Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2017-08-09

Sammanträde 2017-08-09

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport presenteras vid senare tillfälle.

2 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.

Socialnämnden har skickat sin ekonomiska rapport per maj 2017 där rapportering av verksamhetsområdet individ och familjeomsorg ingår.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1053.pdf

3 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

4 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

5 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

6 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2017/KS 0243 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

7 Information om HR-frågor

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras.

8 Antagande av lokala kollektivavtal HÖK 17 och avtal om Med.stud. 17, Sveriges Läkarförbund

Dnr 2017/KSP 0016 012

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt beslutar att efter framställan från riksorganisationen Sveriges läkarförbund teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
2. Kommunledningsutskottet antar överenskommelse om avtal Med.stud. 17 som lokalt kollektivavtal.

Beskrivning av ärendet
De lokala kollektivavtal som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges kommuner och landsting och Offentliganställdas förhandlingsråds (OFR) förbundsområde Läkare (Sveriges läkarförbund).

För att de centrala kollektivavtalen formellt ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott. De lokala kollektivavtal som nu ska antas är huvudöverenskommelse (lönekollektivavtal) med tillhörande villkorsavtal samt den överenskommelse om Med.stud. 17 som gäller för medicine studerande som vikarierar på underläkaranställning och provtjänstgörande läkare.

Huvudöverenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor m.m - HÖK 17 - med OFR:s förbundsområde Läkare gäller från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Bilagor
Antagande av lokala kollektivavtal - HÖK 17 och avtal om Med.stud. Sveriges Läkarförbund.pdf
Cirkulär 1728 HÖK 17.pdf
Cirkulär 1728 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 1728 Bilaga 2.pdf
Cirkulär 1728 Bilaga 3.pdf

9 Information om beslut från länsstyrelsens tillsyn av Tyresö kommun enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2017/KS 0159 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört tillsyn över Tyresö kommuns arbete enligt alkohollagen och tobakslagen. I länsstyrelsens beslut beskrivs resultatet av tillsynen. Länsstyrelsen riktar kritik mot Tyresö kommun för att tillsynen av försäljning av tobak har varit otillräcklig under 2016 då inte alla försäljningsställen har besökts. I övrigt noteras att kommunens arbete bedrivs i enlighet med alkohollagen och tobakslagen.

Med anledning av länsstyrelsens kritik kommer kvalitetsenheten att upprätta en plan för att prioritera tobakstillsynen i tillräcklig utsträckning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen.pdf
Tyresö Beslut 2017(6408558) (0)_TMP.pdf

10 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Pizzeria Messina på Pizzeria Messina, Trollbäcksvägen 34A

Dnr 2017/KS 0102 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Pizzeria Messina, 800503-4155, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten Pizzeria Messina, Trollbäcksvägen 34 A, 135 50 Tyresö. Serveringstiderna är 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Pizzeria Messina enskild firma, 800503-4155, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Pizzeria Messina, Trollbäcksvägen 34 A, 135 50 Tyresö. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Pizzeria Messina.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
170713 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf

12 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare *

Dnr 2017/KS 0289 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas.
2. Taxan träder i kraft direkt efter att den antagits, med undantag för de årliga tillsynsavgifterna i tabell 4 som träder i kraft den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Den innebär bland annat att försäljare av sådana produkter måste anmäla försäljningen till kommunen. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn.

Kvalitetsenheten har tagit fram ett förslag till tillsynsavgifter, som arbetats in i den nuvarande taxan enligt alkohollagen och tobakslagen. De nuvarande tillsynsavgifterna för tobak och folköl har också justerats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse taxa alkohollagen tobakslagen och lag om e-cigaretter.pdf
Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter.pdf

13 Ändring av reglemente för kommunstyrelsen avseende lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare *

Dnr 2017/KS 0291 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsens reglemente ändras enligt kvalitetsenhetens förslag.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Den innebär bland annat att försäljare av sådana produkter måste anmäla försäljningen till kommunen. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns.

För att kommunen ska kunna bedriva tillsynen enligt den nya lagen behöver ansvarig nämnd utses. Kvalitetsenheten föreslår att kommunstyrelsen, som redan har hand om tobaks- och folkölstillsynen, ska ansvara för tillsynen av e-cigaretter. Kommunstyrelsens reglemente behöver därför ändras enligt följande.

1.6.4 Uppgifter enligt alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lotterilag samt lag om kameraövervakning
14 § Styrelsen ansvarar för de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollagen, enligt tobakslagen och enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Styrelsen avger yttrande enligt kameraövervakningslagen och lotterilagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ändring av KS reglemente avseende e-cigaretter.pdf

14 Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård *

Dnr 2017KSM0371 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Dispens från föreskrifterna A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av maskinhall och personalutrymmen.
2. Maskinhall och personalutrymmen byggs enligt bilagor. Kommunekologens synpunkter beaktas i samråd med denne.
3. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 20 miljoner kronor för år 2018 för att kunna skapa en tillfredställande arbetsmiljö och säkrare förvaring av utrustning.
4. Investeringen kommer att generera en hyra med 1,5 miljoner kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid.

Beskrivning av ärendet
Planerad byggnation av maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård är placerad på mark tillhörande Alby naturreservat. Kommunstyrelsen ska enligt naturreservatets föreskrifter A 11 ge tillstånd för byggnation inom naturreservatet.

På grund av omfattande brister i arbetsmiljön i nuvarande lokaler samt brist på lokaler för maskiner och redskap är behovet av nya väl fungerande maskin- och personalutrymmen akut. Ett förslag på byggnation finns. Se bilagor.

I samband med investeringsprocessen för 2017 avsattes totalt 25 miljoner kronor i samlingsanslag för investeringar initierade av hyresgäster/brukare. Då denna investering inte ryms i detta anslag erfordras 20 miljoner kronor för maskinutrymmen och personalutrymmen. Det ger en hyreskostnad på cirka 1,5 miljoner kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid. Beräknad byggstart är hösten 2017, produktionstid ca 12 månader.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf
Bilaga 1 Arbetsmiljö i utrymmen Naturvårdsenheten på Alby friluftsgård 20170327.pdf
Alby Samling.pdf
kommunekologens skiss.pdf

15 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 *

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a. Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
b. Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2018 och plan för 2019-2021. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2021.pdf
Kommunplan 2015-2018 och budget för 2018.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
VA-taxa.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-05-22 §61 Revidering plan- och bygglovtaxa.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-05-24 §36 Revidering plan- och bygglovtaxa.pdf
Föreslagna ändringar i plan- och bygglovtaxa inkl mät- och karttaxa från bygnadsnämnd och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Protokollsutdrag GAN 2017-05-22 § 38 Byte av namn på verksamhetsområde 8.pdf
Budget för revisorerna 2018.pdf

16 Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum *

Dnr 2017KSM0605 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. En ny förskola uppförs i Strand och en ny förskola uppförs i centrum med kapacitet om 180 barn per förskola enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två förskolor med totalt 100 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020. Förskolan i centrum är delvis ersättning för förskolan Båten.
3. Investeringen kommer att genera en hyra till Barn- och utvecklingsförvaltningen med cirka 4 miljoner kronor/år/förskola. Hyran i dag för Båten är 866 000 som försvinner i samband med rivningen.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsprocessen 2017 har behov av förskoleplatser i Strand och i Tyresö centrum identifierats. Lokalgruppen har arbetat fram förslag på platser för verksamheten.

Förskolan i Strand föreslås ligga på Breviksvägen 5, Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544, där föreslagen byggnation är planenlig. Beräknad byggstart våren 2018, färdigställt hösten/vintern 2019.

Förskolan i centrum föreslås ligga på Akvarievägen del av Bollmora 2:1, där planändring och fastighetsombildning måste ske. Denna förskola är delvis en ersättning för de förskoleplatser som försvinner i samband med exploateringen av Norra Tyresö Centrum och rivningen av förskolan Båten. Beräknad byggstart är osäker beroende på detaljplanearbetet med en produktionstid på 16-18 månader.

Förslagen är inte detaljprojekterade men projekten är kostnadsberäknade till 50 miljoner/förskola. Det ger en hyreskostnad på ca 4 miljoner kronor/förskola/år inklusive städ.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum.pdf
Typförskola Tyresö Tengbom 170502.pdf

17 Nya gruppbostäder i Strand och Hanviken *

Dnr 2017KSM0606 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. En ny gruppbostad uppförs i Strand och en ny gruppbostad uppförs i Hanviken enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två gruppbostäder med totalt 40 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020. Gruppbostaden i Hanviken är ersättning för Villa Granbacken.
3. Investeringen kommer att genera en hyra till socialförvaltningen med 1,3 miljoner kronor/år/gruppbostad. Hyran i dag för Granbacken är 515 400 kronor som försvinner i samband med rivningen.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsprocessen 2017 har behov av två gruppbostäder LSS identifierats. Lokalgruppen har arbetat fram förslag på platser för verksamheten.

LSS-boendet i Strand föreslås ligga på Strandvägen/Tranmyravägen Tyresö 1:53, där fastigheten inte omfattas av någon detaljplan. Beräknad byggstart våren 2018, färdigställt sommaren 2019.

