Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2017-02-23

Sammanträde 2017-02-23

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Bilagor
VP 2017 Södertörnssamarbetet.pdf

2 Information från HR-enheten

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras.

3 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

4 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet. En delrapport har tagits fram för uppdraget om förvaltningslokaler, beslutat av kommunstyrelsen den 4 oktober 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokaler för kommunal administration.pdf

5 Information från fastighetsenheten

Dnr 2017/KS 0077 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Slutredovisning av Högbergsgatan 91 noteras.
- Slutredovisning av Kardemumman paviljong noteras.
- Slutredovisning av nytt gruppboende Lindetomten noteras.
- Slutredovisning av Sofiebergs förskola ombyggnad noteras.
- Slutredovisning av Uddby, ny visningsgård, noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisningar från fastighetsenheten finns i bilagor.

Bilagor
Slutredovisning Högbergsg.91.pdf
Slutredovisning Kardemumman paviljong.pdf
Slutredovisning Nytt Gbo Villa Linde.pdf
Slutredovisning Sofiebergs förskola ombyggn.pdf
Slutredovisning Uddby Ny visningsgård.pdf

6 Samarbetsavtal avseende äldreboende i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0048 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag till samarbetsavtal godkänns.
2. Kommundirektören ges delegation att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag stor efterfrågan av platser på särskilda boenden för äldre och enligt de prognoser som är framtagna kommer den att öka framöver. En möjlighet att hyra ett nytt äldreboende som kan komma att uppföras av Hemsö i ett centrumnära läge har framkommit. Ett förslag till samarbetsavtal har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen, som föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtalet och ge kommundirektören delegation att underteckna avtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal avseende äldreboende i Tyresö kommun.pdf
Samarbetsavtal avseende äldreboende i Tyresö kommun.pdf

7 Svar på ordförandeuppdrag om lösning för bättre vård, förskola och kultur i Trollbäckens centrum

Dnr 2016/KS 0376 92

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Som en del i arbetet att stärka Trollbäcken som en attraktiv kommundel lämnade kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) ett uppdrag den 6 december 2016 till kommundirektören att i samarbete med Tyresö bostäder undersöka om en om- och/eller tillbyggnad av det så kallade Landstingshuset för att rymma en utökning av vårdcentralen och lokaler för ett bibliotek är möjlig och vad det i så fall skulle innebära i form av planarbete. På så sätt frigörs de nuvarande bibliotekslokalerna så att dessa kan omvandlas till en förskola.

Förvaltningens bedömning presenteras i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på ordförandeuppdrag om lösning för bättre vård förskola och kultur i Trollbäckens centrum.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §189.pdf

8 Revidering av finanspolicy *

Dnr 2017/KS 0073 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Finanspolicyn revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog finanspolicy för Tyresö kommun och dess helägda företag den 17 juni 2014. Policyn anger regler kring finansiering och kapitalförvaltning. I ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB finns också ett avsnitt som omfattar finansiering och kapitalförvaltning. Tyresö bostäder har inkommit med en skrivelse till Tyresö kommun avseende avsteg från ägardirektiv vad gäller räntebindning.

Med anledning av skrivelsen har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till reviderad finanspolicy till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige. Föreslagna revideringar är gulmarkerade i bifogat policyförslag.

I separat ärende föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder AB, vad gäller finansiering och kapitalförvaltning, anger att bolaget ska följa finanspolicyn för kommunen och dess helägda bolag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förslag till revidering av finanspolicy.pdf
Förslag till revidering av finanspolicy.pdf

9 Revidering av ägardirektiv för Tyresö bostäder AB *

Dnr 2016/KS 0387 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Ägardirektiven för Tyresö bostäder revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Det finns en gemensam finanspolicy för kommunen och dess helägda bolag beslutad av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Denna anger regler kring finansiering och kapitalförvaltning. I ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB finns också ett avsnitt som omfattar finansiering och kapitalförvaltning.

