Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2018-04-18

Sammanträde 2018-04-18

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Redovisning av uppdrag om användning av lokaler i gymnasiet

Dnr 2016/KS 0224 84

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen av uppdraget godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2016-05-31 § 97 uppdragit åt kommunstyrelseförvaltningen att ge förslag till användning av lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas, samt för hur kvarvarande verksamheter ska få verksamhetsenliga lokaler. En förstudie har tagits fram och redovisas som bilaga. Förstudien förslår en ny inriktning för lokalnyttjandet, med fokus på flexibla lösningar för utbildningsverksamhet av olika slag, en mötesplats mellan utbildningsverksamhet och näringsliv samt ett vägledningscentrum och ett framtida etableringscentrum.

Byggnaden omvandlas till ett kunskaps- och arbetsmarknadscentrum där Centrum för arbete och integration ingår som en självklar del. Förstudien pekar även på möjligheten att Kompassen kan vara någon form av kulturhus med centrumnära läge. Projektet kan genomföras i fem etapper under en fyraårsperiod. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 350-400 miljoner kronor varav hälften genereras av ackumulerat underhållsbehov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdraget Användning av lokaler i gymnasiet - Mötesplats Kompassen.pdf
Förstudie Mötesplats Kompassen.pdf

2 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi *

Dnr 2017/KS 0470 70

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Utredningen noteras.
2. Beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2017-10-26 § 102 att ge utvecklingsförvaltingen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi. Sedan dess har intervjuer med representanter från bibliotek och kulturskolor i Stockholms län genomförts och ett förslag arbetats fram med föreslag om en breddning av begreppet skrivarskola med inriktning mot digitalt berättande.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utredningen noteras samt att beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 24.pdf

3 Integrationsstrategi *

Dnr 2018/KS 0032 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Integrationsstrategin för Tyresö kommun antas.
2. Integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Ett förslag arbetades fram och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta strategin. Vid kommunledningsutskottets behandling 2018-02-22 § 18 remitterades ärendet till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och kompletteringar.

Nämnderna och beredningen har inkommit med synpunkter och integrationsstrategin har därefter bearbetats enligt redogörelse i tjänsteskrivelsen (handling under utarbetande).

Bilagor
Integrationsstrategi efter remissomgång.pdf
Integrationsstrategi med ändringsmarkeringar.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2018-03-13 § 5.pdf
Byggnadsnämnden Ordförandebeslut § B-2018-89 Svar på remiss om integrationsstrategi.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2018-03-28 § 13 Integrationsstrategi.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 27.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 1029.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 21.pdf

4 Redovisning av uppdrag om förvaltningslokaler

Dnr 2016/KS 0280 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen av förslag på kommande etablering av lokaler för den kommunala administrationen som återfinns i denna tjänsteskrivelse godkänns.
2. Kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut om att teckna avtal med fastighetsägaren Hemfosa om en etablering i Tyresö Centrum. Ett eventuellt slutligt påtecknande av hyresavtal tas av kommunstyrelsen då villkor och förutsättningar för ett sådant tecknande föreligger, dock senast vid utgången av Q 1 2019.
3. Kommunstyrelsen beslutar fastställa projektdirektiv enligt bilaga. Projektdirektiven ges bland annat med den avsikten att närmare bereda verksamhet/funktion, nya arbetsplatsstrategier, arkitektur, ekonomi inför kommunplan 2020-2024.
4. Kommunstyrelsen beslutar lämna en beställning till kommunstyrelse-förvaltningen att med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö.
5. Kommunstyrelsen uppmanar styrgruppen att återkomma med kompletterande förslag till beslut i det fall nya omständigheter skulle tillkomma inom ramen för projektarbetets genomförande.
6. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast vid utgången av Q1 2019 med ett förslag på de villkor som ska gälla för en kommande förhyrning.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 4 oktober 2016 § 156 att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa alternativ till lokalisering av den kommunala administrationen. Tyresö kommun har ett hyresavtal avseende lokaler i Tyresö centrum för den kommunala administrationen vilket löper ut 2023. Uppdraget redovisas i bifogade handlingar. Tjänsteskrivelse i ärendet skickas med vanlig postgång på grund av sekretess.

