Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2020-11-18

Sammanträde 2020-11-18

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Månadsrapportering

Diarienummer 2020/KS 0159 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Diarienummer 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag ti ll beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

4 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Diarienummer 2020/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

5 Inriktning vid löneöversyn 2021

Diarienummer 2020/KSP 0108 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Kommunens inriktning vid löneöversyn 2021 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens inriktning vid löneöversyn beskriver kommunens övergripande lönepolitiska ställningstaganden inför 2021 års löneöversyn. Inriktningen är i hög grad kopplad till de ställningstaganden och utgångspunkter som återfinns i tecknade lönekollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och berörda arbetstagarorganisationer. En viktig utgångspunkt är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Av detta följer att lönen ska vara individuell och differentierad utifrån verksamhetens mål och medarbetarens måluppfyllelse.

I inriktningen för 2021 tydliggörs arbetsgivarens ansvar för lönebildningen och löneöversynen. En fortsatt viktig utgångspunkt för löneöversynen 2021 är att lönestrukturen inom och mellan yrkesgrupper ska vara mer rättvisande efter löneöversynen än innan. Detta blir särskilt aktuellt för yrkesgrupper som är och historiskt sett varit utsatta för stark marknadspåverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Kommunens inriktning vid löneöversyn 2021
(Tillgänglighetsanpassad).pdf
Tjänsteskrivelse - Kommunens inriktning vid löneöversyn 2021.pdf
PM - Inriktning löneöversyn 2021.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Diarienummer 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om avskedande 201027.pdf
Delegationsbeslut om avskedande 201027 (tillgänglighetsanpassad).pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 201002.pdf
Delegationsbeslut om disciplinpåföljd 201002 (tillgänglighetsanpassad).pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 201006.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 201006
(tillgänglighetsanpassad).pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 201026.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 201026
(tillgänglighetsanpassad).pdf
Delegationsbeslut om borgen Tyresö bostäder 2020-10-20.pdf
Delegationsbeslut om upplåning 2020-10-14.pdf
Delegationsbeslut operationell leasing 2020-11-09.pdf

7 Slutredovisning av Brobänken etapp 10

Diarienummer KSM2020-1237.315

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisning av genomförandet av Brobänken etapp 10 har upprättats i och med att godkänd slutbesiktning av anläggningsarbeten skett. I februari 2016 vann detaljplanen för området laga kraft och under 2017-2019 har entreprenören JR Entreprenad utfört anläggningsarbeten inom området. Del av projektets kostnader finansieras genom uttag av gatukostnader och anslutningsavgifter för VA. Godkänd slutbesiktning skedde ca 4 månader försenat under hösten 2019 och projektet anses avslutat med gott resultat.

En barnrättsprövning har inte bedömts nödvändig i ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutrapport Brobänken etapp 10.pdf
Slutrapport Brobänken etapp 10.pdf

8 Riktlinjer för Tyresö kommun i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar

Diarienummer 2020/KS 0219 31

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Tyresö kommuns uppdaterade riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar antas.

Beskrivning av ärendet
I inriktningen för 2021 tydliggörs arbetsgivarens ansvar för lönebildningen och
löneöversynen. En fortsatt viktig utgångspunkt för löneöversynen 2021 är att
lönestrukturen inom och mellan yrkesgrupper ska vara mer rättvisande efter
löneöversynen än innan. Bakgrunden till Tyresö kommun har 2011 tillsammans med Nacka kommun, Nynäshamn kommun, Södertälje kommun, Haninge kommun, Södertörns brandförsvarsförbund och SWECO tagit fram en gemensam oljeskyddsplan. Planen beskriver skeden och uppgifter som följer i samband med oljepåslag på vår gemensamma kuststräcka. Tyresö kommun tog vid samma tillfälle fram Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs som harmoniserar med den gemensamma planen genom att beskriva och ge förslag på hur vår kommun kan vara förberedd och hantera de olika faser och uppgifter som den gemensamma oljeskyddsplanen tar upp. Riktlinjerna har nu uppdaterats efter nuvarande förhållanden och organisation och ska även kunna användas vid oljeutsläpp i sjöar.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar uppdaterade riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar.

