Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2023-03-20

Sammanträde 2023-03-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om resultatet av enkätundersökningen "Ung Livsstil".

2 Månadsrapport

Diarienummer 2023/KFN 0004

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per februari 2023 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport februari, kultur-och fritidsförvaltningen.pdf

3 Riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler

Diarienummer 2022/KFN 0116 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler fastställs.
Kultur-och fridsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag (KS 2015-08-25 §131) upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun erbjuder föreningar, organisationer, företag och privatpersoner möjlighet att hyra utvalda bokningsbara kommunala anläggningar och lokaler. Syftet med lokaluthyrningen är att främja det demokratiska samtalet och erbjuda mötesplatser för olika aktiviteter.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de styrdokument som reglerar villkor och omständigheter som rör lokaluthyrningen och föreslår att innehållet i de befintliga riktlinjerna revideras, kompletteras och delas upp i två nya styrdokument.
Förvaltningens förslag till ny Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler (bilaga 1) riktar sig externt till den som bokar kommunens anläggningar och lokaler och syftar till att klargöra generella villkor och regler för lokaluthyrningen.
Utöver den nya riktlinjen som kommunfullmäktige beslutar om kommer förvaltningen också att ta fram förslag till en ny Riktlinje för intern ansvarsfördelning kopplat till lokaluthyrningen. Den riktar sig internt till kommunens chefer och medarbetare och fastställs av kommundirektören i samband med beslutet om att fastställa Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler (bilaga 1).

I samband med beslutet föreslås Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag (KS 2015-08-25 §131), Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (Kommundirektör 2017) samt Riktlinje för uthyrning av kommunala lokaler (Kommundirektör 2019) upphöra.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler.docx.pdf
Bilaga 1. Styrdokument. Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler.pdf
Bilaga 2 Riktlinjer för uthyrning av skollokaler(...) (KS 2015-08-25 §131).pdf
Bilaga 3 Riktlinje för uthyrning av kommunala lokaler (Kdir 2019).pdf
Bilaga 4 Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler(...) (Kdir 2017 ).pdf

4 Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar

Diarienummer 2023/KFN 0011 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Beloppen för de indexuppräknade taxorna och avgifterna för 2023 respektive 2024 noteras (se bilaga 1 och bilaga 2).

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avgifter kopplat till villkor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar fastställs.
2. Avgift för ej avbokad lokal upphör.
3. Normaltaxan för hyra av sommarfotbollsplan (helplan och halvplan) justeras genom en sänkning och fastställs. Fortsättningsvis justeras hyresavgiften årligen i enlighet med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV) för det gällande året.
4. Interntaxan för Kvarnhjulets lokaler sänks till 0 kronor.
5. Nya hyresavgifter för ishall under sommarsäsong fastställs. Fortsättningsvis justeras hyresavgiften årligen i enlighet med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV) för det gällande året.
6. Beslut 1-4 börjar gälla 1 juli 2023.
7. Beslut 5 börjar gälla 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun hyr ut lokaler till föreningar, organisationer, företag och privatpersoner. Taxor och avgifter för att hyra lokaler och anläggningar utgår från vem som hyr lokalen samt vilka verksamheten riktar sig till.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över taxor och avgifter för lokaler och anläggningar och föreslår att de revideras enligt förslag. Ändringarna rör tillägget av nya hyresavgifter för ishall under sommarsäsong, tilläggsavgifter i enlighet med villkor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar (inklusive att avgiften för ej avbokad lokal tas bort), sänkning av normaltaxan för hyra av sommarfotbollsplan (helplan och halvplan) samt att interntaxan sänks till 0 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Bilaga 1 Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2023.pdf
Bilaga 2 Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2024.pdf

5 Behovsanalys om idrottshall vid Njupkärrs skola

Diarienummer 2023/KFN 0024 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Behovsanalys om idrottshall vid Njupkärrs skola fastställs.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utöka förstudien om Njupkärrs skola till att omfatta en idrottshall samt bollplan och kringytor med både kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens behov.
2. Kostnaden för att utöka förstudien om Njupkärrs skola finansieras med 200 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
I samband med förstudiebeställning om en ny skola vid Njupkärr är behovet av en idrottshall identifierat. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en behovsanalys som beskriver vilka behov som finns kopplat till en ny idrottshall, vilken nytta investeringen kan innebära och vad konsekvenserna blir om investeringen uteblir.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsförvaltningens behovsanalys om idrottshall vid Njupkärrs skola samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att utöka förstudien att omfatta en idrottshall samt bollplan och kringytor med både kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Njupkärrs idrottshall.pdf
Bilaga 1 Behovsanalys Njupkärrs Idrottshall.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa - Njupkärrs idrottshall.pdf

6 Svar på revisionsrapport Granskning av samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd

Diarienummer 2023/KFN 0019 016

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt samverkansarbete kring barn och unga i behov av särskilt stöd, om kommunen lever upp till åtagandena i enlighet med BUS-överenskommelsen, samt i vilken utsträckning kommunen deltar i och arbetar med SIG och SSPF.

Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett svar med kommentarer till de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten. Förvaltningen föreslår att skrivelsen antas som svar på rekommendationerna i rapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om samverkan KFN.pdf
Granskning av samverkan mellan socialtjänst skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av samverkan mellan socialtjänst etc.pdf

7 Justering av Tyresökörens kulturbidrag för julkonsert 2022

Diarienummer 2023/KFN 0026 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för julkonsert 2022 godkänns.
2. Det beviljade beloppet justeras ner till 6833 kronor och betalas ut.

Beskrivning av ärendet
Våren 2022 ansökte Tyresökören om 7500 kronor i kulturbidrag för att genomföra en julkonsert. Kultur- och fritidsnämnden beviljade föreningen 7500 kronor (KFN 2022-05-23 § 50). Tyresökören har lämnat in en redovisning. Kultur- och fritidsförvaltningens har granskat redovisningen och föreslår att nämnden godkänner redovisningen och justerar ner det beviljade beloppet till 6833 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av Tyresökörens kulturbidrag för julkonsert 2022.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut om Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för 2023.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Schackklubbs ansökan om enstaka bidrag för Öppen schackturnering.pdf
Delegationsbeslut om statsbidrag. Stöd till kulturskoleverksamhet.pdf
Delegationsbeslut om statsbidrag. Stöd till regionala satsningar för kulturskoleverksamhet.pdf

9 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

§15 Informationsärende - ärendet utgår

§16 Månadsrapport

Diarienummer 2023/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per februari 2023 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport februari, kultur-och fritidsförvaltningen.pdf

§17 Riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler

Diarienummer 2022/KFN 0116 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler fastställs.
Kultur-och fridsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag (KS 2015-08-25 §131) upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun erbjuder föreningar, organisationer, företag och privatpersoner möjlighet att hyra utvalda bokningsbara kommunala anläggningar och lokaler. Syftet med lokaluthyrningen är att främja det demokratiska samtalet och erbjuda mötesplatser för olika aktiviteter.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de styrdokument som reglerar villkor och omständigheter som rör lokaluthyrningen och föreslår att innehållet i de befintliga riktlinjerna revideras, kompletteras och delas upp i två nya styrdokument.

Förvaltningens förslag till ny Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler (bilaga 1) riktar sig externt till den som bokar kommunens anläggningar och lokaler och syftar till att klargöra generella villkor och regler för lokaluthyrningen.

Utöver den nya riktlinjen som kommunfullmäktige beslutar om kommer förvaltningen också att ta fram förslag till en ny Riktlinje för intern ansvarsfördelning kopplat till lokaluthyrningen. Den riktar sig internt till kommunens chefer och medarbetare och fastställs av kommundirektören i samband med beslutet om att fastställa Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler (bilaga 1).

I samband med beslutet föreslås Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag (KS 2015-08-25 §131), Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (Kommundirektör 2017) samt Riktlinje för uthyrning av kommunala lokaler (Kommundirektör 2019) upphöra.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler. Vidare föreslår ordföranden att kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag (KS 2015-08-25 §131) upphör att gälla.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler.docx.pdf
Bilaga 1. Styrdokument. Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler.pdf
Bilaga 2 Riktlinjer för uthyrning av skollokaler(...) (KS 2015-08-25 §131).pdf
Bilaga 3 Riktlinje för uthyrning av kommunala lokaler (Kdir 2019).pdf
Bilaga 4 Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler(...) (Kdir 2017 ).pdf

§18 Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar

Diarienummer 2023/KFN 0011 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Beloppen för de indexuppräknade taxorna och avgifterna för 2023 respektive 2024 noteras (se bilaga 1 och bilaga 2).

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avgifter kopplat till villkor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar fastställs.
2. Avgift för ej avbokad lokal upphör.
3. Normaltaxan för hyra av sommarfotbollsplan (helplan och halvplan) justeras genom en sänkning och fastställs. Fortsättningsvis justeras hyresavgiften årligen i enlighet med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV) för det gällande året.
4. Interntaxan för Kvarnhjulets lokaler sänks till 0 kronor.
5. Nya hyresavgifter för ishall under sommarsäsong fastställs. Fortsättningsvis justeras hyresavgiften årligen i enlighet med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV) för det gällande året.
6. Beslut 1-4 börjar gälla 1 juli 2023.
7. Beslut 5 börjar gälla 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun hyr ut lokaler till föreningar, organisationer, företag och privatpersoner. Taxor och avgifter för att hyra lokaler och anläggningar utgår från vem som hyr lokalen samt vilka verksamheten riktar sig till.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över taxor och avgifter för lokaler och anläggningar och föreslår att de revideras enligt förslag. Ändringarna rör tillägget av nya hyresavgifter för ishall under sommarsäsong, tilläggsavgifter i enlighet med villkor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar (inklusive att avgiften för ej avbokad lokal tas bort), sänkning av normaltaxan för hyra av sommarfotbollsplan (helplan och halvplan) samt att interntaxan sänks till 0 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att beloppen för de indexuppräknade taxorna och avgifterna för 2023 respektive 2024 noteras (se bilaga 1 och bilaga 2).