Bilagor
Bilaga 1 Hemfosa Presentation 2018.02.08 (2).pdf
Bilaga 2 Skandiafastigheter 180129.pdf
Bilaga 3 Presentation två förslag.pdf
Kommunhuset projektdirektiv.pdf

5 Information om uppdraget att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2018/KS 0167 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med kommunplan 2018 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB. Vid sammanträdet ges information om läget i ärendet.

6 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

7 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

8 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

9 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

10 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras av IT-chefen vid sammanträdet.

11 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

12 Svar på Tyresöinitiativet om att tillåta att moped klass 2 framförs på cykelbana

Dnr 2018/KS 0097 009

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Svaret på Tyresöinitiativet överlämnas till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Carina Hellman har lämnat ett förslag till Tyresöinitiativet om att kommunen ska tillåta att moped klass 2, det vill säga mopeder som får framföras i max 25 km/timmen, ska få framföras på cykelbanor. Som främsta skäl anger Carina Hellman att det är otryggt att köra moped i 25 km/timmen på bilvägar och att elcyklar som också får framföras i 25 km/timmen får framföras på cykelbanor.

Efter sommaren 2018 ska stadsbyggnadsförvaltningen påbörja en revidering av kommunens cykelplan. Därefter kan kommunstyrelseförvaltningen se över frågan om moped klass 2 och cykelbanor och göra ett välgrundat övervägande om, och i så fall på vilka gång- och cykelvägar moped klass 2 kan tillåtas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på Tyresöinitiativet om att moped klass 2 ska få framföras på cykelbana.pdf
Förslag från Tyresöinitiativet om att moped klass 2 ska få framföras på cykelbana.docx

13 Utökning av förskoleplatser vid Kumla förskola

Dnr KSM20188589 301

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

14 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet april 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Anmälan av delegationsbeslut inom miljö- och trafikavdelningen 171201-180228
Trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Flyttning och skrotning av fordon
Lokala trafikföreskrifter
Förordnande för parkeringsövervakning

Bilagor
Delegationsbeslut om borgenshandlingar för Tyresö strands båtkklubb.pdf
Delegationsbeslut om antagande av lokalt kollektivavtal TRAKTT.pdf
180404 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf
Delegationsbeslut , förordnande av parkeringsövervakning.pdf
Delegationsbeslut om trafikanordningsplaner och schakttillstånd på kommunal mark.pdf
Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut om flyttning och skrotning av fordon.pdf

15 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2017 *

Dnr 2018/KS 0124 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2017 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2017 redovisas i bilagor.

Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag direktionssammanträde 2018-03-16 årsbokslut 2017.pdf
Tjänsteutlåtande, Årsbokslut 2017, Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Årsredovisning 2017, Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Revisorernas skrivelser gällande årsredovisning 2017 för Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

16 Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2017 *

Dnr 2018/KS 0118 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2017 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2017 redovisas i bilagor.

Bilagor
Södertörns överförmyndarnämnd protokoll 2018-02-28 § 22.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd årsredovisning 2017.pdf
Revisionsberättelse 2017 Haninge kommun inklusive Södertörns överförymndarnämnd.pdf
Granskning av årsbokslut 2017 - Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

17 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017 *

Dnr 2018/KS 0169 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017 redovisas i bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag §17 Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Protokollsutdrag § 18 Granskning Årsredovisning 2017 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsrapport 2017 pwc Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

18 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund med anledning av ny kommunallag

Dnr 2018/KS 0161 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2018-07-01. Därmed upphör nu gällande förbundsordning att gälla.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
I den nya kommunallag (2017:725) som trädde i kraft 2018-01-01 påverkar vissa av ändringarna kommunalförbund och det finns därför behov av att revidera förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf). De områden där revideringar är aktuella rör digital anslagstavla, årsredovisningen och allmänhetens rätt att ställa frågor.

Det finns även behov av kompletterande ändringar enligt tidigare krav på sådant som ska regleras i förbundsordningen, men som saknas i nu gällande förbundsordning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget till reviderad förbundsordningen fastställs att gälla från och med 2018-07-01, under förutsättning att kommunfullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Förbundsordning för Smohf med föreslagna revideringar markerade.pdf

19 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Dnr 2018/KS 0160 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Delegering av arbetsmiljöuppgifter, kapitel 4, tas bort från kommunstyrelsens delegationsordning och ersätts av riktlinjer som fastställts av kommundirektören.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kommundirektören har uppdaterat och fastställt riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter enligt uppdrag från kommunstyrelsen, behöver kommunstyrelsens delegationsordning revideras.

