Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2017-01-25

Sammanträde 2017-01-25

Datum
Klockan
08:30
Plats
Myggdalen

1 Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Basilikan 1 *

Dnr 2017 KSM 0060.256

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Blåbärsriset 28 Ekonomisk Förening godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Bostäder vid Basilikagränd har upprättats för att möjliggöra cirka 20 nya radhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 14 miljoner kronor för den överlåtna marken. Kommunen förvärvar mark av Tyresö Bostäder AB för cirka 250 000 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal.pdf
Marköverlåtelseavtal.pdf
Bilaga 1 Detaljplan.pdf
Bilaga 2 Registreringsbevis.pdf
Bilaga 3 Del av Näsby 4_1469.pdf
Bilaga 4 Del av Basilikan 1.pdf
Bilaga 5 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 7 Energiriktlinjer.pdf

2 Beslut om antagande bostäder vid Basilikagränd *

Dnr 2015 KSM 0599.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostäder vid Basilikagränd.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Basilikan 1. Planen omfattar ett område som är ca 6800 kvm och möjliggör 20 nya bostäder i form av radhus.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Plankarta-Kryddvagen.pdf
Granskningsutlåtande_Kryddvägen3.pdf
Kryddvägen 3 planbeskrivning.pdf
Kvalitetsprogram Basilikagränd 170109.pdf

3 Planuppdrag för ny detaljplan för förskola vid Petterboda gårdsväg, Bollmora

Dnr 2017 KSM 0094.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Bollmora 2:1 för att möjliggöra uppförande av ny förskoleverksamhet. Planarbetet sker med standardförfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Planområdet är beläget i Bollmora, intill Stimmets skola, på fastigheten Bollmora 2:1. Området har en area på ca 6980 kvm. Området omfattas idag av detaljplan 106 där området är beskrivet som allmän platsmark, park. Området angränsar i norr mot fastigheterna Siken 3-8 bestående av flerbostadshus i lamellform med hyresrätter. I söder gränsar området mot Petterboda gårdsväg som är en viktig gång- och cykelled, och ett stråk som kopplar samman Norra Tyresö Centrum med Petterboda parkstråk. Kommunen har planer på att utveckla och stärka detta stråk för att det ska förtydligas ytterligare, något som bör ses över under planarbetet. I sydväst, åtskild av Petterboda gårdsväg, finns den idag enda tillgängliga tillfarten för biltrafik, Spiggvägen, vilken även fungerar som tillfart för Stimmets skola.

Bilagor
Behovsbedömning_Förskola vid Petterboda gårdsväg.pdf
StartPM Förskola vid Petterboda gårdsväg.pdf

4 Svar på remiss av samrådhandling om val av lokalisering för Tvärförbindelse Södertörn

Dnr 2017KSM0044.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Trafikverkets remiss "Val av lokalisering för Tvärförbindelse Södertörn" besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande samt det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket planerar Tvärförbindelse Södertörn och samråder om alternativa korridorer som de arbetat fram. Trafikverket planerar för en byggstart år 2020 och ett öppnande av vägen tidigast år 2026. Samrådet pågår fram till den 22 december, men svarstiden har förlängts till den 1 februari 2017. Handlingar finns tillgängliga på, Huddinge kommunkontor, Haninge kommunkontor, Tullinge medborgarkontor och Fittja medborgarkontor samt i Trafikverkets regionkontor på Solna Strandväg 98.

Förutom Tyresö kommuns yttrande skriver Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) ett gemensamt yttrande som kommunen ställer sig bakom. Se bilaga 1.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Tvärförbindelse Södertörn.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande Tvärförbindelse Södertörn.pdf
Samradshandling-2016-04-11[1] Trafikverket.pdf

5 Svar på remiss, Hållbart markbyggande från Statens geotekniska institut,

Dnr 2017 KSM 0003.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet svar på remissen om Statens geotekniska instituts handlingsplan om hållbart markbyggande.

Beskrivning av ärendet
Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat är framtagen av Statens geotekniska institut (SGI). Handlingsplanen har ambitionen att skapa en gemensam bild för samhällets olika intressenter med utmaningen att anpassa markbyggandet och den befintliga bebyggda miljön till ett föränderligt klimat men också i förlängningen bidra till Agenda 2030. Handlingsplanen är framtagen inom ramen för regeringens anslag 1:10 Klimatanpassning.

Tyresö kommun har tagit del av SGIs handlingsplan för hållbart markbyggande. Handlingsplanen är ett mycket omfattande och välarbetat dokument som kan vara vägledande för kommunarbetet i framtiden. Tyresö kommun ser positivt på handlingsplanens ambition att skapa en nationell samsyn kring ett hållbart markbyggande och öka efterfrågan på klimatanpassat boende.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE SGI Hållbart markbyggande.pdf
SGI Hållbart markbyggande - en handlingsplan i ett föränderligt klimat.pdf

6 Svar på remiss angående klagomål över alar nära dammkropp på fastigheten Raksta 1:3

Dnr 2017 KSM 0107

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet svar på remiss om klagomål över alar nära dammkropp på fastigheten Raksta 1:3.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har getts möjlighet att avge yttrande över tillsynsärende rörande klagomål över alar i direkt anslutning till dammanläggning vid Uddby i Albysjön, Tyresö kommun.