Vidare föreslår ordföranden att kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avgifter kopplat till villkor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar fastställs.
2. Avgift för ej avbokad lokal upphör.
3. Normaltaxan för hyra av sommarfotbollsplan (helplan och halvplan) justeras genom en sänkning och fastställs. Fortsättningsvis justeras hyresavgiften årligen i enlighet med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV) för det gällande året.
4. Interntaxan för Kvarnhjulets lokaler sänks till 0 kronor.
5. Nya hyresavgifter för ishall under sommarsäsong fastställs. Fortsättningsvis justeras hyresavgiften årligen i enlighet med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV) för det gällande året.
6. Beslut 1-4 börjar gälla 1 juli 2023.
7. Beslut 5 börjar gälla 1 januari 2024.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Bilaga 1 Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2023.pdf
Bilaga 2 Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2024.pdf

§19 Behovsanalys om idrottshall vid Njupkärrs skola

Diarienummer 2023/KFN 0024 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Behovsanalys om idrottshall vid Njupkärrs skola fastställs.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utöka förstudien om Njupkärrs skola till att omfatta en idrottshall samt bollplan och kringytor med både kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens behov.
2. Kostnaden för att utöka förstudien om Njupkärrs skola finansieras med 200 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
I samband med förstudiebeställning om en ny skola vid Njupkärr är behovet av en idrottshall identifierat. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en behovsanalys som beskriver vilka behov som finns kopplat till en ny idrottshall, vilken nytta investeringen kan innebära och vad konsekvenserna blir om investeringen uteblir.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsförvaltningens behovsanalys om idrottshall vid Njupkärrs skola samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att utöka förstudien att omfatta en idrottshall samt bollplan och kringytor med både kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens behov.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att behovsanalys om idrottshall vid Njupkärrs skola fastställs. Vidare föreslår ordföranden att kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utöka förstudien om Njupkärrs skola till att omfatta en idrottshall samt bollplan och kringytor med både kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens behov.
2. Kostnaden för att utöka förstudien om Njupkärrs skola finansieras med 200 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Johan Carlsson (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Njupkärrs idrottshall.pdf
Bilaga 1 Behovsanalys Njupkärrs Idrottshall.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa - Njupkärrs idrottshall.pdf

§20 Svar på revisionsrapport Granskning av samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd

Diarienummer 2023/KFN 0019 016

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd.
2. En uppföljning av förvaltningens nämnda utvecklings-samt kompletteringsarbete kring hur arbetet med SSPF, SIG och BUS fortskrider görs under Q4 2023.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt samverkansarbete kring barn och unga i behov av särskilt stöd, om kommunen lever upp till åtagandena i enlighet med BUS-överenskommelsen, samt i vilken utsträckning kommunen deltar i och arbetar med SIG och SSPF.

Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett svar med kommentarer till de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten. Förvaltningen föreslår att skrivelsen antas som svar på rekommendationerna i rapporten.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd. Vidare föreslår ordföranden att kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Emelie Hedbergs (M) tilläggsyrkande.

Yrkanden
Emelie Hedberg (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Vidare tilläggsyrkar Emelie Hedberg (M) att kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att det görs en uppföljning Q4 2023 av förvaltningens nämnda utvecklings-samt kompletteringsarbete kring hur arbetet med SSPF, SIG och BUS fortskrider. Ordförande Alexander Enkvist (L) biträder Emelie Hedbergs (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Emelie Hedberg (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Bilagor
Granskning av samverkan mellan socialtjänst skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av samverkan mellan socialtjänst etc.pdf
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om samverkan KFN.pdf

§21 Justering av Tyresökörens kulturbidrag för julkonsert 2022

Diarienummer 2023/KFN 0026 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för julkonsert 2022 godkänns.
2. Det beviljade beloppet justeras ner till 6833 kronor och betalas ut.

Beskrivning av ärendet
Våren 2022 ansökte Tyresökören om 7500 kronor i kulturbidrag för att genomföra en julkonsert. Kultur- och fritidsnämnden beviljade föreningen 7500 kronor (KFN 2022-05-23 § 50). Tyresökören har lämnat in en redovisning. Kultur- och fritidsförvaltningens har granskat redovisningen och föreslår att nämnden godkänner redovisningen och justerar ner det beviljade beloppet till 6833 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att:
1. Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för julkonsert 2022 godkänns.
2. Det beviljade beloppet justeras ner till 6833 kronor och betalas ut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av Tyresökörens kulturbidrag för julkonsert 2022.pdf

§22 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut om Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för 2023.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Schackklubbs ansökan om enstaka bidrag för Öppen schackturnering.pdf
Delegationsbeslut om statsbidrag. Stöd till kulturskoleverksamhet.pdf
Delegationsbeslut om statsbidrag. Stöd till regionala satsningar för kulturskoleverksamhet.pdf

§23 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.