I gällande delegationsordning ingår för närvarande riktlinjer för delegering av arbetsmiljöuppgifter. Den delegering som enligt kommunallagen får ske av styrelses eller nämnds beslutanderätt till anställd i kommunen (6 kap 33 § KL) och förvaltningschefs rätt att vidaredelegera beslutanderätt (6 kap § 37 KL) förväxlas ibland med den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ska ske enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter kan med fördel skiljas bort från kommunens delegationsordning för att undvika missförstånd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning 2018-05-02.pdf

20 Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare *

Dnr 2018/KS 0150 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för;
1) Ulrica Riis-Pedersen (C)
2) Ann-Christin Svensson (M)

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i nuläget 16 borgliga vigselförrättare förordnade av länsstyrelsen. För tre av dessa löper förordnandetiden ut 2018-09-30. Dessa tre är Peter Bylund (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ann-Christin Svensson (M). Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som utser borgliga vigselförrättare efter förslag från kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Ulrica Riis-Pedersen och Ann-Christin Svensson. Förordnandetiden förslås till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga september 2022. På grund av att Peter Bylund (MP) flyttar från kommunen föreslås inte hans förordnande förlängas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare.pdf

21 Ändrat sammanträdesdatum för kommunledningsutskottet i maj 2018

Dnr 2018/KS 0165 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kommunledningsutskottets sammanträde den 16 maj flyttas till den 14 maj kl. 13.00.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottets sammanträde som var planerat till den 16 maj föreslås förläggas till den 14 maj kl. 13.00 i Kvarnhjulet, hus B lokal Follbrinken. Anledningen är att HR-enheten bokat in ledningsgruppsutveckling i två dagar.

22 Svar på motion om att utöka antalet träffpunkter för pensionärer *

Dnr 2017/KS 0187 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att socialnämnden ska uppdras att undersöka möjligheterna för att utöka antalet öppna träffpunkter för Tyresös pensionärer. Motionen remitterades av kommunstyrelsen till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunala pensionärsrådet för förslag till besvarande.

Båda nämnder har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunala pensionärsrådet föreslår att motionen bifalls.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kan redan i dag erbjuda ett brett utbud för seniorer som är anpassat och som stimulerar till aktivitet och samvaro. Men mycket kan bli mer och vi ser nu över hur fler aktiviteter skulle kunna skapas. Allt för att motverka ensamhet och bidra till en mer aktiv fritid och socialt liv längre upp i åren. Vid kommunstyrelsen den 6/2 beslutades att gå vidare med att starta ytterligare en träffpunktsverksamhet i Tyresö. Initiativet och den nya verksamheten, som öppnar inom ett par månader, tillmötesgår det önskemål som funnits från seniorföreningar i kommunen. Det beslutades också att kommunen löpande ska sammanställa och marknadsföra det samlade breda utbudet av aktiviteter riktade till seniorer, vilket vi inte varit tillräckligt bra på tidigare.

Det ska vara lätt och trevligt att vara senior i Tyresö och det ska alltid finnas saker att engagera sig i för den som vill.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 20.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1061.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-10-18 §29.pdf
Motion om att utöka antalet öppna träffpunkter för pensionärer.pdf

23 Svar på motion om Tyresövallen *

Dnr 2017/KS 0369 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats, om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen i samarbete med berörda föreningar, anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats, om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna ska kunna uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna lämnade in en motion om Tyresövallen till kommunfullmäktige den 18 oktober 2017. I motionen lämnas förslag om att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen samt att erbjuda fotbollsklubbarna mark på Tyresövallen med möjlighet till att uppföra egen klubbstuga.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott för förslag till besvarande. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlar ärendet den 18 april.

Ordförandeutlåtande
Läktaren vid A-plan ska bytas ut och kommer då att utökas. I den nya detaljplanen finns dessutom byggrätt för ytterligare läktare mot ishallen, vilket gott och väl skulle tillgodose eventuellt utökade behov i framtiden. Separat klubbstuga har inte tagits upp i de samtal som förts med kommunen utan föreningarna har gjort bedömningen att behoven med kansli, förråd och servering täcks genom planerad lösning i den nya ishallen.

