Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2021-10-20

Sammanträde 2021-10-20

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Dnr: 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information med anledning av covid-19

Dnr: 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med
anledning av covid-19.

3 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2021

Dnr: 2021/KS 0014 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella IT- och digitaliseringsfrågor föredras vid sammanträdet.

4 Information om HR-frågor 2021

Dnr: 2021/KS 0015 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om HR föredras vid sammanträdet.

5 Uppföljning löneöversyn

Diarienummer 2021/KSP 0081 20

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Löneöversynen 2021 för Tyresö kommuns medarbetare har efter avstämningar
med samtliga arbetstagarorganisationer avslutats. Medarbetarnas nya löner
gäller från och med den 1 april 2021 och betalades ut i samband med ordinarie
löneutbetalning i april månad i enlighet med gällande lönekollektivavtal.
HR-stabens bedömning är att löneöversynen har fungerat väl. Efter
avstämningar mellan Tyresö kommun och samtliga arbetstagarorganisationer
kan konstateras att löneöversynsprocessen i kommunen sammantaget
huvudsakligen uppfattats som positiv samt att en del tidigare
uppmärksammade utvecklingsområden utvecklats i positiv riktning.
Arbetsgivarens fortsatta inriktning att prioritera mer rättvisande lönestrukturer
bedöms ha viss avsedd verkan för att dämpa konsekvenserna av
marknadspåverkan i några av bristyrkena då personalomsättningen fortsatt
ligger på lägre nivåer än för ett antal år sedan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av löneöversyn 2021.pdf

6 Lokalt kollektivavtal

Diarienummer 2021/KSP 0079 20

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Lokalt kollektivavtal om samverkan inom Tyresö kommun antas som
lokalt kollektivavtal.

Beskrivning av ärendet
Det lokala kollektivavtal om samverkan (samverkansavtalet) som ska antas har
förhandlats fram mellan Tyresö kommun och de kollektivavtalsbärande
fackförbund som organiserar Tyresö kommuns medarbetare. Avtalet syftar till
att ersätta tidigare avtal om samverkan mellan parterna som senast reviderades
2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - antagande av lokalt kollektivavtal om samverkan.pdf
Nytt samverkansavtal..pdf

7 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

8 Bollmoravägen informationsärende

Diarienummer 2021/KS 0271 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har sedan 2018 utrett trafiksituationen samt
studerat och förprojekterat delar av Bollmoravägen och Njupkärrsvägen.
Projekt Bollmoravägen behöver ses som en helhet för att lösa
framkomlighetsproblemen för kollektivtrafiken och personbilstrafiken.
Startbesked för upphandling av konsultgrupp och projektering av
systemhandling för delområde 1-7 gavs i stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16
och beslutades i kommunstyrelsen 2021-08-24. Upphandling av konsultgrupp
har genomförts samt tilldelning skett under Q3 2021.

Delområde 1-4 är planerade att starta systemhandlingsprojektering under Q3
2021. Delområde 5-7 är planerade att starta systemhandlingsprojektering under
2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bollmoravägen informationsärende.pdf
Bilaga 2. Delområden Projekt Bollmoravägen.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa Systemhandling Bollmoravägen.pdf

9 Förstudie utökad kameraövervakning

Diarienummer 2021/KS 0256 30

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Ansök och utrusta de kvarvarande låg- och mellanstadieskolor, där
kommunen är fastighetsägare, med övervakningskameror.
2. Ansök och utrusta två förskolor med övervakningskameror.
3. Medel för investeringen i utrustning för kameraövervakning godkänns
och 3,25 mnkr läggs in i kommunstyrelsens plan för investeringar, och i
kommunens investeringsprogram för år 2022.
4. Kommunstyrelsen tillsätter medel i budget för åren 2023 och framåt
för:
- kapitalkostnader med 870 tkr/år
- drift och systemförvaltning 1,2 mnkr per år
- 50% utökning av tjänst för systemförvaltning (420 tkr)

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2021-08-24 kommundirektören i uppdrag att till
kommunstyrelsens möte i oktober utreda om kameraövervakningen ska byggas
ut till att omfatta samtliga kommunalt ägda förskolor, skolor och fritidsgårdar i
Tyresö samt att föreslå hur eventuella ökade driftskostnader ska finansieras.
En förstudie har gjorts där beskrivning av nuläge och önskat läge presenterats
samt underlag för de behov och kostnader som tillkommer vid en utökad
kameraövervakning.

Mot bakgrund av detta föreslås att utöver att utrusta de kvarvarande
kommunala grund- och mellanstadieskolor , sju stycken, även ansöka och
utrusta kameraövervakning på förskolorna Dalstugan och Njupkärr Galaxen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökad kameraövervakning 2021.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa 2021.pdf
Förstudie utökad kameraövervakning .pdf

10 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar

Diarienummer 2021/KS 0267

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger
per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en
förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige
i ett eget ärende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens plan för strategiska
november 2021.pdf

11 Investeringsprogram för 2022-2033

Diarienummer 2021/KS 0268

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 674 mnkr,
enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda
verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i
kommunplan 2023 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november,
enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen
och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens
plan för strategiska investeringar som fastställts av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram november 2021.pdf
Bilaga 1 Investeringsprogram.pdf

12 Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun

Diarienummer 2021/KS 0073 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
1. Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun fastställs
2. Informationssäkerhetspolicy ersätter nuvarande
Informationssäkerhetspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige
2018-03-22 §25.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-03-22 § 25 en informationssäkerhetspolicy.
En revidering har gjorts för att tydliggöra arbetet och ansvaren inom
informationssäkerhetsområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse informationssäkerhetspolicy .pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa.pdf
Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun och dess bolag.pdf

13 Redovisning av partistöd för år 2020

Diarienummer 2021/KS 0041 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd
noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2022 ska utbetalas till samtliga partier som är
representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper
som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för
kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som
mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet
har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i
kommunallagen. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året
efter det år som redovisningen avser. Kommunallagen reglerar att beslut om att
betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 §
kommunallagen. Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat
redovisning för 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av partistöd .pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Miljöpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Liberalerna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Moderaterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Centerpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Kristdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Sverigedemokraterna.pdf

14 Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund

Diarienummer 2021/KS 0229

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns
brandförsvarsförbund fastställs med ikraftträdande 2022-01-01.

Beskrivning av ärendet
En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av
staten för kostnaderna som överstiger självrisken. Södertörns
brandförsvarsförbund (Sbff) föreslår ett tillägg i förbundsordningen för att
säkerställa att självrisken beräknas på ett sätt som är till fördel både för Sbff
och för dess medlemskommuner.

En ändring i förbundsordningen föreslås av förbundsdirektionen och fastställs
av fullmäktige i respektive medlemskommun. För att ändringen ska kunna
träda i kraft det föreslagna datumet så är det viktigt att varje medlemskommun
antar förslaget i sin helhet före den 1 januari 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad förbundsordning Södertörns
brandförsvarsförbund.docx.pdf
Missiv - Revidering av förbundsordning för Sbff.pdf
Reviderad förbundsordning.pdf
Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-05-07 - §39.pdf
Tjänsteutlåtande § 39 - Tillägg till förbundsordning för Sbff.pdf

§105 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§105_prot_20211020.pdf (112 kb)

§106 Information med anledning av covid-19

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av covid-19.

