Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2023-09-27

Sammanträde 2023-09-27

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om kommunens fastighetsbestånd

Diarienummer 2023/KS 0309

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om kommunens fastighetsbestånd.

2 Hyresavtal Björkbacken

Diarienummer KSM2023-754.299

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Hyresavtal för vinkelhuset, Bollmoravägen 28D med fastighetsbeteckning Bollmora 2:588 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppgift att underteckna hyresavtalet och övriga eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsenheten har på uppdrag av Äldre och omsorgsförvaltningen omförhandlat och anpassat avtalet gällande del av fastigheten Björkbacken och upprättat ett avtal med Tyresö Bostäder AB (TYBO) om en hyresperiod from 2023-07-01 på 3 år med möjlighet till omförhandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse hyresavtal vinkelhuset Björkbacken.pdf

3 Ansökan om medel för förstudie- och detaljplanearbetet till nytt vård- och omsorgsboende i Strand

Diarienummer KSM-2023-603

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medel från medelreserven beviljas för förstudie och detaljplanarbete för vård- och omsorgsboende i Strand i enlighet med bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Detaljplane- och förstudiearbete har påbörjats för ett nytt vård- och omsorgsboende i Strand. För arbetet behöver medel från medelreserven tas i anspråk. Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie och detaljplan för nytt vård- och omsorgsboende på Bondevägen. Arbetet med detaljplanen för Bondevägen har avbrutits och istället har en ny detaljplan startas för ett vård- och omsorgsboende i Strand. I och med detta behövs ett beslut om medel för förstudie- och detaljplanearbete för den nya placeringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för vård- och omsorgsboende i Strand.pdf
Bilaga 1. finansiering av förstudie och detaljplan.pdf

4 Förlängning av samverkansavtal mellan Nacka kommun, Tyresö kommun, Värmdö kommun och Brottsofferjouren Nacka-Tyresö- Värmdö - Ärendet utgår

5 Revidering av kommunens kopieringstaxa 2023

Diarienummer 2023/KS 0123 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Revidering av kommunens kopieringstaxa enligt tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga antas och föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.
2. Den reviderade taxan ersätter den nuvarande kopieringstaxan antagen av kommunfullmäktige 2022-08-25 § 70.

Beskrivning av ärendet
Vid årsskiftet 2022/2023 började den nuvarande kopieringstaxan att gälla efter beslut i kommunfullmäktige 2022-08-25 § 70. Den är i många avseenden en förbättring från den tidigare kopieringstaxan som togs i bruk 2013. I samband med revideringen diskuterades huruvida kommunen ska kunna ta betalt för arbetstid som ägnats åt att göra bearbetningar av material som lämnas ut digitalt. Det skulle i dessa fall inte röra sig om att ta betalt för nedlagd arbetstid för framtagning eller kopiering av allmänna handlingar utan enbart i de fall kommunen, genom en bearbetning av befintligt material, manuellt skapade en ny handling på förfrågan.
Eftersom rättsläget kring detta bedömdes vara osäkert beslutades det att kommunen inte skulle ta betalt för denna sorts bearbetningar och flera poster ströks därför från kopieringstaxan innan den togs upp för beslut i kommunfullmäktige förra året. En formulering blev emellertid kvar och kan misstolkas som att kommunen får ta betalt för nedlagd arbetstid vid framtagning eller kopiering av allmänna handlingar.

För att undvika missförstånd och få till stånd en kopieringstaxa som är tydlig och enkel att tillämpa föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kopieringstaxan revideras ånyo och att bilagan till denna tjänsteskrivelse antas som kommunens kopieringstaxa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om revidering av koperingstaxa.docx
Bilaga till tjänsteskrivelse 2023-KS0123 12, reviderad kopieringstaxa.docx

6 Reglemente och riktlinje för arkiv- och informationshantering

Diarienummer 2023/KS 0068 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reglemente för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Reglementet gäller från och med 2023-11-01.
3. Riktlinjen för arkiv- och informationsförvaltning fastställd i kommunfullmäktige 190124 § 12 upphävs.
4. Förslag till ny riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
5. Riktlinjen gäller från och med 2023-11-01.
6. Fortsatt revidering av riktlinjen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har enligt arkivlagen 16 § befogenheter att meddela föreskrifter för arkivvården i kommunen. År 2018 utfärdades riktlinjer för arkiv- och informationsförvaltning samt rutiner för arkiv- och informationsförvaltning. Kommunstyrelsen föreslår att riktlinjen som gällt tidigare istället blir kommunens nya arkivreglemente och att den tidigare rutinen för arkiv- och informationsförvaltning blir den nya riktlinjen. Dessa styrdokument har också omarbetats så att ansvaret mellan arkivmyndigheten och kommunens förvaltningar vad gäller arkiv- och informationsförvaltning förtydligats. Detta för att skapa en mer rättssäker hantering av våra allmänna handlingar och för att bevara vårt kulturarv.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Reglemente och riktlinje för arkiv- och informationshantering.pdf
Reglemente för arkiv och informationshantering i Tyresö kommun.pdf
Riktlinje för arkiv och informationsförvaltning i Tyresö kommun.pdf

§49 Information om kommunens fastighetsbestånd

Diarienummer 2023/KS 0309

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Fastighetschef Joakim Wangler informerar om kommunens fastighetsbestånd.

§50 Hyresavtal Björkbacken

Diarienummer KSM2023-754.299

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsenheten har på uppdrag av Äldre och omsorgsförvaltningen omförhandlat och anpassat avtalet gällande del av fastigheten Björkbacken och upprättat ett avtal med Tyresö Bostäder AB (TYBO) om en hyresperiod from 2023-07-01 på 3 år med möjlighet till omförhandling.

På sammanträdet medverkar John Henriksson, förvaltningschef äldre- och omsorgsförvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet noterar informationen och att ärendet överlämnas kommunstyrelsen till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse hyresavtal vinkelhuset Björkbacken.pdf

§51 Ansökan om medel för förstudie- och detaljplanearbetet till nytt vård- och

Diarienummer KSM-2023-603

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medel från medelreserven beviljas för förstudie och detaljplanarbete för vård- och omsorgsboende i Strand i enlighet med bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Detaljplane- och förstudiearbete har påbörjats för ett nytt vård- och omsorgsboende i Strand. För arbetet behöver medel från medelreserven tas i anspråk. Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie och detaljplan för nytt vård- och omsorgsboende på Bondevägen. Arbetet med detaljplanen för Bondevägen har avbrutits och istället har en ny detaljplan startas för ett vård- och omsorgsboende i Strand. I och med detta behövs ett beslut om medel för förstudie- och detaljplanearbete för den nya placeringen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medel från medelreserven beviljas för förstudie och detaljplanarbete för vård- och omsorgsboende i Strand i enlighet med bilaga 1.

Yrkanden
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Särskilda yttranden
Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för vård- och omsorgsboende i Strand.pdf
Bilaga 1. finansiering av förstudie och detaljplan.pdf

§52 Förlängning av samverkansavtal mellan Nacka kommun, Tyresö kommun,

Diarienummer 2023/KS 0281 012

§53 Revidering av kommunens kopieringstaxa 2023 *

Diarienummer 2023/KS 0123 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Revidering av kommunens kopieringstaxa enligt tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga antas och föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.
2. Den reviderade taxan ersätter den nuvarande kopieringstaxan antagen av kommunfullmäktige 2022-08-25 § 70.

Beskrivning av ärendet
Vid årsskiftet 2022/2023 började den nuvarande kopieringstaxan att gälla efter beslut i kommunfullmäktige 2022-08-25 § 70. Den är i många avseenden en förbättring från den tidigare kopieringstaxan som togs i bruk 2013. I samband med revideringen diskuterades huruvida kommunen ska kunna ta betalt för arbetstid som ägnats åt att göra bearbetningar av material som lämnas ut digitalt. Det skulle i dessa fall inte röra sig om att ta betalt för nedlagd arbetstid för framtagning eller kopiering av allmänna handlingar utan enbart i de fall kommunen, genom en bearbetning av befintligt material, manuellt skapade en ny handling på förfrågan.

Eftersom rättsläget kring detta bedömdes vara osäkert beslutades det att kommunen inte skulle ta betalt för denna sorts bearbetningar och flera poster ströks därför från kopieringstaxan innan den togs upp för beslut i kommunfullmäktige förra året. En formulering blev emellertid kvar och kan misstolkas som att kommunen får ta betalt för nedlagd arbetstid vid framtagning eller kopiering av allmänna handlingar.

För att undvika missförstånd och få till stånd en kopieringstaxa som är tydlig och enkel att tillämpa föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kopieringstaxan revideras ånyo och att bilagan till denna tjänsteskrivelse antas som kommunens kopieringstaxa.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Revidering av kommunens kopieringstaxa enligt tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga antas och föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.
2. Den reviderade taxan ersätter den nuvarande kopieringstaxan antagen av kommunfullmäktige 2022-08-25 § 70.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om revidering av koperingstaxa.docx
Bilaga till tjänsteskrivelse 2023-KS0123 12, reviderad kopieringstaxa.docx

§54 Reglemente och riktlinje för arkiv- och informationshantering *

Diarienummer 2023/KS 0068 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reglemente för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Reglementet gäller från och med 2023-11-01.
3. Riktlinjen för arkiv- och informationsförvaltning fastställd i kommunfullmäktige 190124 § 12 upphävs.
4. Förslag till ny riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
5. Riktlinjen gäller från och med 2023-11-01.
6. Fortsatt revidering av riktlinjen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har enligt arkivlagen 16 § befogenheter att meddela föreskrifter för arkivvården i kommunen. År 2018 utfärdades riktlinjer för arkiv- och informationsförvaltning samt rutiner för arkiv- och informationsförvaltning. Kommunstyrelsen föreslår att riktlinjen som gällt tidigare istället blir kommunens nya arkivreglemente och att den tidigare rutinen för arkiv- och informationsförvaltning blir den nya riktlinjen. Dessa styrdokument har också omarbetats så att ansvaret mellan arkivmyndigheten och kommunens förvaltningar vad gäller arkiv- och informationsförvaltning förtydligats. Detta för att skapa en mer rättssäker hantering av våra allmänna handlingar och för att bevara vårt kulturarv.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till reglemente för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Reglementet gäller från och med 2023-11-01.
3. Riktlinjen för arkiv- och informationsförvaltning fastställd i kommunfullmäktige 190124 § 12 upphävs.
4. Förslag till ny riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
5. Riktlinjen gäller från och med 2023-11-01.
6. Fortsatt revidering av riktlinjen överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Reglemente och riktlinje för arkiv- och informationshantering.pdf
Reglemente för arkiv och informationshantering i Tyresö kommun.pdf
Riktlinje för arkiv och informationsförvaltning i Tyresö kommun.pdf