Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2022-03-23

Sammanträde 2022-03-23

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bollmora samt digitalt

1 Information om södertörnssamarbetet 2022

Dnr: 2022/KS 0015 001

Ärende 1

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information om civilt försvar

Dnr: 2022/KS 0097 002

Ärende 2

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om det civila försvaret föredras vid sammanträdet av
säkerhetschefen.

3 Information om HR-frågor 2022

Dnr: 2022/KS 0013 001

Ärende 3

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella HR-frågor föredras vid sammanträdet.

4 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2022

Dnr: 2022/KS 0011 001

Ärende 4

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella IT-frågor föredras vid sammanträdet.

5 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Dnr: 2022/KS 0005 001

Ärende 5

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga
händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport för kommunen februari 2022.pdf
Månadsrapport för kommunstyrelseförvaltningen februari 2022.pdf

6 Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr: 2022/KS 0098 12

Ärende 6

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens
verksamhet för 2021 med uppföljning av mål, uppdrag,
verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för
kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planen är uppdelat på centrala
stabsfunktioner, samhällsbyggnadskontoret samt stöd- och servicekontoret.
Verksamhetsberättelsen följer den mall som har tagits fram för uppföljning för
alla nämnders verksamhet. Handlingar är under utarbetande.

7 Årsredovisning för Tyresö kommun 2021

Dnr: 2022/KS 0071 10

Ärende 7

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 godkänns.
2. Kommunen avsätter 25 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.
3. Ingen överföring av medel för investeringar.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2021. Årsredovisningen visar hur verksamheterna
har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen
redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och
hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf
Årsredovisning 2021 för Tyresö kommun.pdf Beslutande organ
Kommunledningsutskottet

8 Behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023

Dnr: 2022/KS 0099 10

Ärende 8

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Behovsanalys Kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen
2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023 ska nämnderna
fastställa sina behovsanalyser. Behovsanalysen för
kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar ligger sedan till grund
för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför
kommunfullmäktiges beslut om kommunplan.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för
kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023. Planen är uppdelad
på de behov som finns på centrala staber, samhällsbyggnadskontoret samt
stöd- och servicekontoret. Handlingar är under utarbetande.

9 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2021

Dnr: 2022/KS 0084 12

Ärende 9

Beskrivning av ärendet
- Handlingar är under utarbetande.

10 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2021

Dnr: 2022/KS 0064 005

Ärende 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen
för direktionens verksamhet 2021. Direktionen för förbundet beslutade 2022-02-23 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till
kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021.pdf
Protokoll sid. 1.pdf
Protokoll § 4.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021, bilaga protokoll internkontroll.pdf

11 Avveckling av Tyresö vindkraft AB

Dnr: 2022/KS 0076

Ärende 11

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
- I enlighet med förslag från Tyresö Bostäder AB, org nr 556482–
8787, ges bolaget i uppdrag att avveckla Tyresö Vindkraft AB,
org.nr 556983-4855 på mest skatteeffektiva sätt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder AB hemställer om att kommunfullmäktige ska besluta om att
på mest skatteffektiva sätt avveckla Tyresö Vindkraft AB samt att utse en ny
styrelsesuppleant i bolaget. Frågan om ny styrelsesuppleant avses att hanteras
på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2022. I detta ärende
behandlas avveckling av bolaget.

Tyresö Vindkraft AB, organisationsnummer 556983-4855, är ett bolag som ägs
av Tyresö Bostäder AB. Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2020
§ 90 att bolagets verksamhet ska avvecklas och att bolaget ska läggas som
vilande för framtida behov.

Delar av det arbete som krävs för att en avveckling ska ske har kommit att dra
ut på tiden. Samtlig verksamhet är överlåten till ES-Power som också äger alla
rättigheter och skyldigheter avseende arrendet och arrendeavtalet.
Tyresö Bostäder AB:s styrelse hemställer om att kommunfullmäktige ska
besluta om att på mest skatteffektiva sätt avveckla Tyresö Vindkraft AB.
Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse från Tyresö Bostäder angående Tyresö Vindkraft.pdf

12 Informationsärenden Norra Tyresö Centrum

Dnr: KSM 2022-224

Ärende 12

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om paraplyprojektet Norra Tyresö
Centrum med fokus på tidplan och budget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Informationsärende NorraTyresöCentrum.pdf

13 Investeringsansökan Norra Tyresö Centrum etapp 4 entrétorg

Dnr: KSM 2022-194

Ärende 13

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Utökad investeringsansökan för NTC etapp 4 Entrétorget godkänns.
2. Investeringen finansieras ur kommunstyrelsens ram för beslut mellan
programbeslut.
3. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 9, fritid
respektive verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Investeringsansökan omfattar medel för utbyggnad av entrétorg vid ishallen,
gång- och cykelstråk samt ett motionsspår, som anläggs runt fotbollsplanerna
och ishallen. Investeringsansökan omfattar även övriga hårdgjorda ytor så som
infartsgata, rangeringsyta för sopsugsterminalen samt last- och skötselytor för
ishallens behov. Torget är planerat att anläggas med aktivitetsutrustning för att
uppmuntra till spontan rörelse, men också grönytor och sittplatser samt
möjlighet till uteservering.

Beslut har tidigare tagits om att för projektet Norra Tyresö centrum som helhet
ska intäkterna från markförsäljning, exploateringsbidrag och
anslutningsavgifter täcka kostnaderna för utbyggnad av infrastruktur. För
respektive etapp äskas medel successivt i takt med utbyggnaden. Denna
investeringsansökan är del i detta och påverkar inte helhetsbudgeten för
projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsansökan NTC etapp 4 entrétorg.pdf
Bilaga 1 Investeringsansökan NTC etapp 4 entrétorget - sekretess.pdf

14 Slutrapport Norra Tyresö Centrum etapp 1

Dnr: KSM 2014-0470

Ärende 14

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt etapp
1 Norra Tyresö centrum som omfattar detaljplan och genomförande av
detaljplanen med utbyggnad av allmän platsmark och möjliggörande av
bostadsbebyggelse för Småa, Riksbyggen samt Botrygg.

I projektet har ny kvartersstruktur inom Norra Tyresö centrum byggts ut med
4 nya gator inklusive gång- och cykelbanor samt torgyta färdigställts samt
förberedelse för busshållplats vid händelse att ny linje dras genom området.
Småa och Riksbyggen har uppfört ca 120 nya bostadsrätter och Botrygg har
uppfört ca 105 hyresrätter med inflyttning under 2019. I bottenplan hos
samtliga aktörer har nya lokaler för handel byggts. Projektet påbörjades med en
markanvisningstävling med högt ställda kvalitetskrav. Projektet var uppstarten
av det nya bostadsområdet Norra Tyresö centrum med gemensamt ställda
kvalitetskrav för området.

Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport Norra Tyresö centrum etapp 1.pdf
Slutrapport Norra Tyresö centrum etapp 1.pdf

15 Slutrapport regnbädd i Tyresö Stadspark

Dnr: KSM2019-733-210

Ärende 15

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat
projektet regnbädd i Tyresö Stadspark. Projektet har omfattat ombyggnad av
översvämningsyta till en yta med vattenspegel och jordbädd med vegetation.
Platsen har bytt karaktär men fyller funktionen som översvämningsyta vid
större nederbörd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport för regnbädd i Tyresö stadspark.pdf
Slutrapport för regnbädd i Tyresö Stadspark.pdf

16 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Dnr: 2021/KS 0106 001

Ärende 16

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida
sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till oktober
2022.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att förlänga övergångsperioden av
hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till oktober
2022.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den
fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering
som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 § 53 om närvarorätt vid
nämndsammanträden med anledning av den pågående covid-19 pandemin.
Beslutet omprövades och förlängdes den 15 september 2020 § 135 samt 9 mars
2021 § 72. Den 5 oktober 2021 § 234 beslutade kommunstyrelsen att gå in i en
övergångsperiod om sex månader, till och med april 2022, och praktisera
hybrida sammanträdesformer där den fysiska närvaron kompletteras med
deltagande på distans. Beslutet innebar även en utvärdering av den hybrida
sammanträdesformen vid övergångsperiodens slut.

