Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2022-06-29

Sammanträde 2022-06-29

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bollmora samt digitalt

1 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Dnr: 2022/KS 0005 001

Ärende 1

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga
händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport för Tyresö kommun maj 2022.pdf

2 Senarelagd Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023

Dnr: 2022/KS 0115 10

Ärende 2

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I ärendet beskrivs förutsättningarna för arbetet med kommunplan 2023-2026
med budget för 2023. Förslaget innebär att kommunplansbeslutet fattas på ett
extra kommunstyrelsesammanträde den 25 oktober 2022 och att beslutas tas av
kommunfullmäktige den 24 november 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse senarelagd kommunplansprocess 2023-2026 med budget för
2023.pdf

3 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2021

Dnr: 2022/KSP 0022 010

Ärende 3

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverkets författningssamling) genomförs en så
kallad årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet varje år. Under sammanträdes
presenteras en den årliga uppföljningen för 2021 enligt bilaga ”Årlig
uppföljning Tyresö kommun 2021.ppt”.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2021.pdf
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet Tyresö kommun 2021.pdf

4 Uppföljning av löneöversynen 2022

Dnr: 2022/KSP 0018

Ärende 4

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Löneöversynen 2022 för Tyresö kommuns medarbetare har efter avstämningar
med samtliga arbetstagarorganisationer avslutats. Medarbetarnas nya löner
gäller från och med den 1 april 2022 och betalades ut i samband med ordinarie
löneutbetalning i maj månad. Arbetsgivaren utvidgade samtalsperioden med en
månad i löneöversynen 2022 för att möta verksamheternas utmaningar kopplat
till hög frånvaro under pandemin under årets första månader.

HR-avdelningens bedömning är att löneöversynen har fungerat väl. Efter
avstämningar mellan Tyresö kommun och samtliga arbetstagarorganisationer
kan konstateras att löneöversynsprocessen i kommunen sammantaget
huvudsakligen uppfattats som positiv samt att en del tidigare
uppmärksammade utvecklingsområden utvecklats i positiv riktning.

Arbetsgivaren har i 2022 års löneöversyn fortsatt att prioritera mer rättvisande
lönestrukturer i syfte att dämpa konsekvenserna av marknadspåverkan i några
av bristyrkena inom organisationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av löneöversyn 2022.pdf

5 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma

Dnr: 2021/KS 0127 003

Ärende 5

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för
ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Bemyndigande att teckna kommunens firma behöver uppdateras som en effekt
av att kommunen från 15 augusti kommer att ha en ny kommundirektör. Det
normala är att firmateckning utförs två i förening av kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande, kommundirektör samt avdelnings- och
kontorschefer inom kommunstyrelseförvaltningen. I och med att ny
kommundirektör träder i tjänst återgår andra firmatecknare, som under en tid
haft tillförordnande tjänster, i sina grundtjänster. Dokumentet har även
uppdaterats på grund av personalförändringar inom ekonomistaben, särskilt
när det gäller hanteringar av betalningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma och
disponera konton för ekonomiska transaktioner.pdf
Firmatecknarbeslut.pdf
Firmatecknarbeslut - ändringsmarkerad.pdf

6 Ansökan om medel för förstudier och planarbete från medelsreserven

Dnr: KSM 2022.574.260

Ärende 6

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Medel från medelsreserven för projekt enligt bilaga 1 godkänns.
2. Medel från miljö- och klimatpotten för projekt enligt bilaga 2
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förstudier och planarbete för samhällsfastigheter respektive klimat- och
miljörelaterade projekt som genomförs inom Samhällsbyggnadskontoret ska
finansieras via medelreserven. Denna ansökan avser projekt där finansieringen
inte godkänts i samband med beslut om genomförande. Ekonomisk
sammanställning och tidplan återfinns i bilaga 1 och 2 för alla projekten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om medel från medelsreserven.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf

7 Förslag till ny kopieringstaxa

Dnr: 2022/KS 0130 12

Ärende 7

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till ny kopieringstaxa som föreslås träda i kraft 2023-01-01
godkänns.
2. Den nya taxan ersätter kopieringstaxa antagen av kommunfullmäktige
2013-05-16 § 56.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns kopieringstaxa är i behov av revidering. Kommunkansliet har
tagit fram ett nytt förslag eftersom det har efterfrågats från flera av
kommunens verksamheter.

