Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2015-04-28

Sammanträde 2015-04-28

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Planbesked för Apelvägen

Dnr 2015/KSM 0292

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478 samt 1:787 vid Apelvägen i Tyresö strand för att möjliggöra särskilt boende och bostäder. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 2, 2015.

Beskrivning av ärendet
Wallenstam inkom till kommunen i april 2015 med en förfrågan om att upprätta detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478 samt 1:787 för att göra det möjligt att uppföra särskilt boende och nya bostäder vid Apelvägen i Tyresö strand.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en detaljplan för att möjliggöra angiven markanvändning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Apelvägen.pdf

2 Planuppdrag för Tyresö 1:505

Dnr 2015/KSM 0067

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Tyresö 1:505. I uppdraget ingår samråd.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har tidigare gett ett positivt planbesked till att göra en ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:505. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att ändra detaljplanen för fastigheten för att stycka den i två delar, med syftet att möjliggöra bebyggelse på den nya fastigheten. Planen tas fram med standardförfarande, med möjlighet till begränsat förfarande.

Bilagor
Behovsbedömning_Tyresö 1.505.pdf
Start-PM _Tyresö 1_505.pdf

3 Planuppdrag för Norra Tyresö centrum etapp 2

Dnr 2015/KSM 0290

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för den andra etappen i Norra Tyresö Centrum i syfte att skapa möjlighet till en vårdcentral, nya bostäder, ett kultur- och kunskapscenter samt nya lokalgator. Planen kommer att upprättas med standardförfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Hösten 2012 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga Norra Tyresö Centrum. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Kvalitetsprogrammet innehåller en kvartersstruktur som bl. a. ska generera ca 950 nya bostäder med tillhörande kommersiell och kommunal service. Parallellt med arbetet med kvalitetsprogrammet fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta ett alternativt, mer centralt, läge för kommunens gymnasium. Enligt rapporten "Ny gymnasieskola i Tyresö", som togs fram av utbildnings-konsultbolaget TÄNK OM, är det viktigt att det nya gymnasiet blir så attraktivt att den inte bara motverkar drivkraften att lämna Tyresö, utan också att det kan locka till sig ungdomar från andra kommuner. Viktiga framgångsfaktorer är, enligt utredningen, ett centralt läge, fräscha, flexibla och välutrustade lokaler, goda kommunikationer, närhet till bibliotek, café och restaurang samt möjligheter till samlokalisering med andra verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresö centrum etapp 2.pdf
Behovsbedömning centrum etapp 2.pdf
Ordförandeutlåtande planuppdrag NTC inkl Kultur och Kunskspscentrum.pdf

4 Planprogram för gymnasieområdet och Wättingestråket

Dnr 2015/KSM 0313

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta planprogram för gymnasieområdet och Wättingestråket. Syftet är att utreda möjligheterna och ge inriktning för framtida utveckling i området med t.ex. bostäder, service, aktiviteter, omsorg och rekreation.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har slutit överenskommelse med Hemsö fastigheter om att lokalisera Tyresö gymnasiums studieförberedande program till Tyresö centrum. Som en följd av detta har samhällsbyggnadsförvaltningen övergripande studerat gymnasieområdets och Wättingestråkets möjligheter och potential att utvecklas som kommunens nästa utvecklingsområde för t.ex. bostäder, service, aktiviteter, omsorg och rekreation.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Wättingestråket.pdf
ALMA ark Tyresö gymnasium utvecklingsområde.pdf
Tyresö Gymnasium_Landskapslaget_A3_150327.pdf
Nyboda backar fil.pdf
Ordförandeutlåtande planprogram Gymnasiet-Granängsringen.pdf

5 Markanvisningstävlingen för Kryddvägen och Basilikagränd *

Dnr 2014/KSM 0870

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Notera redovisningen av utvärderingen för markanvisningstävlingen gällande Kryddvägen och Basilikagränd.
2. Godkänna utvärderingsgruppens förslag till vinnare för de olika deletapperna samt godkänner beslut om direktanvisning av mark för det delområde inom detaljplanen för "Bostäder vid Kryddvägen" som inte omfattats av markanvisningstävlingen.