Utredning kring barnets bästa
Målsättningen med kommunens oljeskyddsberedskap och de reviderade riktlinjerna är att ha förmåga att bekämpa den olja som når land efter ett utsläpp till havs och att minimera ekologiska och socioekonomiska följder. Det gagnar inte minst barnets rättigheter att minimera framtida skador på miljö, samhälle och ekonomi. En formell prövning av barnets bästa har inte gjorts vid revideringen av riktlinjerna.

Riktlinjerna beskriver exempel på personalresurser men även olika stödfunktioner såsom tillhandahållande av mat och logi. Förslag på olika stödfunktioner kommer inte att realiseras om det påverkar barn och unga i till exempel skolundervisningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer oljeskyddsplan.pdf
Riktlinjer för Tyresö kommun vid oljeutsläpp till havs och i sjöar 2020 KS 0219.docx.pdf

9 Avtal med Tyresö närradioförening

Diarienummer 2020/KS 0213 31

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Uppdaterat avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening gällande krisberedskap och sändning av kommunfullmäktiges sammanträde godkänns.
2. Kommundirektören och säkerhetschef bemyndigas att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö närradio fyller en funktion i kommunens krisberedskapsorganisation samt närradions delaktighet vid sändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. En uppdatering av befintligt avtal har gjorts utifrån dagens teknik och förutsättningar. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner det uppdaterade avtalet och ger kommundirektören och säkerhetschefen bemyndigande att underteckna avtalet.

Utredning kring barnets bästa
Målsättningen med kommunens avtal med Tyresö närradio är att kommunens medborgare vid en kris eller extraordinär händelse genom närradion får riktad
information som gäller Tyresö kommun specifikt. Barn och ungdomar kommer att påverkas indirekt genom att vuxna i deras närhet får information vid en kris som kan bidra till en tryggare vardag.

En formell prövning av barnets bästa har inte gjorts vid framtagandet av nytt avtal med närradion. Inga risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av barn och ungdomar har identifierats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtal Tyresö närradioförening.pdf
Avtal Tyresö närradio 2021.pdf

10 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Diarienummer 2020/KS 0267 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725) anta reglementen för nämnderna.

Förvaltningen har sett ett behov av ett par mindre förtydliganden och tillägg som rör kommunens ansvar för handhavande av strategiska investeringar i 6 § punkt 2 d, kommunens arbete med samhällsplanering under 7 § punkterna 8-12. Under hösten 2020 gjordes förtydliganden i arbetsordningarna för kommunstyrelsens utskott vilka även inarbetats under 3 § punkt 15 i frågor som rör hållbar utveckling och klimatfrågor samt under 14 § ny punkt 7 avseende ett hållbarhetsperspektiv i den övergripande planeringen i kommunen. Därtill har vissa mindre förändringar gjorts vad gäller formatet i dokumentet för att uppfylla de tillgänglighetskrav som föreligger enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser och bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av kommunstyrelsens reglemente 201103.pdf
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 201103 ändringsmarkerad.pdf
Kommunstyrelsens reglemente.pdf

11 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0274 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725 (”KL”) anta reglementen för nämnderna.

Enligt 6 kap. 6 § andra stycket KL föreskrivs att nämnderna ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 2013-09-12 beslutade kommunfullmäktige om ett tillägg i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gällande riskhantering och intern kontroll, dnr 2013/KS 0264 003. Förvaltningen har upptäckt att denna lydelse som fanns i reglementet före 2018 har fallit bort och behöver därför kompletteras med. Tillägget avser att tydliggöra varje nämnds ansvar för riskhantering och internkontroll inom sitt verksamhetsområde i enlighet med den riktlinje som kommunstyrelsen har beslutat om.

Kommunstyrelsen antog 2013-08-27 riktlinjer för riskhantering och
internkontroll, dnr 2013/KS 0264 003.

Utöver ovan så har vissa mindre förändringar gjorts vad gäller formatet i dokumentet för att uppfylla de tillgänglighetskrav som föreligger enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser och bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av gemensamt reglemente 201023.pdf
Revidering av gemensamt reglemente 201023 ändringsmarkerad.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

12 Svar på motion om tillgänglig konst för alla

Diarienummer 2020/KS 0151 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats anses besvarad.
2. Motionens andra attsats avslås.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion om tillgänglig konst för alla.