För att renodla de två styrdokumenten, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder AB, vad gäller finansiering och kapitalförvaltning, anger att bolaget ska följa finanspolicyn för kommunen och dess helägda bolag. Förvaltningen föreslår även ett tillägg om lån.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Tyresö bostäder AB.pdf
Ägardirektiv Tyresö bostäder.pdf
PM avseende avsteg från ägardirektiv avseende räntebindning.pdf
Protokollsutdrag från styrelsen för Tyresö Bostäder om Finanspolicy (ändrad räntebindningsstrategi).pdf

10 Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB *

Dnr 2017/KS 0033 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB. Eftersom bolagen inte längre kommer ha någon verkställande direktör revideras de skrivningar som finns angående den verkställande direktören. Med hänsyn till den begränsade verksamhet som bedrivs i bolagen och med beaktande av bolagens framtid har behovet av en verkställande direktör ansetts vara omotiverad.

Ärendet återremitterades den 7 februari 2017 av kommunstyrelsen till kommunstyrelseförvaltningen för att säkerställa att alla paragrafer i respektive bolagsordning stämmer med varandra och med relevant lagstiftning. Reviderade förslag till bolagsordningar har arbetats fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB reviderad.pdf
Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB reviderad.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §28.pdf

11 Frivilligsamordning

Dnr 2017/KS 0080 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

12 Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden *

Dnr 2017/KS 0011 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Mats Fält utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.tyreso.se.
2. Sonja Gustafsson utses som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält.
3. Anders Linder utses som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält.
4. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via Internet. Direktsändningar via Internet bedöms som radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen behöver därför anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv. Eftersom webbsändningarna dessutom kan ses i efterhand på kommunens hemsida måste reglerna i personuppgiftslagen iakttas när det gäller medgivanden och personuppgiftsansvar.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Mats Fält, kommunfullmäktiges ordförande, till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.tyreso.se. Som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält föreslås Sonja Gustafsson, vice ordförande i kommunfullmäktige, samt Anders Linder, andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.pdf

13 Fyllnadsval av styrelsesuppleant i bolag *

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

14 Fullmakt för kommunjuristen att företräda kommunstyrelsen och övriga nämnder

Dnr 2017/KS 0075 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Fullmakt ges till kommunjuristen Engin Ceylan eller den han förordnar i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen, att i domstolar, andra myndigheter eller på annat ställe, i varje avseende, anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan i mål eller ärende som faller inom kommunstyrelsens eller nämndernas verksamhetsområde.
2. Fullmakten gäller med den behörighet som följer av 12 kapitlet 14 § rättegångsbalken med rätt att även förkasta eller anta ackord samt att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.
3. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun för kommunstyrelsen kommunens talan i alla mål och ärenden om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Det följer av kommunstyrelsens reglemente. Kommunjuristen biträder både kommunstyrelsen och övriga nämnder som ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas. Rätten att företräda kommunen måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där beslut om förordnande framgår.

Mot bakgrund av det föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen utfärdar en fullmakt för kommunjuristen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Fullmakt för kommunjuristen att företräda kommunstyrelsen och övriga nämnder.pdf

15 Svar på motion om uppföljning av genomförandet av motioner *

Dnr 2016/KS 0336 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson, Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 20 oktober 2016 om uppföljning av genomförandet av motioner. I motionen föreslås:

- Att en uppföljningsrutin snarast upprättas så att alla motioner som bifallits i kommunfullmäktige åtföljs av en återrapportering till kommunfullmäktige av hur de har genomförts.
- Att denna återrapportering sker samlat minst en gång om året och innehåller alla motioner som beviljats av kommunfullmäktige men som ännu inte blivit fullständigt genomförda.

Den rutin som tillämpas idag är att uppdrag om att genomföra bifallna motioners intentioner återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige årligen tillsammans med övriga pågående uppdrag.

Som ett komplement till detta föreslår kommunkansliet att uppföljningen av bifallna motioner integreras i den årliga redovisningen till kommunfullmäktige av motioner som är under beredning. I redovisningen föreslås en kort beskrivning läggas till om hur bifallna motioner har verkställts eller planeras att verkställas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om uppföljning av genomförandet av motioner.pdf
Motion om uppföljning av genomförandet av motioner.pdf

16 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
170214 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen till KLU.pdf

17 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Indian Restaurang Zur Manik Handelsbolag på Eden Garden (fd Indiska Köket 2), Vendelsövägen 62

Dnr 2016/KS 0355 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Ansökan från Indian Restaurang Zur Manik Handelsbolag, 969781-3112, om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten på Eden Garden, Vendelsövägen 62 avslås med stöd av 8 kap 12 § alkohollagen.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Indian Restaurang Zur Manik Handelsbolag, 969781-3112, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Eden Garden, Vendelsövägen 62. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att kraven på lämplighet i 8 kap 12 § alkohollagen inte är uppfyllda och att ansökan därför ska avslås.

