF. Eftersom syftet med profilfritids är att skapa valfrihet för familjer att välja fritids önskar förvaltningen för liv och hälsa att antalet profilfritids ska vara minst tre. Förvaltningen föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja finansiering så att tre profilfritids kan bedriva verksamhet från och med 2020 i enligt tidigare beslutade riktlinjer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Profilfritids 2020.pdf

§55 Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa

Dnr 2019/KFN 0062 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att trygghets- och säkerhetsarbetet inom nämndens verksamheter bedrivs enligt kommunens handlingsplan. Förvaltningens riktlinjer för trygghet och säkerhet tydliggör förvaltningens krisledningsorganisation, och anger prioriterade områden som ska upprätthållas i händelse av samhällsstörning.

Förvaltningen för liv & hälsa har uppdaterat och anpassat riktlinjer för trygghet och säkerhet så att de stämmer överens med den nya organisationen. Exempelvis har krisledningsorganisationen förändrats, eftersom förvaltningens ledningsgrupp förändrat.

Riktlinjerna förtydligar att varje enhet inom förvaltningen ska upprätta en egen beredskapsplan, som anger hur enheten ska agera vid kris.

Förvaltningen föreslår att riktlinjerna ska gälla tills vidare, och revideras vid behov.

Bilagor
Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 2 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 1 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Tjänsteskrivelse. Riktlinjer för trygghet och säkerhet.pdf

§56 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Hembygdsförening har ansökt om 6 000 kronor i kulturbidrag för att arrangera en julmarknad 2019, och Konstrundan Tyresö har ansökt om 12 700 kronor för att arrangera konstrundan 2019.
Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2019-04-29 § 35, punkt D1, fattat följande beslut:

- Hembygdsföreningen beviljas 6 000 kronor i kulturbidrag för att arrangera julmarknad 2019.
- Konstrundan Tyresö beviljas 12 700 kronor för att arrangera konstrundan 2019.

Bilagor
Tyresö hembygdsförening ansökan kulturbidrag för julmarknad 2019.pdf
Delegationsbeslut. Kulturbidrag hösten 2019.pdf
Konstrundan ansökan kulturbidrag höst 2019.pdf

§57 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2019 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Tyresö trädgårdssällskap redovisar arrangemanget Peter Korns trädgård.
- Tyresö trädgårdssällskap redovisar arrangemanget Inte bara tomater och chili.
- Tyresö hembygdsförening redovisar arrangemanget Valborgsmässofirande.

Bilagor
Tyresö hembygdsföreing redovisar Valborgsmässofirande vår 2019.pdf
Tyresö trädgårdssällskap redovisning Inte bara tomater och chili kulturbidrag vår 2019.pdf
Tyresö trädgårdssällskap redovisning Peter Korns trädgård kulturbidrag vår 2019.pdf

§58 Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster från Tyresö kommuns konstgräsplaner

Dnr 2018/KFN 0077 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Handlingsplanen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ecoloop har på uppdrag av Tyresö kommun tagit fram en handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster från Tyresö kommuns konstgräsplaner. Den färdigställda handlingsplanen finns bifogad och redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ecoloop. Handlingsplan. Minska spridningen av mikroplaster från Tyresö kommun konstgräsplaner.pdf

§59 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan

Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf

§60 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2019-05-08 § 97 Ansökan om verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-08)

- Kommunstyrelsen 2019-05-08 § 96 Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-08)

Beslut/Protokollsutdrag
§60_prot_20190610.pdf (152 kb)