Ishallen kommer även att integreras med en avfallsterminal. Under dessa byggnader byggs ett garage med 148 parkeringsplatser i anslutning till simhallen och Tyresövallen. Det gör markutnyttjandet effektivare och öppnar upp för fler funktioner. Samtidigt innebär det att vi kan gå vidare med planeringen och byggande av den nya gröna kärnan Norra Tyresö Centrum.

Att vi sedan motionen skrevs kunnat nå en bred överenskommelse om utvecklingen för hela området är jag mycket positiv till. Med ny restaurang, nya omklädningsrum, nya kanslilokaler och nya större läktare för fotbollsarenan blir investeringarna i Tyresövallen ett verkligt lyft. Inte bara för de verksamma föreningarna, utan för alla Tyresöbor.

I sommar tas det första spadtaget i projektet.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 §8.pdf
Motion om Tyresövallen.pdf

24 Svar på motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten *

Dnr 2017/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson och Anita Mattsson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska inleda ett arbete för att återgå till lag (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU) istället för lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), när det gäller upphandling inom hemtjänst och socialpsykiatriskt boendestöd i hemmiljö. Motionen remitterades till socialnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 1030.pdf
Motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten.pdf

§63 Redovisning av uppdrag om användning av lokaler i gymnasiet

Dnr 2016/KS 0224 84

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen av uppdraget godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2016-05-31 § 97 uppdragit åt kommunstyrelseförvaltningen att ge förslag till användning av lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas, samt för hur kvarvarande verksamheter ska få verksamhetsenliga lokaler. En förstudie har tagits fram och redovisas som bilaga. Förstudien förslår en ny inriktning för lokalnyttjandet, med fokus på flexibla lösningar för utbildningsverksamhet av olika slag, en mötesplats mellan utbildningsverksamhet och näringsliv samt ett vägledningscentrum och ett framtida etableringscentrum.
 
Byggnaden omvandlas till ett kunskaps- och arbetsmarknadscentrum där Centrum för arbete och integration ingår som en självklar del. Förstudien pekar även på möjligheten att Kompassen kan vara någon form av kulturhus med centrumnära läge. Projektet kan genomföras i fem etapper under en fyraårsperiod. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 350-400 miljoner kronor varav hälften genereras av ackumulerat underhållsbehov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdraget Användning av lokaler i gymnasiet - Mötesplats Kompassen.pdf
Förstudie Mötesplats Kompassen.pdf

§64 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi

Dnr 2017/KS 0470 70

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Utredningen noteras.
2. Beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2017-10-26 § 102 att ge utvecklingsförvaltingen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi. Sedan dess har intervjuer med representanter från bibliotek och kulturskolor i Stockholms län genomförts och ett förslag arbetats fram med föreslag om en breddning av begreppet skrivarskola med inriktning mot digitalt berättande.
 
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utredningen noteras samt att beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 24.pdf

§65 Integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Integrationsstrategin för Tyresö kommun antas med tilläggen i stycke 1:1 "Ett stort ansvar för att integrationen lyckas vilar på den enskilde individen" och i först i stycke 2:1 "I Tyresö gäller Arbetslinjen, vilket innebär ett mål om att få alla i egen försörjning så snart som möjligt.".
2. Integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen.
 
Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Ett förslag arbetades fram och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta strategin. Vid kommunledningsutskottets behandling 2018-02-22 § 18 remitterades ärendet till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och kompletteringar.
 
Nämnderna och beredningen har inkommit med synpunkter och integrationsstrategin har därefter bearbetats enligt redogörelse i tjänsteskrivelsen.

Yrkande
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) tilläggsyrkar för Alliansens räkning att stycke 1:1 kompletteras med meningen "Ett stort ansvar för att integrationen lyckas vilar på den enskilde individen." och att stycke 2:1 kompletteras med den nya inledningsmeningen "I Tyresö gäller Arbetslinjen, vilket innebär ett mål om att få alla i egen försörjning så snart som möjligt."
 
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) tilläggsyrkar för Moderaternas räkning att den första meningen i stycke 2:5 ändras så att den lyder: "Det är enligt lag kommunernas ansvar att under etableringstiden om två år ordna bostäder till personer som anvisas till kommunen."