I motionen föreslås att:
1. En inventering görs för att se vad som finns i kommunens ägo som just nu inte används, som kan få nya platser
2. En utredning görs för att inventera på vilka platser i kommunen där kan placera offentlig utsmyckning för att kunna förse alla kommundelar med konst och kultur ute i det fria till glädje för att Tyresöbor.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionens första attsats besvarad samt att avslå motionens andra attsats. I bilagan "Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla" så beskriver kultur- och fritidsförvaltningen hur arbetet med offentlig konst bedrivs i kommunen idag.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §62).pdf
§ 62 Omröstningsprotokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf
§ 62 Tjänsteskrivelse. Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla.pdf
§ 62 Bilaga 1. Offentlig konst utomhus i Tyresö.pdf
§ 62 Bilaga 2. Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser.pdf
Motion om tillgänglig konst för alla.pdf

13 Svar på motion om dansbana i Gimmersta hage

Diarienummer 2020/KS 0144 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återställa dansbanan i Gimmersta hage (se bilaga).

I motionen föreslås att:
1. En strategi tas fram, för att återställa dansbanan kombinerat med friluftsscen tas fram.
2. Vägen till festplatsen och festplatsområdet ska rensas upp och göras tillgänglig för alla.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

I bilagan ”Utlåtande för motion om Dansbana i Gimmersta hage” beskriver kultur- och fritidsförvaltningen återställandet av dansbanan då det är en förutsättning för att ta fram en strategi. Samråd har skett med samhällsbyggnadskontoret och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §63).pdf
§ 63 Omröstningsprotokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf
§ 63 Tjänsteskrivelse utlåtande för motion om dansbana i Gimmersta.pdf
§ 63 Föreskrifter - Alby naturreservat.pdf
§ 63 Motion Dansbana i Gimmersta hage.pdf

§93 Månadsrapportering

Diarienummer 2020/KS 0159 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Prognos och ekonomi oktober 2020.pdf

§94 Information om Södertörnssamarbetet

Diarienummer 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§95 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen. 

Bilagor
Corona-rapport 201118.pdf

§96 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Diarienummer 2020/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

§97 Inriktning vid löneöversyn 2021

Diarienummer 2020/KSP 0108 003

Kommunledningsutskottets beslut
– Kommunens inriktning vid löneöversyn 2021 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens inriktning vid löneöversyn beskriver kommunens övergripande lönepolitiska ställningstaganden inför 2021 års löneöversyn. Inriktningen är i hög grad kopplad till de ställningstaganden och utgångspunkter som återfinns i tecknade lönekollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och berörda arbetstagarorganisationer. En viktig utgångspunkt är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Av detta följer att lönen ska vara individuell och differentierad utifrån verksamhetens mål och medarbetarens måluppfyllelse. I inriktningen för 2021 tydliggörs arbetsgivarens ansvar för lönebildningen och löneöversynen. En fortsatt viktig utgångspunkt för löneöversynen 2021 är att lönestrukturen inom och mellan yrkesgrupper ska vara mer rättvisande efter löneöversynen än innan. Detta blir särskilt aktuellt för yrkesgrupper som är och historiskt sett varit utsatta för stark marknadspåverkan.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet antar kommunens inriktning vid löneöversyn 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Kommunens inriktning vid löneöversyn 2021
(Tillgänglighetsanpassad).pdf
Tjänsteskrivelse - Kommunens inriktning vid löneöversyn 2021.pdf
PM - Inriktning löneöversyn 2021.pdf

§98 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Diarienummer 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets beslut
– Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om avskedande 201027.pdf
Delegationsbeslut om avskedande 201027 (tillgänglighetsanpassad).pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 201002.pdf
Delegationsbeslut om disciplinpåföljd 201002 (tillgänglighetsanpassad).pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 201006.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 201006
(tillgänglighetsanpassad).pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 201026.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 201026
(tillgänglighetsanpassad).pdf
Delegationsbeslut om borgen Tyresö bostäder 2020-10-20.pdf
Delegationsbeslut om upplåning 2020-10-14.pdf
Delegationsbeslut operationell leasing 2020-11-09.pdf

§99 Slutredovisning av Brobänken etapp 10

Diarienummer KSM2020-1237.315

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisning av genomförandet av Brobänken etapp 10 har upprättats i och med att godkänd slutbesiktning av anläggningsarbeten skett.