Kommunicering av tjänsteskrivelse med förslag till beslut sker från den 18 januari till och med den 25 januari.

Ärendehandlingarna skickas ut med brevpost av sekretesskäl.

Bilagor
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

§15 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Bilagor
VP 2017 Södertörnssamarbetet.pdf

§16 Information från HR-enheten

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras.

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20170223.pdf (151 kb)

§17 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20170223.pdf (151 kb)

§18 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet. En delrapport har tagits fram för uppdraget om förvaltningslokaler, beslutat av kommunstyrelsen den 4 oktober 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokaler för kommunal administration.pdf

§19 Information från fastighetsenheten

Dnr 2017KSM0251

Kommunledningsutskottets beslut
1. Slutredovisning av Högbergsgatan 91 noteras.
2. Slutredovisning av Kardemumman paviljong noteras.
3. Slutredovisning av nytt gruppboende Lindetomten noteras.
4. Slutredovisning av Sofiebergs förskola ombyggnad noteras.
5. Slutredovisning av Uddby, ny visningsgård, noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisningar från fastighetsenheten finns i bilagor.

Bilagor
Slutredovisning Högbergsg.91.pdf
Slutredovisning Sofiebergs förskola ombyggn.pdf
Slutredovisning Kardemumman paviljong.pdf
Slutredovisning Nytt Gbo Villa Linde.pdf
Slutredovisning Uddby Ny visningsgård.pdf

§20 Samarbetsavtal avseende äldreboende i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0048 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag till samarbetsavtal godkänns.
2. Kommundirektören ges delegation att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag stor efterfrågan av platser på särskilda boenden för äldre och enligt de prognoser som är framtagna kommer den att öka framöver. En möjlighet att hyra ett nytt äldreboende som kan komma att uppföras av Hemsö i ett centrumnära läge har framkommit. Ett förslag till samarbetsavtal har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen, som föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtalet och ge kommundirektören delegation att underteckna avtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal avseende äldreboende i Tyresö kommun.pdf
Samarbetsavtal avseende äldreboende i Tyresö kommun.pdf

§21 Svar på ordförandeuppdrag om lösning för bättre vård, förskola och kultur i Trollbäckens centrum

Dnr 2016/KS 0376 92

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Som en del i arbetet att stärka Trollbäcken som en attraktiv kommundel lämnade kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) ett uppdrag den 6 december 2016 till kommundirektören att i samarbete med Tyresö bostäder undersöka om en om- och/eller tillbyggnad av det så kallade Landstingshuset för att rymma en utökning av vårdcentralen och lokaler för ett bibliotek är möjlig och vad det i så fall skulle innebära i form av planarbete. På så sätt frigörs de nuvarande bibliotekslokalerna så att dessa kan omvandlas till en förskola.
 
Förvaltningens bedömning presenteras i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på ordförandeuppdrag om lösning för bättre vård förskola och kultur i Trollbäckens centrum.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §189.pdf

§22 Revidering av finanspolicy

Dnr 2017/KS 0073 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Finanspolicyn revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog finanspolicy för Tyresö kommun och dess helägda företag den 17 juni 2014. Policyn anger regler kring finansiering och kapitalförvaltning. I ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB finns också ett avsnitt som omfattar finansiering och kapitalförvaltning. Tyresö bostäder har inkommit med en skrivelse till Tyresö kommun avseende avsteg från ägardirektiv vad gäller räntebindning.
 
Med anledning av skrivelsen har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till reviderad finanspolicy till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige. Föreslagna revideringar är gulmarkerade i bifogat policyförslag.
 
I separat ärende föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder AB, vad gäller finansiering och kapitalförvaltning, anger att bolaget ska följa finanspolicyn för kommunen och dess helägda bolag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förslag till revidering av finanspolicy.pdf
Förslag till revidering av finanspolicy.pdf

§23 Revidering av ägardirektiv för Tyresö bostäder AB

Dnr 2016/KS 0387 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Ägardirektiven för Tyresö bostäder revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Det finns en gemensam finanspolicy för kommunen och dess helägda bolag beslutad av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Denna anger regler kring finansiering och kapitalförvaltning. I ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB finns också ett avsnitt som omfattar finansiering och kapitalförvaltning.
 
För att renodla de två styrdokumenten, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder AB, vad gäller finansiering och kapitalförvaltning, anger att bolaget ska följa finanspolicyn för kommunen och dess helägda bolag. Förvaltningen föreslår även ett tillägg om lån.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Tyresö bostäder AB.pdf
Ägardirektiv Tyresö bostäder.pdf
PM avseende avsteg från ägardirektiv avseende räntebindning.pdf
Protokollsutdrag från styrelsen för Tyresö Bostäder om Finanspolicy (ändrad räntebindningsstrategi).pdf

§24 Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2017/KS 0033 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB. Eftersom bolagen inte längre kommer ha någon verkställande direktör revideras de skrivningar som finns angående den verkställande direktören. Med hänsyn till den begränsade verksamhet som bedrivs i bolagen och med beaktande av bolagens framtid har behovet av en verkställande direktör ansetts vara omotiverad.
 
Ärendet återremitterades den 7 februari 2017 av kommunstyrelsen till kommunstyrelseförvaltningen för att säkerställa att alla paragrafer i respektive bolagsordning stämmer med varandra och med relevant lagstiftning. Reviderade förslag till bolagsordningar har arbetats fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB reviderad.pdf
Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB reviderad.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §28.pdf

§25 Frivilligsamordning

Dnr 2017/KS 0080 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Servicecenter får uppdraget att ansvara för frivilligsamordningen.
2. Tyresö väntjänst tilldelas ett bidrag på 200.000 kr för utökad verksamhet som riktar sig mot integration och mångfald.
3. Bidraget finansieras under 2017 inom kommundirektörens ram under verksamhetsområdet gemensam verksamhet.
4. Uppdraget dokumenteras i ett avtal och följs upp efter ett år.

Beskrivning av ärendet
Kommunen växer, många flyttar in och många nyanlända kommer att bosätta sig i kommunen. Flera ideella krafter engagerar sig i mottagandet. Inom kommunen har det konstaterats att det finns ett behov av samordning av frivilliginsatser. En frivilligsamordnare kan vara kommunens kontaktperson för de som bidrar med frivilligverksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppdraget läggs på kommunens servicecenter.
 
Tyresö väntjänst är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Under 2017 kommer de utöka verksamheten med aktiviteter för nyanlända personer och därigenom bidra till och underlätta integrationen. Denna breddning av uppdraget kräver utökade resurser inom administrationen med 25 procent, 200 000 kr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreningen ges ett bidrag på 200.000 kr för detta och att det under 2017 finansieras inom kommundirektörens ram under verksamhetsområdet gemensam verksamhet. Kommunens uppdrag till väntjänstföreningen föreslås också dokumenteras i ett avtal för 2017 och följs upp efter ett år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Frivilligsamordning.pdf

§26 Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden

Dnr 2017/KS 0011 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Mats Fält utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.tyreso.se.
2. Sonja Gustafsson utses som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält.
3. Anders Linder utses som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält.
4. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via Internet. Direktsändningar via Internet bedöms som radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen behöver därför anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv. Eftersom webbsändningarna dessutom kan ses i efterhand på kommunens hemsida måste reglerna i personuppgiftslagen iakttas när det gäller medgivanden och personuppgiftsansvar.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Mats Fält, kommunfullmäktiges ordförande, till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.tyreso.se. Som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält föreslås Sonja Gustafsson, vice ordförande i kommunfullmäktige, samt Anders Linder, andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.pdf

