Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2013-02-13

Sammanträde 2013-02-13

Datum
Klockan
Plats

§14 Beslut om antagande gällande detaljplan för transformatorstation inom Bollmora 2:134

Dnr. 2012 KSM 0812.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för transformatorstation inom Bollmora 2:134.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för transformatorstation inom Bollmora 2:134.

Planens syfte är att möjliggöra för en ny transformatorstation till det nya höghuset som är under byggnation i anslutning till Tyresö centrum.

Planen har varit ute på samråd under perioden 4 – 28 december 2012 och på underrättelse under perioden 21 januari –5 februari 2013. Planarbetet har skett med enkelt förfarande.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

Särskilt utlåtande

_____

§15 Beslut om antagande gällande detaljplan för utökning av Sofiebergsskolas skolgård

Dnr. 2012 KSM 0260.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ett tillagningskök samt utökning av matsalen och antalet klassrum. Detta för att kunna inrymma årskurs 6 i skolan.

Planen har varit ute på samråd under perioden 22 maj –13 juni 2012 och utställd för granskning under perioden 11 december 2012 –15 januari 2013. Planarbetet har skett med normalt förfarande.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

_____

§16 Beslut om granskning av ändrade planbestämmelser för del av yttre Brevik (Ällmora)

Dnr. 2011 KSM 0404.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till ändrade planbestämmelser för del av yttre Brevik (Ällmora) för granskning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Anita Mattson för socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de Gröna reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

Protokollsanteckning

Ersättaren Elisabeth Hedlund för vänsterpartiet meddelar att om hon hade haft rösträtt skulle ha röstat för yrkandet om återremiss av ärendet.

Beskrivning av ärendet

Ändringen av planbestämmelserna för del av yttre Brevik (Ällmora) syftar till att möjlig­göra en ökad byggrätt för bostadsfastigheterna i området.

Befintlig fastig­hets­struktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls.

På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya permanenta planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider parallellt.

Förslaget till ändrade planbestämmelser har varit ute på samråd under tiden 21 juni – 31 augusti 2012.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det, med hänsyn taget till de synpunkter som inkom från remissinstanserna under samrådet, är möjligt att gå vidare med planläggningen av de fastigheter i området som visar sig lämpliga efter ytterligare utredningar av områdets geologi, möjligheter till godkänd avloppslösning och stabilitet utförts.

Planarbetet för övriga delar av yttre Brevik som ingick i planområdet bör avslutas.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslag till ändrade planbestämmelser för del av yttre Brevik (Ällmora) för granskning.

Yrkande

Anita Mattsson (S) med instämmande från Marie Åkesdotter (MP) yrkar på återremiss av ärendet.

Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§17 Planbesked för Järnet 7

Dnr. 2012 KSM 0887.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjlig­heterna att upprätta en ny detaljplan för Järnet 7 med syfte att medge en ökad exploatering av fastigheten.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Järnet inkom i december 2012 med en förfrågan om möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten som tillåter bostads­bebyggelse i 5 – 8 våningar med underliggande parkeringsgarage.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ny detaljplan som medger en högre exploatering och en mer stadsmässig utformning av bebyggelsen stämmer bra in med de visioner och program som finns för Tyresö centrums utveckling.

Den gällande genomförandetiden gör dock att en ny detaljplan, oavsett ändamål, inte kan antas förrän tidigast i oktober 2015, varför det inte är meningsfullt att starta ett planarbete tidigare än under våren 2014.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

_____

§18 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr. 2013 KSM 0054.340

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar fastställa föreslagen revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten - och avloppsanläggningar i enlighet med bilagd karta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Enligt vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagd karta.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Fiskarrovägen, del av Breviksvägen, samt även del av Slottsvägen och del av Bofinksvägen.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Karta

_____

§19 Tyresövägen – Preliminär plan för åtgärder

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens preliminär tidplan för åtgärder och kostnadsuppskattningar för Tyresövägen godkänns.

Särskilt yttrande

Mats Larsson för folkpartiet lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen har Triveco Traffic tagit fram ett åtgärdsförslag enligt fyrsegsprincipen för Tyresövägen.

Syftet med studien är att belysa alternativ som ska leda till att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för östra Tyresö.