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller tilläggsyrkandet om stycke 1:1 och 2:1 och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller tilläggsyrkandet om stycke 2:5 och finner att kommunledningsutskottet avslår det. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta integrationsstrategin med tilläggen i stycke 1:1 och 2:1 och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande av integrationsstrategi.pdf
Integrationsstrategi efter remissomgång.pdf
Integrationsstrategi med ändringsmarkeringar.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2018-03-13 § 5.pdf
Byggnadsnämnden Ordförandebeslut § B-2018-89 Svar på remiss om integrationsstrategi.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2018-03-28 § 13 Integrationsstrategi.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 27.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 1029.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 21.pdf

§66 Redovisning av uppdrag om förvaltningslokaler

Dnr 2016/KS 0280 010

Kommunledningsutskottets beslut
- Redovisningen av förslag på kommande etablering av lokaler för den kommunala administrationen som återfinns i tjänsteskrivelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 4 oktober 2016 § 156 att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa alternativ till lokalisering av den kommunala administrationen. Tyresö kommun har ett hyresavtal avseende lokaler i Tyresö centrum för den kommunala administrationen vilket löper ut 2023. Uppdraget redovisas i bifogade handlingar. Tjänsteskrivelse i ärendet skickas med vanlig postgång på grund av sekretess.

Bilagor
Bilaga 1 Hemfosa Presentation 2018.02.08 (2).pdf
Bilaga 2 Skandiafastigheter 180129.pdf
Bilaga 3 Presentation två förslag.pdf
Kommunhuset projektdirektiv.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§66_prot_20180418.pdf (165 kb)

§67 Information om uppdraget att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2018/KS 0167 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med kommunplan 2018 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB. Vid sammanträdet ges information om läget i ärendet.

Beslut/Protokollsutdrag
§67_prot_20180418.pdf (165 kb)

§68 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport april 2018.pdf
Månadsuppföljning mars 2018.pdf

§69 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§69_prot_20180418.pdf (165 kb)

§70 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§70_prot_20180418.pdf (165 kb)

§71 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§71_prot_20180418.pdf (165 kb)

§72 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras av IT-chefen vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§72_prot_20180418.pdf (165 kb)

§73 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§73_prot_20180418.pdf (165 kb)

§74 Svar på Tyresöinitiativet om att tillåta att moped klass 2 framförs på cykelbana

Dnr 2018/KS 0097 009

Kommunledningsutskottets beslut
- Svaret på Tyresöinitiativet överlämnas till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Carina Hellman har lämnat ett förslag till Tyresöinitiativet om att kommunen ska tillåta att moped klass 2, det vill säga mopeder som får framföras i max 25 km/timmen, ska få framföras på cykelbanor. Som främsta skäl anger Carina Hellman att det är otryggt att köra moped i 25 km/timmen på bilvägar och att elcyklar som också får framföras i 25 km/timmen får framföras på cykelbanor.
 
Efter sommaren 2018 ska stadsbyggnadsförvaltningen påbörja en revidering av kommunens cykelplan. Därefter kan kommunstyrelseförvaltningen se över frågan om moped klass 2 och cykelbanor och göra ett välgrundat övervägande om, och i så fall på vilka gång- och cykelvägar moped klass 2 kan tillåtas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på Tyresöinitiativet om att moped klass 2 ska få framföras på cykelbana.pdf
Förslag från Tyresöinitiativet om att moped klass 2 ska få framföras på cykelbana.pdf

§75 Utökning av förskoleplatser vid Kumla förskola

Dnr KSM20188589 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Nuvarande bibliotekslokaler i Trollbäcken omställs till förskola och biblioteksverksamheten i Trollbäcken flyttar tillfälligt till Kumla allé.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsplanen för perioden fram till 2030 föreslogs att befintliga bibliotekslokaler i Kumla bibliotek omdanas för förskoleverksamhet  och integreras med befintlig förskoleverksamhet i byggnaden. Biblioteksverksamheten flyttar tillfälligt till lokaler på Kumla allé för att sedan inrymmas i ny bebyggelse som ska uppföras vid Alléplan. Det råder osäkerhet kring projektets omfattning men den uppskattade budgeten ligger mellan 2-5 miljoner kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökning av förskoleplatser vid Kumla förskola.pdf