I februari 2016 vann detaljplanen för området laga kraft och under 2017-2019 har entreprenören JR Entreprenad utfört anläggningsarbeten inom området. Del av projektets kostnader finansieras genom uttag av gatukostnader och anslutningsavgifter för VA. Godkänd slutbesiktning skedde ca 4 månader försenat under hösten 2019 och projektet anses avslutat med gott resultat. En barnrättsprövning har inte bedömts nödvändig i ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Brobänken etapp 10.pdf
Tjänsteskrivelse Slutrapport Brobänken etapp 10.pdf
Slutrapport Brobänken etapp 10.pdf

§100 Riktlinjer för Tyresö kommun i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar

Diarienummer 2020/KS 0219 31

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Tyresö kommuns uppdaterade riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har 2011 tillsammans med Nacka kommun, Nynäshamn kommun, Södertälje kommun, Haninge kommun, Södertörns brandförsvarsförbund och SWECO tagit fram en gemensam oljeskyddsplan. Planen beskriver skeden och uppgifter som följer i samband med oljepåslag på vår gemensamma kuststräcka. Tyresö kommun tog vid samma tillfälle fram Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs som harmoniserar med den gemensamma planen genom att beskriva och ge förslag på hur vår kommun kan vara förberedd och hantera de olika faser och uppgifter som den gemensamma oljeskyddsplanen tar upp. Riktlinjerna har nu uppdaterats efter nuvarande förhållanden och organisation och ska även kunna användas vid oljeutsläpp i sjöar.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar uppdaterade riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar.

Utredning kring barnets bästa
Målsättningen med kommunens oljeskyddsberedskap och de reviderade riktlinjerna är att ha förmåga att bekämpa den olja som når land efter ett utsläpp till havs och att minimera ekologiska och socioekonomiska följder. Det gagnar inte minst barnets rättigheter att minimera framtida skador på miljö, samhälle och ekonomi. En formell prövning av barnets bästa har inte gjorts vid revideringen av riktlinjerna.

Riktlinjerna beskriver exempel på personalresurser men även olika stödfunktioner såsom tillhandahållande av mat och logi. Förslag på olika stödfunktioner kommer inte att realiseras om det påverkar barn och unga i till exempel skolundervisningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar Tyresö kommuns uppdaterade riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för Tyresö kommun i händelse av oljeutsläpp till havs och i sjöar .pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer oljeskyddsplan.pdf
Riktlinjer för Tyresö kommun vid oljeutsläpp till havs och i sjöar 2020 KS 0219.docx.pdf

§101 Avtal med Tyresö närradioförening

Diarienummer 2020/KS 0213 31

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Uppdaterat avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening gällande krisberedskap och sändning av kommunfullmäktiges sammanträde godkänns.
2. Kommundirektören och säkerhetschef bemyndigas att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö närradio fyller en funktion i kommunens krisberedskapsorganisation samt närradions delaktighet vid sändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. En uppdatering av befintligt avtal har gjorts utifrån dagens teknik och förutsättningar. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner det uppdaterade avtalet och ger kommundirektören och säkerhetschefen bemyndigande att underteckna avtalet.

Utredning kring barnets bästa
Målsättningen med kommunens avtal med Tyresö närradio är att kommunens
medborgare vid en kris eller extraordinär händelse genom närradion får riktad
information som gäller Tyresö kommun specifikt. Barn och ungdomar kommer att påverkas indirekt genom att vuxna i deras närhet får information vid en kris som kan bidra till en tryggare vardag.

En formell prövning av barnets bästa har inte gjorts vid framtagandet av nytt avtal med närradion. Inga risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av
barn och ungdomar har identifierats.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
kommunstyrelsen besluta att:
1. Uppdaterat avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening gällande krisberedskap och sändning av kommunfullmäktiges sammanträde godkänns.
2. Kommundirektören och säkerhetschef bemyndigas att underteckna avtalet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtal med Tyresö närradioförening.pdf
Tjänsteskrivelse Avtal Tyresö närradioförening.pdf
Avtal Tyresö närradio 2021.pdf

§102 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Diarienummer 2020/KS 0267 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725) anta reglementen för nämnderna.