Bilagor
Kommundirektörens rapport Covid-19 211020.pdf

§107 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0014 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella IT- och digitaliseringsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§107_prot_20211020.pdf (112 kb)

§108 Information om HR-frågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0015 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella HR-frågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§108_prot_20211020.pdf (112 kb)

§109 Uppföljning löneöversyn

Diarienummer 2021/KSP 0081 20

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Löneöversynen 2021 för Tyresö kommuns medarbetare har efter avstämningar med samtliga arbetstagarorganisationer avslutats. Medarbetarnas nya löner gäller från och med den 1 april 2021 och betalades ut i samband med ordinarie löneutbetalning i april månad i enlighet med gällande lönekollektivavtal.
HR-stabens bedömning är att löneöversynen har fungerat väl. Efter avstämningar mellan Tyresö kommun och samtliga arbetstagarorganisationer kan konstateras att löneöversynsprocessen i kommunen sammantaget huvudsakligen uppfattats som positiv samt att en del tidigare uppmärksammade utvecklingsområden utvecklats i positiv riktning. Arbetsgivarens fortsatta inriktning att prioritera mer rättvisande lönestrukturer bedöms ha viss avsedd verkan för att dämpa konsekvenserna av marknadspåverkan i några av bristyrkena då personalomsättningen fortsatt ligger på lägre nivåer än för ett antal år sedan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av löneöversyn 2021.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§109_prot_20211020.pdf (113 kb)

§110 Lokalt kollektivavtal

Diarienummer 2021/KSP 0079 20

Kommunledningsutskottets beslut
- Lokalt kollektivavtal om samverkan inom Tyresö kommun antas som lokalt kollektivavtal.

Beskrivning av ärendet
Det lokala kollektivavtal om samverkan (samverkansavtalet) som ska antas har förhandlats fram mellan Tyresö kommun och de kollektivavtalsbärande fackförbund som organiserar Tyresö kommuns medarbetare. Avtalet syftar till att ersätta tidigare avtal om samverkan mellan parterna som senast reviderades 2014.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunledningsutskottet besluta att
- Lokalt kollektivavtal om samverkan inom Tyresö kommun antas som lokalt kollektivavtal.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - antagande av lokalt kollektivavtal om samverkan.pdf
Nytt samverkansavtal..pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§110_prot_20211020.pdf (113 kb)

§111 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
KOMMUNEN september 2021 Månadsrapport.pdf
KSF september 2021.pdf

§112 Bollmoravägen informationsärende

Diarienummer 2021/KS 0271 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har sedan 2018 utrett trafiksituationen samt studerat och förprojekterat delar av Bollmoravägen och Njupkärrsvägen. Projekt Bollmoravägen behöver ses som en helhet för att lösa framkomlighetsproblemen för kollektivtrafiken och personbilstrafiken.

Startbesked för upphandling av konsultgrupp och projektering av systemhandling för delområde 1-7 gavs i stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 och beslutades i kommunstyrelsen 2021-08-24. Upphandling av konsultgrupp har genomförts samt tilldelning skett under Q3 2021.

Delområde 1-4 är planerade att starta systemhandlingsprojektering under Q3 2021. Delområde 5-7 är planerade att starta systemhandlingsprojektering under 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bollmoravägen informationsärende.pdf
Bilaga 2 Delområden Projekt Bollmoravägen.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa Systemhandling Bollmoravägen.pdf

§113 Förstudie utökad kameraövervakning

Diarienummer 2021/KS 0256 30

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Ansök och utrusta de kvarvarande låg- och mellanstadieskolor, där kommunen är fastighetsägare, med övervakningskameror.
2. Ansök och utrusta två förskolor med övervakningskameror.
3. Medel för investeringen i utrustning för kameraövervakning godkänns och 3,25 mnkr läggs in i kommunstyrelsens plan för investeringar, och i kommunens investeringsprogram för år 2022.
4. Kommunstyrelsen tillsätter medel i budget för åren 2023 och framåt för:
- kapitalkostnader med 870 tkr/år
- drift och systemförvaltning 1,2 mnkr per år
- 50% utökning av tjänst för systemförvaltning (420 tkr)

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2021-08-24 kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i oktober utreda om kameraövervakningen ska byggas ut till att omfatta samtliga kommunalt ägda förskolor, skolor och fritidsgårdar i Tyresö samt att föreslå hur eventuella ökade driftskostnader ska finansieras.
En förstudie har gjorts där beskrivning av nuläge och önskat läge presenterats samt underlag för de behov och kostnader som tillkommer vid en utökad kameraövervakning.