LSS-boendet i Hanviken föreslås ligga på Stjärnvägen 29 del av Hanviken 2:1, där planändring och fastighetsombildning måste ske. Förslaget är ersättning för Granbacken som ska rivas under 2018 i samband med exploateringen av Wättingestråket. Tidplanen för exploateringen av området Granbacken förutsätter att Villa Granbacken rivs sommaren 2018. Det år en orimlig tidplan för att ersätta den med en ny byggnad, provisorier kan bli aktuellt om tidplanen inte kan skjutas på. Beroende på detaljplanearbetet och produktionstid på 14-18 månader.

Förslagen är inte detaljprojekterade men projekten är kostnadsberäknade till 20 miljoner kronor/gruppbostad. Det ger en hyreskostnad på 1,3 miljoner kronor/gruppbostad/år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nya LSS bostäder Strand och Hanviken.pdf
20170531 LSS - Tyresö Kommun - Skede 2 - valt förslag (2).pdf

18 Nytt genomgångsboende på Töresjövägen 46-48 *

Dnr 2017KSM0740 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bostäder uppförs som genomgångsboende enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för bostäder med totalt 45 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2019.
3. Investeringen kommer att genera en hyra till socialförvaltningen med 2,9 miljoner kronor/år. En besparing för att inte behöva hyra externa platser uppskattas till cirka 3 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet i bostadsförsörjningsgruppen har behovet av genomgångsbostäder identifierats. Enligt beslut Dnr 2015/KS 0347 010 fick fastighetsenheten i uppdrag att arbeta vidare med förslag till byggnation på fastigheterna.

Förslaget är 16 lägenheter fördelat på två byggnader. Beräknad byggstart våren/sommaren 2018, med en produktionstid på cirka 14-16 månader. Förslaget är inte detaljprojekterat men projektet är kostnadsberäknat till 45 miljoner kronor. Det ger en hyreskostnad på cirka 2,9 miljoner kronor/år.

Detta skulle innebära stora ekonomiska besparingar för Tyresö kommun då det möjliggör hemtagning av 16 personer som idag bor på externt inhyrda platser. En trolig besparing skulle bli cirka 3-4 miljoner kronor/år. Att inte bygga bostäderna enligt ovan innebär att Tyresö kommun även i fortsättningen kommer att ha mycket höga kostnader för institutionsvård som inte är direkt nödvändig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Genomgångsboende Töresjövägen 46-48.pdf
Töresjövägen 46 - 48 - volymstudie160526.pdf

19 Ombyggnad av stall, nytt ridhus och garage på Fårdala gård *

Dnr 2017KSM0604 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Stall byggs om och nytt ridhus och garage byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Investeringen kommer att genera en hyra till utveckligsförvaltningen med 2,6 miljoner kronor/år.

Beskrivning av ärendet
Planerad om- och tillbyggnad av stall, nytt ridhus och garage på Fårdala Gård med en investering på 42 miljoner kronor föreslås för att säkerställa arbetsmiljö samt logistik på gården mellan tung trafik, personer och hästar. Dessutom har verksamheten önskemål om att kunna utöka lektionstillfällen och större möjligheter för lektioner och tillgänglighet för funktionsnedsatta.

Förslaget ger en ökad hyreskostnad för utvecklingsförvaltningen med 2,6 miljoner kronor/år. Beräknad byggstart är hösten 2017, produktionstid cirka 18 månader.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ombyggnad av stall samt nytt ridhus och garage på Fårdala gård.pdf
Tyresö Ridanläggning Programskiss 20170124.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-110 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-120 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-210 BL.pdf

20 Svar på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering

Dnr 2017/KS 0143 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av området sjukfrånvaro.
2. HR-enheten ges i uppdrag att fortsätta med implementeringsarbetet gällande rehabiliteringsprocessen.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en granskning av området sjukfrånvaro. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens åtgärder för att komma tillrätta med sjukskrivningarna är tillräckliga.

Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete för att förhindra sjukskrivningar och har ett ändamålsenligt system för rehabilitering av personal som blir långtidssjukskrivna.

Revisorerna lämnade fyra rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet senast 2017-09-15. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport Sjukfrånvaro.pdf
Missiv - Kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering.pdf
Rapport - Arbetsmiljö sjukfrånvaro och rehab 2016.pdf

21 Svar på remiss om valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022

Dnr 2017/KS 0247 004

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen anger följande yttrande över remissen:
Tyresö kommun har inget att invända mot den föreslagna valkretsindelningen för landstingsval perioden 2018-2022.

Beskrivning av ärendet
Landstingsstyrelsens valberedning har skickat ut förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022 för yttrande till kommunerna i Stockholms län och även till partiorganisationerna i Stockholms stad och län. Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet tillämpades vid landstingsvalet 2014. Tyresö kommun ingår i valkretsen Ost och består förutom Tyresö av kommunerna Lidingö, Nacka och Värmdö. Mandatfördelningen 2018 väntas bli oförändrad för denna valkrets, beräknat på samma valkretsindelning som tidigare och antal röstberättigade per den 1 mars 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot den föreslagna valkretsindelningen för landstingsval perioden 2018-2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022.pdf
Valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022, LS 2016-0589.pdf

22 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0274 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Vikarierande kommunjurist Ebba Ljungdahl utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 1 september 2017.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

23 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2017/KS 0296 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Pågående uppdrag KS och KF aug 2017.pdf

24 Ändring av kommunstyrelsens sammanträdesdatum i november 2017

Dnr 2017/KS 0273 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2017 flyttas till den 9 november 2017 kl. 18.30.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2017 föreslås flyttas till den 9 november 2017 kl. 18.30.

25 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2018 *

Dnr 2017/KS 0275 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2018 för kommunledning och presidier hålls 20-21 februari, 12 april, 25 april och 8 november.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
4. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar under 2018 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2018.pdf

26 Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan *

Dnr 2016/KS 0401 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har i december 2016 lämnat in motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan. I motionen föreslås att fulmäktige beslutar:

- att initiera informationsinsatser om avfallshantering för att erbjuda hushåll "miljötratten" så att vegetabiliska matoljor kan samlas upp.
- att ge Tyresö bostäder AB i uppdrag att initiera informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende

Motionen remitterades till tekniska kontoret inom kommunstyrelseförvaltningen och till Tyresö bostäder. Tekniska kontoret beskriver i bifogad tjänsteskrivelse det arbete som redan pågår och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Tyresö bostäders styrelse har skickat in svar på motionen, vilket har kompletterats med en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Tyresö bostäder Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Motion Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf

27 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov *

Dnr 2016/KS 0191 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:

- att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym.
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade ärendet i december 2016 och föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 återremitteras ärendet till kultur- och fritidsnämnden, genom minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en ekonomisk redovisning. Utvecklingsförvaltningen och tekniska kontoret har därför utrett möjligheterna till och kostnaderna för att anlägga dricksvattenanläggningar och toaletter vid utvalda rekreationsytor, utegym vid Alby samt i Wättingestråket. Kultur- och fritidsnämnden har därefter behandlat ärendet på nytt och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §29.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §9.pdf
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf

28 Svar på motion om att starta en hantverksby i Tyresö *

Dnr 2017/KS 0057 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att starta en hantverksby i Tyresö. De föreslår:

- att möjligheterna för att anlägga en hantverksby i området vid Follbrinksströmmen och Lilla Tyresö utreds.
- att möjligheterna för att bygga ett hembygdsmuseum i samma område utreds.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §30.pdf
Motion om att starta en hantverksby i Tyresö.pdf

29 Svar på motion om att starta en skrivar/författarskola vid kommunens kulturskola *

Dnr 2017/KS 0098 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola. I motionen föreslår de:

- att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi
- att undersöka intresset för en sådan skola bland barn och unga i Tyresö.
- att om resultatet av de två första att-satserna blir positivt ha som mål att starta upp verksamheten höstterminen 2017 eller senast vårterminen 2018.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalls samt att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §28.pdf
Motion om att starta en skrivar alt författarskola vid kommunens kulturskola.pdf

30 Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida *

Dnr 2017/KS 0099 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 23 februari 2017 där de föreslår att Tyresö kommun snarast lägger upp en motionsbank med en snabblänk på kommunens startsida. Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen.

Tyresö kommun publicerar sedan många år tillbaka kommunfullmäktiges och nämndernas kallelser, protokoll och tillhörande handlingar via Insyn på tyreso.se. Via Insyn är det möjligt att hitta handlingarna sorterade på respektive politisk organ samt årtal. Det är också möjligt att fritextsöka ärendet och enskilda dokument, däribland motioner. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att kommunen därigenom på ett överskådligt och enkelt sätt tillgängliggör beslutsunderlagen. Förvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet har beretts av Beredningen för medborgardialog och mångfald som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-06-01 § 23.pdf
Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf
Motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf

§100 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport presenteras vid senare tillfälle.

Beslut/Protokollsutdrag
§100_prot_20170809.pdf (166 kb)

§101 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.
 
Socialnämnden har skickat sin ekonomiska rapport per maj 2017 där rapportering av verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg ingår.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1053.pdf

§102 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§102_prot_20170809.pdf (166 kb)

§103 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§103_prot_20170809.pdf (166 kb)

§104 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§104_prot_20170809.pdf (166 kb)

§105 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2017/KS 0243 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§105_prot_20170809.pdf (166 kb)

§106 Information om HR-frågor

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras.

Beslut/Protokollsutdrag
§106_prot_20170809.pdf (166 kb)

§107 Antagande av lokala kollektivavtal HÖK 17 och avtal om Med.stud. 17, Sveriges Läkarförbund

Dnr 2017/KSP 0016 012

Kommunledningsutskottets beslut
1. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt beslutar att efter framställan från riksorganisationen Sveriges läkarförbund teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
2. Kommunledningsutskottet antar överenskommelse om avtal Med.stud. 17 som lokalt kollektivavtal.

Beskrivning av ärendet
De lokala kollektivavtal som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges kommuner och landsting och Offentliganställdas förhandlingsråds (OFR) förbundsområde Läkare (Sveriges läkarförbund).
 
För att de centrala kollektivavtalen formellt ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott. De lokala kollektivavtal som nu ska antas är huvudöverenskommelse (lönekollektivavtal) med tillhörande villkorsavtal samt den överenskommelse om Med.stud. 17 som gäller för medicine studerande som vikarierar på underläkaranställning och provtjänstgörande läkare.
 
Huvudöverenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor m.m - HÖK 17 - med OFR:s förbundsområde Läkare gäller från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Bilagor
Antagande av lokala kollektivavtal - HÖK 17 och avtal om Med.stud. Sveriges Läkarförbund.pdf
Cirkulär 1728 HÖK 17.pdf
Cirkulär 1728 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 1728 Bilaga 2.pdf
Cirkulär 1728 Bilaga 3.pdf

§108 Information om beslut från länsstyrelsens tillsyn av Tyresö kommun enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2017/KS 0159 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört tillsyn över Tyresö kommuns arbete enligt alkohollagen och tobakslagen. I länsstyrelsens beslut beskrivs resultatet av tillsynen. Länsstyrelsen riktar kritik mot Tyresö kommun för att tillsynen av försäljning av tobak har varit otillräcklig under 2016 då inte alla försäljningsställen har besökts. I övrigt noteras att kommunens arbete bedrivs i enlighet med alkohollagen och tobakslagen.
 
Med anledning av länsstyrelsens kritik kommer kvalitetsenheten att upprätta en plan för att prioritera tobakstillsynen i tillräcklig utsträckning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen.pdf
Tyresö Beslut 2017(6408558) (0)_TMP.pdf

§109 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Pizzeria Messina på Pizzeria Messina, Trollbäcksvägen 34A

Dnr 2017/KS 0102 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Pizzeria Messina, 800503-4155, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten Pizzeria Messina, Trollbäcksvägen 34 A, 135 50 Tyresö.  Serveringstiderna är 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Pizzeria Messina enskild firma, 800503-4155, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Pizzeria Messina, Trollbäcksvägen 34 A, 135 50 Tyresö.  Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen.
 
Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Pizzeria Messina.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§109_prot_20170809.pdf (169 kb)

§110 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
170713 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf

§111 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dnr 2017/KS 0289 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas.
2. Taxan träder i kraft direkt efter att den antagits, med undantag för de årliga tillsynsavgifterna i tabell 4 som träder i kraft den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Den innebär bland annat att försäljare av sådana produkter måste anmäla försäljningen till kommunen. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn.
 
Kvalitetsenheten har tagit fram ett förslag till tillsynsavgifter, som arbetats in i den nuvarande taxan enligt alkohollagen och tobakslagen. De nuvarande tillsynsavgifterna för tobak och folköl har också justerats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse taxa alkohollagen tobakslagen och lag om e-cigaretter.pdf
Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter.pdf

§112 Ändring av reglemente för kommunstyrelsen avseende lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dnr 2017/KS 0291 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsens reglemente ändras enligt kvalitetsenhetens förslag.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Den innebär bland annat att försäljare av sådana produkter måste anmäla försäljningen till kommunen. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns.
 
För att kommunen ska kunna bedriva tillsynen enligt den nya lagen behöver ansvarig nämnd utses. Kvalitetsenheten föreslår att kommunstyrelsen, som redan har hand om tobaks- och folkölstillsynen, ska ansvara för tillsynen av e-cigaretter. Kommunstyrelsens reglemente behöver därför ändras enligt följande.
 
