Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2016-04-28

Sammanträde 2016-04-28

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Inriktningsbeslut för ny skola och idrottshall i Forudden

Dnr 2016/KS 0163 41

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Som inriktning för det fortsatta arbetet med ny skola i Fornudden förordas gestaltningsförslaget alternativ 2.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen har stadsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till detaljplan för bland annat skola och idrottshall i Fornudden.

Enheten fastighet och facility har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att ta fram tre gestaltningsförslag på uppförande av en fyrparallellig F-9 skola för 700 elever, samt en fullstor idrotts/träningshall inom planförslaget. De tre framtagna förslagen redovisas i bifogad presentation med beskrivning och skisser.

Alternativ 2 är det förslag som uppfyller verksamhetens önskemål om flexibla lokaler, skofri verksamhet och gott samutnyttjande av lokalerna samt förutsättningarna för en så energisnål samt drift- och underhållmässigt effektiv byggnad som möjligt. Även planförslagets intentioner om bland annat en öppen linje/stråk genom skolområdet mot parken realiseras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fornuddens nya skola och idrottshall.pdf
20160315_text.pdf
160315_presentation.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-03-15 § 18.pdf

4 Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun *

Dnr 2016/KS 0143 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Riktlinjerna för hantering av arkiv i Tyresö kommun antas.
2. Beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget i kommunfullmäktige 2012-04-19 § 43.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog det nuvarande arkivreglementet 2012. Sedan dess har utvecklingen med digitala och analoga handlingar gått framåt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och riksarkivet har sett över hur arkivreglementen bör och får se ut enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och kommit med ett förslag om hur reglementet respektive riktlinjer bör se ut.

Kommunkansliet har tagit fram förslag till nya riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun vilka ska ersätta arkivreglementet. Riktlinjerna förtydligar även ansvaret en nämnd har att utse arkivansvarig samt arkivredogörare vilka ska fullgöra skyldigheterna gentemot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och dessa riktlinjer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer för arkiv.pdf
Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun.docx.pdf

5 Revidering av kommunövergripande dokumenthanteringsplan samt ny dokumenthanteringsplan för hantering av digitala handlingar

Dnr 2016/KS 0144 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunövergripande dokumenthanteringsplanen antas.
2. Dokumenthanteringsplan för digitala handlingar antas.
3. Besluten ersätter den nuvarande kommunövergripande dokumenthanteringsplanen som kommunstyrelsen antog 2010-09-28 § 145.

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplaner beskriver hur nämnderna ska hantera sina allmänna handlingar, vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Alla dokumenthanteringsplaner i kommunen ska ses över med jämna mellanrum. Den kommunövergripande planen gäller för alla nämnder i kommunen, men nämnderna har även egna dokumenthanteringsplaner som behandlar de nämndspecifika handlingarna. Den kommunövergripande hanterar de handlingar som finns i alla nämnder.

Den nuvarande övergripande dokumenthanteringsplanen föreslås ersättas av en reviderad plan med en komplettering som förtydligar dokumenthanteringen av digitala handlingar på intranätet, tyreso.se samt andra plattformar. Den nya planen innehåller några förändringar av gallringsfrister samt förtydligande av gallringsfrister för digitala handlingar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av dok.planer.pdf
förslag på ny Kommunövergripande dokumenthanteringsplan.docx.pdf
Förslag på Dokumenthantering digitala handlingar.pdf

6 Svar på remiss över revidering av VA-utbyggnadsprogram för Huddinge kommun

Dnr 2016KSM1052 340

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Tekniska kontorets skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på remiss över "Revidering av VA-utbyggnadsprogram för Huddinge kommun".