Folkhälsomyndigheten avvecklade alla restriktioner för vaccinerade den 9
februari 2022 men råd om att hålla avstånd och undvika folksamlingar gäller
fortsatt för ovaccinerade. Då utvecklingen av covid-19 är oviss anser
förvaltningen att en fortsatt flexibilitet kring sammanträdesformen är att
föredra. Utvärderingen av den hybrida sammanträdesformen genomförs nu
och ämnar bli mer genomgående än vad som planerades initialt.
Förslaget från kommunstyrelseförvaltningen är således att förlänga
övergångsperioden då en hybrid sammanträdesform tillämpas för att ge mer tid
åt utvärderingen samt att ge möjlighet till flexibelt agerande kring
sammanträdesformen beroende på hur covid-19 pandemin utvecklas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 234.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 72.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §135.pdf

17 Motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsanvarig för kommunen

Dnr: 2020/KS 0149 001

Ärende 17

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björkesten från Centerpartiet i
Tyresö Kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om en
tillgänglighetsansvarig tjänsteperson med uppgift att säkra tillgängligheten för
kommunens invånare. Motionen betonar vikten av att säkerställa att
nybyggnationer och ombyggnationer konstrueras tillgängligt så att alla
Tyresöbor har möjlighet att ta del av kommunens verksamheter och miljöer på
lika villkor. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i
kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Centerpartiet skriver i motionen att "det måste vara en självklarhet att varje
kommunal verksamhet eller aktivitet är tillgänglig för alla tyresöbor". Det är en
uppfattning jag instämmer med helt och hållet. Att se över hur vi kan säkra
tillgängligheten för alla kommuninvånare är centralt och en förutsättning för
ett samhälle som håller ihop. Därför avsatte vi också pengar för ett sådant
arbete i kommunplanen för 2022. Målsättningen om ett tillgängligt samhälle är
något vi och Centerpartiet delar fullt ut.

Det vi ser just nu i det arbetet är att vi som organisation behöver titta på
former för hur vi följer upp och jobbar med de här frågorna och hur de
processer vi har ser ut. Vi behöver komma bort från ett tänk där
tillgänglighetsfrågor hanteras vid sidan om och istället hitta former för att
jobba med frågorna direkt i verksamheterna där de hör hemma. Det handlar
om att jobba mer integrerat i de processer som finns.

Konkret kommer de resurser som finns avsatta i kommunplanen gå till att se
över processen kring framtagandet av tillgänglighetsplanen och se över hur
Funktionshinderrådets kompetens kan tillvaratas bättre inom
Kommunstyrelseförvaltningen. Med fler personer i kommunen som kan arbeta
samordnande med informationsdelning och att minska hinder underlättas
samarbetet mellan förvaltningarna, vilket också skapar positiva synergieffekter.
Funktionshinderrådet sitter på mycket och viktig kompetens. Deras kunskaper
behöver på ett bättre sätt komma kommunen till del genom att bättre
involveras i de kommunala beslutsprocesserna. Det finns också ambitioner om
att öka tillgängligheten inom de befintliga byggnaderna och miljöerna.
Kunskapen inom förvaltningen är god vad gäller lagkrav och det finns
upparbetade arbetssätt för att säkerställa en hög kvalitet vid planering och
framtagande av nya projekt. Däremot finns det idag inte kapacitet att jobba
med tillsyn och åtgärdande av brister i utomhusmiljöer och befintliga
byggnader i den utsträckning som anses önskvärt. En del av de medel som
avsatts kommer därför också att gå till samhällsbyggnadskontoret och
gatuenheten för att arbeta med tillgänglighetsfrågor och genomförande av
tillgänglighetsanpassningar.

Utifrån detta föreslår jag därför att kommunstyrelsen anser motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion om att inrätta en tjänst som
tillgänglighetsansvarig för kommunen.pdf
Motion, Tillgänglighetsanvarig för kommunen.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-04-23 § 15.pdf

§15 Information om södertörnssamarbetet 2022

Diarienummer 2022/KS 0015 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§16 Information om civilt försvar

Diarienummer 2022/KS 0097 002

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om det civila försvaret föredras vid sammanträdet av säkerhetschefen.

§17 Information om HR-frågor 2022

Diarienummer 2022/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella HR-frågor föredras vid sammanträdet.

§18 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2022

Diarienummer 2022/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella IT-frågor föredras vid sammanträdet.

§19 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport för kommunen februari 2022.pdf
Månadsrapport för kommunstyrelseförvaltningen februari 2022.pdf

§20 Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/KS 0098 12

Ärendet utgår.

§21 Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 *

Diarienummer 2022/KS 0071 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 godkänns.
2. Kommunen avsätter 25 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.
3. Ingen överföring av medel för investeringar.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2021. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 godkänns.
2. Kommunen avsätter 25 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.
3. Ingen överföring av medel för investeringar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf
Årsredovisning 2021 Tyresö kommun.pdf

§22 Behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023

Diarienummer 2022/KS 0099 10

Ärendet utgår.

§23 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2021 *

Diarienummer 2022/KS 0084 12

Ärendet utgår.

§24 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2021 *

Diarienummer 2022/KS 0064 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv
Susann Ronström (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2021. Direktionen för förbundet beslutade 2022-02-23 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021, tjäns teskrivelse.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021.pdf
Protokoll sid. 1.pdf
Protokoll § 4.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021, bilaga protokoll internkontroll.pdf

§25 Avveckling av Tyresö vindkraft AB *

Diarienummer 2022/KS 0076
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- I enlighet med förslag från Tyresö Bostäder AB, org nr 556482 –8787,ges bolaget i uppdrag att avveckla Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder AB hemställer om att kommunfullmäktige ska besluta om att på mest skatteffektiva sätt avveckla Tyresö Vindkraft AB samt att utse en ny
styrelsesuppleant i bolaget. Frågan om ny styrelsesuppleant avses att hanteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2022. I detta ärende behandlas avveckling av bolaget.

Tyresö Vindkraft AB, organisationsnummer 556983-4855, är ett bolag som ägs av Tyresö Bostäder AB. Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2020 § 90 att bolagets verksamhet ska avvecklas och att bolaget ska läggas som vilande för framtida behov.

Delar av det arbete som krävs för att en avveckling ska ske har kommit att dra ut på tiden. Samtlig verksamhet är överlåten till ES-Power som också äger alla rättigheter och skyldigheter avseende arrendet och arrendeavtalet.

Tyresö Bostäder AB:s styrelse hemställer om att kommunfullmäktige ska besluta om att på mest skatteffektiva sätt avveckla Tyresö Vindkraft AB.

Handlingar under utarbetande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att - I enlighet med förslag från Tyresö Bostäder AB, org nr 556482 –8787, ges bolaget i uppdrag att avveckla Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse från Tyresö Bostäder angående Tyresö Vindkraft.pdf

§26 Informationsärenden Norra Tyresö Centrum

Diarienummer KSM 2022-224

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om paraplyprojektet Norra Tyresö Centrum med fokus på tidplan och budget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Informationsärende NorraTyresöCentrum.pdf

§27 Investeringsansökan Norra Tyresö Centrum etapp 4 entrétorg

Diarienummer KSM 2022-194

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Utökad investeringsansökan för NTC etapp 4 Entrétorget godkänns.
2. Investeringen finansieras ur kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut.
3. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 9, fritid respektive verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Investeringsansökan omfattar medel för utbyggnad av entrétorg vid ishallen, gång- och cykelstråk samt ett motionsspår, som anläggs runt fotbollsplanerna och ishallen. Investeringsansökan omfattar även övriga hårdgjorda ytor så som infartsgata, rangeringsyta för sopsugsterminalen samt last- och skötselytor för ishallens behov. Torget är planerat att anläggas med aktivitetsutrustning för att
uppmuntra till spontan rörelse, men också grönytor och sittplatser samt möjlighet till uteservering.

Beslut har tidigare tagits om att för projektet Norra Tyresö centrum som helhet ska intäkterna från markförsäljning, exploateringsbidrag och anslutningsavgifter täcka kostnaderna för utbyggnad av infrastruktur. För respektive etapp äskas medel successivt i takt med utbyggnaden. Denna investeringsansökan är del i detta och påverkar inte helhetsbudgeten för projektet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Utökad investeringsansökan för NTC etapp 4 Entrétorget godkänns.
2. Investeringen finansieras ur kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut.
3. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 9, fritid respektive verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsansökan NTC etapp 4 entrétorg.pdf
Bilaga 1 Investeringsansökan NTC etapp 4 entrétorget - sekretess.pdf

§28 Slutrapport Norra Tyresö Centrum etapp 1

Diarienummer KSM 2014-0470

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt etapp
1 Norra Tyresö centrum som omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med utbyggnad av allmän platsmark och möjliggörande av bostadsbebyggelse för Småa, Riksbyggen samt Botrygg.

I projektet har ny kvartersstruktur inom Norra Tyresö centrum byggts ut med 4 nya gator inklusive gång- och cykelbanor samt torgyta färdigställts samt förberedelse för busshållplats vid händelse att ny linje dras genom området. Småa och Riksbyggen har uppfört ca 120 nya bostadsrätter och Botrygg har uppfört ca 105 hyresrätter med inflyttning under 2019. I bottenplan hos samtliga aktörer har nya lokaler för handel byggts. Projektet påbörjades med en
markanvisningstävling med högt ställda kvalitetskrav. Projektet var uppstarten av det nya bostadsområdet Norra Tyresö centrum med gemensamt ställda kvalitetskrav för området.

Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport Norra Tyresö centrum etapp 1.pdf
Slutrapport Norra Tyresö centrum etapp 1.pdf

§29 Slutrapport regnbädd i Tyresö Stadspark

Diarienummer KSM2019-733-210

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet regnbädd i Tyresö Stadspark. Projektet har omfattat ombyggnad av översvämningsyta till en yta med vattenspegel och jordbädd med vegetation.

Platsen har bytt karaktär men fyller funktionen som översvämningsyta vid större nederbörd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport för regnbädd i Tyresö stadspark.pdf
Slutrapport för regnbädd i Tyresö Stadspark.pdf

§30 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att förlänga övergångsperioden av hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 § 53 om närvarorätt vid
nämndsammanträden med anledning av den pågående covid-19 pandemin.

Beslutet omprövades och förlängdes den 15 september 2020 § 135 samt 9 mars
2021 § 72. Den 5 okt ober 2021 § 234 beslutade kommunstyrelsen att gå in i en
övergångsperiod om sex månader, till och med april 2022, och praktisera hybrida sammanträdesformer där den fysiska närvaron kompletteras med deltagande på distans. Beslutet innebar även en utvärdering av den hybrida sammanträdesformen vid övergångsperiodens slut.

Folkhälsomyndigheten avvecklade alla restriktioner för vaccinerade den 9 februari 2022 men råd om att hålla avstånd och undvika folksamlingar gäller fortsatt för ovaccinerade. Då utvecklingen av covid-19 är oviss anser förvaltningen att en fortsatt flexibilitet kring sammanträdesformen är att föredra. Utvärderingen av den hybrida sammanträdesformen genomförs nu och ämnar bli mer genomgående än vad som planerades initialt.

Förslaget från kommunstyrelseförvaltningen är således att förlänga övergångsperioden då en hybrid sammanträdesform tillämpas för att ge mer tid åt utvärderingen samt att ge möjlighet till flexibelt agerande kring sammanträdesformen beroende på hur covid-19 pandemin utvecklas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
2. Nämnderna uppmanas likale des att förlänga övergångsperioden av hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till oktober 2022.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom, L, Ulrica Riis-Pedersen (C) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 234.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 72.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §135.pdf

§31 Motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsanvarig för kommunen *

Diarienummer 2020/KS 0149 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Anki Svensson (M) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade biträtt Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkanden om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björkesten från Centerpartiet i
Tyresö Kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om en
tillgänglighetsansvarig tjänsteperson med uppgift att säkra tillgängligheten för
kommunens invånare. Motionen betonar vikten av att säkerställa att nybyggnationer och ombyggnationer konstrueras tillgängligt så att alla Tyresöbor har möjlighet att ta del av kommunens verksamheter och miljöer på lika villkor.

Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Centerpartiet skriver i motionen att "det måste vara en självklarhet att varje
kommunal verksamhet eller aktivitet är tillgänglig för alla tyresöbor". Det är en
uppfattning jag instämmer med helt och hållet. Att se över hur vi kan säkra
tillgängligheten för alla kommuninvånare är centralt och en förutsättning för ett samhälle som håller ihop. Därför avsatte vi också pengar för ett sådant arbete i kommunplanen för 2022. Målsättningen om ett tillgängligt samhälle är något vi och Centerpartiet delar fullt ut.

Det vi ser just nu i det arbetet är att vi som organisation behöver titta på former för hur vi följer upp och jobbar med de här frågorna och hur de processer vi har ser ut. Vi behöver komma bort från ett tänk där tillgänglighetsfrågor hanteras vid sidan om och istället hitta former för att jobba med frågorna direkt i verksamheterna där de hör hemma. Det handlar om att jobba mer integrerat i de processer som finns. Konkret kommer de resurser som finns avsatta i kommunplanen gå till att se över processen kring framtagandet av tillgänglighetsplanen och se över hur Funktionshinderrådets kompetens kan tillvaratas bättre inom Kommunstyrelseförvaltningen. Med fler personer i kommunen som kan arbeta samordnande med informationsdelning och att minska hinder underlättas samarbetet mellan förvaltningarna, vilket också skapar positiva synergieffekter. Funktionshinderrådet sitter på mycket och viktig kompetens. Deras kunskaper behöver på ett bättre sätt komma kommunen till del genom att bättre involveras i de kommunala beslutsprocesserna. Det finns också ambitioner om att öka tillgängligheten inom de befintliga byggnaderna och miljöerna.

Kunskapen inom förvaltningen är god vad gäller lagkrav och det finns upparbetade arbetssätt för att säkerställa en hög kvalitet vid planering och framtagande av nya projekt. Däremot finns det idag inte kapacitet att jobba med tillsyn och åtgärdande av brister i utomhusmiljöer och befintliga byggnader i den utsträckning som anses önskvärt. En del av de medel som avsatts kommer därför också att gå till samhällsbyggnadskontoret och gatuenheten för att arbeta med tillgänglighetsfrågor och genomförande av tillgänglighetsanpassningar.

Utifrån detta föreslår jag därför att kommunstyrelsen anser motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
- Motionen anses besvarad.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till motionen och således avslag till att
motionen anses besvarad.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till att motionen anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer därefter frågan om  kommunledningsutskottet bifaller Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande.

Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen.pdf
Motion, Tillgänglighetsanvarig för kommunen.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-04-23 § 15.pdf