§76 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet april 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Anmälan av delegationsbeslut inom miljö- och trafikavdelningen 171201-180228
Trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Flyttning och skrotning av fordon
Lokala trafikföreskrifter
Förordnande för parkeringsövervakning

Bilagor
Delegationsbeslut om borgenshandlingar för Tyresö strands båtkklubb.pdf
Delegationsbeslut om antagande av lokalt kollektivavtal TRAKTT.pdf
180404 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf
Delegationsbeslut , förordnande av parkeringsövervakning.pdf
Delegationsbeslut om trafikanordningsplaner och schakttillstånd på kommunal mark.pdf
Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut om flyttning och skrotning av fordon.pdf

§77 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2017

Dnr 2018/KS 0124 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2017 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Jäv
Fredrik Saweståhl (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2017 redovisas i bilagor.

Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag direktionssammanträde 2018-03-16 årsbokslut 2017.pdf
Tjänsteutlåtande, Årsbokslut 2017, Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Årsredovisning 2017, Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Revisorernas skrivelser gällande årsredovisning 2017 för Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

§78 Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2017

Dnr 2018/KS 0118 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2017 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2017 redovisas i bilagor.

Bilagor
Södertörns överförmyndarnämnd protokoll 2018-02-28 § 22.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd årsredovisning 2017.pdf
Revisionsberättelse 2017 Haninge kommun inklusive Södertörns överförymndarnämnd.pdf
Granskning av årsbokslut 2017 - Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

§79 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017

Dnr 2018/KS 0169 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017 redovisas i bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag §17 Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Protokollsutdrag § 18 Granskning Årsredovisning 2017 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsrapport 2017 pwc Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

§80 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund med anledning av ny kommunallag

Dnr 2018/KS 0161 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2018-07-01. Därmed upphör nu gällande förbundsordning att gälla.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

Jäv
Marika Marklund (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
I den nya kommunallag (2017:725) som trädde i kraft 2018-01-01 påverkar vissa av ändringarna kommunalförbund och det finns därför behov av att revidera förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf). De områden där revideringar är aktuella rör digital anslagstavla, årsredovisningen och allmänhetens rätt att ställa frågor.
 
Det finns även behov av kompletterande ändringar enligt tidigare krav på sådant som ska regleras i förbundsordningen, men som saknas i nu gällande förbundsordning.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget till reviderad förbundsordningen fastställs att gälla från och med 2018-07-01, under förutsättning att kommunfullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Förbundsordning för Smohf med föreslagna revideringar markerade.pdf

§81 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Dnr 2018/KS 0172 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Delegering av arbetsmiljöuppgifter, kapitel 4, tas bort från kommunstyrelsens delegationsordning och ersätts av riktlinjer som fastställts av kommundirektören.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kommundirektören har uppdaterat och fastställt riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter enligt uppdrag från kommunstyrelsen, behöver kommunstyrelsens delegationsordning revideras.
 
I gällande delegationsordning ingår för närvarande riktlinjer för delegering av arbetsmiljöuppgifter. Den delegering som enligt kommunallagen får ske av styrelses eller nämnds beslutanderätt till anställd i kommunen (6 kap 33 § KL) och förvaltningschefs rätt att vidaredelegera beslutanderätt (6 kap § 37 KL) förväxlas ibland med den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ska ske enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter kan med fördel skiljas bort från kommunens delegationsordning för att undvika missförstånd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning 2018-05-02.pdf

§82 Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare

Dnr 2018/KS 0150 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för;
1)      Ulrica Riis-Pedersen (C)
2)      Ann-Christin Svensson (M)

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i nuläget 16 borgliga vigselförrättare förordnade av länsstyrelsen. För tre av dessa löper förordnandetiden ut 2018-09-30. Dessa tre är Peter Bylund (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ann-Christin Svensson (M). Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som utser borgliga vigselförrättare efter förslag från kommunen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Ulrica Riis-Pedersen och Ann-Christin Svensson. Förordnandetiden förslås till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga september 2022. På grund av att Peter Bylund (MP) flyttar från kommunen föreslås inte hans förordnande förlängas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare.pdf

§83 Ändrat sammanträdesdatum för kommunledningsutskottet i maj 2018

Dnr 2018/KS 0165 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Kommunledningsutskottets sammanträde den 16 maj flyttas till den 14 maj kl. 13.00.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottets sammanträde som var planerat till den 16 maj föreslås förläggas till den 14 maj kl. 13.00 i Kvarnhjulet, hus B lokal Follbrinken. Anledningen är att HR-enheten bokat in ledningsgruppsutveckling i två dagar.