Förslaget till ny kopieringstaxa innebär att sida 1-49 är avgiftsfria, sida 50
kostar 100 kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida. Den nuvarande
kopieringstaxan innebär att sida 1-9 är avgiftsfria, den 10:e sidan kostar 50
kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ny kopieringstaxa.pdf
Bilaga kopieringstaxa.pdf

8 Förslag till beslut om att gallra nationella prov

Dnr: 2022/KS 0131 008

Ärende 8

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Nationella prov i svenska eller svenska som andra språk gallras efter
fem år med undantag av vart femte år.
2. Beslutet gäller retroaktivt från 2007.

Beskrivning av ärendet
Nationella prov i svenska och svenska som andra språk föreslås gallras efter
fem år. Undantag för forskning görs för var femte årgång. Skälet till förslaget
är en ringa efterfrågan på handlingarna och att handlingarnas status som
underlag för betygssättning avklingar efter att eleven lämnat skolan. Beslutet
föreslås gälla retroaktivt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse gallring av nationella prov.pdf

9 Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB

Dnr: 2022/KS 0171 005

Ärende 9

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem,
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under
perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i
bolaget tidigast från och med 2023-01-01.
2. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per
kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av
Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades
2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv
skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF står under
Finansinspektionens tillsyn.

Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under
våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i
SRF.

Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att
kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig,
erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och
teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker
genom nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset
100 kr per aktie. Beslut i respektive kommuns fullmäktigeförsamling fattas
senast den 31 oktober 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring
AB.pdf
Bilaga A - Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer.pdf
Bilaga B - Aktieägarförteckning.pdf
Bilaga C - Bolagsordning.pdf
Bilaga D - Intresseanmälan Upplands-Bro kommun.pdf
Bilaga E - Intresseanmälan Salems kommun.pdf
Bilaga F - Förslag till emissionsbeslut 2022.pdf
Bilaga G - Årsredovisning 2021.pdf
Bilaga H - Revisionsberättelse KPMG 2021.pdf

10 Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare

Dnr: 2022/KS 0181 013

Ärende 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige

Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga
vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 december 2026 för:
1. Ulrica Riis-Pedersen (C)
2. Ann-Christin Svensson (M)

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgliga vigselförrättare efter förslag från
kommunen. Länsstyrelsen ger tidsbegränsade förordnanden. Hur lång period
som förordnandet gäller varierar men Länsstyrelsen brukar ofta
fastställa förordnandetiden till mandatperiodens utgång om inte kommunen
lämnar önskemål om längre förordnandetid.

Tyresö kommun har i nuläget tretton borgliga vigselförrättare förordnade
av Länsstyrelsen. För två av dessa löper förordnandetiden ut 2022-09-30. Dessa två är Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ann-Christin Svensson
(M). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att
föreslå Länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Ulrica Riis-Pedersen och
Ann-Christin Svensson. Förordnandetiden föreslås till och med den 31
december 2026.

11 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr: 2016/KS 0360 001

Ärende 11

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar två gånger om året en
sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige har beslutat om. Detta enligt beslut från kommunstyrelsen
2015-10-06 § 160. I januari noteras informationen i kommunfullmäktige och i
juni i kommunledningsutskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Pågående uppdrag.pdf
Pågående uppdrag 2022.pdf

12 Sammanträdesdatum kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet 2023

Dnr: 2017/KS 0175 001

Ärende 12

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under
fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2023 fastställs
enligt kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar för presidier och kommunledning hålls 24 januari, 16
mars, 12 april, 25 april samt 8 nov.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
4. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2023 fastställs
enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kommunledningsutskott,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar för 2023 fastställs
enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas
i och med antagande av kommunplanen samt sammanträdesdatum som
föreslås i detta ärende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum KLU KS KF 2023.pdf
Sammanträdesplan 2023.xlsx

§61 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 • Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor

Månadsrapport för Tyresö kommun maj 2022.pdf

§62 Senarelagd Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 • Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

I ärendet beskrivs förutsättningarna för arbetet med kommunplan 2023-2026 med budget för 2023. Förslaget innebär att kommunplansbeslutet fattas på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 25 oktober 2022 och att beslutas tas av kommunfullmäktige den 24 november 2022. 

