Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2017-02-16

Sammanträde 2017-02-16

Datum
Klockan
15:00
Plats
Tyresö slott, Salong Oxenstierna

1 Valarbetet i kommunen

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kanslichef Ulrika Josephson Westberg kommer till beredningen för att berätta om hur arbetet med och genomförandet av allmänna val sker i Tyresö kommun.

2 Återraportering av uppdrag om redskap och metoder för medborgardialog

Dnr 2016/KS 0006 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
Beredningen för medborgardialog och mångfald förslag till kommunstyrelsen

1. Ett öppet möte för medborgarna anordnas i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att

- införa ett nytt dialogverktyg i form av möten med medborgarna enligt föreslaget koncept,
- införa en kommun App för förbättrad service och information
- tillskapa ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar i enlighet med förslaget.

Beskrivning av ärendet
Den 8 december 2015 fick beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog samt ett förslag på löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar. Beredningen har lämnat en delrapport till kommunstyrelsen 30 maj 2016. Arbetet med uppdragen har fortgått i två tvärpolitiska arbetsgrupper. I bifogad tjänsteskrivelse beskrivs beredningens förslag till kommunstyrelsen på nya former för medborgardialog och ungdomsdialog.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Utveckling av former för medborgardialog.pdf

3 Tillsyn och granskning 2016, årsrapport till kommunstyrelsen

Dnr 2017/KS 0070 010

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer årligen den granskningsplan som ligger till grund för tillsyn och kvalitetgranskningar. Uppdraget är att beskriva och bedöma kvaliteten med särskilt fokus på att medborgarnas perspektiv beaktas i verksamheterna.

Kvalitetsenheten ska årligen anmäla en samlad redovisning till kommunstyrelsen över vad som granskats under året och redovisa de slutsatser som kan dras av detta arbete. Kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse samt rapport för år 2016 bifogas till ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Årsrapport för tillsyn och granskning 2016.pdf
Årsrapport - tillsyn och kvalitetsgranskning 2016.pdf

4 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen informeras om följande

- Start för Tyresöinitiativet (bilaga)

- Inbjudan från Rädda Barnen till föreläsning "Unga berättar" den 20 februari kl 18-19 (bilaga)

Bilagor
Information till nämnderna om Tyresöiniativet.pdf
Inbjudan till föreläsning Rädda Barnen.pdf

§9 Valarbetet i kommunen

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kanslichef Ulrika Josephson Westberg kommer till beredningen för att berätta om hur arbetet med och genomförandet av allmänna val sker i Tyresö kommun.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20170216.pdf (162 kb)

§10 Återraportering av uppdrag om redskap och metoder för medborgardialog

Dnr 2016/KS 0006 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Ett öppet möte för medborgarna anordnas i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
- införa ett nytt dialogverktyg i form av möten med medborgarna enligt föreslaget koncept,
- införa en kommun App för förbättrad service och information
- tillskapa ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar i enlighet med förslaget.

Beskrivning av ärendet
Den 8 december 2015 fick beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog samt ett förslag på löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar. Beredningen har lämnat en delrapport till kommunstyrelsen 30 maj 2016. Arbetet med uppdragen har fortgått i två tvärpolitiska arbetsgrupper. I bifogad tjänsteskrivelse beskrivs beredningens förslag till kommunstyrelsen på nya former för medborgardialog och ungdomsdialog.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Utveckling av former för medborgardialog.pdf

§11 Tillsyn och granskning 2016, årsrapport till kommunstyrelsen

Dnr 2017/KS 0070 010

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer årligen den granskningsplan som ligger till grund för tillsyn och kvalitetgranskningar. Uppdraget är att beskriva och bedöma kvaliteten med särskilt fokus på att medborgarnas perspektiv beaktas i verksamheterna.
Kvalitetsenheten ska årligen anmäla en samlad redovisning till kommunstyrelsen över vad som granskats under året och redovisa de slutsatser som kan dras av detta arbete. Kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse samt rapport för år 2016 bifogas till ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Årsrapport för tillsyn och granskning 2016.pdf
Årsrapport - kvalitetsenheten tillsyn och kvalitetsgranskning 2016 (2).pdf

§12 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen informeras om följande

Start för Tyresöinitiativet (bilaga)

Inbjudan från Rädda Barnen till föreläsning "Unga berättar" den 20 februari kl 18-19 (bilaga)

Bilagor
Information till nämnderna om Tyresöiniativet.pdf
Inbjudan till föreläsning Rädda Barnen.pdf