Mot bakgrund av detta föreslås att utöver att utrusta de kvarvarande kommunala grund- och mellanstadieskolor , sju stycken, även ansöka och utrusta kameraövervakning på förskolorna Dalstugan och Njupkärr Galaxen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Ansöka och utrusta de kvarvarande låg- och mellanstadieskolor, där kommunen är fastighetsägare, med övervakningskameror.
2. Ansöka och utrusta två förskolor med övervakningskameror.
3. Medel för investeringen i utrustning för kameraövervakning godkänns och 3,25 mnkr läggs in i kommunstyrelsens plan för investeringar, och i kommunens investeringsprogram för år 2022.
4. Kommunstyrelsen tillsätter medel i budget för åren 2023 och framåt för:
- kapitalkostnader med 870 tkr/år
- drift och systemförvaltning 1,2 mnkr per år
- 50% utökning av tjänst för systemförvaltning (420 tkr)

Yrkande
Anki Svensson (M) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökad kameraövervakning 2021.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa 2021.pdf
Förstudie utökad kameraövervakning .pdf

§114 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar

Diarienummer 2021/KS 0267

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.
Anders Wickberg (SD), Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig med hänvisning till Liberalernas reservation från kommunledningsutskottets sammanträde den 22 september 2021 §100.
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till Miljöpartiets reservation från kommunledningsutskottets sammanträde den 22 september 2021 §100.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
- Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar november 2021.pdf

§115 Investeringsprogram för 2022-2033

Diarienummer 2021/KS 0268

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 674 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.
Anders Wickberg (SD), Anki Svensson (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig med hänvisning till Liberalernas reservation från kommunledningsutskottets sammanträde den 22 september 2021 §100.
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till Miljöpartiets reservation från kommunledningsutskottets sammanträde den 22 september 2021 §100.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar som fastställts av kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 674 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram november 2021.pdf
Bilaga 1 Investeringsprogram.pdf

§116 Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun

Diarienummer 2021/KS 0073 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun fastställs
2. Informationssäkerhetspolicy ersätter nuvarande Informationssäkerhetspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-03-22 §25.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-03-22 §25 en informationssäkerhetspolicy. En revidering har gjorts för att tydliggöra arbetet och ansvaren inom informationssäkerhetsområdet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun fastställs
2. Informationssäkerhetspolicy ersätter nuvarande Informationssäkerhetspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-03-22 §25.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse informationssäkerhetspolicy .pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa.pdf
Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun och dess bolag 2021 .pdf

§117 Redovisning av partistöd för år 2020

Diarienummer 2021/KS 0041 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2022 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser. Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2022 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av partistöd .pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Miljöpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Liberalerna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Moderaterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Centerpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Kristdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Sverigedemokraterna.pdf

§118 Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund

Diarienummer 2021/KS 0229

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund fastställs med ikraftträdande 2022-01-01.

Beskrivning av ärendet
En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av staten för kostnaderna som överstiger självrisken. Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) föreslår ett tillägg i förbundsordningen för att säkerställa att självrisken beräknas på ett sätt som är till fördel både för Sbff och för dess medlemskommuner.

En ändring i förbundsordningen föreslås av förbundsdirektionen och fastställs av fullmäktige i respektive medlemskommun. För att ändringen ska kunna träda i kraft det föreslagna datumet så är det viktigt att varje medlemskommun antar förslaget i sin helhet före den 1 januari 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund fastställs med ikraftträdande 2022-01-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad förbundsordning Södertörns brandförsvarsförbund.docx.pdf
Missiv - Revidering av förbundsordning för Sbff.pdf
Reviderad förbundsordning.pdf
Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-05-07 - §39.pdf
Tjänsteutlåtande § 39 - Tillägg till förbundsordning för Sbff.pdf