Albysjön har två utlopp, det ena utloppet till sjön Fatburen och det aktuella utloppet i Albysjön är beläget vid Uddbydammen som förser Uddby kraftverk med vatten för sin elproduktion. Dessa utlopp mynnar i Östersjöviken Kalvfjärden. Klagomålet avser två albestånd som är belägna dels vid Rakstabadets omklädnadshytter, cirka 35 meter från det aktiva dämmet vid Uddby, dels strax intill dämmets östra sida. Kommunekologen har med personal från VA-enheten varit ute på plats och synat de aktuella träden den 13 januari 2017.

Bilagor
Alar Uddby kvarn (3).pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Svar på remiss av ansökan om dispens från reservatsföreskrifter för Alby naturreservat

Dnr 2017 KSM 0106

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen vid Tyresö kommun har till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) kommit in med en ansökan om dispens från föreskrift A3 för Alby naturreservat för anläggande av groddammar. Reservatets föreskrift A3 innebär förbud för täkt eller annan verksamhet som kan ändra områdets topografi som att gräva, schakta, spränga, dika, utfylla, tippa eller annan mekanisk markbearbetning. Målsättningen med ansökan är att stärka och utveckla den biologiska mångfalden i reservatet. Förvaltningen söker dispens för fyra mindre dammar på två platser.

Bilagor
20161229 SMOHF remiss Utvecklingsforvaltningen groddjursdammar Alby NR DNR-2016-4344-1 3.pdf

8 Svar på motion om skjutbana i Gimmersta *

Dnr 2014/KS 0109 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera, alla från Miljöpartiet, inkom den 13 februari 2014 med en motion om att Tyresö kommun utreder alternativ till Gimmersta skjutbana, även inomhus samt att skjutbanan i Gimmersta avvecklas. Bakgrunden till motionen är att Miljöpartiet uppvaktas av boende i Gimmersta, med anledning av att Tyresö skytteförening önskar utöka verksamheten i Gimmersta.

Motionen remitterades för förslag till besvarande till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsnämnden. Behandlingen av motionen ska ske inom ramen för arbetet med översiktsplanen och Albyutredningen samt med tanke på föreningslivet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan om flytt av Gimmersta skjutbana under 2015 och fann då ingen lämplig ny plats, vare sig utomhus eller i befintliga kommunala lokaler inom kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande anger i sitt ordförandeutlåtande hur frågan om skjutbanan planeras hanteras och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Skytte är en stor, populära och växande sport och riktigt trevlig sysselsättning. Det hoppas och tror jag att vi alla kan vara överens om. Att vi har en livaktig skytteförening i Tyresö bidrar positivt till vår identitet som en stark förenings- och idrottskommun.

Skytte har dock ett par nackdelar. Skjutbanor utomhus tenderar att störa närboende och det finns risker för negativ miljöpåverkan. Det är därför vanligt runt om i landet att skjutbanor ligger en bit utanför tätorterna och utan närboende grannar. Så såg det också ut i Tyresö en gång i tiden då den nuvarande skjutbanan i Gimmersta etablerades. Så ser det dock inte ut nu.
Mot den bakgrunden är Miljöpartiets motion logisk och förståelig. Det finns absolut skäl att se på om det går att flytta verksamheten till annan plats där den inte stör närområdet. Det är dock svårt att åstadkomma i Tyresö. Tyresö är en Sveriges mest naturskyddade kommuner vilket gör att det saknas stora områden långt från tätorten som kan användas för ett ändamål som en skjutbana.

Det rimliga alternativet till en skjutbana utomhus i Gimmersta är att på sikt flytta in verksamheten inomhus. Det finns lyckade exempel på hur skjutbanor kunnat inkluderas i sporthallar ofta i ett källarplan. Vi är från Alliansens sida beredda att titta på en sådan lösning.

Vi instämmer således i andemeningen i motionen att skjutbanan i Gimmersta på sikt bör avvecklas. För oss är det samtidigt viktigt att inte ta något avvecklingsbeslut innan vi kan presentera ett nytt förslag på placering och lösning för skytteföreningen och alla aktiva skyttar.

Alliansen kan se några alternativ för framtida lösningar. Tyresö Kommun förhandlar just nu med Stockholm Stad om att köpa in mark i norra delen av Skrubba (mellan Lindalen och motorvägen). När den marken blir vår är en av de ändamål som diskuteras att där anlägga en ny idrottsanläggning - gärna i samverkan med våra grannkommuner och olika idrottsförbund - och i en sådan är en möjlighet att inrymma en skjutbana i en undervåning.

Med ovanstående som bakgrund föreslår Alliansen att motionen anses besvarad.

9 Redovisning av pågående planer och projekt

Dnr 2017/SBF 0017

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om kommunens pågående planer och projekt.