Bilagor

Tjänsteskrivelse senarelagd kommunplansprocess 2023-2026 med budget för 2023.pdf

§63 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2021

Kommunledningsutskottets beslut

 • Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

Enligt AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverkets författningssamling) genomförs en så kallad årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet varje år. Under sammanträdes presenteras en den årliga uppföljningen för 2021 enligt bilaga ”Årlig uppföljning Tyresö kommun 2021.ppt”.

Bilagor

Tjänsteskrivelse uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2021.pdf

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet Tyresö kommun 2021.pdf

§64 Uppföljning av löneöversynen 2022

Kommunledningsutskottets beslut

 • Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Löneöversynen 2022 för Tyresö kommuns medarbetare har efter avstämningar med samtliga arbetstagarorganisationer avslutats. Medarbetarnas nya löner gäller från och med den 1 april 2022 och betalades ut i samband med ordinarie löneutbetalning i maj månad. Arbetsgivaren utvidgade samtalsperioden med en månad i löneöversynen 2022 för att möta verksamheternas utmaningar kopplat till hög frånvaro under pandemin under årets första månader.

HR-avdelningens bedömning är att löneöversynen har fungerat väl. Efter avstämningar mellan Tyresö kommun och samtliga arbetstagarorganisationer kan konstateras att löneöversynsprocessen i kommunen sammantaget huvudsakligen uppfattats som positiv samt att en del tidigare uppmärksammade utvecklingsområden utvecklats i positiv riktning. Arbetsgivaren har i 2022 års löneöversyn fortsatt att prioritera mer rättvisande lönestrukturer i syfte att dämpa konsekvenserna av marknadspåverkan i några av bristyrkena inom organisationen. 

Bilagor

Tjänsteskrivelse Uppföljning av löneöversyn 2022.pdf

§65 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma

Kommunledningsutskottets beslut

 • Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

 

Beskrivning av ärendet

Bemyndigande att teckna kommunens firma behöver uppdateras som en effekt av att kommunen från 15 augusti kommer att ha en ny kommundirektör. Det normala är att firmateckning utförs två i förening av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektör samt avdelnings- och kontorschefer inom kommunstyrelseförvaltningen. I och med att ny kommundirektör träder i tjänst återgår andra firmatecknare, som under en tid haft tillförordnande tjänster, i sina grundtjänster. Dokumentet har även uppdaterats på grund av personalförändringar inom ekonomistaben, särskilt när det gäller hanteringar av betalningar.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet beslutar att bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma och disponera konton för ekonomiska transaktioner.pdf

Firmatecknarbeslut.pdf

Firmatecknarbeslut -  ändringsmarkerad.pdf

§66 Ansökan om medel för förstudier och planarbete från medelsreserven

Ansökan om medel för förstudier och planarbete från medelsreserven

 • 66 Diarienummer KSM 2022.574.260

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 1. Medel från medelsreserven för projekt enligt bilaga 1 godkänns.

 2. Medel från miljö- och klimatpotten för projekt enligt bilaga 2 godkänns.

 

Beskrivning av ärendet

Förstudier och planarbete för samhällsfastigheter respektive klimat- och miljörelaterade projekt som genomförs inom Samhällsbyggnadskontoret ska finansieras via medelreserven. Denna ansökan avser projekt där finansieringen inte godkänts i samband med beslut om genomförande. Ekonomisk sammanställning och tidplan återfinns i bilaga 1 och 2 för alla projekten.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att

 1. Medel från medelsreserven för projekt enligt bilaga 1 godkänns.

 2. Medel från miljö- och klimatpotten för projekt enligt bilaga 2 godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Ansökan om medel från medelsreserven.pdf

Bilaga 1.pdf

Bilaga 2.pdf

§67 Förslag till ny kopieringstaxa *

Förslag till ny kopieringstaxa

 • 67 Diarienummer 2022/KS 0130 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

 1. Förslag till ny kopieringstaxa som föreslås träda i kraft 2023-01-01 godkänns.

 2. Den nya taxan ersätter kopieringstaxa antagen av kommunfullmäktige 2013-05-16 § 56.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommuns kopieringstaxa är i behov av revidering. Kommunkansliet har tagit fram ett nytt förslag eftersom det har efterfrågats från flera av kommunens verksamheter.

Förslaget till ny kopieringstaxa innebär att sida 1-49 är avgiftsfria, sida 50 kostar 100 kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida. Den nuvarande kopieringstaxan innebär att sida 1-9 är avgiftsfria, den 10:e sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

 1. Förslag till ny kopieringstaxa som föreslås träda i kraft 2023-01-01 godkänns.

 2. Den nya taxan ersätter kopieringstaxa antagen av kommunfullmäktige 2013-05-16 § 56.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
  

Bilagor

Tjänsteskrivelse ny kopieringstaxa.pdf

Bilaga kopieringstaxa.pdf

§68 Förslag till beslut om att gallra nationella prov

Förslag till beslut om att gallra nationella prov

 • 68 Diarienummer 2022/KS 0131 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 1. Nationella prov i svenska eller svenska som andra språk gallras efter fem år med undantag av vart femte år.

 2. Beslutet gäller retroaktivt från 2007.

 

Beskrivning av ärendet

Nationella prov i svenska och svenska som andra språk föreslås gallras efter fem år. Undantag för forskning görs för var femte årgång. Skälet till förslaget är en ringa efterfrågan på handlingarna och att handlingarnas status som underlag för betygssättning avklingar efter att eleven lämnat skolan. Beslutet föreslås gälla retroaktivt.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att

 1. Nationella prov i svenska eller svenska som andra språk gallras efter fem år med undantag av vart femte år.

 2. Beslutet gäller retroaktivt från 2007.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse gallring av nationella prov.pdf

§69 Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB *

Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB

 • 69 Diarienummer 2022/KS 0171 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

 1. Tyresö kommun godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01.

 2. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

 

Beskrivning av ärendet

Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF står under Finansinspektionens tillsyn.

Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.

Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. Beslut i respektive kommuns fullmäktigeförsamling fattas senast den 31 oktober 2022.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

 1. Tyresö kommun godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01.

 2. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Anslutning av nya delägare i  Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf

Bilaga A - Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer.pdf

Bilaga B - Aktieägarförteckning.pdf

Bilaga C - Bolagsordning.pdf

Bilaga D - Intresseanmälan Upplands-Bro kommun.pdf

Bilaga E - Intresseanmälan Salems kommun.pdf

Bilaga F - Förslag till emissionsbeslut 2022.pdf

Bilaga G - Årsredovisning 2021.pdf

Bilaga H - Revisionsberättelse KPMG 2021.pdf

§70 Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare *

Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare

 • 70 Diarienummer 2022/KS 0181 013

 • Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 december 2026 för:

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

 1. Ulrica Riis-Pedersen (C)

 2. Anki Svensson (M)

Jäv

Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

 

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ger tidsbegränsade förordnanden. Hur lång period som förordnandet gäller varierar men Länsstyrelsen brukar ofta fastställa förordnandetiden till mandatperiodens utgång om inte kommunen lämnar önskemål om längre förordnandetid.

 

Tyresö kommun har i nuläget tretton borgliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen. För två av dessa löper förordnandetiden ut 2022-09-30. Dessa två är Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anki Svensson (M). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Ulrica Riis-Pedersen och Anki Svensson. Förordnandetiden föreslås till och med den 31 december 2026. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

 • Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 december 2026 för:

 1. Ulrica Riis-Pedersen (C)

 2. Anki Svensson (M)

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse förlängning av förordnande som vigselförrättare.pdf

§71 Redovisning av pågående uppdrag

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar två gånger om året en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Detta enligt beslut från kommunstyrelsen 2015-10-06 § 160. I januari noteras informationen i kommunfullmäktige och i juni i kommunledningsutskottet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Pågående uppdrag.pdf

Pågående uppdrag 2022.pdf

§72 Sammanträdesdatum kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och

Sammanträdesdatum kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet 2023

 • 72 Diarienummer 2017/KS 0175 001

Kommunledningsutskottets beslut

1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2023 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2023 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

3. Strategidagar för presidier och kommunledning hålls 24 januari, 16 mars, 12 april, 25 april samt 8 nov. 

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

4. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2023 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet

Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar för 2023 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen samt sammanträdesdatum som föreslås i detta ärende. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet beslutar att

 1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2023 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att

 1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2023 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

 2. Strategidagar för presidier och kommunledning hålls 24 januari, 16 mars, 12 april, 25 april samt 8 nov. 

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

 1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2023 fastställs.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum KLU KS KF 2023.pdf

Sammanträdesplan 2023.xlsx