Beslut/Protokollsutdrag
§83_prot_20180418.pdf (165 kb)

§84 Svar på motion om att utöka antalet träffpunkter för pensionärer

Dnr 2017/KS 0187 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.
 
Anita Mattsson (S) och Kristjan Vaigur (S) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att socialnämnden ska uppdras att undersöka möjligheterna för att utöka antalet öppna träffpunkter för Tyresös pensionärer. Motionen remitterades av kommunstyrelsen till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunala pensionärsrådet för förslag till besvarande. 
 
Båda nämnder har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunala pensionärsrådet föreslår att motionen bifalls.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kan redan i dag erbjuda ett brett utbud för seniorer som är anpassat och som stimulerar till aktivitet och samvaro. Men mycket kan bli mer och vi ser nu över hur fler aktiviteter skulle kunna skapas. Allt för att motverka ensamhet och bidra till en mer aktiv fritid och socialt liv längre upp i åren. Vid kommunstyrelsen den 6/2 beslutades att gå vidare med att starta ytterligare en träffpunktsverksamhet i Tyresö. Initiativet och den nya verksamheten, som öppnar inom ett par månader, tillmötesgår det önskemål som funnits från seniorföreningar i kommunen. Det beslutades också att kommunen löpande ska sammanställa och marknadsföra det samlade breda utbudet av aktiviteter riktade till seniorer, vilket vi inte varit tillräckligt bra på tidigare. 
 
Det ska vara lätt och trevligt att vara senior i Tyresö och det ska alltid finnas saker att engagera sig i för den som vill.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 20.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1061.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-10-18 §29.pdf
Motion om att utöka antalet öppna träffpunkter för pensionärer.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 20.pdf

§85 Svar på motion om Tyresövallen

Dnr 2017/KS 0369 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats, om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen i samarbete med berörda föreningar, anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats, om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna ska kunna uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna lämnade in en motion om Tyresövallen till kommunfullmäktige den 18 oktober 2017. I motionen lämnas förslag om att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen samt att erbjuda fotbollsklubbarna mark på Tyresövallen med möjlighet till att uppföra egen klubbstuga.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott för förslag till besvarande. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlar ärendet den 18 april.

Ordförandeutlåtande
Läktaren vid A-plan ska bytas ut och kommer då att utökas. I den nya detaljplanen finns dessutom byggrätt för ytterligare läktare mot ishallen, vilket gott och väl skulle tillgodose eventuellt utökade behov i framtiden. Separat klubbstuga har inte tagits upp i de samtal som förts med kommunen utan föreningarna har gjort bedömningen att behoven med kansli, förråd och servering täcks genom planerad lösning i den nya ishallen.
 
Ishallen kommer även att integreras med en avfallsterminal. Under dessa byggnader byggs ett garage med 148 parkeringsplatser i anslutning till simhallen och Tyresövallen. Det gör markutnyttjandet effektivare och öppnar upp för fler funktioner. Samtidigt innebär det att vi kan gå vidare med planeringen och byggande av den nya gröna kärnan Norra Tyresö Centrum.
 
Att vi sedan motionen skrevs kunnat nå en bred överenskommelse om utvecklingen för hela området är jag mycket positiv till. Med ny restaurang, nya omklädningsrum, nya kanslilokaler och nya större läktare för fotbollsarenan blir investeringarna i Tyresövallen ett verkligt lyft. Inte bara för de verksamma föreningarna, utan för alla Tyresöbor.
 
I sommar tas det första spadtaget i projektet.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionens första att-sats besvarad samt avslå motionens andra att-sats.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 §8.pdf
Motion om Tyresövallen.pdf

§86 Svar på motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten

Dnr 2017/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson och Anita Mattsson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska inleda ett arbete för att återgå till lag (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU) istället för lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), när det gäller upphandling inom hemtjänst och socialpsykiatriskt boendestöd i hemmiljö. Motionen remitterades till socialnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 1030.pdf
Motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten.pdf