Beskrivning av ärendet
1 november 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder vid Krvddvägen och Basilikagränd. Under vintern har tävlingsförslag inkommit dli kommunen och en tjänstemannagrupp har nu utvärderat samtliga inkommande anbud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse markanvisningstävling Kryddvägen och Basilikagränd.pdf
Kryddvägen - rapport utvärdering.pdf

6 Samverkansavtal med Vattenfall Eldistribution

Dnr 2014/KSM 0982

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan Tyresö kommun och Vattenfall Eldistribution AB.
2. Kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadsförvaltningens chef får i uppdrag att underteckna avtalet.
3. Kommunstyrelsen delegerar rätten att teckna servitutsavtal i enlighet med samarbetsavtalet till samhällsbyggnadsförvaltningens chef.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB är ledningsägare och har linje- och nätkoncession för starkströmsledningar i Tyresö. Vattenfall äger, förvaltar och underhåller ledningar för leverans av el till hushåll och verksamheter i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vattenfall samverkansavtal.pdf
Samverkansavtal Vattenfall eldistribution, inkl bilagor..pdf

7 Avtal om flytt av elanläggning - sekretess

Dnr 2015/KSM 0315

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Att godkänna avtalet mellan Vattenfall Eldistribution AB och Tyresö Kommun samt ger chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.
Beskrivning av ärendet
Se bifogade handlingar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse flyttning av elanläggning.pdf
Flyttavtal utkast 2015-04-16.pdf

8 Arbetsgrupp för namngivning av platser i Norra Tyresö centrum

Dnr 2015/KSM 0328

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Att tillsätta en grupp bestående av fem politiker och två tjänstemän som får i uppdrag att ta fram namnförslag till aktuella platser inom Norra Tyresö Centrum.

Beskrivning av ärendet
Under det pågående arbetet med Norra Tyresö Centrum har det uppkommit ett behov av att tillsätta en arbetsgrupp som kan arbeta fram välförankrade förslag på namn till gator och platser som ska namnges. Gruppen ska bestå av både politiker och tjänstemän som ska arbeta tillsammans.

Bilagor
Tjänsteskrivelse namngivning av platser i NTC.pdf

9 Yttrande gällande Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015

Dnr 2015/KSM 0322

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen har i en remissutgåva "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 (T16) föreslagit en rad trafikförändringar. Förslagen är ute på remiss och synpunkter ska vara Trafikförvaltningen tillhanda senast 5 maj. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattar förslagen på förändringar mest som negativa för Tyresö. Det gäller framför allt utglesad turtäthet på fler av linjerna. Kommunen satsar mycket resurser på att öka kollektivresandet och anser att det behövs tätare och mer attraktiv kollektivtrafik, inte tvärt om. Men det finns även flera förbättringsförslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser också att Trafikförvaltningen borde invänta effekterna av höjda trängselskatter och ett eventuellt kollektivkörfält på Johanneshovsbron innan flera av förändringarna genomförs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remissvar trafikförändringar i SL-trafiken.pdf

10 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera information.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse mät- och karttaxan.pdf
Solenergiseminarium för politiker och tjänstemän inbjudan.pdf
Inbjudan KSL.pdf
Meddelande ang trädgårdsföreningen GudöÅ.pdf
Yttrande_TK_MMD_målP1427-15.pdf
Meddelande från samhällsbyggnadsförvaltningen angående Nyfors.pdf

11 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapporter bifogas i ärendet.