Förvaltningen har sett ett behov av ett par mindre förtydliganden och tillägg som rör kommunens ansvar för handhavande av strategiska investeringar i 6 § punkt 2 d, kommunens arbete med samhällsplanering under 7 § punkterna 8-12. Under hösten 2020 gjordes förtydliganden i arbetsordningarna för kommunstyrelsens utskott vilka även inarbetats under 3 § punkt 15 i frågor som rör hållbar utveckling och klimatfrågor samt under 14 § ny punkt 7 avseende ett hållbarhetsperspektiv i den övergripande planeringen i kommunen. Därtill har vissa mindre förändringar gjorts vad gäller formatet i dokumentet för att uppfylla de tillgänglighetskrav som föreligger enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser och bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen och att det gäller tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av kommunstyrelsens reglemente 201103.pdf
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 201103 ändringsmarkerad.pdf
Kommunstyrelsens reglemente.pdf

§103 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0274 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725)
(”KL”) anta reglementen för nämnderna.

Enligt 6 kap. 6 § andra stycket KL föreskrivs att nämnderna ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 2013-09-12 beslutade kommunfullmäktige om ett tillägg i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gällande riskhantering och intern kontroll, dnr 2013/KS 0264 003. Förvaltningen har upptäckt att denna lydelse som fanns i reglementet före 2018 har fallit bort och
behöver därför kompletteras med. Tillägget avser att tydliggöra varje nämnds
ansvar för riskhantering och internkontroll inom sitt verksamhetsområde i enlighet med den riktlinje som kommunstyrelsen har beslutat om.

Kommunstyrelsen antog 2013-08-27 riktlinjer för riskhantering och internkontroll, dnr 2013/KS 0264 003.

Utöver ovan så har vissa mindre förändringar gjorts vad gäller formatet i dokumentet för att uppfylla de tillgänglighetskrav som föreligger enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser och bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun och att det gäller tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av gemensamt reglemente 201023.pdf
Revidering av gemensamt reglemente 201023 ändringsmarkerad.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

§104 Svar på motion om tillgänglig konst för alla

Diarienummer 2020/KS 0151 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats anses besvarad.
2. Motionens andra attsats avslås.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har mlämnat in en motion om tillgänglig konst för alla.

I motionen föreslås att:
1. En inventering görs för att se vad som finns i kommunens ägo som just nu inte används, som kan få nya platser
2. En utredning görs för att inventera på vilka platser i kommunen där kan placera offentlig utsmyckning för att kunna förse alla kommundelar med konst och kultur ute i det fria till glädje för att Tyresöbor.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden förslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionens första
attsats besvarad samt att avslå motionens andra attsats. I bilagan "Utlåtande för
motion om tillgänglig konst för alla" så beskriver kultur- och fritidsförvaltningen hur arbetet med offentlig konst bedrivs i kommunen idag.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Motionens första attsats anses besvarad.
2. Motionens andra attsats avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. 

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §62).pdf
§ 62 Omröstningsprotokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf
§ 62 Tjänsteskrivelse. Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla.pdf
§ 62 Bilaga 1. Offentlig konst utomhus i Tyresö.pdf
§ 62 Bilaga 2. Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser.pdf
Motion om tillgänglig konst för alla.pdf

§105 Svar på motion om dansbana i Gimmersta hage

Diarienummer 2020/KS 0144 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återställa dansbanan i Gimmersta hage (se bilaga).

I motionen föreslås att:
1. En strategi tas fram, för att återställa dansbanan kombinerat med friluftsscen tas fram.
2. Vägen till festplatsen och festplatsområdet ska rensas upp och göras tillgänglig för alla.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. I bilagan ”Utlåtande för motion om Dansbana i Gimmersta hage” beskriver kultur- och fritidsförvaltningen återställandet av dansbanan då det är en förutsättning för att ta fram en strategi. Samråd har skett med samhällsbyggnadskontoret och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 (2020-09-28 KFN §63).pdf
§ 63 Omröstningsprotokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf
§ 63 Tjänsteskrivelse utlåtande för motion om dansbana i Gimmersta.pdf
§ 63 Föreskrifter - Alby naturreservat.pdf
§ 63 Motion Dansbana i Gimmersta hage.pdf