Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tillförordnade ekonomichefen Ingrid Bardh föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

4 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

5 Information från HR-enheten

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras.

6 Antagande av KOM-KL som lokalt kollektivavtal

Dnr 2017/KSP 0013 012

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Lokalt kollektivavtal KOM-KL antas med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den överenskommelse om omställningsavtal - KOM-KL - som de centrala parterna träffat den 7 december 2016.

Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting, SKL, träffade den 7 december 2016 överenskommelse om ändringar och tillägg i omställningsavtalet KOM-KL tillsammans med berörda arbetstagarorganisationer. För att överenskommelsen om ändringar och tillägg i Omställningsavtalet KOM-KL ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande av KOM-KL som lokalt kollektivavtal.pdf.pdf
Cirkulär 1711 Ändringar i Omställningsavtalet - KOM-KL.pdf
Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL.pdf
Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.pdf
Redogörelsetext för ändringar och tillägg i KOM-KL.pdf

7 Antagande av LOK 16 och LOK 17 som lokala kollektivavtal

Dnr 2017/KSP 0014 012

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 16, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK 16 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
2. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt beslutar att efter framställan från respektive riksorganisation inom OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
De lokala kollektivavtalen som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges kommuner och landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet respektive OFRS förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna).

För att de centrala kollektivavtalen formellt ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott. De lokala kollektivavtal som nu ska antas är huvudöverenskommelser (lönekollektivavtal) för respektive arbetstagarorganisation samt de villkorsavtal som utgör bilagor till respektive huvudöverenskommelse.

Huvudöverenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - prolongerad - med Svenska Kommunalarbetareförbundet är ett prolongerat kollektivavtal som gäller från och med den 1 maj 2016 till och med den 30 april 2020.

Huvudöverenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor m.m - HÖK 17 - med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet gäller från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Bilagor
Antagande av lokala kollektivavtal - HÖK 16 prolongerad Kommunal och HÖK 17 AKV.pdf
Cirkulär 1716 HÖK ProlongeradKommunal.pdf
Cirkulär 1716 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 1716 Bilaga 2.pdf
Cirkulär 1717 HÖK AKV.pdf
Cirkulär 1717 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 1717 Bilaga 2.pdf

8 Svar på tilläggsremiss från Stockholms läns landstings trafikförvaltning om trafikförändringar i SL-trafiken 2017-2018

Dnr 2017/KSTK 0022 80

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Tekniska kontorets svar på Trafikförvaltningtens tilläggsremiss "Tillägg: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)" dnr: SL 2016-0770 antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av nytt planeringsramverk för pendeltågstrafiken (TN 2015-0017) har Tyresö kommun fått en tilläggsremiss från Stockholms läns landstings trafikförvaltning: Tillägg: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018. Remissen utgör tillägg till den av Trafikförvaltningen tidigare utsända remissen "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18), som behandlades av kommunledningsutskottet den 20 april 2017.

Miljö- och trafikenheten inom kommunstyrelseförvaltningens tekniska kontor har arbetat fram förslag till remissvar och föreslår att kommunledningsutskottet antar tekniska kontorets skrivelse som svar på trafikförvaltningens tilläggsremiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18).

Bilagor
Svar på tilläggsremiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017 2018.pdf
Tillägg Trafikförändringsremiss T18.pdf

9 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd under perioden 1 maj - 30 september 2017 för Kumla Herrgård AB på Tyresö Slottskrog, Kyrkvägen 3

Dnr 2017/KS 0174 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Kumla Herrgård AB, 556936-6684, får tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker på Tyresö Slottskrog, Kyrkvägen 3. Tillståndet gäller under perioden 2017-06-01 - 2017-09-30. Serveringstiderna inomhus är 11.00 - 01.00 inomhus för allmänheten, 11.00 - 02.00 inomhus för slutna sällskap och 11.00 - 23.00 på uteserveringen. För tillståndet gäller följande villkor:

a) För att lokalerna på plan 1 och 2 ska få användas krävs att nödbelysning monteras enligt yttrande från Södertörns brandsförvarsförbund.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Kumla Herrgård AB, 556936-6684, har ansökt om tillfälligt serveringstillstånd på Tyresö Slottskrog under perioden 1 maj - 30 september 2017. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker med serveringstiderna 11.00 - 01.00 för allmänheten och 11.00 - 02.00 för slutna sällskap inomhus samt 11.00 - 23.00 på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda under förutsättning att brandförsvarets krav på nödbelysning följs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för Kumla herrgård AB på Tyresö slottskrog.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

10 Ansökan om ändring av serveringstillstånd, utökad serveringsyta på restaurang Green Bull, Sunnangränd 12

Dnr 2017/KS 0176 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Restaurang Green Bull Handelsbolag, 969665-5514, beviljas utökad serveringsyta på restaurang Green Bull, Sunnangränd 12.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Restaurang Green Bull Handelsbolag, 969665-5514, har ansökt om ändring av sitt stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Green Bull, Sunnangränd 12. Ansökan gäller utökad serveringsyta med cirka 25 sittplatser.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att ansökan kan beviljas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om ändring av serveringstillstånd för restaurang Green Bull.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
170505 anmälan delegationsbeslut enligt AL.pdf

12 Ordförandeuppdrag om båtlivet i Vissvass

Dnr 2017/KS 0204 90

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

13 Ordförandeuppdrag om nämndstruktur för nästa mandatperiod

Dnr 2017/KS 0205 002

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

14 Delårsrapport per april 2017 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och tekniska kontoret

Dnr 2017/KS 0201 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport per april 2017 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och tekniska kontoret kommer till kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2017.

15 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2017 *

Dnr 2017/KS 0197 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun kommer till kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2017. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 19 juni 2017.

16 Revidering av renhållningstaxa 2017/2018 *

Dnr 2017/KSTK 0031 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för renhållningsavgifter fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 oktober 2017.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till reviderad renhållningsordning innebär överlag inte justering av några priser jämfört med nu gällande renhållningstaxa, bortsett från att vissa tjänster enligt förslaget kommer att omfattas av smärre subventioneringar på den rörliga hämtningsavgiften (om 10-15 procent) då trafiksäkerheten och arbetsmiljön premieras och får en direkt följd av att ett fåtal kunder (ca 200 stycken) kommer att få lämna sitt avfall vid närbelägna uppsamlingsplatser istället för vid enskild fastighetsgräns.

Då samtliga hushåll i Tyresö nu kan ansluta sig till matavfallsinsamlingen, innebär förslaget till den reviderade renhållningstaxan att den tidigare kompostrabatten för flerbostadshus om 94 kr/hushåll med totalt 352 stycken anslutna hushåll, nu föreslås tas bort.

Taxan föreslås börja gälla från och med 1 oktober 2017 då nya entreprenadavtal för renhållning börjar löpa i 5 år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017-2018.pdf

17 Investeringsbeslut om parkeringshus i Norra Tyresö Centrum *

Dnr 2017/KSTK 0044 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Parkeringshus enligt alternativ 4 uppförs.
2. Investeringsmedel på 60 miljoner kronor beviljas utöver de 30 miljoner kronor som är avsatta från projektet Norra Tyresö Centrum.
3. (Tillkommande finansieringsbeslut)

Beskrivning av ärendet
I samband med exploateringen av Norra Tyresö Centrum och anläggande av avfallsterminal avsattes 30 miljoner kronor exklusive moms för uppförande av parkeringshus som bland annat skulle ersätta de platser som försvinner på grund av avfallsterminalens uppförande.

I samband med framtagande av olika förslag gällande antal parkeringsplatser och gestaltningslösningar samt kalkyler över dessa kan konstateras att avsatta medel inte räcker till stort mer än att ersätta de platser som försvinner för avfallsterminalens uppförande. Ett större parkeringshus kan delvis finansieras genom intäkter i form av parkeringsavgifter. I byggnaden inryms avfallsterminalen som har en egen investering.

Då även grusplanen vid Tyresövallen som parkeringsyta kommer att försvinna och bli bebyggd med bostadskvarter har det identifierats ytterligare behov som kan tillgodoses i ett parkeringshus. Möjligheten att erbjuda parkeringsköp för framtida bostäder finns också. Behovet av parkeringsmöjligheter i området kommer troligen att öka framöver och bedömningen är att kapaciteten i p-huset bör maximeras.

För att täcka behovet av parkeringsmöjligheter samt iordningställande av mark förordas att skjuta till ytterligare medel i syfte att skapa fler parkeringsplatser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut parkeringshus i Norra Tyresö Centrum.pdf
5 gestaltningsförslag 170123.pdf
Volymstudie från Tyresövägen 170317.pdf

18 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 *

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 kommer att behandlas i kommunstyrelsen 30 maj 2017 och beslutas i kommunfullmäktige 19 juni 2017. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor för 2018. Kommunplanehandlingar och förslag till reviderade taxor från nämnderna kommer till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
VA-taxa.pdf
Budget för revisorerna 2018.pdf

19 Förslag till tillgänglighetsplan 2018-2020

Dnr 2017/KS 0183 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshinderrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2018-2020.

Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016 § 39 ska kommunala funktionshinderrådets förslag till aktiviteter i tillgänglighetsplanerna utgöra del av underlaget vid utarbetandet av respektive nämndplan. Kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan för åren 2018-2020 föreslås överlämnas till respektive nämnd för beaktande vid utarbetande av nämndplaner för 2018. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förslag till tillgänglighetsplan 2018-2020.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2017-04-18 § 19.pdf
Tillgänglighetsplan 2018-2020.pdf

20 Revidering av avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning

Dnr 2017/KSTK 0035 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avtal om samordnad klimat- och energirådgivning (2017) godkänns i enlighet med bilagt förslag.

Beskrivning av ärendet
Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service som kommunen erbjuder privatpersoner, företag och organisationer. Verksamheten bedrivs med statsbidrag.

Under 2016 har en ny förordning (2016:385) om bidrag till energi- och klimatrådgivning samt nya föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning (STEMFS 2016:3) antagits. Antagandet innebär att stödnivåerna för Haninge, Huddinge och Tyresö kommuner ökar, medan stödet till Salems kommun minskar. Med anledning av detta finns ett behov av att justera avtalet om samordnad energi- och klimatrådgivning i Huddinge, Haninge, Tyresö och Salem (från 2008), främst på grund av betydande förändringar av stödnivåerna. Ett förslag till nytt avtal har därför arbetats fram.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar det nya avtalet om samordnad klimat- och energirådgivning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av avtal om samordnad klimat- och energirådgivning.pdf
Avtal om samordnad Energi- och klimatrådgivning 2017 bilaga 1.pdf

21 Införande av anmärkningar och vite vid åsidosatta regler i samband med vägarbeten i Tyresö kommun

Dnr 2017/KSTK 0036 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anmärkningar och vite vid åsidosatta regler i samband med vägarbeten i Tyresö kommun införs enligt tekniska kontorets förslag.
2. Anmärkningarna och vitena ska tillämpas från och med 1 juli 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunen som väghållare har ansvar för att trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid alla vägarbetsarbetsområden som är öppna för allmän trafik inom kommunen. Ledningsägaren/byggherren som ska utföra ett gräv- eller schaktarbete är ansvarig för att skaffa de tillstånd som behövs. Det finns även regler för hur arbetet ska utföras och hur marken ska återställas efter avslutat arbete.