1.6.4 Uppgifter enligt alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lotterilag samt lag om kameraövervakning
14 § Styrelsen ansvarar för de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollagen, enligt tobakslagen och enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Styrelsen avger yttrande enligt kameraövervakningslagen och lotterilagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ändring av KS reglemente avseende e-cigaretter.pdf

§113 Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård

Dnr 2017KSM0371 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Dispens från föreskrifterna A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av maskinhall och personalutrymmen.
2. Maskinhall och personalutrymmen byggs enligt bilagor.
3. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 20 miljoner kronor för år 2018.
4. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden fördelas mellan verksamhetsområde "väghållning och park" och "bibliotek, kultur och fritid inklusive fritidsgårdar".
 
Anita Mattsson (S) och Kristjan Vaigur (S) deltar inte i ovan beslut.

Reservation
Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet.

Beskrivning av ärendet
Planerad byggnation av maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård är placerad på mark tillhörande Alby naturreservat. Kommunstyrelsen ska enligt naturreservatets föreskrifter A 11 ge tillstånd för byggnation inom naturreservatet.
 
På grund av omfattande brister i arbetsmiljön i nuvarande lokaler samt brist på lokaler för maskiner och redskap är behovet av nya väl fungerande maskin- och personalutrymmen akut. Ett förslag på byggnation finns. Se bilagor.
 
I samband med investeringsprocessen för 2017 avsattes totalt 25 miljoner kronor i samlingsanslag för investeringar initierade av hyresgäster/brukare. Då denna investering inte ryms i detta anslag erfordras 20 miljoner kronor för maskinutrymmen och personalutrymmen. Det ger en hyreskostnad på cirka 1,5 miljoner kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid. Beräknad byggstart är hösten 2017, produktionstid ca 12 månader.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
 
1. Dispens från föreskrifterna A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av maskinhall och personalutrymmen.
2. Maskinhall och personalutrymmen byggs enligt bilagor.
3. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 20 miljoner kronor för år 2018.
4. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden fördelas mellan verksamhetsområde "väghållning och park" och "bibliotek, kultur och fritid inklusive fritidsgårdar".

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med en samlad plan för de investeringar som ska göras i Alby. Planen ska tydliggöra vilka investeringar som ska göras, när de ska göras och till vilken kostnad. Denna plan ska innefatta även de projekt som eventuellt inte ingår i programmet "Attraktiva Alby".
 
Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.
 
Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) återremissyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår Anita Mattssons (S) återremissyrkande. Kommunledningsutskottet avslår Anita Mattssons (S) återremissyrkande.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf
Bilaga 1 Arbetsmiljö i utrymmen Naturvårdsenheten på Alby friluftsgård 20170327.pdf
Alby Samling.pdf
kommunekologens skiss.pdf

§114 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a. Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
b. Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.
 
Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2018 och plan för 2019-2021. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.
 
Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2021.pdf
Kommunplan 2015-2018 och budget för 2018 med bilagor.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
VA-taxa.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-05-22 §61 Revidering plan- och bygglovtaxa.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-05-24 §36 Revidering plan- och bygglovtaxa.pdf
Protokollsutdrag GAN 2017-05-22 § 38 Byte av namn på verksamhetsområde 8.pdf
Budget för revisorerna 2018.pdf

§115 Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum

Dnr 2017KSM0605 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. En ny förskola uppförs i Strand och en ny förskola uppförs i centrum med kapacitet om 180 barn per förskola enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två förskolor med totalt 100 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom förskolans pengsystem.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsprocessen 2017 har behov av förskoleplatser i Strand och i Tyresö centrum identifierats. Lokalgruppen har arbetat fram förslag på platser för verksamheten.
 
Förskolan i Strand föreslås ligga på Breviksvägen 5, Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544, där föreslagen byggnation är planenlig. Beräknad byggstart våren 2018, färdigställt hösten/vintern 2019.
 
Förskolan i centrum föreslås ligga på Akvarievägen del av Bollmora 2:1, där planändring och fastighetsombildning måste ske. Denna förskola är delvis en ersättning för de förskoleplatser som försvinner i samband med exploateringen av Norra Tyresö Centrum och rivningen av förskolan Båten. Beräknad byggstart är osäker beroende på detaljplanearbetet med en produktionstid på 16-18 månader.
 
Förslagen är inte detaljprojekterade men projekten är kostnadsberäknade till 50 miljoner/förskola. Det ger en hyreskostnad på ca 4 miljoner kronor/förskola/år inklusive städ.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum.pdf
Typförskola Tyresö Tengbom 170502.pdf

§116 Nya gruppbostäder i Strand och Hanviken

Dnr 2017KSM0606 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. En ny gruppbostad uppförs i Strand och en ny gruppbostad uppförs i Hanviken enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två gruppbostäder med totalt 40 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom socialnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsprocessen 2017 har behov av två gruppbostäder LSS identifierats. Lokalgruppen har arbetat fram förslag på platser för verksamheten.
 
