Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2021-08-30

Sammanträde 2021-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Beslut om Tyresö Taekwondo Academys ansökan om enstakabidrag för projektstöd barn och ungdomar

Diarienummer 2021/KFN 0043 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö Taekwondo Academy IF ansökan om 30 000 kronor avslås.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Taekwondo Academy IF har lämnat in en ansökan om 30 000 kronor i enstaka bidrag för att köpa in ny träningsutrustning för barn- och ungdomsgrupper.
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår Tyresö Taekwondo Academy IF ansökan om 30 000 kronor i enstaka bidrag för att finansiera ny träningsutrustning till barn- och ungdomsgrupper.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om Tyresö Taekwondo Academys ansökan om enstakabidrag för Projekt stöd barn och ungdomar.pdf
Tyresö Taekwondo Academy ansökan om 30 000 kronor i enstaka bidrag för Projekt stöd barn och ungdomar.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse Tyresö Taekwondo Academy IF ansöker om enstaka bidrag.pdf

2 Månadsrapport

Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per maj, juni och juli redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport kultur- och fritid juni juli.pdf
Månadsrapport kultur- och fritid maj.pdf

3 Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2022-2034

Diarienummer 2021/KFN 0045 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende anläggnings- och lokalbehov för att kunna möta framtida behov. Utgångspunkter för behovet baseras på befolkningsprognosen fram till 2030 (och framräknat till 2035) och att behålla dagens servicenivå i antal invånare per anläggning. Den prioriterade målgruppen barn och unga samt personer med funktionsnedsättning antas öka.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2022-2034.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämnden 2022-2034.pdf

4 Behovsanalys för kultur- och fritidsförvaltningen inför kommunplan 2022

Diarienummer 2021/KFN 0047 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Behovsanalys för kultur- och fritidsförvaltningen inför kommunplanen 2022 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022, ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2022 (Se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Behovsanalys för kultur- och fritidsförvaltningen inför kommunplan 2022.pdf
Kommunplan 2022 KFN.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse behovsanalys för kultur- och fritidsförvaltningen inför kommunplan 2022.pdf

5 Delredovisning av uppdrag om spontankulturplats

Diarienummer 2021/KFN 0032

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Godkänna delredovisningen om spontankulturplats.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda och etablera spontankulturplatser i Tyresö kommun. Förvaltningen har utrett detta och föreslår att en förstudie genomförs med syfte att etablera en s.k. semiorganiserad spontankulturplats. Det innebär en plats där det kan finnas personal under viss tid men som kan fungera både när den är obemannad och bemannad. Spontankulturplatsen ska ha möjlighet att även ta emot organiserade kulturinslag, förslagsvis en dansplats. Ett annat alternativ är en semiorganiserad ljudpark som kan visa vägen från parken till kulturskolan, fritidsgården och föreningslivets lokaler och som blir en portal till kulturområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delredovisning av uppdrag om spontankulturplats.pdf
Tjänsteskrivelse. Delredovisning av uppdrag om spontankulturplats.docx

6 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uppdatering om sommarens händelser
- Fårdala stall
- Information om organisation och personal
- Projekt Koko
- Information om kulturrådsbidrag
- Charter för öppen ungdomsverksamhet (EGL)
- Uddby Gård

7 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2021-06-15 § 101 Kommunens mål 2022-2032 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2021-06-15)

§48 Beslut om Tyresö Taekwondo Academys ansökan om enstakabidrag för projektstöd barn och ungdomar

Diarienummer 2021/KFN 0043 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Tyresö Taekwondo Academy IF ansökan om 30 000 kronor avslås.

Jäv
Melina Kotsinas (sekreterare) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Taekwondo Academy IF har lämnat in en ansökan om 30 000 kronor i enstaka bidrag för att köpa in ny träningsutrustning för barn- och ungdomsgrupper.

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår Tyresö Taekwondo Academy IF ansökan om 30 000 kronor i enstaka bidrag för att finansiera ny träningsutrustning till barn- och ungdomsgrupper.

Ordförandeförslag
- Tyresö Taekwondo Academy IF ansökan om 30 000 kronor avslås.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om Tyresö Taekwondo Academys ansökan om enstakabidrag för Projekt stöd barn och ungdomar.pdf
Tyresö Taekwondo Academy ansökan om 30 000 kronor i enstaka bidrag för Projekt stöd barn och ungdomar.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse Tyresö Taekwondo Academy IF ansöker om enstaka bidrag.pdf
Original. Tyresö Taekwondo Academy ansökan om 30 000 kronor i enstaka bidrag för Projekt stöd barn och ungdomar.pdf

§49 Månadsrapport

Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per maj, juni och juli redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport kultur- och fritid juni juli.pdf
Månadsrapport kultur- och fritid maj.pdf

§50 Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2022- 2034

Diarienummer 2021/KFN 0045 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.

Erkki Vesa (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.
Anna Steele (C) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Erkki Vesa (M) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende anläggnings- och lokalbehov för att kunna möta framtida behov. Utgångspunkter för behovet baseras på befolkningsprognosen fram till 2030 (och framräknat till 2035) och att behålla dagens servicenivå i antal invånare per anläggning. Den prioriterade målgruppen barn och unga samt personer med funktionsnedsättning antas öka.

Ordförandeförslag
* Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2022-2034.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämnden 2022-2034.pdf
Särskilt yttrande M Lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf

§51 Behovsanalys för kultur- och fritidsförvaltningen inför kommunplan 2022

Diarienummer 2021/KFN 0047 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Behovsanalys för kultur- och fritidsförvaltningen inför kommunplanen 2022 fastställs.

Erkki Vesa (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.
Anna Steele (C) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Erkki Vesa (M) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).
Anna Steele (C) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022, ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2022 (Se bilaga).

Ordförandeförslag
* Behovsanalys för kultur- och fritidsförvaltningen inför kommunplanen 2022 fastställs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Behovsanalys för kultur- och fritidsförvaltningen inför kommunplan 2022.pdf
Kommunplan 2022 KFN.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse behovsanalys för kultur- och fritidsförvaltningen inför kommunplan 2022.pdf
Särskilt yttrande C Behovsanalys 2022.pdf
Särskilt yttrande M Behovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf

§52 Delredovisning av uppdrag om spontankulturplats

Diarienummer 2021/KFN 0032

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Godkänna delredovisningen om spontankulturplats.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda och etablera spontankulturplatser i Tyresö kommun. Förvaltningen har utrett detta och föreslår att en förstudie genomförs med syfte att etablera en s.k. semiorganiserad spontankulturplats. Det innebär en plats där det kan finnas personal under viss tid men som kan fungera både när den är obemannad och bemannad. Spontankulturplatsen ska ha möjlighet att även ta emot organiserade kulturinslag, förslagsvis en dansplats. Ett annat alternativ är en semiorganiserad ljudpark som kan visa vägen från parken till kulturskolan, fritidsgården och föreningslivets lokaler och som blir en portal till kulturområdet.

Ordförandeförslag
* Godkänna delredovisningen om spontankulturplats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delredovisning av uppdrag om spontankulturplats.pdf
Tjänsteskrivelse. Delredovisning av uppdrag om spontankulturplats.docx

§53 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 18.54 till kl. 18.59.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uppdatering om sommarens händelser
- Fårdala stall
- Information om organisation och personal
- Projekt Koko
- Information om kulturrådsbidrag
- Charter för öppen ungdomsverksamhet (EGL)
- Uddby Gård

Ordförandeförslag
1. Mötet ajourneras från kl. 18.54 till kl. 18.59.
2. Informationen noteras.

Yrkande
Ordförande Thomas Sundblad (L) yrkar att mötet ajourneras i 5 min.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens yrkande om ajournering och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Beslut/Protokollsutdrag
§53_prot_20210830.pdf (115 kb)

§54 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
* Kommunfullmäktige 2021-06-15 § 101 Kommunens mål 2022-2032 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2021-06-15)

Beslut/Protokollsutdrag
§54_prot_20210830.pdf (120 kb)

§55 Tyresöinitiativ om ett till ridhus på Fårdala gård med cafeteria och uppvärmd läktare

Diarienummer 2021/KFN 0037

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om ett till ridhus på Fårdala gård med cafeteria och uppvärmd läktare. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 801 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Kommunen har beslutat och startar nu sommaren 2021 bygget av ett nytt stall för att förbättra både djurhållningen och arbetsmiljön. Det nya stallet kommer att inrymma boxar i stället för som idag spiltor samt få betydligt bättre ventilation. Dessutom kommer det i stallbyggnaden att finnas nya omklädningsrum, gemensamhetsutrymmen och lokaler för personal och elever. Både hästar, personal och elever kommer på detta sätt att få en mycket bättre miljö att vistas i. Det nya stallet kommer stå färdigt hösten 2022.

Det som står i förlaget i Tyresöinitiativet att "sedan 2011 har det pågått diskussioner mellan Tyresö Ryttarförening (TRF) och kommunen om modernisering av anläggningen vid Fårdala Gård År 2019 beslutades att finansiera byggnation av nytt stall då det nuvarande är utdömt medan byggnation av ett till ridhus sköts på framtiden på grund av ekonomiska skäl" stämmer mycket väl med de beslut som kommunen har fattat.

Behov av ett nytt/upprustat ridhus kvarstår dock fortfarande vilket framgår i kommunens anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2021-2033 som fastställdes av kommunstyrelsen 2021-03-09. Kommunstyrelsen har dessutom fattat beslut att ge kommundirektören i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden säkerställa behovet och lösningsförslag för Fårdala ridhus.

Ambitionen är att detta arbete kommer att påbörjas under hösten 2021.
De lösningsförslag som redovisas i utredningen kommer ligga till grund för framtida investeringsbeslut i kommunfullmäktige, det är inte något som kultur och fritidsnämnden har beslutsrätt över.

Ordförandeförslag
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tyresöinitiativ om ett till ridhus på Fårdala gård med cafeteria och uppvärmd läktare.pdf