När arbete utförs i strid mot gällande regler, anvisningar, föreskrifter och tekniska utförandekrav angivna av kommunen, löper kommunen risk att dess ansvar för väghållningen inte kan uppfyllas på ett önskvärt sätt. För att öka och säkerställa kommunens trafiksäkerhet och framkomlighet behöver Tyresö kommun införa anmärkningar och vite i samband med åsidosatta regler, anvisningar och föreskrifter i samband med vägarbeten i Tyresö kommun.

Tekniska kontoret har arbetat fram förslag till grunder för anmärkningar och vite. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen inför anmärkningar och vite enligt förslaget och att de ska tillämpas från och med 1 juli 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Införande av anmärkningar och vite i samband med vägarbeten i Tyresö kommun.pdf

22 Dispens från reservatsföreskrift för byggande av ridhus i Fårdala

Dnr 2017/KS 0191 90

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dispens från föreskriften A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande tillbyggnad och utbyggnad av ridhus, stall och verkstad vid Fårdala gård.

Beskrivning av ärendet
Planerad ut- och tillbyggnad av Fårdala gård är placerad på mark tillhörande Alby naturreservat. Kommunstyrelsen ska enligt naturreservatets föreskrifter A11 ge tillstånd att uppföra byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dispens från naturreservatsföreskrift för till- och utbyggnad av ridhus.pdf
Utveckling av ridskola Alby naturreservat.pdf
Planförutsättningar Tyresö ridskola.pdf

23 Verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening 2017

Dnr 2017/KS 0157 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö vänortsförening får 25 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2017.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast 30 april 2018.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Vänortsförening har ansökt om verksamhetsbidrag om 25 000 kr per år för 2017. Bidraget avser, i likhet med föregående år, ersättning för det arbete som föreningens medlemmar utför i samband med kontakterna med kommunens vänorter, Savigny-le-Temple i Frankrike och Cecis i Lettland. Under året kommer föreningen att framförallt vara engagerad i två större projekt för kommunens ungdomar, ett som äger rum i Comarnic i Rumäninen och ett för vilket Tyresö kommer att vara värd.

Föreningen har lämnat in verksamhetsberättelse för 2016 som beskriver de aktiviteter som genomförts. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att föreningen gör en värdefull insats i vänortskontakterna som komplement till kommunens insatser, och att bidrag bör beviljas för 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag Tyresö vänortsförening 2017.pdf
Ansökan.pdf
Verksamhetsberättelse och ekonomnisk redovisning 2016 Tyresö vänortsförening.pdf

24 Ansökningsförfarande och beslut vid bidragsgivning enligt tillgänglighetsplan samt justering av kommunala funktionshinderrådets namn

Dnr 2017/KS 0193 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar kommunala funktionshinderrådets förslag till riktlinjer för ansökningsförfarande vad gäller bidrag enligt tillgänglighetsplan.
2. Beslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplan delegeras till ordföranden i kommunala funktionshinderrådet och vid dennes frånvaro till ordförandens ersättare som utsetts av kommunstyrelsen.
3. Kommunala funktionshinderrådets namn justeras till kommunala funktionshindersrådet.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshinderrådet har till uppgift att främja tillgängligheten i Tyresö. Rådet har nu arbetat fram förslag till riktlinjer för ansökningsförfarande gällande bidragsansökningar från föreningar och verksamheter.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjerna. Samtidigt föreslås ett förtydligande vad gäller rätten att besluta om bidrag. Förslaget är att beslutet delegeras till ordföranden i rådet och vid dennes frånvaro till ordförandens ersättare som utsetts av kommunstyrelsen.

Rådet vill även justera sitt namn till kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökningsförfarande och beslut vid bidragsgivning enligt tillgänglighetsplan samt justering av kommunala funktionshinderrådets namn.pdf
Kommunala funktionshinderrådet Ansöksförfarande Protokollsutdrag 2017-02-16 §4.pdf
Kommunala funktionshinderrådets stavning protokollsutdrag 2017-02-16 §13.pdf

25 Ersättningar för sammanträden och beredskap i socialutskottet *

Dnr 2017/KS 0192 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Grundarvode för första timmen i socialutskottet utbetalas med 650 kronor.
2. Beredskapsarvode enligt § 7 i "Bestämmelser om arvoden för ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" utbetalas med 1200 kronor per vecka.
3. Kommunkansliet ges i uppdrag att revidera §§ 2 och 7 i bilaga 3 i "Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" enligt ovan beslutspunkter.
4. Förändringarna gäller från och med 2017-09-01.

Beskrivning av ärendet
En översyn av ersättningarna för ledamöter och ersättare i socialutskottet har gjorts när det gäller förhöjt timarvode och beredskapsersättning. Inför socialutskottens sammanträde krävs en omfattande och noggrann inläsning av beslutsunderlag. Det kan därmed vara motiverat att höja grundarvodet för ledamöter och närvarande ersättare till 650 kronor, vilket är samma nivå som betalas till kommunens representanter i Södertörns överförmyndarnämnd och till förtroendevalda i kommunstyrelsen. Nivån på beredskapsarvodet har varit oförändrad under lång tid. Uppdraget ställer stora krav på tillgänglighet och att snabbt kunna sätta sig in i frågor och fatta de besluts om behövs. Därför föreslås att beredskapsarvodet höjs från 510 kronor till 1200 kronor per/vecka.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ersättningar för sammanträden och beredskap i socialutskottet.pdf

26 Valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018 *

Dnr 2017/KS 0195 004

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade i november 2014 om ett antal ändringar i vallagen som påverkar hur val genomförs och mandat fördelas. De nya reglerna ska börja gälla vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Med anledning av dessa förändringar behöver kommunen se över valkretsinledningen inför val till kommunfullmäktige 2018. Huvudregeln är att varje kommun ska var en valkrets. Med anledning av detta föreslås att Tyresö kommun utgörs av en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.

Valnämnden behandlar ärendet den 16 maj för vidare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018 Tyresö kommun.pdf

27 Valdistriktsindelning för allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 *

Dnr 2017/KS 0198 004

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och uppskattning av beräknad inflyttning senast våren 2019 utifrån pågående bostadsbyggnadsprojekt. Utifrån genomgången föreslås att ett antal förändringar av distriktsindelningen genomförs.

Valnämnden behandlar ärendet den 16 maj för vidare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse valdistriktsindelning för allmänna val 2018 samt val till Europaparlamentet 2019.pdf
Valdistrikt Tyrseö kommun 2018 och 2019.pdf
Valdisktikt 2018 - röstberättigande per valdistrikt nuvarande och ny indelning.pdf
Föreslagna förändringar av valdistrikt 2018-2019_170505.pdf
Valdistrikt 2018 och 2019.pdf
Valdistrikt 2016_170505.pdf

28 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera

Dnr 2017/KS 0184 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av personalförändringar behöver regelverket "Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m." uppdateras.

Bilagor
Firmateckning.pdf

§72 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tillförordnade ekonomichefen Ingrid Bardh föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Beslut/Protokollsutdrag
§72_prot_20170516.pdf (167 kb)

§73 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§73_prot_20170516.pdf (167 kb)

§74 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§74_prot_20170516.pdf (167 kb)

§75 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§75_prot_20170516.pdf (167 kb)

§76 Information från HR-enheten

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras.

Beslut/Protokollsutdrag
§76_prot_20170516.pdf (167 kb)

§77 Antagande av KOM-KL som lokalt kollektivavtal

Dnr 2017/KSP 0013 012

Kommunledningsutskottets beslut
- Lokalt kollektivavtal KOM-KL antas med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den överenskommelse om omställningsavtal - KOM-KL - som de centrala parterna träffat den 7 december 2016.

Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting, SKL, träffade den 7 december 2016 överenskommelse om ändringar och tillägg i omställningsavtalet KOM-KL tillsammans med berörda arbetstagarorganisationer. För att överenskommelsen om ändringar och tillägg i Omställningsavtalet KOM-KL ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande av KOM-KL som lokalt kollektivavtal.pdf.pdf
Cirkulär 1711 Ändringar i Omställningsavtalet - KOM-KL.pdf
Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL.pdf
Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.pdf
Redogörelsetext för ändringar och tillägg i KOM-KL.pdf

§78 Antagande av LOK 16 och LOK 17 som lokala kollektivavtal

Dnr 2017/KSP 0014 012

Kommunledningsutskottets beslut
1. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 16, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK 16 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
2. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt beslutar att efter framställan från respektive riksorganisation inom OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
De lokala kollektivavtalen som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges kommuner och landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet respektive OFRS förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna).
 
För att de centrala kollektivavtalen formellt ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott.  De lokala kollektivavtal som nu ska antas är huvudöverenskommelser (lönekollektivavtal) för respektive arbetstagarorganisation samt de villkorsavtal som utgör bilagor till respektive huvudöverenskommelse.
 
Huvudöverenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - prolongerad - med Svenska Kommunalarbetareförbundet är ett prolongerat kollektivavtal som gäller från och med den 1 maj 2016 till och med den 30 april 2020.
 
Huvudöverenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor m.m - HÖK 17 - med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet gäller från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Bilagor
Antagande av lokala kollektivavtal - HÖK 16 prolongerad Kommunal och HÖK 17 AKV.pdf
Cirkulär 1716 HÖK ProlongeradKommunal.pdf
Cirkulär 1716 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 1716 Bilaga 2.pdf
Cirkulär 1717 HÖK AKV.pdf
Cirkulär 1717 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 1717 Bilaga 2.pdf

§79 Svar på tilläggsremiss från Stockholms läns landstings trafikförvaltning om trafikförändringar i SL-trafiken 2017-2018

Dnr 2017/KSTK 0022 80

Kommunledningsutskottets beslut
- Tekniska kontorets svar på Trafikförvaltningtens tilläggsremiss "Tillägg: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)" dnr: SL 2016-0770 antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av nytt planeringsramverk för pendeltågstrafiken (TN 2015-0017) har Tyresö kommun fått en tilläggsremiss från Stockholms läns landstings trafikförvaltning: Tillägg: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018. Remissen utgör tillägg till den av Trafikförvaltningen tidigare utsända remissen "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18), som behandlades av kommunledningsutskottet den 20 april 2017.
 
Miljö- och trafikenheten inom kommunstyrelseförvaltningens tekniska kontor har arbetat fram förslag till remissvar och föreslår att kommunledningsutskottet antar tekniska kontorets skrivelse som svar på trafikförvaltningens tilläggsremiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18).

Bilagor
Svar på tilläggsremiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017 2018.pdf
Tillägg Trafikförändringsremiss T18.pdf

§80 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd under perioden 1 maj - 30 september 2017 för Kumla Herrgård AB på Tyresö Slottskrog, Kyrkvägen 3

Dnr 2017/KS 0174 013

Kommunledningsutskottets beslut
1. Kumla Herrgård AB, 556936-6684, får tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker på Tyresö Slottskrog, Kyrkvägen 3. Tillståndet gäller under perioden 2017-06-01 - 2017-09-30. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus för allmänheten, 11.00 - 02.00 inomhus för slutna sällskap och 11.00 - 23.00 på uteserveringen. För tillståndet gäller följande villkor:
 
a) För att lokalerna på plan 1 och 2 ska få användas krävs att nödbelysning monteras enligt yttrande från Södertörns brandförvarsförbund.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet
Kumla Herrgård AB, 556936-6684, har ansökt om tillfälligt serveringstillstånd på Tyresö Slottskrog under perioden 1 maj - 30 september 2017. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker med serveringstiderna 11.00 -  01.00 för allmänheten och 11.00 - 02.00 för slutna sällskap inomhus samt 11.00 - 23.00 på uteserveringen.
 
Alkoholhandläggaren har beviljat ett serveringstillstånd för perioden 4 maj - 31 maj, med villkor om att brandskyddskrav skulle uppfyllas.
 
Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda under förutsättning att brandförsvarets krav på nödbelysning följs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för Kumla herrgård AB på Tyresö slottskrog.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

§81 Ansökan om ändring av serveringstillstånd, utökad serveringsyta på restaurang Green Bull, Sunnangränd 12

Dnr 2017/KS 0176 013

Kommunledningsutskottets beslut
1. Restaurang Green Bull Handelsbolag, 969665-5514, beviljas utökad serveringsyta på restaurang Green Bull, Sunnangränd 12.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Restaurang Green Bull Handelsbolag, 969665-5514, har ansökt om ändring av sitt stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Green Bull, Sunnangränd 12. Ansökan gäller utökad serveringsyta med cirka 25 sittplatser.
 
Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att ansökan kan beviljas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om ändring av serveringstillstånd för restaurang Green Bull.pdf

§82 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
170505 anmälan delegationsbeslut enligt AL.pdf

§83 Ordförandeuppdrag om båtlivet i Vissvass

Dnr 2017/KS 0204 90

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i uppdrag att initiera ett arbete för att förverkliga översiktsplanens riktlinje om att utveckla Vissvass till en central plats för båtlivet i Tyresö.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att initiera ett arbete för att förverkliga översiktsplanens riktlinje om att utveckla Vissvass till en central plats för båtlivet i Tyresö, enligt ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeförslag
Tyresö är en skärgårdskommun. Vi är omgivna av vatten och det blåa liksom det gröna är viktiga delar av kommunens identitet. Alliansen vill slå vakt om detta och också utveckla möjligheterna för fler att få tillgång till skärgården. Ett sätt att öka dessa möjligheter är att skapa bättre samordning kring båtplatser och inom samma ram utöka antalet platser.
 
Vi vet att det finns ett stort intresse för båtliv bland Tyresös invånare men att det är brist på båtplatser inom befintliga båtklubbar och på befintliga båtupplagsplatser. Samtidigt har vi ett tydligt ansvar för att värna vattenmiljön och kvarvarande orörda strandlinjerna. Två faktorer som tydligt talar för att vi inte ska verka för att förbättra båtlivet genom att ianspråkta en rad nya platser för att skapa båtklubbar och upplagsplatser. Särskilt viktigt är att värna om Kalvfjärden på ett sådant sätt att vi inte skapar utrymme för en rad nya båtklubbar där. Vilket skulle leda till längre körsträckor för båtar på väg in från och ut till resten av skärgården.
 
Det finns alltså anledning att se på vilka reella möjligheter som finns inom Tyresö kommuns gränser för att kunna utveckla båtlivet och skapa möjlighet för fler att få båtplats. Vi vill också underlätta för skapandet av mer service för båtägare i kommunen och för båtlivet generellt.
 
Det område som vi menar är mest intressant vad avser utvecklingspotential för båtlivet i Tyresö är Vissvass. Mot den bakgrunden har vi i den nu antagna översiktsplanen beslutat om att en av de planeringsriktlinjer som kommunen ska arbeta med utifrån översiktsplanen är att " Vissvass utvecklas till en central plats för båtlivet i Tyresö genom att båtklubbarnas verksamhet samordnas. Då kan fler båtplatser och service för båtlivet tillskapas till en modern och miljöanpassad anläggning"(sidan 90 punkt 39)
 
Vi menar att detta är en fråga som bör ges prioritet i det kommande arbetet då det redan nu finns intresse från olika båtklubbar att tillsammans med kommunen ta fram förslag och åtgärder för att uppfylla riktlinjen.
 
Huvuddragen av en sådan utveckling bygger på att de områden som Trollbäckens båtsällskap och Åva båtsällskap i dag disponerar effektviseras så att det ryms fler bryggor och båtplatser. Den ur miljösynpunkt olyckligt placerade Spiruddens båtklubb långt inne i Åvaviken bör avvecklas och, om möjligt, placeras mellan Trollbäckens båtsällskaps och Åva båtsällskaps bryggor så att ett sammanhängande hamnområde bildas. Infrastrukturen i området behöver förbättras och service för båtägare och båtlivet byggas ut så att det utöver båtbottentvätt finns ordentliga möjligheter för tömning av båttoalett, eventuell tillgång till drivmedel och annan kommersiell service.
 
I samband med ett arbete kring att utveckla båtlivet i Vissvass bör också frågan om en allmän ramp för att ta upp/lägga i båtar övervägas liksom möjligheten att utöka båtuppläggningsplatserna vid Storängen för att inte sådan verksamhet ska riskera att ta nya områden i anspråk.
 
Arbetet bör alltså ha fokus på;
- Samla flera båtklubbars verksamhet runt den största båtklubben i Vissvass
- Utveckla området till ett centrum för båtlivet i Tyresö
- Värna om miljön i Kalvfjärden och Åvaviken
- Öka servicen för båtlivet i Vissvass både vad gäller rent båtrelaterade delar men också andra kommersiella möjligheter
- Överväga placering av en allmän ramp för att ta upp/lägga i båtar
- Utökade möjligheter till vinteruppläggningsplatser vid Storängen
 
Med ovanstående som bakgrund föreslås:
 
- Att ge kommundirektören i uppdrag att initiera ett arbete för att förverkliga översiktsplanens riktlinje om att utveckla Vissvass till en central plats för båtlivet i Tyresö

Beslut/Protokollsutdrag
§83_prot_20170516.pdf (219 kb)

§84 Ordförandeuppdrag om nämndstruktur för nästa mandatperiod

Dnr 2017/KS 0205 002

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att i samarbete med kommunkansliet utreda och presentera minst två olika alternativa förslag till nämndstruktur för perioden 2019-2022 jämfört med dagens.
2. En arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium samt respektive partis gruppledare, med stöd av kommunkansliet, bildas för att lägga fram ett förslag till nämndstruktur som kan beslutas under våren 2018.
3. Kostnaderna och eventuella vinster för respektive alternativ ska presenteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att göra en översyn av nämndstrukturen för perioden 2019-2022, enligt ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeförslag
Varje ny mandatperiod bjuder på nya förutsättningar. Det politiska ramverket behöver inför en ny period prövas och diskuteras. Vi vill därför starta upp det arbetet och den diskussionen med ett beslut i kommunstyrelsen och ett uppdrag till kommunkansliet att stödja processen.

Vi har med små justeringar arbetat efter den befintliga modellen och strukturen sedan mandatperioden som startade 1/1 2007. En större översyn och omprövning är alltså på sin plats. Omvärlden förändras och vi behöver överväga förändringar för att möta det. På de 10 år som gått sedan nuvarande modell infördes har kommunen vuxit med drygt 5600 invånare. Andelen äldre i befolkningen har börjat öka ordentligt och även integrationsfrågan har vuxit i betydelse liksom behovet av ett intensifierat brett arbete mot utanförskap. Den gemensamma gymnasieregionen har i grunden förändrat förutsättningarna för det kommunala gymnasiet och huvuddelen av kommunens ansvar idag är att kanalisera resurser dit eleverna väljer att vara. Valfriheten har ökat och andelen verksamhet som utförs av andra aktörer har vuxit inom i princip alla områden.

Utifrån detta har ett antal olika frågor diskuterats - behovet av att starta en äldrenämnd, det politiska ansvaret för gymnasiet samt vuxenutbildningen och styrningen av egen-regi jämfört med ansvaret att följa upp fristående verksamhet med mera.
 
Med det som bakgrund vill vi nu initiera ett arbete med att gemensamt se över nämnstrukturen inför mandatperioden 2019-2022.
 
I ett första steg får kommundirektören i uppdrag att via kommunkansliet ta fram minst två olika alternativ till dagens modell. I ett andra steg får kommunfullmäktiges presidium tillsammans med alla partiers respektive gruppledare och med stöd från kommunkansliet i uppdrag att söka enas om ett förslag som kan beslutas i samband med att en kommunplan för 2019-2022 antas i juni 2018.
 
Med ovanstående som bakgrund föreslås kommunstyrelsen besluta att;
Att ge kommundirektören i uppdrag att i samarbete med kommunkansliet ta fram minst två olika alternativa förslag till nämndstruktur för perioden 2019-2022 jämfört med dagens,
Att en arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium samt respektive partis gruppledare, med stöd av kommunkansliet, bildas för att lägga fram ett slutligt förslag till nämndstruktur som kan beslutas under våren 2018.
Att presentera kostnaderna och eventuella vinster för respektive alternativ

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att första att-satsen omformuleras till att kommunkansliet ska utreda och presentera minst två olika alternativ, samt att ordet slutligt stryks från andra att-satsen. Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget med korrigeringar enligt Anita Mattssons (S) ändringsyrkanden och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§84_prot_20170516.pdf (192 kb)

§85 Delårsrapport per april 2017 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och tekniska kontoret

Dnr 2017/KS 0201 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport per april 2017 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och tekniska kontoret kommer till kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§85_prot_20170516.pdf (167 kb)

§86 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2017

Dnr 2017/KS 0197 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun kommer till kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2017. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 19 juni 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§86_prot_20170516.pdf (167 kb)

§87 Revidering av renhållningstaxa 2017/2018

Dnr 2017/KSTK 0031 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för renhållningsavgifter fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 oktober 2017.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till reviderad renhållningsordning innebär överlag inte justering av några priser jämfört med nu gällande renhållningstaxa, bortsett från att vissa tjänster enligt förslaget kommer att omfattas av smärre subventioneringar på den rörliga hämtningsavgiften (om 10-15 procent) då trafiksäkerheten och arbetsmiljön premieras och får en direkt följd av att ett fåtal kunder (ca 200 stycken) kommer att få lämna sitt avfall vid närbelägna uppsamlingsplatser istället för vid enskild fastighetsgräns.
 
Då samtliga hushåll i Tyresö nu kan ansluta sig till matavfallsinsamlingen, innebär förslaget till den reviderade renhållningstaxan att den tidigare kompostrabatten för flerbostadshus om 94 kr/hushåll med totalt 352 stycken anslutna hushåll, nu föreslås tas bort.
 
Taxan föreslås börja gälla från och med 1 oktober 2017 då nya entreprenadavtal för renhållning börjar löpa i 5 år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017-2018.pdf

§88 Investeringsbeslut om parkeringshus i Norra Tyresö Centrum

Dnr 2017/KSTK 0044 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Parkeringshus enligt alternativ 4 uppförs.
2. Investeringsmedel på 60 miljoner kronor beviljas utöver de 30 miljoner kronor som är avsatta från projektet Norra Tyresö Centrum.
3. Informationen att förslag till finansieringsbeslut läggs till ärendet inför kommunstyrelsens behandling av ärendet noteras.
 
Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Mats Lindblom (L) deltar inte i beslut.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade inte deltagit i beslut om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I samband med exploateringen av Norra Tyresö Centrum och anläggande av avfallsterminal avsattes 30 miljoner kronor exklusive moms för uppförande av parkeringshus som bland annat skulle ersätta de platser som försvinner på grund av avfallsterminalens uppförande.
 
I samband med framtagande av olika förslag gällande antal parkeringsplatser och gestaltningslösningar samt kalkyler över dessa kan konstateras att avsatta medel inte räcker till stort mer än att ersätta de platser som försvinner för avfallsterminalens uppförande. Ett större parkeringshus kan delvis finansieras genom intäkter i form av parkeringsavgifter. I byggnaden inryms avfallsterminalen som har en egen investering.
 
Då även grusplanen vid Tyresövallen som parkeringsyta kommer att försvinna och bli bebyggd med bostadskvarter har det identifierats ytterligare behov som kan tillgodoses i ett parkeringshus. Möjligheten att erbjuda parkeringsköp för framtida bostäder finns också. Behovet av parkeringsmöjligheter i området kommer troligen att öka framöver och bedömningen är att kapaciteten i p-huset bör maximeras.
 
För att täcka behovet av parkeringsmöjligheter samt iordningställande av mark förordas att skjuta till ytterligare medel i syfte att skapa fler parkeringsplatser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut parkeringshus i Norra Tyresö Centrum.pdf
5 gestaltningsförslag 170123.pdf
Volymstudie från Tyresövägen 170317.pdf

§89 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 kommer att behandlas i kommunstyrelsen 30 maj 2017 och beslutas i kommunfullmäktige 19 juni 2017. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor för 2018. Kommunplanehandlingar och förslag till reviderade taxor från nämnderna kommer till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
VA-taxa.pdf
Budget för revisorerna 2018.pdf

§90 Förslag till tillgänglighetsplan 2018-2020

Dnr 2017/KS 0183 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshinderrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2018-2020.
 
Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016 § 39 ska kommunala funktionshinderrådets förslag till aktiviteter i tillgänglighetsplanerna utgöra del av underlaget vid utarbetandet av respektive nämndplan. Kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan för åren 2018-2020 föreslås överlämnas till respektive nämnd för beaktande vid utarbetande av nämndplaner för 2018. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förslag till tillgänglighetsplan 2018-2020.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2017-04-18 § 19.pdf
Tillgänglighetsplan 2018-2020.pdf

§91 Revidering av avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning

Dnr 2017/KSTK 0035 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avtal om samordnad klimat- och energirådgivning (2017) godkänns i enlighet med bilagt förslag.

Beskrivning av ärendet
Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service som kommunen erbjuder privatpersoner, företag och organisationer. Verksamheten bedrivs med statsbidrag.
 
Under 2016 har en ny förordning (2016:385) om bidrag till energi- och klimatrådgivning samt nya föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning (STEMFS 2016:3) antagits. Antagandet innebär att stödnivåerna för Haninge, Huddinge och Tyresö kommuner ökar, medan stödet till Salems kommun minskar. Med anledning av detta finns ett behov av att justera avtalet om samordnad energi- och klimatrådgivning i Huddinge, Haninge, Tyresö och Salem (från 2008), främst på grund av betydande förändringar av stödnivåerna. Ett förslag till nytt avtal har därför arbetats fram.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar det nya avtalet om samordnad klimat- och energirådgivning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av avtal om samordnad klimat- och energirådgivning.pdf
Avtal om samordnad Energi- och klimatrådgivning 2017 bilaga 1.pdf

§92 Införande av anmärkningar och vite vid åsidosatta regler i samband med vägarbeten i Tyresö kommun

Dnr 2017/KSTK 0036 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anmärkningar och vite vid åsidosatta regler i samband med vägarbeten i Tyresö kommun införs enligt tekniska kontorets förslag.
2. Anmärkningarna och vitena ska tillämpas från och med 1 juli 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunen som väghållare har ansvar för att trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid alla vägarbetsarbetsområden som är öppna för allmän trafik inom kommunen. Ledningsägaren/byggherren som ska utföra ett gräv- eller schaktarbete är ansvarig för att skaffa de tillstånd som behövs. Det finns även regler för hur arbetet ska utföras och hur marken ska återställas efter avslutat arbete.
 
När arbete utförs i strid mot gällande regler, anvisningar, föreskrifter och tekniska utförandekrav angivna av kommunen, löper kommunen risk att dess ansvar för väghållningen inte kan uppfyllas på ett önskvärt sätt. För att öka och säkerställa kommunens trafiksäkerhet och framkomlighet behöver Tyresö kommun införa anmärkningar och vite i samband med åsidosatta regler, anvisningar och föreskrifter i samband med vägarbeten i Tyresö kommun.
 
Tekniska kontoret har arbetat fram förslag till grunder för anmärkningar och vite. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen inför anmärkningar och vite enligt förslaget och att de ska tillämpas från och med 1 juli 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Införande av anmärkningar och vite i samband med vägarbeten i Tyresö kommun.pdf

§93 Dispens från reservatsföreskrift för byggande av ridhus i Fårdala

Dnr 2017/KS 0191 90

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dispens från föreskriften A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande tillbyggnad och utbyggnad av ridhus, stall och verkstad vid Fårdala gård. 

Beskrivning av ärendet
Planerad ut- och tillbyggnad av Fårdala gård är placerad på mark tillhörande Alby naturreservat. Kommunstyrelsen ska enligt naturreservatets föreskrifter A11 ge tillstånd att uppföra byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dispens från naturreservatsföreskrift för till- och utbyggnad av ridhus.pdf
Utveckling av ridskola Alby naturreservat.pdf
Planförutsättningar Tyresö ridskola.pdf

§94 Verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening 2017

Dnr 2017/KS 0157 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö vänortsförening får 25 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2017.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast 30 april 2018.

Jäv
Kristjan Vaigur (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Vänortsförening har ansökt om verksamhetsbidrag om 25 000 kr per år för 2017. Bidraget avser, i likhet med föregående år, ersättning för det arbete som föreningens medlemmar utför i samband med kontakterna med kommunens vänorter, Savigny-le-Temple i Frankrike och Cecis i Lettland. Under året kommer föreningen att framförallt vara engagerad i två större projekt för kommunens ungdomar, ett som äger rum i Comarnic i Rumäninen och ett för vilket Tyresö kommer att vara värd.
 
Föreningen har lämnat in verksamhetsberättelse för 2016 som beskriver de aktiviteter som genomförts.  Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att föreningen gör en värdefull insats i vänortskontakterna som komplement till kommunens insatser, och att bidrag bör beviljas för 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag Tyresö vänortsförening 2017.pdf
Ansökan.pdf
Verksamhetsberättelse och ekonomnisk redovisning 2016 Tyresö vänortsförening.pdf

§95 Ansökningsförfarande och beslut vid bidragsgivning enligt tillgänglighetsplan samt justering av kommunala funktionshinderrådets namn

Dnr 2017/KS 0193 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar kommunala funktionshinderrådets förslag till riktlinjer för ansökningsförfarande vad gäller bidrag enligt tillgänglighetsplan.
2. Beslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplan delegeras till ordföranden i kommunala funktionshinderrådet och vid dennes frånvaro till ordförandens ersättare som utsetts av kommunstyrelsen.
3. Kommunala funktionshinderrådets namn justeras till kommunala funktionshindersrådet.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshinderrådet har till uppgift att främja tillgängligheten i Tyresö. Rådet har nu arbetat fram förslag till riktlinjer för ansökningsförfarande gällande bidragsansökningar från föreningar och verksamheter.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjerna. Samtidigt föreslås ett förtydligande vad gäller rätten att besluta om bidrag. Förslaget är att beslutet delegeras till ordföranden i rådet och vid dennes frånvaro till ordförandens ersättare som utsetts av kommunstyrelsen.
 
Rådet vill även justera sitt namn till kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökningsförfarande och beslut vid bidragsgivning enligt tillgänglighetsplan samt justering av kommunala funktionshinderrådets namn.pdf
Kommunala funktionshinderrådet Ansöksförfarande Protokollsutdrag 2017-02-16 §4.pdf
Kommunala funktionshinderrådets stavning protokollsutdrag 2017-02-16 §13.pdf

§96 Ersättningar för sammanträden och beredskap i socialutskottet

Dnr 2017/KS 0192 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Grundarvode för första timmen i socialutskottet utbetalas med 650 kronor.
2. Beredskapsarvode enligt § 7 i "Bestämmelser om arvoden för ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" utbetalas med 1200 kronor per vecka.
3. Kommunkansliet ges i uppdrag att revidera §§ 2 och 7 i bilaga 3 i "Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" enligt ovan beslutspunkter.
4. Förändringarna gäller från och med 2017-09-01.

Beskrivning av ärendet
En översyn av ersättningarna för ledamöter och ersättare i socialutskottet har gjorts när det gäller förhöjt timarvode och beredskapsersättning. Inför socialutskottens sammanträde krävs en omfattande och noggrann inläsning av beslutsunderlag. Det kan därmed vara motiverat att höja grundarvodet för ledamöter och närvarande ersättare till 650 kronor, vilket är samma nivå som betalas till kommunens representanter i Södertörns överförmyndarnämnd och till förtroendevalda i kommunstyrelsen. Nivån på beredskapsarvodet har varit oförändrad under lång tid. Uppdraget ställer stora krav på tillgänglighet och att snabbt kunna sätta sig in i frågor och fatta de besluts om behövs. Därför föreslås att beredskapsarvodet höjs från 510 kronor till 1200 kronor per/vecka.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ersättningar för sammanträden och beredskap i socialutskottet.pdf

§97 Valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018

Dnr 2017/KS 0195 004

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade i november 2014 om ett antal ändringar i vallagen som påverkar hur val genomförs och mandat fördelas. De nya reglerna ska börja gälla vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Med anledning av dessa förändringar behöver kommunen se över valkretsinledningen inför val till kommunfullmäktige 2018. Huvudregeln är att varje kommun ska var en valkrets. Med anledning av detta föreslås att Tyresö kommun utgörs av en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.
 
Valnämnden behandlar ärendet den 16 maj för vidare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018 Tyresö kommun.pdf

§98 Valdistriktsindelning för allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019

Dnr 2017/KS 0198 004

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och uppskattning av beräknad inflyttning senast våren 2019 utifrån pågående bostadsbyggnadsprojekt. Utifrån genomgången föreslås att ett antal förändringar av distriktsindelningen genomförs.
 
Valnämnden behandlar ärendet den 16 maj för vidare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse valdistriktsindelning för allmänna val 2018 samt val till Europaparlamentet 2019.pdf
Valdistrikt Tyrseö kommun 2018 och 2019.pdf
Valdisktikt 2018 - röstberättigande per valdistrikt nuvarande och ny indelning.pdf
Föreslagna förändringar av valdistrikt 2018-2019_170505.pdf
Valdistrikt 2018 och 2019.pdf
Valdistrikt 2016_170505.pdf

§99 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera

Dnr 2017/KS 0184 003

Kommunledningsutskottets beslut
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av personalförändringar behöver regelverket "Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m." uppdateras.

Bilagor
Firmateckning.pdf