Målet är att öka antalet människor som kan transporteras, oavsett trafikslag, längs Tyresövägen.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Åtgärdsplan för Tyresövägen till år 2030

Åtgärdsplan för Tyresövägen år 2013

____

§20 Motion- förslag om kollektivfil mellan Strandtorget och Tyresö motorväg

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till utredningen och åtgärdsplanerna för Tyresövägen.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet har motionerat om en kollektivfil för Tyresövägen. Mot bakgrund av den utredning som gjorts om Tyresövägen och de förslag till åtgärder samt den tidplan som redovisas under miljö- och samhälls­byggnads­utskottets beslut 2012-02-13, § 19, anses motionens intentioner vara besvarade.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteyttrande

Vänsterpartiets motion

____

§21 Information om kommande Södertörnsgemensamma remisser

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun bjuds regelbundet in att besvara remisser om olika regionala program, strategier och liknande. Många av dessa besvarar kommunen gemensamt inom det så kallade Södertörnssamarbetet.

Detta ärende är en information om vilka utgångspunkterna är för gemensamma yttranden och om vilka remisser som kommer att besvaras under året.

Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue lämnar en muntlig redovisning i ärendet.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§22 Uppdrag att ta fram beslutsunderlag för bildande av Klövbergets naturreservat

Dnr. 2013 KSM 0056.265

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till bildande av Klövbergets naturreservat.

Beskrivning av ärendet

Uppdraget innebär att ta fram förslag till beslut, föreskrifter samt en skötselplan för Klövbergets naturreservat.

Klövberget anges i kommunens översiktplan och naturinventeringen samt i länsstyrelsens naturkatalog som ett område med mycket högt naturvärde (klass II, regionalt värde).

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§23 Försäljning av fastigheterna Slånängen 7 & 8

Dnr. 2013 KSM 0083.253

Dnr. 2013 KSM 0084.253

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut med försäljningen av fastigheterna Slånängen 7 & 8.

Beskrivning av ärendet

Fastigheterna Slånängen 7 & 8 ligger i Tyresö strand och härstammar från fastigheten Strand 1:548. I samband med att fastigheterna planlades för kvartersmark för bostäder finns inte något kommunalt behov av att fortsätta äga fastigheterna. Därför föreslås att de bjudas ut till försäljning på öppna marknaden.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§24 Krav på energiförbrukning vid försäljning av kommunal tomtmark till privatpersoner

Dnr. 2011 KSM 0139.003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att uppmana till sänkt energiförbrukning vid försäljning av kommunal tomtmark till privatpersoner.

2. Föreslaget arbetssätt för att uppnå ovanstående målsättning godkänns.

Beskrivning av ärendet

I april 2011 gav Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott i uppdrag att verka för att angivna riktlinjer i dokumentet ”Lokal riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisningsavtal och exploateringsavtal” skulle följas.

Dokumentet syftar till att redogöra för gällande lagstiftning och begrepp samt till att ge riktlinjer för de krav som kan komma att ställas gentemot exploatörer vid upprättande av markanvisnings- och exploateringsavtal.

Då dokumentet fungerat väl i kommunikationen mellan Tyresö kommun och byggherrar anses nästa steg mot en mer hållbar bebyggelse vara att tillämpa dokumentet även vid försäljningar av kommunal tomtmark till privatpersoner.

Förslaget innebär en möjlighet att informera och uppmuntra privatpersoner att ställa krav på husleverantörer och husbyggare gällande energiför­brukning. För att få konkreta effekter görs en eftermätning som visar på hur kraven efterlevs. För attt sporra köparna att uppfylla kraven betalas en så kallad energibonus i kontanter ut om energiförbrukningsmålen har uppnåtts. Inget vite utfaller i de fall då kraven inte uppfylls.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§25 Ansökan om stöd för inventering av mark till studentbostäder från Boverket

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ansöka om ekonomiskt stöd från Boverket för att inventera mark till studentbostäder.

Beskrivning av ärendet

Från och med den 15 januari 2013 kan man ansöka om stöd till inventering av mark till studentbostäder. Bakgrunden är att åtgärder för ett ökat bostadsbyggande för studenter är viktiga. Stöd får därför, i mån av tillgång på medel, ges till vissa kommuner för att de ska genomföra en inventering av om det finns mark i kommunen som kan anses lämplig för byggande av studentbostäder.

Till ärendet hörande handling

Information från Boverket om stöd för inventering

_____

§26 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för januari månad 2013

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnads­förvaltningens verksamhetsområde under januari månad 2013.

Till ärendet hörande handling

Månadsrapport för januari 2013

_____