Bilagor
Samlade rapporter från SBF.pdf
Kopia av Uppföljning av budget SBF mars ny.pdf

§62 Planbesked för Apelvägen

Dnr 2015/SBF 0072

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478 samt 1:787 vid Apelvägen i Tyresö strand för att möjliggöra särskilt boende och bostäder. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 2, 2015.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande skriftligt (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Wallenstam inkom till kommunen i april 2015 med en förfrågan om att upprätta detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478 samt 1:787 för att göra det möjligt att uppföra särskilt boende och nya bostäder vid Apelvägen i Tyresö strand.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en detaljplan för att möjliggöra angiven markanvändning.
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att trafikbuller ska utredas med utgångspunkt att inte medge avsteg från regeringens riktvärden för trafikbuller.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition huvudförslaget och finner förslaget bifallet. Därefter ställer ordförande proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att avslå Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Apelvägen.pdf

§63 Planuppdrag för Tyresö 1:505

Dnr 2015/SBF 0068

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Tyresö 1:505. I uppdraget ingår samråd.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har tidigare gett ett positivt planbesked till att göra en ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:505. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att ändra detaljplanen för fastigheten för att stycka den i två delar, med syftet att möjliggöra bebyggelse på den nya fastigheten. Planen tas fram med standardförfarande, med möjlighet till begränsat förfarande.

Bilagor
Behovsbedömning_Tyresö 1.505.pdf
Start-PM _Tyresö 1_505.pdf

§64 Planuppdrag för Norra Tyresö centrum etapp 2

Dnr 2015/SBF 0069

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för den andra etappen i Norra Tyresö Centrum i syfte att skapa möjlighet till en vårdcentral, nya bostäder, ett kultur- och kunskapscenter, en ny förskola samt nya lokalgator. Planen kommer att upprättas med standardförfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Hösten 2012 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga Norra Tyresö Centrum. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Kvalitetsprogrammet innehåller en kvartersstruktur som bl a ska generera ca 950 nya bostäder med tillhörande kommersiell och kommunal service. Parallellt med arbetet med kvalitetsprogrammet fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta ett alternativt, mer centralt, läge för kommunens gymnasium. Enligt rapporten "Ny gymnasieskola i Tyresö", som togs fram av utbildnings-konsultbolaget TÄNK OM, är det viktigt att det nya gymnasiet blir så attraktivt att den inte bara motverkar drivkraften att lämna Tyresö, utan också att det kan locka till sig ungdomar från andra kommuner. Viktiga framgångsfaktorer är, enligt utredningen, ett centralt läge, fräscha, flexibla och välutrustade lokaler, goda kommunikationer, närhet till bibliotek, café och restaurang samt möjligheter till samlokalisering med andra verksamheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på Marie Åkesdotters (MP) med fleras återremissyrkande.
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Yrkande
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att orden "ny förskola" ska läggas till i uppräkningen av nya verksamheter inom etapp 2 i första beslutspunkten.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till Marie Åkesdotters (MP) återremissyrkande.
Anita Matsson (S) yrkar att detaljplanen ska ta en utgångspunkt i vision Campus Tyresö med ett sammanhållet gymnasium på nuvarande plats.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om orden "ny förskola" ska läggas in i första att-satsen och finner att utskottet bifaller förslaget.
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) med fleras återremissyrkande och finner att utskottet har valt att avslå yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslaget.
Ordförande ställer proposition på att-sats 1 med tillägg och finner att utskottet har valt att bifalla att-sats 1.
Ordförande ställer proposition på att-sats 2 och finner att utskottet har valt att bifalla att-sats 2.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresö centrum etapp 2.pdf
Behovsbedömning centrum etapp 2.pdf
Ordförandeutlåtande planuppdrag NTC inkl Kultur och Kunskspscentrum.pdf

§65 Planprogram för Wättingestråket

Dnr 2015/SBF 0073

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta planprogram för gymnasieområdet och Wättingestråket. Syftet är att utreda möjligheterna och ge inriktning för framtida utveckling i området med t.ex. bostäder, service, aktiviteter, omsorg, utbildning och rekreation.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunen har slutit överenskommelse med Hemsö fastigheter om att lokalisera Tyresö gymnasiums studieförberedande program till Tyresö centrum. Som en följd av detta har Samhällsbyggnadsförvaltningen övergripande studerat gymnasieområdets och Wättingestråkets möjligheter och potential att utvecklas som kommunens nästa utvecklingsområde för t.ex. bostäder, service, aktiviteter, omsorg och rekreation.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att ordet "gymnasieområdet" stryks ur ärenderubriken.
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att ordet "utbildning" ska läggas till i uppräkningen av möjliga verksamheter inom området i första beslutspunkten.
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att det inte ska anläggas några gator för biltrafik över Wättingestråket, samt att det ska finnas en tydlig avgränsning av detaljplansområdet i sydostlig riktning i anslutning till nuvarande cykelväg vid Koriandergränd.
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att detaljplaneförslaget för gymnasieområdet tar sin huvudsakliga utgångspunkt i vision Campus Tyresö.
Marie Åkesdotter (MP) ansluter sig till Anita Mattssons (S) förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet att stryka ordet "gymnasieområdet" ur rubriken finner att utskottet har valt att bifalla yrkandet.
Ordförande ställer proposition på yrkandet att lägga till ordet "utbildning" i uppräkningen av möjliga verksamheter inom området i första beslutspunkten och finner att utskottet har valt att bifalla yrkandet.
Ordförande ställer proposition på yrkandet att det inte ska anläggas några gator för biltrafik över Wättingestråket, samt att det ska finnas en tydlig avgränsning av detaljplansområdet i sydostlig riktning i anslutning till nuvarande cykelväg vid Koriandergränd och finner att utskottet har valt att bifalla yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att utskottet har valt att avslå yrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Wättingestråket.pdf
ALMA ark Tyresö gymnasium utvecklingsområde.pdf
Tyresö Gymnasium_Landskapslaget_A3_150327.pdf
Nyboda backar fil.pdf
Ordförandeutlåtande planprogram Gymnasiet-Granängsringen.pdf

§66 Markanvisningstävlingen för Kryddvägen och Basilikagränd

Dnr 2015/SBF 0071

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Notera redovisningen av utvärderingen för markanvisningstävlingen gällande Kryddvägen och Basilikagränd.
2. Godkänna utvärderingsgruppens förslag till vinnare för de olika deletapperna.
3. Godkänna beslut om direktanvisning av mark för det delområde inom detaljplanen för "Bostäder vid Kryddvägen" som inte omfattats av markanvisningstävlingen.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).

Protokollsanteckning
Mats Lindblom (FP) anmäler sig jävig i ärendet och deltar därför inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
1 november 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder vid Krvddvägen och Basilikagränd. Under vintern har tävlingsförslag inkommit dli kommunen och en tjänstemannagrupp har nu utvärderat samtliga inkommande anbud.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar på att att-sats 2 ska delas upp i två att-satser till:
Godkänna utvärderingsgruppens förslag till vinnare för de olika deletapperna.
Godkänna beslut om direktanvisning av mark för det delområde inom detaljplanen för "Bostäder vid Kryddvägen" som inte omfattats av markanvisningstävlingen.
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till den nyupprättade att-sats 3.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag på ordförandes förslag till att-sats 3.
Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) avslagsyrkande på att-sats 3.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslaget om att-sats 2 ska delas upp i två att-satser och finner att utskottet har valt att bifalla yrkandet.
Ordförande ställer proposition på att-sats ett och finner den bifallen.
Ordförande ställer proposition på att-sats två och finner den bifallen.
Ordförande ställer proposition på att-sats tre och finner den bifallen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse markanvisningstävling Kryddvägen och Basilikagränd.pdf
Kryddvägen -  rapport utvärdering.pdf

§67 Samverkansavtal med Vattenfall Eldistribution

Dnr 2015/SBF 0077

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan Tyresö kommun och Vattenfall Eldistribution AB.
2. Kommunstyrelsens ordförande och Samhällsbyggnadsförvaltningens chef får i uppdrag att underteckna avtalet.
3. Kommunstyrelsen delegerar rätten att teckna servitutsavtal i enlighet med samarbetsavtalet till samhällsbyggnadsförvaltningens chef.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB är ledningsägare och har linje- och nätkoncession för starkströmsledningar i Tyresö. Vattenfall äger, förvaltar och underhåller ledningar för leverans av el till hushåll och verksamheter i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vattenfall samverkansavtal.pdf
Samverkansavtal Vattenfall eldistribution, inkl bilagor..pdf

§68 Avtal om flytt av elanläggning - sekretess

Dnr 2015/SBF 0079

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Att godkänna avtalet mellan Vattenfall Eldistribution AB och Tyresö Kommun samt ger chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) ämnar en skriftlig reservation (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Se bifogade handlingar.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till framlagt förslag.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till framlagt förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) avslagsyrkande och finner att utskottet har valt att bifalla framlagt förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse flyttning av elanläggning.pdf
Flyttavtal utkast 2015-04-16.pdf

§69 Arbetsgrupp för namngivning av platser i Norra Tyresö centrum

Dnr 2015/SBF 0074

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Att tillsätta en grupp bestående av fem politiker och två tjänstemän som får i uppdrag att ta fram namnförslag till aktuella platser inom Norra Tyresö Centrum. Planarkitekt Carolin Andersson väljs till sammankallande.

Beskrivning av ärendet
Under det pågående arbetet med Norra Tyresö Centrum har det uppkommit ett behov av att tillsätta en arbetsgrupp som kan arbeta fram välförankrade förslag på namn till gator och platser som ska namnges. Gruppen ska bestå av både politiker och tjänstemän som ska arbeta tillsammans.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att planarkitekt Carolin Andersson ska vara sammankallade i den förslagna namngivningsgruppen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på det framlagda yrkandet och finner att utskottet har valt att bifalla förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse namngivning av platser i NTC.pdf

§70 Yttrande gällande Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015

Dnr 2015/SBF 0075

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen har i en remissutgåva "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 (T16) föreslagit en rad trafikförändringar. Förslagen är ute på remiss och synpunkter ska vara Trafikförvaltningen tillhanda senast 5 maj. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattar förslagen på förändringar mest som negativa för Tyresö. Det gäller framför allt utglesad turtäthet på fler av linjerna. Kommunen satsar mycket resurser på att öka kollektivresandet och anser att det behövs tätare och mer attraktiv kollektivtrafik, inte tvärt om. Men det finns även flera förbättringsförslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser också att Trafikförvaltningen borde invänta effekterna av höjda trängselskatter och ett eventuellt kollektivkörfält på Johanneshovsbron innan flera av förändringarna genomförs.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till Marie Åkesdotters (MP) förslag.
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att remissvaret ska innehålla en skrivning gällande det testresenärsprojekt som Tyresö kommun har genomfört för att fler ska börja åka kollektivt.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att remissvaret ska innehålla en skrivning angående att städningen på bussarna inte ska försämras.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande att remissvaret ska innehålla en skrivning angående att städningen på bussarna inte ska försämras och finner att utskottet har bifallit förslaget.
Ordförande ställer proposition på yrkandet att remissvaret ska innehålla en skrivning gällande det testresenärsprojekt i Tyresö kommun och finner att utskottet har bifallit förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remissvar trafikförändringar i SL-trafiken.pdf

§71 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse mät- och karttaxan.pdf
Solenergiseminarium för politiker och tjänstemän inbjudan.pdf
Inbjudan KSL.pdf
Meddelande ang trädgårdsföreningen GudöÅ.pdf
Yttrande_TK_MMD_målP1427-15.pdf
Meddelande från Samhällsbyggnadsförvaltningen angående Nyfors.pdf
INBJUDAN - DN.pdf

§72 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapporter.

Bilagor
Samlade rapporter från SBF.pdf
Kopia av Uppföljning av budget SBF mars ny.pdf

§73 Information Norra Tyresö Centrum

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson och exploateringsingenjör Pia Björnhård föredrar vad som händer inom projektet Norra Tyresö Centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§73_prot_20150428.pdf (165 kb)