Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2017-04-20

Sammanträde 2017-04-20

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tillförordnade ekonomichefen Ingrid Bardh föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

4 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

5 Information från HR-enheten

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras samt delrapportering av deltagandet i det nationella projektet Stamina, som syftar till att minska sjukfrånvaron.

6 Svar på remiss från Stockholms läns landstings trafikförvaltning om trafikförändringar i SL-trafiken 2017-2018

Dnr 2017/KSTK 0022 80

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Tekniska kontorets skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på Trafikförvaltningens "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)" dnr: SL 2016-0770.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått remiss om trafikförändringar i SL-trafiken inför 2017/2018 (T18) från Stockholms läns landstings trafikförvaltning. I remissen redogörs för förslag till trafikförändringar i kollektivtrafiken inför december 2017.

Miljö- och trafikenheten inom kommunstyrelseförvaltningens tekniska kontor har arbetat fram förslag till remissvar och föreslår att kommunledningsutskottet antar tekniska kontorets skrivelse som svar på trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017 2018.pdf
Trafikförändringsremiss T18 2017-2018 .pdf

7 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 *

Dnr 2017/KS 0124 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 redovisas i bilagor.

Bilagor
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016.pdf
Revisionsberättelse Södertörns överförmyndarnämnd 2016.pdf
Revisionsrapport Överförmyndarnämnden Granskning av årsredovisning 2016.pdf

8 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 *

Dnr 2017/KS 0148 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 redovisas i bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2017-03-17 Årsredovisning 2016.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Årsredovisning 2016 Sbff.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Revisionsskrivelse 2016.pdf

9 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 *

Dnr 2017/KS 0156 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 redovisas i bilagor.

Bilagor
Samordnngsförbundet östra södertörn årsredovisning 2016 §19.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn årsredovisning 2016_170301 sign.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn granskning av årsredovisning och revisionsberättelse §20.pdf
Samordningsfördundet östra södertörn signerad revisionberättelse 2016.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn revisionsrapport årsredovisning 2016.pdf

10 Delägarskap i Inera AB *

Dnr 2017/KS 0153 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Aktieägaravtalet godkänns.
3. Tyresö kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Beskrivning av ärendet
Under ett antal år har landsting och regioner i Sverige samverkat kring IT-utvecklingen, främst inom vårdsektorn, genom ett samägt bolag, Inera AB, som ansvarat för att erbjuda gemensamma IT-lösningar till landsting och regioner.

För att även kunna stötta kommunernas arbete kring digitalisering ger SKL kommunerna nu möjlighet att gå in som delägare i Inera AB genom köp av 5 stycken aktier till ett sammanlagt bokfört värde av 42 500 kronor. Utöver investeringen för delägarskap tillkomer framöver kostnad för de tjänster som Tyresö kommun väljer att köpa av Inera AB.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Aktieförvärv i Inera AB.pdf
Beslut Inera missiv kommun.docx.pdf
Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal.docx.pdf
Bilaga 2 - Anslutningsavtal Inera AB.docx.pdf
Bilaga 3 - Aktieägaravtal.docx.pdf
Bilaga 4 - Bolagsordning.docx.pdf
Bilaga 5 - Ägardirektiv.docx.pdf

11 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Zidyllen AB på Café Notholmen

Dnr 2017/KS 0078 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Zidyllen AB, 556717-6747, får stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Café Notholmen. Serveringstiderna är 11.00 - 22.00 inomhus och på uteserveringen.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Zidyllen AB, 556717-6747, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Café Notholmen, Slottsvägen. Ansökan gäller servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse serveringstillstånd Cafe Notholmen.pdf

12 Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor Tyresö

Dnr 2017/KS 0152 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjerna för kollektivt omhändertagande i värmestugor antas.
2. Riktlinjerna ersätter Plan för kollektivt omhändertagande 2005 antagen av kommunstyrelsen 2005-02-22 § 44.

Beskrivning av ärendet
Plan för kollektivt omhändertagande finns sedan år 2005 vilken beskriver kollektivt omhändertagande i så kallade värmestugor i Tyresö. Denna plan har uppdaterats och nya riktlinjer har arbetats fram. Riktlinjerna omfattar stöd åt kommuninvånarna främst vid en extraordinär händelse orsakad av omfattande störningar eller avbrott i elförsörjningen och bygger på utnyttjande av en till tre skolor samt gymnasiet med förberedd reservkraft.

Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor kompletterar Riktlinjer för hantering av allvarliga händelser eller extraordinära händelser och Riktlinjer för information vid kris.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor i Tyresö kommun.pdf
Riktlinjer kollektivt omhändertagande i värmestugor 2017 KS.pdf

13 Svar på revisionsrapport om flyktingmottagning

Dnr 2017/KS 0084 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten on flyktingmottagningen i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens flyktingmottagning. Revisorernas sammanfattande bedömning är att flyktingmottagningen inte är helt ändamålsenlig.

Med anledning av revisorernas rapport har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt förvaltningens kommentarer till revisorernas rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar denna skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Svar på revisionsrapport om flyktingmottagning i Tyresö kommun.pdf
Missiv - Flyktingmottagning 2016.pdf
Rapport - Flyktingmottagning 2016 - final.pdf

14 Svar på revisionsrapport om hyror och arrenden

Dnr 2017/KS 0085 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av internkontroll avseende fakturering av hyror och arrenden. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern kontroll avseende rutinerna för faktureringen. Uppgifterna i redovisningen bedöms dock i allt väsentligt vara aktuella, fullständiga och rättvisande.

Med anledning av revisorernas rapport har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt förvaltningens kommentarer till revisorernas rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar denna skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden.pdf
Missiv - Hyror och arrenden 2016.pdf
Rapport - Hyror och arrenden 2016.pdf

15 Representation i samrådsgrupp för Tyresö kommun och sjukvårdsstyrelse söder

Dnr 2017/KS 0158 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Följande funktioner representerar kommunen i samrådsgruppen mellan kommunen och sjukvårdsstyrelse söder:

Ordförande i socialnämnden
Förste vice ordförande i socialnämnden
Andre vice ordförande i socialnämnden
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beskrivning av ärendet
Kommunen och landstinget har för perioden 2016-2019 tecknat ett samverkansavtal i syfte att samverka kring insatser för att tillhandahålla god hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering för befolkningen i Tyresö kommun. I avtalet regleras även organisation och arbetsformer för samverkan. Det finns en samverkansgrupp som är ett forum för informationsutbyte, uppföljning av överenskommelser med mera. Eftersom detta samverkansorgan berör flera nämnders verksamheter är det lämpligt att kommunstyrelsen utser kommunens representanter. Representation i samrådsgruppen föreslås kopplas till presidieuppdrag, och den roll man har i presidier att omvärldsbevaka och samverka med andra aktörer kring sin nämnds verksamhetsområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Representation i samrådsgrupp för Tyresö kommun och sjukvårdsstyrelse söder.pdf

16 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman *

Dnr 2015/KS 0531 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöparitet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 22 september 2016 och beslutade då att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet på nytt den 26 januari 2017 och beslutade då att remittera motionen även till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-03-21 §13.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §12.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §77.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-11-30 § 1099.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-10-26.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Anmälan av delegationsbeslut inom miljö- och trafikavdelningen 170101-170331:
Trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Flyttning och skrotning av fordon
Lokala trafikföreskrifter
Skottlossningstillstånd
Förordnande för parkeringsövervakning i Tyresö kommun

Bilagor
Delegationsbeslut om trafikanordningsplaner och schakttillstånd på kommunal mark.pdf
Delegationsbeslut om flyttning och skrotning av fordon.pdf
Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut om skottlossningstillstånd.pdf
Delegationsbeslut om förordnande för parkeringsövervakning i Tyresö kommun.pdf

§55 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tillförordnade ekonomichefen Ingrid Bardh föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport 20170417.pdf
Månadsuppföljning mars.pdf

§56 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§56_prot_20170420.pdf (166 kb)

§57 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§57_prot_20170420.pdf (166 kb)

§58 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§58_prot_20170420.pdf (166 kb)

§59 Information från HR-enheten

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras samt delrapportering av deltagandet i det nationella projektet Stamina, som syftar till att minska sjukfrånvaron.

Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20170420.pdf (166 kb)

§60 Svar på remiss från Stockholms läns landstings trafikförvaltning om trafikförändringar i SL-trafiken 2017-2018

Dnr 2017/KSTK 0022 80

Kommunledningsutskottets beslut
- Tekniska kontorets skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på Trafikförvaltningens "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)" dnr: SL 2016-0770.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått remiss om trafikförändringar i SL-trafiken inför 2017/2018 (T18) från Stockholms läns landstings trafikförvaltning. I remissen redogörs för förslag till trafikförändringar i kollektivtrafiken inför december 2017.
 
Miljö- och trafikenheten inom kommunstyrelseförvaltningens tekniska kontor har arbetat fram förslag till remissvar och föreslår att kommunledningsutskottet antar tekniska kontorets skrivelse som svar på trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017 2018.pdf
Trafikförändringsremiss T18 2017-2018 .pdf

§61 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016

Dnr 2017/KS 0124 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.*
* Ledamöter i kommunledningsutskottet som även är ledamöter i Södertörns överförmyndarnämnd deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 redovisas i bilagor.

Bilagor
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016.pdf
Revisionsberättelse Södertörns överförmyndarnämnd 2016.pdf
Revisionsrapport Överförmyndarnämnden Granskning av årsredovisning 2016.pdf

§62 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016

Dnr 2017/KS 0148 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*
* Ledamöter i kommunledningsutskottet som även är ledamöter i Södertörns brandförsvarsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 redovisas i bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2017-03-17 Årsredovisning 2016.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Årsredovisning 2016 Sbff.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Revisionsskrivelse 2016.pdf

§63 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016

Dnr 2017/KS 0156 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 redovisas i bilagor.

Bilagor
Samordnngsförbundet östra södertörn årsredovisning 2016 §19.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn årsredovisning 2016_170301 sign.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn granskning av årsredovisning och revisionsberättelse §20.pdf
Samordningsfördundet östra södertörn signerad revisionberättelse 2016.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn revisionsrapport årsredovisning 2016.pdf

§64 Delägarskap i Inera AB

Dnr 2017/KS 0153 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Aktieägaravtalet godkänns.
3. Tyresö kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Beskrivning av ärendet
Under ett antal år har landsting och regioner i Sverige samverkat kring IT-utvecklingen, främst inom vårdsektorn, genom ett samägt bolag, Inera AB, som ansvarat för att erbjuda gemensamma IT-lösningar till landsting och regioner.
 
För att även kunna stötta kommunernas arbete kring digitalisering ger SKL kommunerna nu möjlighet att gå in som delägare i Inera AB genom köp av 5 stycken aktier till ett sammanlagt bokfört värde av 42 500 kronor. Utöver investeringen för delägarskap tillkomer framöver kostnad för de tjänster som Tyresö kommun väljer att köpa av Inera AB.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Aktieförvärv i Inera AB.pdf
Beslut Inera missiv kommun.docx.pdf
Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal.docx.pdf
Bilaga 2 - Anslutningsavtal Inera AB.docx.pdf
Bilaga 3 - Aktieägaravtal.docx.pdf
Bilaga 4 - Bolagsordning.docx.pdf
Bilaga 5 - Ägardirektiv.docx.pdf

§65 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Zidyllen AB på Café Notholmen

Dnr 2017/KS 0078 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Zidyllen AB, 556717-6747, får stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Café Notholmen.  Serveringstiderna är 11.00 - 22.00 inomhus och på uteserveringen.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Zidyllen AB, 556717-6747, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Café Notholmen, Slottsvägen. Ansökan gäller servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen.
 
Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse serveringstillstånd Cafe Notholmen.pdf

§66 Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0152 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjerna för kollektivt omhändertagande i värmestugor antas.
2. Riktlinjerna ersätter Plan för kollektivt omhändertagande 2005 antagen av kommunstyrelsen 2005-02-22 § 44.

Beskrivning av ärendet
Plan för kollektivt omhändertagande finns sedan år 2005 vilken beskriver kollektivt omhändertagande i så kallade värmestugor i Tyresö. Denna plan har uppdaterats och nya riktlinjer har arbetats fram. Riktlinjerna omfattar stöd åt kommuninvånarna främst vid en extraordinär händelse orsakad av omfattande störningar eller avbrott i elförsörjningen och bygger på utnyttjande av en till tre skolor samt gymnasiet med förberedd reservkraft.
 
Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor kompletterar Riktlinjer för hantering av allvarliga händelser eller extraordinära händelser och Riktlinjer för information vid kris.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor i Tyresö kommun.pdf
Riktlinjer kollektivt omhändertagande i värmestugor  2017 KS.pdf

§67 Svar på revisionsrapport om flyktingmottagning

Dnr 2017/KS 0084 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten on flyktingmottagningen i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens flyktingmottagning. Revisorernas sammanfattande bedömning är att flyktingmottagningen inte är helt ändamålsenlig.
 
Med anledning av revisorernas rapport har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt förvaltningens kommentarer till revisorernas rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar denna skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Svar på revisionsrapport om flyktingmottagning i Tyresö kommun.pdf
Missiv - Flyktingmottagning 2016.pdf
Rapport - Flyktingmottagning 2016 - final.pdf

§68 Svar på revisionsrapport om hyror och arrenden

Dnr 2017/KS 0085 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av internkontroll avseende fakturering av hyror och arrenden. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern kontroll avseende rutinerna för faktureringen. Uppgifterna i redovisningen bedöms dock i allt väsentligt vara aktuella, fullständiga och rättvisande.
 
Med anledning av revisorernas rapport har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt förvaltningens kommentarer till revisorernas rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar denna skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden.pdf
Missiv - Hyror och arrenden 2016.pdf
Rapport - Hyror och arrenden 2016.pdf

§69 Representation i samrådsgrupp för Tyresö kommun och sjukvårdsstyrelse söder

Dnr 2017/KS 0158 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Följande funktioner representerar kommunen i samrådsgruppen mellan kommunen och sjukvårdsstyrelse söder:

Ordförande i socialnämnden
Förste vice ordförande i socialnämnden
Andre vice ordförande i socialnämnden
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Förste vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Andre vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

2. Vid de möten i samrådsgruppen då kommunen är ordförande, ska ordföranden i socialnämnden vara ordförande vid mötet och ordföranden i barn- och utbildningsnämnden ska vara vice ordförande vid mötet.

Beskrivning av ärendet
Kommunen och landstinget har för perioden 2016-2019 tecknat ett samverkansavtal i syfte att samverka kring insatser för att tillhandahålla god hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering för befolkningen i Tyresö kommun. I avtalet regleras även organisation och arbetsformer för samverkan. Det finns en samverkansgrupp som är ett forum för informationsutbyte, uppföljning av överenskommelser med mera. Eftersom detta samverkansorgan berör flera nämnders verksamheter är det lämpligt att kommunstyrelsen utser kommunens representanter. Representation i samrådsgruppen föreslås kopplas till presidieuppdrag, och den roll man har i presidier att omvärldsbevaka och samverka med andra aktörer kring sin nämnds verksamhetsområden.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att följande funktioner representerar kommunen i samrådsgruppen mellan kommunen och sjukvårdsstyrelse söder:

Ordförande i socialnämnden
Förste vice ordförande i socialnämnden
Andre vice ordförande i socialnämnden
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar att även förste och andre vice ordföranden i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska representera kommunen i samrådsgruppen. Mats Lindblom (L) yrkar även att ordföranden i socialnämnden ska vara ordförande vid de möten i samrådsgruppen då kommunen är ordförande och att ordföranden i barn- och utbildningsnämnden ska vara vice ordförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Mats Lindbloms (L) ändringsyrkanden och finner att kommunledningsutskottet beslutar så.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Representation i samrådsgrupp för Tyresö kommun och sjukvårdsstyrelse söder.pdf

§70 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman

Dnr 2015/KS 0531 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöparitet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 22 september 2016 och beslutade då att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet på nytt den 26 januari 2017 och beslutade då att remittera motionen även till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar bifalla ordförandeförslaget.

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-03-21 §13.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §12.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §77.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-11-30 § 1099.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-10-26.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf

§71 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Anmälan av delegationsbeslut inom miljö- och trafikavdelningen 170101-170331:
Trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Flyttning och skrotning av fordon
Lokala trafikföreskrifter
Skottlossningstillstånd
Förordnande för parkeringsövervakning i Tyresö kommun

Bilagor
Delegationsbeslut om trafikanordningsplaner och schakttillstånd på kommunal mark.pdf
Delegationsbeslut om flyttning och skrotning av fordon.pdf
Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut om skottlossningstillstånd.pdf
Delegationsbeslut om förordnande för parkeringsövervakning i Tyresö kommun.pdf