§27 Fyllnadsval till Tyresö näringslivs AB och Tyresö vindkraft AB

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Näringslivs AB.
2. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB.
3. Verkställande direktör tillsätts inte i något av bolagen.
4. För båda bolagen tecknas firman av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av:
- Renman, Bo Rikard
- Lundberg björk, Lena Britt-Marie
Firmans e-postadress ska för båda bolagen vara bo.renman@tyreso.se

Beskrivning av ärendet
Styrelsesuppleanten i Tyresö Näringslivs AB och styrelsesuppleanten i Tyresö Vindkraft AB har båda avslutat sina anställningar i kommunen. Av denna anledning behöver fyllnadsval ske. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår följande till kommunfullmäktige:
 
Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Näringslivs AB.
Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB.
Verkställande direktör tillsätts inte i något av bolagen.
För båda bolagen tecknas firman av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av:
-          Renman, Bo Rikard
-          Lundberg björk, Lena Britt-Marie
Firmans e-postadress ska för båda bolagen vara bo.renman@tyreso.se

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fyllnadsval till Tyresö näringslivs AB och Tyresö vindkraft AB.pdf

§28 Fullmakt för kommunjuristen att företräda kommunstyrelsen och övriga nämnder

Dnr 2017/KS 0075 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Fullmakt ges till kommunjuristen Engin Ceylan eller den han förordnar i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen, att i domstolar, andra myndigheter eller på annat ställe, i varje avseende, anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan i mål eller ärende som faller inom kommunstyrelsens eller nämndernas (dock inte socialnämndens) verksamhetsområde.
2. Fullmakten gäller med den behörighet som följer av 12 kapitlet 14 § rättegångsbalken med rätt att även förkasta eller anta ackord samt att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom. 
3. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.     

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun för kommunstyrelsen kommunens talan i alla mål och ärenden om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Det följer av kommunstyrelsens reglemente. Av socialnämndens reglemente följer dock att socialnämnden själv har processbehörighet och för sin egen talan. Kommunjuristen biträder både kommunstyrelsen och övriga nämnder som ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas. Rätten att företräda kommunen måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där beslut om förordnande framgår.
 
Mot bakgrund av det föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen utfärdar en fullmakt för kommunjuristen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Fullmakt för kommunjuristen att företräda kommunstyrelsen och övriga nämnder förutom socialnämnden.pdf

§29 Svar på motion om uppföljning av genomförandet av motioner

Dnr 2016/KS 0336 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson, Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 20 oktober 2016 om uppföljning av genomförandet av motioner. I motionen föreslås:
 
Att en uppföljningsrutin snarast upprättas så att alla motioner som bifallits i kommunfullmäktige åtföljs av en återrapportering till kommunfullmäktige av hur de har genomförts.

Att denna återrapportering sker samlat minst en gång om året och innehåller alla motioner som beviljats av kommunfullmäktige men som ännu inte blivit fullständigt genomförda.
 
Den rutin som tillämpas idag är att uppdrag om att genomföra bifallna motioners intentioner återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige årligen tillsammans med övriga pågående uppdrag.
 
Som ett komplement till detta föreslår kommunkansliet att uppföljningen av bifallna motioner integreras i den årliga redovisningen till kommunfullmäktige av motioner som är under beredning. I redovisningen föreslås en kort beskrivning läggas till om hur bifallna motioner har verkställts eller planeras att verkställas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om uppföljning av genomförandet av motioner.pdf Motion om uppföljning av genomförandet av motioner.pdf

§30 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
170214 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen till KLU.pdf

§31 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Indian Restaurang Zur Manik Handelsbolag på Eden Garden, Vendelsövägen 62

Dnr 2016/KS 0355 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Ansökan från Indian Restaurang Zur Manik Handelsbolag, 969781-3112, om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten på Eden Garden, Vendelsövägen 62 avslås med stöd av 8 kap 12 § alkohollagen.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet
Indian Restaurang Zur Manik Handelsbolag, 969781-3112, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Eden Garden, Vendelsövägen 62. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.
 
Kvalitetsenheten bedömer att kraven på lämplighet i 8 kap 12 § alkohollagen inte är uppfyllda och att ansökan därför ska avslås.
 
Ärendehandlingarna skickas ut med brevpost av sekretesskäl.

Bilagor
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf