Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2016-12-21

Sammanträde 2016-12-21

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2016/KS 0327 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

4 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2016/KS 0328 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

5 Information från HR-enheten

Dnr 2016/KS 0279 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
HR-chef Jonas Jansfors informerar vid sammanträdet om aktuella frågor inom HR-området.

6 Antagande av lokala kollektivavtal

Dnr 2016/KSP 0078 20

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA, med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen antas.
2. Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 16, med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen antas.
3. Lokalt kollektivavtal om Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) m.m. med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet antas.

Beskrivning av ärendet
De lokala kollektivavtalen som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges kommuner och landsting och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna) samt AkademikerAlliansen (16 fackförbund som ingår i Saco).

För att de centrala kollektivavtalen ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott. De lokala avtal som föreslås antas är inte nya utan har tillämpats i kommunen tidigare även om mindre förändringar har gjorts i dem. Förändringarna framgår i bifogade cirkulär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande av lokala kollektivavtal.pdf
Cirkulär 16052.pdf
Cirkulär 16052 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16053.pdf
Cirkulär 16053 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16053 Bilaga 2.pdf
Cirkulär 16053 Bilaga 3.pdf
Cirkulär 16054.pdf
Cirkulär 16054 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16054 Bilaga 2.pdf
Cirkulär 16054 Bilaga 3.pdf
Cirkulär 16054 Bilaga 4.pdf

7 Ändring av serveringstillstånd (utökad serveringsyta) för Mosaik Steak House, Myggdalsplan 1

Dnr 2016/KS 0346 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Lillen Handelsbolag (969744-2995) beviljas utökad serveringsyta på restaurang Mosaik Steak House, Myggdalsplan 1.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Lillen Handelsbolag (969744-2995) har sedan 2009 tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Mosaik Steak House, Myggdalsplan 1. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.

Ansökan gäller utökning av serveringsytan med cirka 14 kvadratmeter i en utbyggd del av lokalen. Utbyggnaden utfördes av hyresvärden i augusti 2016. Ansökan inkom den 8 november 2016. Utredning om eventuell påföljd enligt alkohollagen pågår i separat ärende.

Kvalitetsenheten bedömer att lokalen uppfyller alkohollagens krav och att ansökan kan beviljas.

Bilagor
161212 Tjänsteskrivelse utökad serveringsyta Mosaik Steak House.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2016/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
161212 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf

9 Bolagsplan för Tyresö Bostäder 2017-2019

Dnr 2016/KS 0390 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö bostäder ska enligt ägardirektiven redovisa en treårig bolagsplan. Planen ska utgå från de mål med mera som beslutats i kommunens kommunplan och beskriva hur bolaget avser arbeta för att uppfylla målen och syftena med bolaget.

Tyresö bostäders styrelse har antagit en bolagsplan för åren 2017-2019 (bilaga).

Bilagor
Bolagsplan för Tyresö bostäder 2017-2019.pdf

10 Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0396 30

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarlöftet mellan polisen och Tyresö kommun 2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Medborgarlöften är en ny del av polisens styrmodell som ska förstärka och utveckla befintliga samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun. Syftet är att medborgare och medarbetare ska kunna påverka polisens verksamhet i större omfattning än tidigare. Målet med medborgarlöften är att öka tryggheten, förebygga brott samt öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Sedan januari 2016 har Tyresö kommun och polisen arbetat med att ta fram ett medborgarlöfte. I Tyresö har en trygghetsmätning, två medarbetardialoger och fyra medborgardialoger genomförts. En e-tjänst har publicerats på tyreso.se där medborgare kunnat lämna synpunkter på trygghet och brottslighet i Tyresö.

Resultat och analyser av ovan har legat till grund för medborgarlöftet och revidering av existerande samverkansöverenskommelser. Medborgarlöftet föreslås gälla från och med den 1 januari 2017 - 31 december 2017. Under 2017 ska Tyresö kommun och polisen arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som knutpunkter, trafikmiljöer och mörka platser. Detta ska göras genom aktiviter inom tre olika områden beskrivna i medborgarlöftet.

Handlingar under utarbetande.

11 Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2016/KS 0316 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Brottsofferjouren Nacka, Värmdö, Tyresö beviljas verksamhetsbidrag för 2017 med 4 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2017).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2018.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Värmdö och Tyresö (BOJ NVT) är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer samt vittnen. Föreningen ansöker om bidrag om 4 kronor per invånare för 2017 (bilaga), vilket innebär bidrag med 188 800 kronor beräknat på prognosen att Tyresö har 47 200 invånare vid årsskiftet.

Värmdö och Nacka kommuner behandlar ansökningar om bidrag i respektive kommun och har för avsikt att bevilja bidrag om 3,50 kr/invånare i Värmdö och 4 kr/invånare i Nacka. Kommunerna gör bedömningen att verksamheten utgör ett viktigt komplement till socialtjänstens insatser, och att föreningen visar på god vilja till öppenhet och samarbete med kommunerna vilket motiverar att bidrag bör beviljas för 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 till brottsofferjouren.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag.pdf
Statistik från 2016-01-01-2016-09-22.pdf
Årsredovisning Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö.pdf
Stadgar med minimikrav för förening i Brottsofferjouren.pdf

12 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige*

Dnr 2016/KS 0225 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Pågående uppdrag januari 2017.pdf

13 Redovisning av pågående motioner *

Dnr 2016/KS 0393 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning inklusive de motioner som passerat beredningstiden på ett år (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf
Pågående motioner januari 2017.pdf

14 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov *

Dnr 2016/KS 0191 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung (MP) har i maj 2016 lämnat in en motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:

- att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §76.pdf
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf

§147 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport per november 2016.pdf
Månadsuppföljning november 2016.pdf

§148 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Bilagor
VP 2017 Södertörnssamarbetet.pdf

 

 

§149 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2016/KS 0327 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§149_prot_20161221.pdf (164 kb)

§150 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2016/KS 0328 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§150_prot_20161221.pdf (164 kb)

§151 Information från HR-enheten

Dnr 2016/KS 0279 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
HR-chef Jonas Jansfors informerar vid sammanträdet om aktuella frågor inom HR-området.

Beslut/Protokollsutdrag
§151_prot_20161221.pdf (164 kb)

§152 Antagande av lokala kollektivavtal

Dnr 2016/KSP 0078 20

Kommunledningsutskottets beslut
1. Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA, med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen antas.
2. Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 16, med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen antas.
3. Lokalt kollektivavtal om Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) m.m. med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet antas.

Beskrivning av ärendet
De lokala kollektivavtalen som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges kommuner och landsting och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna) samt AkademikerAlliansen (16 fackförbund som ingår i Saco).
 
För att de centrala kollektivavtalen ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott.  De lokala avtal som föreslås antas är inte nya utan har tillämpats i kommunen tidigare även om mindre förändringar har gjorts i dem. Förändringarna framgår i bifogade cirkulär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande av lokala kollektivavtal.pdf
Cirkulär 16052.pdf
Cirkulär 16052 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16053.pdf
Cirkulär 16053 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16053 Bilaga 2.pdf
Cirkulär 16053 Bilaga 3.pdf
Cirkulär 16054.pdf
Cirkulär 16054 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16054 Bilaga 2.pdf
Cirkulär 16054 Bilaga 3.pdf
Cirkulär 16054 Bilaga 4.pdf

§153 Ändring av serveringstillstånd (utökad serveringsyta) för Mosaik Steak House, Myggdalsplan 1

Dnr 2016/KS 0346 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Lillen Handelsbolag (969744-2995) beviljas utökad serveringsyta på restaurang Mosaik Steak House, Myggdalsplan 1.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Lillen Handelsbolag (969744-2995) har sedan 2009 tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Mosaik Steak House, Myggdalsplan 1.  Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.
 
Ansökan gäller utökning av serveringsytan med cirka 14 kvadratmeter i en utbyggd del av lokalen. Utbyggnaden utfördes av hyresvärden i augusti 2016. Ansökan inkom den 8 november 2016. Utredning om eventuell påföljd enligt alkohollagen pågår i separat ärende.
 
Kvalitetsenheten bedömer att lokalen uppfyller alkohollagens krav och att ansökan kan beviljas.

Bilagor
161212 Tjänsteskrivelse utökad serveringsyta Mosaik Steak House.pdf

§154 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2016/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
161212 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf
Delegationsbeslut om lån.pdf

§155 Bolagsplan för Tyresö Bostäder 2017-2019

Dnr 2016/KS 0390 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö bostäder ska enligt ägardirektiven redovisa en treårig bolagsplan. Planen ska utgå från de mål med mera som beslutats i kommunens kommunplan och beskriva hur bolaget avser arbeta för att uppfylla målen och syftena med bolaget.
 
Tyresö bostäders styrelse har antagit en bolagsplan för åren 2017-2019 (bilaga).

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att bolagsplanen ska kompletteras enligt förslagen i den socialdemokratiska motionen Om bostadsbyggande i Tyresö kommun. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet avslår yrkandet.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera informationen och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Bolagsplan för Tyresö bostäder 2017-2019.pdf

§156 Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0396 30

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarlöftet mellan polisen och Tyresö kommun 2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Medborgarlöften är en ny del av polisens styrmodell som ska förstärka och utveckla befintliga samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun. Syftet är att medborgare och medarbetare ska kunna påverka polisens verksamhet i större omfattning än tidigare. Målet med medborgarlöften är att öka tryggheten, förebygga brott samt öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
 
Sedan januari 2016 har Tyresö kommun och polisen arbetat med att ta fram ett medborgarlöfte. I Tyresö har en trygghetsmätning, två medarbetardialoger och fyra medborgardialoger genomförts. En e-tjänst har publicerats på tyreso.se där medborgare kunnat lämna synpunkter på trygghet och brottslighet i Tyresö.
 
Resultat och analyser av ovan har legat till grund för medborgarlöftet och revidering av existerande samverkansöverenskommelser. Medborgarlöftet föreslås gälla från och med den 1 januari 2017 - 31 december 2017. Under 2017 ska Tyresö kommun och polisen arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som knutpunkter, trafikmiljöer och mörka platser. Detta ska göras genom aktiviter inom tre olika områden beskrivna i medborgarlöftet.
 
En slutgiltig version av medborgarlöftet , med tillägget "Medborgarlöftet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande",  kommer att bifogas ärendet i kallelsen till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun 2017.pdf
Medborgarlöfte första versionen.pdf

§157 Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2016/KS 0316 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Brottsofferjouren Nacka, Värmdö, Tyresö beviljas verksamhetsbidrag för 2017 med 4 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2017).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2018.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Värmdö och Tyresö (BOJ NVT) är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer samt vittnen. Föreningen ansöker om bidrag om 4 kronor per invånare för 2017 (bilaga), vilket innebär bidrag med 188 800 kronor beräknat på prognosen att Tyresö har 47 200 invånare vid årsskiftet.
 
Värmdö och Nacka kommuner behandlar ansökningar om bidrag i respektive kommun och har för avsikt att bevilja bidrag om 3,50 kr/invånare i Värmdö och 4 kr/invånare i Nacka. Kommunerna gör bedömningen att verksamheten utgör ett viktigt komplement till socialtjänstens insatser, och att föreningen visar på god vilja till öppenhet och samarbete med kommunerna vilket motiverar att bidrag bör beviljas för 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 till brottsofferjouren.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag.pdf
Statistik från 2016-01-01-2016-09-22.pdf
Årsredovisning Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö.pdf
Stadgar med minimikrav för förening i Brottsofferjouren.pdf

§158 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2016/KS 0225 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Pågående uppdrag januari 2017.pdf

§159 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2016/KS 0393 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
 
Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning inklusive de motioner som passerat beredningstiden på ett år (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf
Pågående motioner januari 2017.pdf

§160 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov

Dnr 2016/KS 0191 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung (MP) har i maj 2016 lämnat in en motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:
 
- att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym 
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand återremiss för komplettering med bättre underlag inklusive bland annat ekonomisk redovisning. I andra hand yrkar Marie Åkesdotter (MP) bifall till motionen. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Kommunledningsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Ordföranden ställer frågan om motionen ska avslås. Kommunledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §76.pdf
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf

§161 Anskaffning av paviljonger

Dnr 2016/KS 0406 84

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Ytterligare två paviljonger köps in till en beräknad utgift av 8,6 miljoner kronor.
3. Utgiften finansieras ur samlingsanslaget för sociala boenden i investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett stort behov av bostäder till olika grupper med sociala behov. Den nya bosättningslagen innebär att kommunen behöver ordna boende för ett antal nyanlända med permanent uppehållstillstånd. För att kunna hantera detta kommer tillfälliga lösningar med paviljonger att användas i viss utsträckning. Efter kontakter med olika leverantörer kan det konstateras att det ekonomiskt mest fördelaktiga är att kommunen köper in paviljongerna.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att köpa in ytterligare två paviljonger till en beräknad utgift av 8,6 miljoner kronor samt att utgiften finansieras ur samlingsanslaget för sociala boenden i investeringsprogrammet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anskaffning av paviljonger.pdf