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har skickat reviderat utbyggnadsprogram för kommunalt VA på remiss till Tyresö kommun. Tekniska kontoret har tagit fram förslag till remissvar och bedömer att det föreslagna VA-utbyggnads­programmet mycket väl bidrar till att minska miljöbelastningarna och förbättrar miljöstatusen i recipienterna som tillhör Tyresåns sjösystem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, remissyttrande över revidering av VA- utbyggnadsprogram.pdf
Remissmissiv.pdf
VA- utbyggnadsprogram.pdf

7 Svar på skrivelse från kommunala pensionärsrådet om inrättande av äldrenämnd

Dnr 2016/KS 0083 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Ärendet om äldrenämnd ses över i samband med översyn av nämndorganisationen inför nästa mandatperiod.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådet har genom sin ordförande inkommit med en skrivelse om att utreda ett eventuellt inrättande av en äldrenämnd.
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår att ärendet ses över i samband med översyn av nämndorganisationen inför nästa mandatperiod.

Bilagor
Skrivelse från kommunala pensionärsrådet om inrättande av äldrenämnd.pdf

8 Revidering av arbetsordning för kommunala pensionärsrådet

Dnr 2015/KS 0432 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Den reviderade arbetsordningen för kommunala pensionärsrådet antas enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet i Tyresö kommun (KPR) har inkommit med en skrivelse som föreslår vissa justeringar av rådets arbetsordning.

Förslagen från KPR gäller främst språkliga förbättringar och förtydliganden, samt att det tydligare ska framgå i arbetsordningen att KPR ska tillfrågas tidigare i processen i de frågor där rådet kan ha synpunkter. Rådet önskar också att det skrivs in att rådet ska vara formell remissinstans i frågor som berör äldre.

Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på en reviderad arbetsordning, där huvuddelen av rådets ändringsförslag har beaktats. Förslaget har beretts i KPR vid möte den 22 mars 2016.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Reviderad arbetsordning för KPR.pdf
förslag arbetsordning KPR.pdf

9 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2016

Dnr 2016/KS 0164 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 186 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2016.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 1,85 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2016.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvode och årsarvodet till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 186 kronor per timme och att årsarvodet höjs med 1,85 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2016 respektive den 1 april 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda.pdf
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2016.pdf

10 Justering av taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning *

Dnr 2016/KS 0166 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö.
2. Följande avgifter fastställs och indexeras, under förutsättning att beslut fattas i enlighet med punkt 1:
- Omvårdnad dygnet runt i eget boende: 1 991 kr/månad Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och omsorgsboende: 1 991 kr/månad
- Omvårdnad dag och kväll och/eller dagverksamhet:
890 kr/månad
- Korttidsvistelse: 66 kr/dag
- Boendeavgift i vård- och omsorgsboende: 2 045 kr/månad
3. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2016.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har utrett frågan gällande taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta till följd av att riksdagen i december 2015 beslutade att anta regeringens budgetproposition för 2016 som omfattar en höjning av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende, samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende.

Detta innebär att kommuner ges möjlighet att höja avgiftstaket för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Höjningen regleras som en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § och träder i kraft den 1 juli 2016. Samtidigt sänks det generella statsbidraget till kommuner i systemet för kommunalekonomisk utjämning.

Socialförvaltningen föreslår att höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende, samt för boendeavgift inom vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö. Socialnämnden behandlar ärendet den 27 april. Därefter går ärendet via kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse justering taxa och avgifter äldreomsorg och funktionsnedsättning.pdf

11 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 *

Dnr 2016/KS 0125 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 redovisas i bilagor. Ärendet kompletteras med revisionsrapport och revisionsberättelse senast inför kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Södertörns överförmyndarnämnd sammanträdesprotokoll 2016-03-17 § 32 - Årsredovisning för 2015.pdf

12 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 *

Dnr 2016/KS 0126 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 redovisas i bilagor.

Bilagor
Samordningsförbundet Östra Södertörn protokoll §19 årsredovisning.pdf
Årsredovisning 2015 slutversion signerad.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn §2 granskningsrapport.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2015 signerad.pdf
Revisionsberättelse 2015.pdf

13 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 *

Dnr 2016/KS 0127 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 redovisas i bilagor.

Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesprotokoll 2016-03-18 § 13 Årsbokslut 2015.pdf
Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015.pdf
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2015.pdf
Revisionsrapport - Intern kontroll i leverantörsregister och -utbetalningar.pdf
Revisionsberättelse.pdf

14 Svar på motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor *

Dnr 2016/KS 0058 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion inom barn- och utbildningsnämndens område som rör tillämpning av skollagen vid godkännande av enskild huvudman för förskola (skollagen 2 kap.7 § 2). I motionen föreslås att kommunen ska utreda om regler ska införas om förnyat godkännande för verksamhet om betydande aktieöverlåtelse har skett.

Även om ärendet rör barn- och utbildningsnämndens område har motionen överlämnats till kommunjuristen för besvarande att göra en juridisk genomgång om vad skollagen tillåter respektive inte tillåter i samband med godkännande av enskild huvudman. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås. Svaret är utformat i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion om riktlinjer för förskola.pdf
Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.pdf

15 Svar på motion om översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder *

Dnr 2015/KS 0529 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att se över ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB av följande anledningar:

1) Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag använder begreppet "affärsmässiga principer" och ägardirektiven "affärsmässiga grunder".
2) I ändamålsparagrafen bör läggas till att bolaget också ska ha som huvudinriktning att bebygga Tyresö kommun.
3) Även i övrigt bör direktiven ses över så att direktiven är i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad. Direktiven bör på sikt ses över men är inte i behov av omedelbar revidering.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion Tyresö Bostäder AB.pdf
Motion om en översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder.pdf

16 Ändring av serveringstillstånd för Tyresö Sportbar AB på O'Learys, Bollmora Torg 1

Dnr 2016/KS 0122 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Tyresö Sportbar AB (556899-0211) beviljas utökad serveringsyta på restaurang O'Learys. För tillståndet gäller följande villkor:
a) En kopia på det nya hyresavtalet ska lämnas in till kvalitetsenheten senast den 31 maj 2016.
2. Utökad serveringstid beviljas för uteserveringen till klockan 01.00 under perioden 2016-05-05 - 2018-09-30.
3. Villkoret om ordningsvakter tas bort.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Motivering till beslutet finns i förvaltningen tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Sportbar AB (556899-0211) har sedan 2012 tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang O'Learys, Bollmora Torg 1. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen. Tillfälligt utökad serveringstid till klockan 24.00 på uteserveringen gäller under perioden 2015-09-01 - 2016-12-31. I tillståndet finns ett villkor om att minst två ordningsvakter ska tjänstgöra vissa tider.

Bolaget har ansökt om utökning av serveringsytan till att omfatta även intilliggande lokal och om utökad serveringstid på uteserveringen till klockan 01.00. Ansökan gäller även att villkoret om att ha ordningsvakter tas bort.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att ansökan kan beviljas. På grund av att bostäder kommer att byggas i restaurangens närhet föreslås att den utökade serveringstiden utomhus tidsbegränsas till planerad tid för inflyttning i de nya bostäderna.

Yttrande om lokalens brandskydd beräknas inkomma den 26 april från Södertörns brandförsvarsförbund. Hyreskontraktet är ännu inte ändrat varför tillståndet bör villkoras med att det nya hyreskontraktet lämnas in senast den 31 maj 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ändring av serveringstillstånd för OLearys.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

17 Serveringstillstånd för Restaurang Tyresö Bistro AB på Spis & Vin Café & Bistro, Stadsparken 6

Dnr 2016/KS 0132 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Restaurang Tyresö Bistro AB, 559055-0041, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på Spis & Vin Café & Bistro, Stadsparken 6. Serveringstiderna är 11.00 - 23.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Restaurang Tyresö Bistro AB, 559055-0041, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Spis & Vin Café & Bistro, Stadsparken 6. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 23.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Spis & Vin Café & Bistro.pdf

18 Serveringstillstånd för AB Himun Ris Kök & Bar på Shanti Garden, Trollbäcksvägen 34 A

Dnr 2016/KS 0146 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. AB Himun Ris Kök & Bar, 556988-4116, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Shanti Garden, Trollbäcksvägen 34A. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen. Som villkor för tillståndet gäller:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 22:30.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
AB Himun Ris Kök & Bar, 556988-4116, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Shanti Garden, Trollbäcksvägen 34A. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna
11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas. Ett villkor föreslås om att ätande och drickande gäster inte får vistas på uteserveringen efter klockan 22.30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Shanti Garden.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

19 Utredning om påföljd enligt alkohollagen för Sjöboden i Tyresö AB

Dnr 2015/KS 0129 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
Sjöboden i Tyresö AB, 556820-5347, meddelas en varning med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Sjöboden i Tyresö AB, 556820-5347, har sedan december 2010 tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Sjöboden, Vendelsövägen 64.

I december 2014 meddelades bolaget en erinran på grund av ekonomisk misskötsamhet. Under 2015 och 2016 har bristerna ökat i omfattning. Därför föreslås att bolaget meddelas en varning med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen.

Ärendehandlingarna skickas ut med brevpost av sekretesskäl.

§47 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport april 2016.pdf
Månadsuppföljning mars.pdf

§48 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20160428.pdf (154 kb)

§49 Inriktningsbeslut för ny skola och idrottshall i Fornudden

Dnr 2015KSM0704

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Som inriktning för det fortsatta arbetet med ny skola i Fornudden förordas gestaltningsförslaget alternativ 2.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till reservation lämnad i barn- och utbildningsnämnden 2016-03-15 § 18.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen har stadsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till detaljplan för bland annat skola och idrottshall i Fornudden.
 
Enheten fastighet och facility har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att ta fram tre gestaltningsförslag på uppförande av en fyrparallellig F-9 skola för 700 elever, samt en fullstor idrotts/träningshall inom planförslaget. De tre framtagna förslagen redovisas i bifogad presentation med beskrivning och skisser.
 
Alternativ 2 är det förslag som uppfyller verksamhetens önskemål om flexibla lokaler, skofri verksamhet och gott samutnyttjande av lokalerna samt förutsättningarna för en så energisnål samt drift- och underhållmässigt effektiv byggnad som möjligt. Även planförslagets intentioner om bland annat en öppen linje/stråk genom skolområdet mot parken realiseras.

Ordförandeförslag
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att som inriktning för det fortsatta arbetet med ny skola i Fornudden förordnas gestaltningsförslag alternativ 2.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar i första hand återremiss med motivering att ärendet bör kompletteras med lokalförsörjningsprogram samt en behovsanalys av idrottshallkapacitet. I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) avslag på ordförandeförslaget.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag på ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om återremiss och finner att kommunledningsutskottet har avslagit det. Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och på avslagsyrkandet från Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP). Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fornuddens nya skola och idrottshall.pdf
20160315_text.pdf
160315_presentation.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-03-15 § 18.pdf

§50 Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0143 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Riktlinjerna för hantering av arkiv i Tyresö kommun antas.
 
- Beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget i kommunfullmäktige 2012-04-19 § 43.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog det nuvarande arkivreglementet 2012. Sedan dess har utvecklingen med digitala och analoga handlingar gått framåt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och riksarkivet har sett över hur arkivreglementen bör och får se ut enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och kommit med ett förslag om hur reglementet respektive riktlinjer bör se ut.
 
Kommunkansliet har tagit fram förslag till nya riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun vilka ska ersätta arkivreglementet. Riktlinjerna förtydligar även ansvaret en nämnd har att utse arkivansvarig samt arkivredogörare vilka ska fullgöra skyldigheterna gentemot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och dessa riktlinjer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer för arkiv.pdf
Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun.docx.pdf

§51 Revidering av kommunövergripande dokumenthanteringsplan samt ny dokumenthanteringsplan för hantering av digitala handlingar

Dnr 2016/KS 0144 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunövergripande dokumenthanteringsplanen antas.
2. Dokumenthanteringsplan för digitala handlingar antas.
3. Besluten ersätter den nuvarande kommunövergripande dokumenthanteringsplanen som kommunstyrelsen antog 2010-09-28 § 145.

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplaner beskriver hur nämnderna ska hantera sina allmänna handlingar, vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Alla dokumenthanteringsplaner i kommunen ska ses över med jämna mellanrum. Den kommunövergripande planen gäller för alla nämnder i kommunen, men nämnderna har även egna dokumenthanteringsplaner som behandlar de nämndspecifika handlingarna. Den kommunövergripande hanterar de handlingar som finns i alla nämnder.
 
Den nuvarande övergripande dokumenthanteringsplanen föreslås ersättas av en reviderad plan med en komplettering som förtydligar dokumenthanteringen av digitala handlingar på intranätet, tyreso.se samt andra plattformar. Den nya planen innehåller några förändringar av gallringsfrister samt förtydligande av gallringsfrister för digitala handlingar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av dok.planer.pdf
förslag på ny Kommunövergripande dokumenthanteringsplan.docx.pdf
Förslag på Dokumenthantering digitala handlingar.pdf
Ändringar i ny kommunövergripande dokumenthanteringsplan.pdf

§52 Svar på remiss över revidering av VA-utbyggnadsprogram för Huddinge kommun

Dnr 2016KSM1052 340

Kommunledningsutskottets beslut
- Tekniska kontorets skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på remiss över "Revidering av VA-utbyggnadsprogram för Huddinge kommun".

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har skickat reviderat utbyggnadsprogram för kommunalt VA på remiss till Tyresö kommun. Tekniska kontoret har tagit fram förslag till remissvar och bedömer att det föreslagna VA-utbyggnads­programmet mycket väl bidrar till att minska miljöbelastningarna och förbättrar miljöstatusen i recipienterna som tillhör Tyresåns sjösystem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, remissyttrande över revidering av VA- utbyggnadsprogram.pdf
Remissmissiv.pdf
VA- utbyggnadsprogram.pdf

§53 Svar på skrivelse från kommunala pensionärsrådet om inrättande av äldrenämnd

Dnr 2016/KS 0083 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Ärendet om äldrenämnd ses över i samband med översyn av nämndorganisationen inför nästa mandatperiod.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådet har genom sin ordförande inkommit med en skrivelse om att utreda ett eventuellt inrättande av en äldrenämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår att ärendet ses över i samband med översyn av nämndorganisationen inför nästa mandatperiod.

Bilagor
Skrivelse från kommunala pensionärsrådet om inrättande av äldrenämnd.pdf

§54 Revidering av arbetsordning för kommunala pensionärsrådet

Dnr 2015/KS 0432 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Den reviderade arbetsordningen för kommunala pensionärsrådet antas enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet i Tyresö kommun (KPR) har inkommit med en skrivelse som föreslår vissa justeringar av rådets arbetsordning.
 
Förslagen från KPR gäller främst språkliga förbättringar och förtydliganden, samt att det tydligare ska framgå i arbetsordningen att KPR ska tillfrågas tidigare i processen i de frågor där rådet kan ha synpunkter. Rådet önskar också att det skrivs in att rådet ska vara formell remissinstans i frågor som berör äldre.
 
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på en reviderad arbetsordning, där huvuddelen av rådets ändringsförslag har beaktats. Förslaget har beretts i KPR vid möte den 22 mars 2016.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Reviderad arbetsordning för KPR.pdf
förslag arbetsordning KPR.pdf

§55 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2016

Dnr 2016/KS 0164 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 186 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2016.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 1,85 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2016.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvode och årsarvodet till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 186 kronor per timme och att årsarvodet höjs med 1,85 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2016 respektive den 1 april 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda.pdf
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2016.pdf

§56 Justering av taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Dnr 2016/KS 0166 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö.
2. Följande avgifter fastställs och indexeras, under förutsättning att beslut fattas i enlighet med punkt 1:
- Omvårdnad dygnet runt i eget boende: 1 991 kr/månad
- Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och omsorgsboende: 1 991 kr/månad
- Omvårdnad dag och kväll och/eller dagverksamhet: 890 kr/månad
- Korttidsvistelse: 66 kr/dag Boendeavgift i vård- och omsorgsboende: 2 045 kr/månad
3. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2016.

Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (Bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har utrett frågan gällande taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta till följd av att riksdagen i december 2015 beslutade att anta regeringens budgetproposition för 2016 som omfattar en höjning av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende, samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende.

Detta innebär att kommuner ges möjlighet att höja avgiftstaket för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Höjningen regleras som en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § och träder i kraft den 1 juli 2016. Samtidigt sänks det generella statsbidraget till kommuner i systemet för kommunalekonomisk utjämning.

Socialförvaltningen föreslår att höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende, samt för boendeavgift inom vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö. Socialnämnden behandlar ärendet den 27 april. Därefter går ärendet via kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse justering taxa och avgifter äldreomsorg och funktionsnedsättning.pdf

§57 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015

Dnr 2016/KS 0125 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 redovisas i bilagor. Ärendet kompletteras med revisionsrapport och revisionsberättelse senast inför kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Södertörns överförmyndarnämnd sammanträdesprotokoll 2016-03-17 § 32 - Årsredovisning för 2015.pdf

§58 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015

Dnr 2016/KS 0126 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 redovisas i bilagor.

Bilagor
Samordningsförbundet Östra Södertörn protokoll §19 årsredovisning.pdf
Årsredovisning 2015 slutversion signerad.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn §2 granskningsrapport.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2015 signerad.pdf
Revisionsberättelse 2015.pdf

§59 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015

Dnr 2016/KS 0127 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 redovisas i bilagor.

Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesprotokoll 2016-03-18 § 13 Årsbokslut 2015.pdf
Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015.pdf
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2015.pdf
Revisionsrapport - Intern kontroll i leverantörsregister och -utbetalningar.pdf
Revisionsberättelse.pdf

§60 Svar på motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor

Dnr 2016/KS 0058 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion inom barn- och utbildningsnämndens område som rör tillämpning av skollagen vid godkännande av enskild huvudman för förskola (skollagen 2 kap.7 § 2). I motionen föreslås att kommunen ska utreda om regler ska införas om förnyat godkännande för verksamhet om betydande aktieöverlåtelse har skett.
 
Även om ärendet rör barn- och utbildningsnämndens område har motionen överlämnats till kommunjuristen för besvarande att göra en juridisk genomgång om vad skollagen tillåter respektive inte tillåter i samband med godkännande av enskild huvudman. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås. Svaret är utformat i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion om riktlinjer för förskola.pdf
Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.pdf

§61 Svar på motion om översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder

Dnr 2015/KS 0529 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) hänvisar som sitt ersättaryttrande till motionen.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att se över ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB av följande anledningar:
 
1) Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag använder begreppet "affärsmässiga principer"  och ägardirektiven  "affärsmässiga grunder".
2) I ändamålsparagrafen bör läggas till att bolaget också ska ha som huvudinriktning att bebygga Tyresö kommun.
3) Även i övrigt bör direktiven ses över så att direktiven är i överensstämmelse med gällande lagstiftning.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad. Direktiven bör på sikt ses över men är inte i behov av omedelbar revidering.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion Tyresö Bostäder AB.pdf
Motion om en översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder.pdf

§62 Ändring av serveringstillstånd för Tyresö Sportbar AB på O'Learys, Bollmora Torg 1

Dnr 2016/KS 0122 013

Kommunledningsutskottets beslut
1. Tyresö Sportbar AB (556899-0211) beviljas utökad serveringsyta på restaurang O'Learys. För tillståndet gäller följande villkor:
a) En kopia på det nya hyresavtalet ska lämnas in till kvalitetsenheten senast den 31 maj 2016.
2. Utökad serveringstid beviljas för uteserveringen till klockan 01.00 under perioden 2016-05-05 - 2018-09-30.
3. Villkoret om ordningsvakter tas bort.
4. Ärendet justeras omedelbart.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningen tjänsteskrivelse.

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Sportbar AB (556899-0211) har sedan 2012 tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang O'Learys, Bollmora Torg 1.  Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen. Tillfälligt utökad serveringstid till klockan 24.00 på uteserveringen gäller under perioden 2015-09-01 - 2016-12-31. I tillståndet finns ett villkor om att minst två ordningsvakter ska tjänstgöra vissa tider.
 
Bolaget har ansökt om utökning av serveringsytan till att omfatta även intilliggande lokal och om utökad serveringstid på uteserveringen till klockan 01.00. Ansökan gäller även att villkoret om att ha ordningsvakter tas bort.
 
Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att ansökan kan beviljas. På grund av att bostäder kommer att byggas i restaurangens närhet föreslås att den utökade serveringstiden utomhus tidsbegränsas till planerad tid för inflyttning i de nya bostäderna.
 
Yttrande om lokalens brandskydd inkomden 26 april från Södertörns brandförsvarsförbund, och har kompletterats ärendet. Hyreskontraktet är ännu inte ändrat varför tillståndet bör villkoras med att det nya hyreskontraktet lämnas in senast den 31 maj 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ändring av serveringstillstånd för OLearys.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf
komplettering brandskydd.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§62_prot_20160428.pdf (162 kb)

§63 Serveringstillstånd för Restaurang Tyresö Bistro AB på Spis & Vin Café & Bistro, Stadsparken 6

Dnr 2016/KS 0132 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Restaurang Tyresö Bistro AB, 559055-0041, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på Spis & Vin Café & Bistro, Stadsparken 6. Serveringstiderna är 11.00 - 23.00 inomhus och
11.00 - 22.00 på uteserveringen.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Restaurang Tyresö Bistro AB, 559055-0041, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Spis & Vin Café & Bistro, Stadsparken 6. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 23.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.
 
Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Spis & Vin Café & Bistro.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§63_prot_20160428.pdf (157 kb)

§64 Serveringstillstånd för AB Himun Ris Kök & Bar på Shanti Garden, Trollbäcksvägen 34 A

Dnr 2016/KS 0146 013

Kommunledningsutskottets beslut
- AB Himun Ris Kök & Bar, 556988-4116, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Shanti Garden, Trollbäcksvägen 34A. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen. Som villkor för tillståndet gäller:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 22:30.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet
AB Himun Ris Kök & Bar, 556988-4116, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Shanti Garden, Trollbäcksvägen 34A. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna
11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.
 
Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas. Ett villkor föreslås om att ätande och drickande gäster inte får vistas på uteserveringen efter klockan 22.30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Shanti Garden.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§64_prot_20160428.pdf (157 kb)

§65 Utredning om påföljd enligt alkohollagen för Sjöboden i Tyresö AB

Dnr 2015/KS 0129 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Sjöboden i Tyresö AB, 556820-5347, meddelas en varning med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet
Sjöboden i Tyresö AB, 556820-5347, har sedan december 2010 tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Sjöboden, Vendelsövägen 64.
 
I december 2014 meddelades bolaget en erinran på grund av ekonomisk misskötsamhet. Under 2015 och 2016 har bristerna ökat i omfattning. Därför föreslås att bolaget meddelas en varning med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen.

Beslut/Protokollsutdrag
§65_prot_20160428.pdf (154 kb)