Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2020-10-14

Sammanträde 2020-10-14

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Månadsrapportering

Diarienummer 2020/KS 0159 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi (handling under utarbetande).

2 Information om Södertörnssamarbetet

Diarienummer 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

4 Information om HR-frågor

Diarienummer 2020/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

5 Redovisning av lokalförsörjningsfrågor

Diarienummer 2019/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

6 Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 27 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 382,2 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Beskrivning av ärendet
Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess revideras årligen.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2021-2024 inkluderande budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2024. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
Kommunplan 2021 - 2024.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-04-27 § 34 Reviderad bibliotekstaxa.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 61 Justering taxa lokaler och anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 78 avgifter avseende taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, Skriftlig reservation M, C och KD 2020-10-01 § 78 Taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Höjning avgifter avseende taxor inom omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf

7 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna

Diarienummer 2020/KS 0233 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till länsgemensam överenskommelse gällande uppdrag och samverkan för ungdomsmottagningarna har tagits fram av Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. Storsthlm har rekommenderat kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 januari 2021.

Ärendet har beretts i arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vilka föreslår att överenskommelsen antas. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Överenskommelse om ungdomsmottagningar.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Överenskommelse ungdomsmottagningar.pdf
Rekommendation Överenskommelse om uppdrag och samverkan ungdomsmottagningar.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §84.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse samverkan avseende ungdomsmottagningarna.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse ÖK ungdomsmottagningarna BUN.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §53.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse ÖK ungdomsmottagningarna.pdf Beslutande organ
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse ÖK ungdomsmottagningarna.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 § 1063.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Rekommendation
Överenskommelse ang ungdomsmottagningarna.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Rekommendation
Överenskommelse ungdomsmottagningarna.pdf

8 Redovisning av partistöd för år 2019 samt partistöd för år 2021

Diarienummer 2020/KS 0043 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser. Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för år 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2019 samt partistöd 2021.pdf
Tjänsteskrivlse Redovisning av partistöd för år 2019 samt beslut om partistöd för år 2021.docx.pdf
Redovisning Vänsterpartiet.pdf
Redovisning partistöd KD 2019.pdf
Redovisning partistöd Moderaterna 2019.pdf
Redovisning partistöd 2019 SD Tyresö.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Liberalerna.pdf
Redovisning lokalt partistöd Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Centerpartiet.pdf
Redovisning Miljöpartiet.pdf

9 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/KS 0240 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställt en informationssäkerhetssamordnare, Stefan Vallin, som föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud.docx.pdf

10 Beslut om upphörande av obligatoriska utskrifter från W3D3

Diarienummer 2020/KS 0227 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rutinmässiga utskrifter som enbart görs för att spegla digitala ärenden i kommunens ärendehanteringssystem W3D3 är inte längre nödvändiga.
2. Pappershandlingar som skannats till ärendehanteringssystemet W3D3 kan gallras om det inte finns särskilda skäl att bevara dem.
3. Besluten 1-2 gäller från och med 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
För att åstadkomma ett mer digitalt arbetssätt föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att rutinmässiga utskrifter som görs från W3D3 enbart för att återspegla ett digitalt ärende inte
längre är nödvändiga samt att vissa pappershandlingar som skannas till W3D3 kan gallras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om upphörande av obligatoriska utskrifter från w3d3.pdf
Tjänsteskrivelse om beslut av upphörande av obligatoriska utskrifter från W3D3.docx.pdf

11 Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador

Diarienummer 2020/KS 0145 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en tjänst inrättas för att arbeta med seniorer i syfte att förebygga fallskador. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 64.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om fallförebyggande tjänst.pdf
Motion om att inrätta tjänst i syftet att arbeta preventivt med fallskador hos äldre.pdf

12 Svar på motion om djur i äldreomsorgen

Diarienummer 2020/KS 0146 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunen ska utreda frågan om djur på äldreboenden, där även de boenden som inte är kommunalt drivna ska inkluderas. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf

§81 Månadsrapportering

Diarienummer 2020/KS 0159 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport investeringar september 2020.pdf

§82 Information om Södertörnssamarbetet

Diarienummer 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Information om Södertörnssamarbetet.pdf

§83 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

Bilagor
Information med anledning av Coronakrisen.pdf

§84 Information om HR-frågor

Diarienummer 2020/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

§85 Redovisning av lokalförsörjningsfrågor

Diarienummer 2019/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

§86 Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021
fastställs:
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 27 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 382,2 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslut.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig.
Ulrica Riis-Pedersen (C) hänvisar till reservation i äldre- och omsorgsnämnden
2020-10-01 § 78 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess revideras årligen.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2021-2024 inkluderande budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2024. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
18. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
19. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
20. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
21. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 27 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

22. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs
23. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
24. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
25. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
26. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
27. Nya och utökade investeringar på totalt 382,2 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
28. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
29. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
30. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
31. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
32. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
33. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
34. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP), Susann Ronström (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget.

Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
Kommunplan 2021 - 2024.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-04-27 § 34 Reviderad
bibliotekstaxa.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 61 Justering taxa lokaler och
anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för
lokaler och anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 78 avgifter avseende taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, Skriftlig reservation M, C och KD 2020-10-01 § 78 Taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Höjning avgifter avseende taxor inom omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf

§87 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna

Diarienummer 2020/KS 0233 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna antas.

Protokollsanteckning
Ulf Perbo (KD) och Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om de hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till länsgemensam överenskommelse gällande uppdrag och samverkan för ungdomsmottagningarna har tagits fram av Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. Storsthlm har rekommenderat kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 januari 2021.

Ärendet har beretts i arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vilka föreslår att överenskommelsen antas. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom förslaget.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna.

Yrkande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anders Wickberg (SD) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Överenskommelse om
ungdomsmottagningar.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Överenskommelse
ungdomsmottagningar.pdf
Rekommendation Överenskommelse om uppdrag och samverkan
ungdomsmottagningar.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §84.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse samverkan avseende
ungdomsmottagningarna.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse ÖK ungdomsmottagningarna BUN.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §53.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse ÖK
ungdomsmottagningarna.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse ÖK
ungdomsmottagningarna.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 § 1063.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Rekommendation
Överenskommelse ang ungdomsmottagningarna.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Tjänsteskrivelse Rekommendation
Överenskommelse ungdomsmottagningarna.pdf

§88 Redovisning av partistöd för år 2019 samt partistöd för år 2021

Diarienummer 2020/KS 0043 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som
mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet
har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka
partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast
vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.

Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för år 2019.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2019 samt partistöd 2021.pdf
Tjänsteskrivlse Redovisning av partistöd för år 2019 samt beslut om partistöd för år 2021.docx.pdf
Redovisning Vänsterpartiet.pdf
Redovisning partistöd KD 2019.pdf
Redovisning partistöd Moderaterna 2019.pdf
Redovisning partistöd 2019 SD Tyresö.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Liberalerna.pdf
Redovisning lokalt partistöd Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Centerpartiet.pdf
Redovisning Miljöpartiet.pdf

§89 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/KS 0240 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en
anställt en informationssäkerhetssamordnare, Stefan Vallin, som föreslås bli
dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud.docx.pdf

§90 Beslut om upphörande av obligatoriska utskrifter från W3D3

Diarienummer 2020/KS 0227 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rutinmässiga utskrifter som enbart görs för att spegla digitala ärenden i kommunens ärendehanteringssystem W3D3 är inte längre nödvändiga.
2. Pappershandlingar som skannats till ärendehanteringssystemet W3D3 kan gallras om det inte finns särskilda skäl att bevara dem.
3. Besluten 1-2 gäller från och med 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
För att åstadkomma ett mer digitalt arbetssätt föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att rutinmässiga utskrifter som görs från W3D3 enbart för att återspegla ett digitalt ärende inte längre är nödvändiga samt att vissa pappershandlingar som skannas till W3D3 kan gallras.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Rutinmässiga utskrifter som enbart görs för att spegla digitala ärenden i kommunens ärendehanteringssystem W3D3 är inte längre nödvändiga.
2. Pappershandlingar som skannats till ärendehanteringssystemet W3D3 kan gallras om det inte finns särskilda skäl att bevara dem.
3. Besluten 1-2 gäller från och med 1 januari 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om upphörande av obligatoriska utskrifter från w3d3.pdf
Tjänsteskrivelse om beslut av upphörande av obligatoriska utskrifter från W3D3.docx.pdf

§91 Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador

Diarienummer 2020/KS 0145 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.
Anki Svensson (M) och Peter Freij (M) deltar inte i beslut.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har
lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en tjänst inrättas för att arbeta med seniorer i syfte att förebygga fallskador. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget. 

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 64.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om fallförebyggande tjänst.pdf
Motion om att inrätta tjänst i syftet att arbeta preventivt med fallskador hos äldre.pdf

§92 Svar på motion om djur i äldreomsorgen

Diarienummer 2020/KS 0146 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunen ska utreda frågan om djur på äldreboenden, där även de boenden som inte är kommunalt drivna ska inkluderas. Motionen har remitterats till äldre- och
omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf