Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2021-11-29

Sammanträde 2021-11-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Ärende 1 Diarienummer 2021/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om fördelning av tider mellan flickor och pojkar i olika föreningar.

2 Månadsrapport

Ärende 2 Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per oktober redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport kultur- och fritid oktober.pdf

3 Nämnd- och förvaltningsplan 2022

Ärende 3 Diarienummer 2021/KFN 0059 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2022 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.
Förslaget baseras på kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 21 oktober 2021.
Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nämndplan KFN.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2022.pdf

4 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Ärende 4 Diarienummer 2021/KFN 0057 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som förberedande beslut eller rena verkställighetsbeslut behöver kultur- och fritidsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår revideringar i befintlig delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden med ändringsmarkeringar.pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning KFN.pdf

5 Redovisning av föreningsdrift idrottshallar

Ärende 5 Diarienummer 2021/KFN 0056

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheter till föreningsdrift av idrottshallar i Tyresö kommun. Det är ett uppdrag från nämnd- och förvaltningsplan 2021 som antogs i kultur- och fritidsnämnden 30 november 2021 § 71. Frågan har tidigare delvis utretts av dåvarande utvecklingsförvaltningen. Utredningen presenterades i kultur- och fritidsnämnden 18 februari 2013 § 5 och 27 maj 2013 § 33, konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden. Utredningen omfattade alla verksamheter inom nämndens verksamhetsområden. Utredningen visade att det skulle vara möjligt med konkurrenssättning inom några verksamheter.
Syftet med utredningen är att utreda möjligheter till föreningsdrift av idrottshallar i Tyresö kommun.

Bilagor
Föreningsdrift av idrottshallar.pdf
Tjänsteskrivelse. Föreningsdrift av idrottshallar.pdf

6 Redovisning behovsanalys om spontankulturplats

Ärende 6 Diarienummer 2021/KFN 0032

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Behovsanalys för spontankulturplats fastställs.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen för 2021 har kultur- och fritidsnämnden gett i uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att utreda och etablera en spontankulturplats i Tyresö kommun. I kultur- och fritidsförvaltningens anläggnings- och lokalbehovsanalys presenteras behov av lokaler och anläggningar för kultur (KFN 2021-08-31 §50). Förvaltningen presenterade även en delredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2021-08-30 §52. I delredovisningen redovisas ett antal olika alternativ vad en spontankulturplats är samt vilka för- och nackdelar det finns med de olika alternativen. I behovsanalysen förordar förvaltningen en semiorganiserad spontankulturplats.

Bilagor
Behovsanalys spontankultur.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa spontarkulturplats.pdf
Tjänsteskrivelse. Behovsanalys spontankulturplats.pdf

7 Behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning

Ärende 7 Diarienummer 2021/KFN 0058

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Behovsanalysen för idrottsanläggning och spontanyta för personer med funktionsnedsättning fastställs.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Behov av idrottsanläggning och spontanyta för personer med funktionsnedsättning integreras i förstudien om Stimmets nya skola.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en behovsanalys om behov av idrottsanläggningar och spontanytor både inom- och utomhus för personer med funktionsnedsättning.
Mot bakgrund av denna behovsanalys föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att behoven av idrotts- och spontananläggning för både inom- och utomhusaktiviteter integreras i förstudien om ny skola på Stimmet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning.pdf
Prövning av barnets bästa behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning.pdf
Behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning.pdf

8 Redovisning av utredning om hur lokal- och aktivitetsbidrag kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna

Ärende 8 Diarienummer 2021/KFN 0060

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden lämnade ett uppdrag 2019 till kultur-och fritidsförvaltningen om att utreda hur lokal- och aktivitetsbidrag kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna (KFN 2019-01-28 §2). Redovisningen av uppdraget sköts upp till 2021 för att invänta en utredning från riksidrottsförbundet.

Bilagor
Rapport lokalt aktivitetsstöd november 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Redovisning av utredning lokal- och aktivitetsbidr.pdf

9 Beslut om Fornuddens Skolidrottsförenings ansökan om projektbidrag för projektet - Idrott för alla

Ärende 9 Diarienummer 2021/KFN 0054 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Fornuddens Skolidrottsförenings ansökan om 35 000 kronor avslås.

Beskrivning av ärendet
Fornuddens Skolidrottsförening har lämnat in en ansökan om 35 000 kronor i projektbidrag för att genomföra projektet - Idrott för alla. Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår Fornuddens Skolidrottsföreningens 35 000 kronor i projektbidrag för att finansiera projektet Idrott för alla.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om Fornuddens Skolidrottsförenings ansökan om projektbidrag för projektet - Idrott för alla.pdf
Fornuddens Skolidrottsförening ansökan om 35 000 kronor i projektbidrag.pdf

10 Nämndbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021

Ärende 10 Diarienummer 2021/KFN 0055 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 1 000 kronor för Jazzkonsert med Olas Olja.
2. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 2 000 kronor för Jazzkonsert Mandys Blue Seven.
3. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 5 000 kronor för JAMM.
4. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 9 000 kronor för Second Line.
5. Tyresökören beviljas 7 500 kronor för Julkonsert.
6. Tyresökören beviljas 9 500 kronor för Vårkonsert
7. Besluten 1-6 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Fyra föreningar har lämnat in nio kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under hösten 2021 och våren 2022. Två av dessa föreningar ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 34 000 kronor i kulturbidrag enligt förslaget nedan.

Bilagor
Bilaga. Nämndbeslut kulturbidragsansökningar hösten 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Nämndbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021..pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021

Ärende 11 Diarienummer 2021/KFN 0055 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har beviljat sammanlagt 9 000 kronor i kulturbidrag till de föreningar vars respektive totala ansökningssumma för denna ansökningsperiod understeg 15 000 kronor, i enlighet med delegationsordningen 2021-03-29 § 19, punkt D.4.

1. Tyresö Konstförening beviljas 3 000 kronor för Föredrag Bernt Karlsson.
2. Tyresö Trädgårdssällskap beviljas 1 500 kronor för Föreläsning Låt det blomma från tidigt vår till sen höst.
3. Tyresö Trädgårdssällskap beviljas 4 500 kronor för Föreläsning Odla ätbart på liten yta.
4. Tyresö musikklasser förening ansökan om 4500 kronor för Julmusik på Ahlstorp julmarknad avslås.

Bilagor
Signerad. Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021.pdf
Bilaga. Delegationsbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag delegationsbeslut för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsning om "Förändra trädgården med små medel"

Ärende 12 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2020 ansökte Tyresö Trädgårdssällskap om 4000 kronor i kulturbidrag för att genomföra föreläsning om "Förändra trädgården med små medel". Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 4000 kr (KFN 2020-11-30 §85).
Tyresö Trädgårdssällskap har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för föreläsning om "Förändra trädgården med små medel".
Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 1420 kronor.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskap redovisning av kulturbidrag för föreläsning om "Förändra trädgården med små medel".pdf
Signerad.Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsning om Förändra.pdf

13 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsning om "Fruktträd och bärbuskar i trädgården"

Ärende 13 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Trädgårdssällskap om 1500 kronor i kulturbidrag för att genomföra föreläsning om " Fruktträd och bärbuskar i trädgården". Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 1500 kr (KFN 2021-05-24 §43).
Tyresö Trädgårdssällskap har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för föreläsning om " Fruktträd och bärbuskar i trädgården".
Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 1500 kronor.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsning om Fruktträd och bärbuskar i trädgården.pdf
Signerad.Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsning.pdf

14 Information från förvaltningschefen

Ärende 14 Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Projekt KoKo
- Händelser i förvaltningen under december

15 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Ärende 15 Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2021-10-21 §140 Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2021-10-21)

§71 Informationsärende

Diarienummer 2021/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om fördelning av tider mellan flickor och pojkar i olika föreningar.

Beslut/Protokollsutdrag
§71_prot_20211129.pdf (113 kb)

§72 Månadsrapport

Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per oktober redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport kultur- och fritid oktober.pdf

§73 Nämnd- och förvaltningsplan 2022

Diarienummer 2021/KFN 0059 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2022 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Anna Steele (C) deltar inte i beslutet.
Erkki Vesa (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.
Johan Carlsson (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Per Lindén (KD) hade inte deltagit i beslutet om han hade varit tjänstgörande.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Förslaget baseras på kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 21 oktober 2021.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Ordförandeförslag
Ordförande Thomas Sundblad (L) föreslår att:
- Nämnd- och förvaltningsplan 2022 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nämndplan KFN.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2022.pdf

§74 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2021/KFN 0057 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som förberedande beslut eller rena verkställighetsbeslut behöver kultur- och fritidsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår revideringar i befintlig delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Thomas Sundblad (L) föreslår att:
- Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden med ändringsmarkeringar.pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning KFN.pdf

§75 Redovisning av föreningsdrift idrottshallar

Diarienummer 2021/KFN 0056

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheter till föreningsdrift av idrottshallar i Tyresö kommun. Det är ett uppdrag från nämnd- och förvaltningsplan 2021 som antogs i kultur- och fritidsnämnden 30 november 2021 § 71. Frågan har tidigare delvis utretts av dåvarande utvecklingsförvaltningen. Utredningen presenterades i kultur- och fritidsnämnden 18 februari 2013 § 5 och 27 maj 2013 § 33, konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden. Utredningen omfattade alla verksamheter inom nämndens verksamhetsområden. Utredningen visade att det skulle vara möjligt med konkurrenssättning inom några verksamheter.

Syftet med utredningen är att utreda möjligheter till föreningsdrift av idrottshallar i Tyresö kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Thomas Sundblad (L) föreslår att:
- Redovisningen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Föreningsdrift av idrottshallar.pdf
Tjänsteskrivelse. Föreningsdrift av idrottshallar.pdf

§76 Redovisning behovsanalys om spontankulturplats

Diarienummer 2021/KFN 0032

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Behovsanalys för spontankulturplats fastställs.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen för 2021 har kultur- och fritidsnämnden gett i uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att utreda och etablera en spontankulturplats i Tyresö kommun. I kultur- och fritidsförvaltningens anläggnings- och lokalbehovsanalys presenteras behov av lokaler och anläggningar för kultur (KFN 2021-08-31 §50). Förvaltningen presenterade även en delredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2021-08-30 §52. I delredovisningen redovisas ett antal olika alternativ vad en spontankulturplats är samt vilka för- och nackdelar det finns med de olika alternativen. I behovsanalysen förordar förvaltningen en semiorganiserad spontankulturplats.

Ordförandeförslag
Ordförande Thomas Sundblad (L) föreslår att:
- Behovsanalys för spontankulturplats fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Behovsanalys spontankultur.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa spontarkulturplats.pdf
Tjänsteskrivelse. Behovsanalys spontankulturplats.pdf

§77 Behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning

Diarienummer 2021/KFN 0058

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19.11 till kl. 19.16.
2. Behovsanalysen för idrottsanläggning och spontanyta för personer med funktionsnedsättning fastställs.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
3. Behov av idrottsanläggning och spontanyta för personer med funktionsnedsättning integreras i förstudien om Stimmets nya skola.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en behovsanalys om behov av idrottsanläggningar och spontanytor både inom- och utomhus för personer med funktionsnedsättning.

Mot bakgrund av denna behovsanalys föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att behoven av idrotts- och spontananläggning för både inom- och utomhusaktiviteter integreras i förstudien om ny skola på Stimmet.

Ordförandeförslag
Ordförande Thomas Sundblad (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar om att:
1. Mötet ajourneras från kl. 19.11 till kl. 19.16.
2. Behovsanalysen för idrottsanläggning och spontanyta för personer med funktionsnedsättning fastställs.
Samt föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att:
3. Behov av idrottsanläggning och spontanyta för personer med funktionsnedsättning integreras i förstudien om Stimmets nya skola.

Yrkande
Thomas Sundblad (L) yrkar att mötet ajourneras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning.pdf
Prövning av barnets bästa behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning.pdf
Behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning.pdf

§78 Redovisning av utredning om hur lokal- och aktivitetsbidrag kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna

Diarienummer 2021/KFN 0060

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden lämnade ett uppdrag 2019 till kultur-och fritidsförvaltningen om att utreda hur lokal- och aktivitetsbidrag kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna (KFN 2019-01-28 §2). Redovisningen av uppdraget sköts upp till 2021 för att invänta en utredning från riksidrottsförbundet.

Ordförandeförslag
Ordförande Thomas Sundblad (L) föreslår att:
- Redovisningen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Rapport lokalt aktivitetsstöd november 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Redovisning av utredning lokal- och aktivitetsbidr.pdf

§79 Beslut om Fornuddens Skolidrottsförenings ansökan om projektbidrag för projektet - Idrott för alla

Diarienummer 2021/KFN 0054 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Fornuddens Skolidrottsförenings ansökan om 35 000 kronor avslås.