LSS-boendet i Strand föreslås ligga på Strandvägen/Tranmyravägen Tyresö 1:53, där fastigheten inte omfattas av någon detaljplan. Beräknad byggstart våren 2018, färdigställt sommaren 2019.
 
LSS-boendet i Hanviken föreslås ligga på Stjärnvägen 29 del av Hanviken 2:1, där planändring och fastighetsombildning måste ske. Förslaget är ersättning för Granbacken som ska rivas under 2018 i samband med exploateringen av Wättingestråket. Tidplanen för exploateringen av området Granbacken förutsätter att Villa Granbacken rivs sommaren 2018. Det år en orimlig tidplan för att ersätta den med en ny byggnad, provisorier kan bli aktuellt om tidplanen inte kan skjutas på. Beroende på detaljplanearbetet och produktionstid på 14-18 månader.
 
Förslagen är inte detaljprojekterade men projekten är kostnadsberäknade till 20 miljoner kronor/gruppbostad. Det ger en hyreskostnad på  1,3 miljoner kronor/gruppbostad/år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nya LSS bostäder Strand och Hanviken.pdf
20170531 LSS - Tyresö Kommun - Skede 2 - valt förslag (2).pdf

§117 Nytt genomgångsboende på Töresjövägen 46-48

Dnr 2017KSM0740 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bostäder uppförs som genomgångsboende enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för bostäder med totalt 45 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2019.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden ryms inom socialnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet i bostadsförsörjningsgruppen har behovet av genomgångsbostäder identifierats. Enligt beslut Dnr 2015/KS 0347 010 fick fastighetsenheten i uppdrag att arbeta vidare med förslag till byggnation på fastigheterna.
 
Förslaget är 16 lägenheter fördelat på två byggnader. Beräknad byggstart våren/sommaren 2018, med en produktionstid på cirka 14-16 månader. Förslaget är inte detaljprojekterat men projektet är kostnadsberäknat till 45 miljoner kronor. Det ger en hyreskostnad på cirka 2,9 miljoner kronor/år.
 
Detta skulle innebära stora ekonomiska besparingar för Tyresö kommun då det möjliggör hemtagning av 16 personer som idag bor på externt inhyrda platser. En trolig besparing skulle bli cirka 3-4 miljoner kronor/år. Att inte bygga bostäderna enligt ovan innebär att Tyresö kommun även i fortsättningen kommer att ha mycket höga kostnader för institutionsvård som inte är direkt nödvändig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Genomgångsboende Töresjövägen 46-48.pdf
Töresjövägen 46 - 48 - volymstudie160526.pdf

§118 Ombyggnad av stall, nytt ridhus och garage på Fårdala gård

Dnr 2017KSM0604 301

Kommunledningsutskottets beslut
- Ärendet remitteras till kultur- och fritidsnämnden för att kompletteras med finansieringsförslag.

Beskrivning av ärendet
Planerad om- och tillbyggnad av stall, nytt ridhus och garage på Fårdala Gård med en investering på 42 miljoner kronor föreslås för att säkerställa arbetsmiljö samt logistik på gården mellan tung trafik, personer och hästar. Dessutom har verksamheten önskemål om att kunna utöka lektionstillfällen och större möjligheter för lektioner och tillgänglighet för funktionsnedsatta.
 
Förslaget ger en ökad hyreskostnad för utvecklingsförvaltningen med 2,6 miljoner kronor/år. Beräknad byggstart är hösten 2017, produktionstid cirka 18 månader.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ombyggnad av stall samt nytt ridhus och garage på Fårdala gård.pdf
Tyresö Ridanläggning Programskiss 20170124.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-110 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-120 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-210 BL.pdf

§119 Svar på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering

Dnr 2017/KS 0143 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av området sjukfrånvaro.
2. HR-enheten ges i uppdrag att fortsätta med implementeringsarbetet gällande rehabiliteringsprocessen.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en granskning av området sjukfrånvaro. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens åtgärder för att komma tillrätta med sjukskrivningarna är tillräckliga.
 
Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete för att förhindra sjukskrivningar och har ett ändamålsenligt system för rehabilitering av personal som blir långtidssjukskrivna.
 
Revisorerna lämnade fyra rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet senast 2017-09-15. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering.pdf
Missiv - Kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering.pdf
Rapport - Arbetsmiljö sjukfrånvaro och rehab 2016.pdf

§120 Svar på remiss om valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022

Dnr 2017/KS 0247 004

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen anger följande yttrande över remissen:
Tyresö kommun har inget att invända mot den föreslagna valkretsindelningen för landstingsval perioden 2018-2022.

Jäv
Fredrik Saweståhl (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Landstingsstyrelsens valberedning har skickat ut förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022 för yttrande till kommunerna i Stockholms län och även till partiorganisationerna i Stockholms stad och län. Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet tillämpades vid landstingsvalet 2014. Tyresö kommun ingår i valkretsen Ost och består förutom Tyresö av kommunerna Lidingö, Nacka och Värmdö. Mandatfördelningen 2018 väntas bli oförändrad för denna valkrets, beräknat på samma valkretsindelning som tidigare och antal röstberättigade per den 1 mars 2017.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot den föreslagna valkretsindelningen för landstingsval perioden 2018-2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022.pdf
Valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022, LS 2016-0589.pdf

§121 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0274 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Vikarierande kommunjurist Ebba Ljungdahl utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 1 september 2017.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§122 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2017/KS 0296 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Pågående uppdrag KS och KF aug 2017.pdf

§123 Ändring av kommunstyrelsens sammanträdesdatum i november 2017

Dnr 2017/KS 0273 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2017 flyttas till den 9 november 2017 kl. 18.30.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2017 föreslås flyttas till den 9 november 2017 kl. 18.30.

Beslut/Protokollsutdrag
§123_prot_20170809.pdf (167 kb)

§124 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2018

Dnr 2017/KS 0275 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2018 för kommunledning och presidier hålls 20-21 februari, 12 april, 25 april och 8 november.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
4. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar under 2018 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2018.pdf

§125 Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan

Dnr 2016/KS 0401 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras för komplettering med svar även på att-sats nummer två.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har i december 2016 lämnat in motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan. I motionen föreslås att fulmäktige beslutar:
 
att initiera informationsinsatser om avfallshantering för att erbjuda hushåll "miljötratten" så att vegetabiliska matoljor kan samlas upp.
att ge Tyresö bostäder AB i uppdrag att initiera informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende
 
Motionen remitterades till tekniska kontoret inom kommunstyrelseförvaltningen och till Tyresö bostäder. Tekniska kontoret beskriver i bifogad tjänsteskrivelse det arbete som redan pågår och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Tyresö bostäders styrelse har skickat in svar på motionen, vilket har kompletterats med en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering med svar även på att-sats nummer två.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Tyresö bostäder Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Motion Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf

§126 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov

Dnr 2016/KS 0191 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:
 
- att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym.
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun. 
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade ärendet i december 2016 och föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 återremitteras ärendet till kultur- och fritidsnämnden, genom minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en ekonomisk redovisning.   Utvecklingsförvaltningen och tekniska kontoret har därför utrett möjligheterna till och kostnaderna för att anlägga dricksvattenanläggningar och toaletter vid utvalda rekreationsytor, utegym vid Alby samt i Wättingestråket. Kultur- och fritidsnämnden har därefter behandlat ärendet på nytt och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §29.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §9.pdf
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf

§127 Svar på motion om att starta en hantverksby i Tyresö

Dnr 2017/KS 0057 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att starta en hantverksby i Tyresö. De föreslår:
 
- att möjligheterna för att anlägga en hantverksby i området vid Follbrinksströmmen och Lilla Tyresö utreds.
- att möjligheterna för att bygga ett hembygdsmuseum i samma område utreds.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §30.pdf
Motion om att starta en hantverksby i Tyresö.pdf

§128 Svar på motion om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola

Dnr 2017/KS 0098 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola. I motionen föreslår de:
 
- att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi
- att undersöka intresset för en sådan skola bland barn och unga i Tyresö.
- att om resultatet av de två första att-satserna blir positivt ha som mål att starta upp verksamheten höstterminen 2017 eller senast vårterminen 2018.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalls samt att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §28.pdf
Motion om att starta en skrivar alt författarskola vid kommunens kulturskola.pdf

§129 Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida

Dnr 2017/KS 0099 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 23 februari 2017 där de föreslår att Tyresö kommun snarast lägger upp en motionsbank med en snabblänk på kommunens startsida. Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen.
 
Tyresö kommun publicerar sedan många år tillbaka kommunfullmäktiges och nämndernas kallelser, protokoll och tillhörande handlingar via Insyn på tyreso.se. Via Insyn är det möjligt att hitta handlingarna sorterade på respektive politisk organ samt årtal. Det är också möjligt att fritextsöka ärendet och enskilda dokument, däribland motioner.  Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att kommunen därigenom på ett överskådligt och enkelt sätt tillgängliggör beslutsunderlagen. Förvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad.
 
Ärendet har beretts av Beredningen för medborgardialog och mångfald som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-06-01 § 23.pdf
Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf
Motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf