Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2015-03-12

Sammanträde 2015-03-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Redovisning av Servicecenters organisation och arbete

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Thomas Halvarsson som är chef för Servicecenter kommer till sammanträdet för att berätta om Servicecenters organisation och arbete.

2 Årsrapport till kommunstyrelsen 2014 Tillsyn och granskning

Dnr 2015/KS 0128 016

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens uppdrag ska kvalitetsenheten inom avdelningen medborgarfokus anmäla en samlad redovisning av genomförda granskningar under året och de slutsatser som kan dras av detta arbete. Redovisning och slutsatser framgår av bifogad tjänsteskrivelse och rapport (bilagor).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsrapport 2014 Tillsyn och granskning.pdf
Årsrapport 2014 Tillsyn och granskning.pdf

3 Redovisning av arbetet med internationella relationer 2014

Dnr 2015/KS 0147 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Uppdragen om vänortsförhållanden som lämnades till kommundirektören på kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2013 är härmed återrapporterade.
2. Övrig information noteras.

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2013, § 205, fick kommundirektören tre uppdrag kring vänortsförhållanden, se protokollsutdrag från kommunstyrelsen (bilaga). I bifogad tjänsteskrivelse redovisas arbetet med internationella relationer under år 2014. En del i redovisningen är återrapporteringen av de uppdrag som lämnades till kommundirektören.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av arbetet med internationella relationer 2014.pdf
Plan vänortsförhållanden.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-12-17 § 205.pdf
Vänortssamverkan mellan Tyresö och Wejherowo brev till Wejherowo från Tyresö.pdf
Vänortssamverkan mellan Tyresö och Borgå brev från stadsdirektören i Borgå.pdf

4 Planering av arbetet med internationella relationer 2015

Dnr 2015/KS 0148 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För år 2015 har en del arbete med internationella relationer planerats. Två ansökningar om breddning och utvecklingen av partnerskapet med Theewaterskloof kommer att skickas in till ICLD den 15 mars 2015. Om ansökningarna beviljas innebär det en möjlighet att fortsätta partnerskapet med Theewaterskloof inom ramen för ICLD;s finansiering. Nästa steg blir då att göra två nya projektansökningar till ICLD i mars 2016. Möjligheter för finansiering av fortsatt elevutbyte mellan Tyresö gymnasium och Theewaterskloof kommer att undersökas tillsammans med Tyresö gymnasium under året.

I kommunen finns även planer på att lyfta EU-frågor genom utbildning för politiker och chefer. Tyresö kommuns riktlinjer för internationellt samarbete kommer också att revideras under året. Se mer information om det planerade arbetet med internationella frågor under år 2015 i bifogad tjänsteskrivelse (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse planering av arbetet med internationella relationer 2015.pdf

5 Nytt namn på beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2015/KS 0116 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Beredningen för medborgardialog och mångfald byter namn till framtidsberedningen.

Beskrivning av ärendet
På beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträde den 5 februari 2015 föreslog ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) att beredningens ledamöter tänker på nya namn på beredningen i stället för namnet beredningen för medborgardialog och mångfald, vilket ordföranden menar är för långt och otydligt. Beredningen beslutade att ledamöterna i beredningen fick i uppdrag att inom två veckor skicka in förslag på nya namn till ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C). Nedan listas namnförslagen som har skickats in.

Namnförslag
Framtidsberedningen
Omvärldsberedningen
Beredningen för omvärldsfrågor
Beredningen för omvärld och utveckling
Medborgarberedningen
Beredningen för medborgardialog och mångfald (förkortning BMM)
Demokratiberedningen

På sammanträdet önskar ordföranden att ledamöterna diskuterar namnförslagen och enas om ett förslag på nytt namn för beredningen att föreslå kommunstyrelsen. Ordförandens förslag är framtidsberedningen, se motivering i ordförandeutlåtande (bilaga).

Bilagor
Ordförandeutlåtande.pdf

6 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Informationspunkter
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder årligen in till Demokratidagen, en mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. I år anordnas demokratidagen den 14 april i Stockholm, 10:00-16:00. Inbjudan till Demokratidagen bifogas ärendet.

Beredningens förslag till kommunstyrelsen gick igenom.
Se protokoll från kommunstyrelsen via Insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2015-02-17

Bilagor
Inbjudan och program till Demokratidagen 2015.pdf

§10 Redovisning av Servicecenters organisation och arbete

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Thomas Halvarsson som är chef för Servicecenter kommer till sammanträdet för att berätta om Servicecenters organisation och arbete. Se bifogat material (bilaga).

Bilagor
Presentation om Servicecenter.pdf

§11 Årsrapport till kommunstyrelsen 2014 Tillsyn och granskning

Dnr 2015/KS 0128 016

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens uppdrag ska kvalitetsenheten inom avdelningen medborgarfokus anmäla en samlad redovisning av genomförda granskningar under året och de slutsatser som kan dras av detta arbete. Redovisning och slutsatser framgår av bifogad tjänsteskrivelse och rapport (bilagor).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsrapport 2014 Tillsyn och granskning.pdf
Årsrapport 2014 Tillsyn och granskning.pdf

§12 Redovisning av arbetet med internationella relationer 2014

Dnr 2015/KS 0147 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Uppdragen om vänortsförhållanden som lämnades till kommundirektören på kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2013 är härmed återrapporterade.
2. Övrig information noteras.

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2013, § 205, fick kommundirektören tre uppdrag kring vänortsförhållanden, se protokollsutdrag från kommunstyrelsen (bilaga). I bifogad tjänsteskrivelse redovisas arbetet med internationella relationer under år 2014. En del i redovisningen är återrapporteringen av de uppdrag som lämnades till kommundirektören.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av arbetet med internationella relationer 2014.pdf
Plan vänortsförhållanden.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-12-17 § 205.pdf
Vänortssamverkan mellan Tyresö och Wejherowo brev till Wejherowo från Tyresö.pdf
Vänortssamverkan mellan Tyresö och Borgå brev från stadsdirektören i Borgå.pdf

§13 Planering av arbetet med internationella relationer 2015

Dnr 2015/KS 0148 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För år 2015 har en del arbete med internationella relationer planerats. Två ansökningar om breddning och utvecklingen av partnerskapet med Theewaterskloof kommer att skickas in till ICLD den 15 mars 2015. Om ansökningarna beviljas innebär det en möjlighet att fortsätta partnerskapet med Theewaterskloof inom ramen för ICLD:s finansiering. Nästa steg blir då att göra två nya projektansökningar till ICLD i mars 2016. Möjligheter för finansiering av fortsatt elevutbyte mellan Tyresö gymnasium och Theewaterskloof kommer att undersökas tillsammans med Tyresö gymnasium under året.

I kommunen finns även planer på att lyfta EU-frågor genom utbildning för politiker och chefer. Tyresö kommuns riktlinjer för internationellt samarbete kommer också att revideras under året. Se mer information om det planerade arbetet med internationella frågor under år 2015 i bifogad tjänsteskrivelse (bilaga).

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) lämnar in ett ersättaryttrande (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse planering av arbetet med internationella relationer 2015.pdf

§14 Nytt namn på beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2015/KS 0116 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Beredningen för medborgardialog och mångfald behåller namnet beredningen för medborgardialog och mångfald med förkortningen BMM.

Beskrivning av ärendet
På beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträde den 5 februari 2015 föreslog ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) att beredningens ledamöter tänker på nya namn för beredningen i stället för namnet beredningen för medborgardialog och mångfald, vilket ordföranden menar är för långt och otydligt. Beredningen beslutade att ledamöterna i beredningen fick i uppdrag att inom två veckor skicka in förslag på nya namn till ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C). Nedan listas namnförslagen som har skickats in.

Namnförslag
Framtidsberedningen
Omvärldsberedningen
Beredningen för omvärldsfrågor
Beredningen för omvärld och utveckling
Medborgarberedningen
Beredningen för medborgardialog och mångfald (förkortning BMM)
Demokratiberedningen

På sammanträdet önskar ordföranden att ledamöterna diskuterar namnförslagen och enas om ett förslag på nytt namn för beredningen att föreslå kommunstyrelsen. Ordförandens förslag är framtidsberedningen, se motivering i ordförandeutlåtande (bilaga).

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) drar efter diskussion med beredningen tillbaka sitt tidigare ordförandeutlåtande (bilaga) och föreslår i stället att beredningen behåller namnet beredningen för medborgardialog och mångfald med förkortningen BMM.

Bilagor
Ordförandeutlåtande.pdf

§15 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Informationspunkter
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder årligen in till Demokratidagen, en mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. I år anordnas demokratidagen den 14 april i Stockholm, 10:00-16:00. Inbjudan till Demokratidagen bifogas ärendet.

Beredningens förslag till kommunstyrelsen gick igenom. Se protokoll från kommunstyrelsen via Insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2015-02-17

Bilagor
Inbjudan och program till Demokratidagen 2015.pdf

§16 Övriga frågor

Dnr 2015/KS 0078 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Informationen noteras.
2. Frågan om vilket ansvar och manöverutrymme beredningen för medborgardialog och mångfald har bordläggs och kommer att diskuteras på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

Pål Keusch (S) tar upp frågan om vilket ansvar och manöverutrymme beredningen har.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att Pål Keusch (S) fråga bordläggs och diskuteras på ett kommande sammanträde.

Bilagor
Inbjudan och program till Demokratidagen 2015.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20150312.pdf (149 kb)