Beskrivning av ärendet
Fornuddens Skolidrottsförening har lämnat in en ansökan om 35 000 kronor i projektbidrag för att genomföra projektet - Idrott för alla. Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår Fornuddens Skolidrottsföreningens 35 000 kronor i projektbidrag för att finansiera projektet Idrott för alla.

Ordförandeförslag
Ordförande Thomas Sundblad (L) föreslår att:
- Fornuddens Skolidrottsförenings ansökan om 35 000 kronor avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om Fornuddens Skolidrottsförenings ansökan om projektbidrag för projektet - Idrott för alla.pdf
Fornuddens Skolidrottsförening ansökan om 35 000 kronor i projektbidrag.pdf

§80 Nämndbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021

Diarienummer 2021/KFN 0055 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 1 000 kronor för Jazzkonsert med Olas Olja.
2. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 2 000 kronor för Jazzkonsert Mandys Blue Seven.
3. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 5 000 kronor för JAMM.
4. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 9 000 kronor för Second Line.
5. Tyresökören beviljas 7 500 kronor för Julkonsert.
6. Tyresökören beviljas 9 500 kronor för Vårkonsert
7. Besluten 1-6 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Fyra föreningar har lämnat in nio kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under hösten 2021 och våren 2022. Två av dessa föreningar ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 34 000 kronor i kulturbidrag enligt förslaget nedan.

Ordförandeförslag
Ordförande Thomas Sundblad (L) föreslår att:
1. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 1 000 kronor för Jazzkonsert med Olas Olja.
2. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 2 000 kronor för Jazzkonsert Mandys Blue Seven.
3. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 5 000 kronor för JAMM.
4. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 9 000 kronor för Second Line.
5. Tyresökören beviljas 7 500 kronor för Julkonsert.
6. Tyresökören beviljas 9 500 kronor för Vårkonsert
7. Besluten 1-6 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Bilaga. Nämndbeslut kulturbidragsansökningar hösten 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Nämndbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021..pdf

§81 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021

Diarienummer 2021/KFN 0055 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har beviljat sammanlagt 9 000 kronor i kulturbidrag till de föreningar vars respektive totala ansökningssumma för denna ansökningsperiod understeg 15 000 kronor, i enlighet med delegationsordningen 2021-03-29 § 19, punkt D.4.
1. Tyresö Konstförening beviljas 3 000 kronor för Föredrag Bernt Karlsson.
2. Tyresö Trädgårdssällskap beviljas 1 500 kronor för Föreläsning Låt det blomma från tidigt vår till sen höst.
3. Tyresö Trädgårdssällskap beviljas 4 500 kronor för Föreläsning Odla ätbart på liten yta.
4. Tyresö musikklasser förening ansökan om 4500 kronor för Julmusik på Ahlstorp julmarknad avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Thomas Sundblad (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad. Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021.pdf
Bilaga. Delegationsbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag delegationsbeslut för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021.pdf

§82 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsning om "Förändra trädgården med små medel"

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2020 ansökte Tyresö Trädgårdssällskap om 4000 kronor i kulturbidrag för att genomföra föreläsning om "Förändra trädgården med små medel". Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 4000 kr (KFN 2020-11-30 §85).

Tyresö Trädgårdssällskap har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för föreläsning om "Förändra trädgården med små medel".
Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 1420 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Thomas Sundblad (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad.Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsning om Förändra.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskap redovisning av kulturbidrag för föreläsning om "Förändra trädgården med små medel".pdf

§83 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsning om "Fruktträd och bärbuskar i trädgården"

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Trädgårdssällskap om 1500 kronor i kulturbidrag för att genomföra föreläsning om " Fruktträd och bärbuskar i trädgården". Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 1500 kr (KFN 2021-05-24 §43).

Tyresö Trädgårdssällskap har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för föreläsning om " Fruktträd och bärbuskar i trädgården".

Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 1500 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Thomas Sundblad (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad.Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsning.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsning om Fruktträd och bärbuskar i trädgården.pdf

§84 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Projekt KoKo
- Händelser i förvaltningen under december

Beslut/Protokollsutdrag
§84_prot_20211129.pdf (113 kb)

§85 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2021-10-21 §140 Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2021-10-21)

Beslut/Protokollsutdrag
§85_prot_20211129.pdf (94 kb)