10 Planering av mark för nya förskolor

Dnr 2017/SBF 0029

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om planering av mark för nya förskolor.

11 Norra Tyresö Centrum etapp 2

Dnr 2017/SBF 0020

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef för detaljplaneringsenheten Ida Olén och enhetschef för mark- och exploateringsenheten Amalia Tjärnstig informerar om Norra Tyresö Centrum etapp 2.

12 Raksta etapp 8

Dnr 2017/SBF 0022

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef för detaljplaneringsenheten Ida Olén och planarkitekt Hanna Fürstenberg Danielsson informerar om det pågående planarbetet, Raksta etapp 8.

13 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

14 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2017

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport december 2016,januari 2017.pdf

§1 Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Basilikan 1

Dnr 2017 KSM 0060.256

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Blåbärsriset 28 Ekonomisk Förening godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Bostäder vid Basilikagränd har upprättats för att möjliggöra cirka 20 nya radhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 14 miljoner kronor för den överlåtna marken. Kommunen förvärvar mark av Tyresö Bostäder AB för cirka 250 000 kronor.

Förslaget ska beredas i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen och beslut om att godkänna marköverlåtelseavtalet tas därefter i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal.pdf
Marköverlåtelseavtal underskrivet 170121.pdf
Bilaga 1 Detaljplan.pdf
Bilaga 2 Registreringsbevis.pdf
Bilaga 3 Del av Näsby 4_1469.pdf
Bilaga 4 Del av Basilikan 1.pdf
Bilaga 5 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 7 Energiriktlinjer.pdf

§2 Beslut om antagande bostäder vid Basilikagränd

Dnr 2015 KSM 0599.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostäder vid Basilikagränd.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Basilikan 1. Planen omfattar ett område som är ca 6800 kvm och möjliggör 20 nya bostäder i form av radhus.

Förslaget ska beredas i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen och beslut om att godkänna förslag till detaljplan tas därefter i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Plankarta-Kryddvagen.pdf
Granskningsutlåtande_Kryddvägen3.pdf
Kryddvägen 3 planbeskrivning.pdf
Kvalitetsprogram Basilikagränd 170109.pdf

§3 Planuppdrag för ny detaljplan för förskola vid Petterboda gårdsväg, Bollmora

Dnr 2017 KSM 0094.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras för vidare behandling av stadsbyggnadsförvaltningen för att undersöka huruvida det finns andra lämpliga platser för placering av förskolan.

Beskrivning av ärendet
Planområdet är beläget i Bollmora, intill Stimmets skola, på fastigheten Bollmora 2:1. Området har en area på ca 6980 kvm. Området omfattas idag av detaljplan 106 där området är beskrivet som allmän platsmark, park. Området angränsar i norr mot fastigheterna Siken 3-8 bestående av flerbostadshus i lamellform med hyresrätter. I söder gränsar området mot Petterboda gårdsväg som är en viktig gång- och cykelled, och ett stråk som kopplar samman Norra Tyresö Centrum med Petterboda parkstråk. Kommunen har planer på att utveckla och stärka detta stråk för att det ska förtydligas ytterligare, något som bör ses över under planarbetet. I sydväst, åtskild av Petterboda gårdsväg, finns den idag enda tillgängliga tillfarten för biltrafik, Spiggvägen, vilken även fungerar som tillfart för Stimmets skola.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet återremitterar förslaget till stadsbyggnadsförvaltningen för att undersöka huruvida det finns andra lämpliga platser för placering av förskolan.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att återremittera planuppdraget till stadsbyggnadsförvaltningen för att undersöka huruvida det finns andra lämpliga platser för placering av förskolan.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar att återremittera planuppdraget till stadsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
Behovsbedömning_Förskola vid Petterboda gårdsväg.pdf
StartPM Förskola vid Petterboda gårdsväg.pdf

§4 Svar på remiss av samrådhandling om val av lokalisering för Tvärförbindelse Södertörn

Dnr 2017KSM0044.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Trafikverkets remiss "Val av lokalisering för Tvärförbindelse Södertörn" besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande samt det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Trafikverket planerar Tvärförbindelse Södertörn och samråder om alternativa korridorer som de arbetat fram. Trafikverket planerar för en byggstart år 2020 och ett öppnande av vägen tidigast år 2026. Samrådet pågår fram till den 22 december, men svarstiden har förlängts till den 1 februari 2017. Handlingar finns tillgängliga på, Huddinge kommunkontor, Haninge kommunkontor, Tullinge medborgarkontor och Fittja medborgarkontor samt i Trafikverkets regionkontor på Solna Strandväg 98.

Förutom Tyresö kommuns yttrande skriver Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) ett gemensamt yttrande som kommunen ställer sig bakom. Se bilaga 1.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Tvärförbindelse Södertörn.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande Tvärförbindelse Södertörn.pdf
Samradshandling-2016-04-11[1] Trafikverket.pdf

§5 Svar på remiss, Hållbart markbyggande från Statens geotekniska institut,

Dnr 2017 KSM 0003.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet svar på remissen om Statens geotekniska instituts handlingsplan om hållbart markbyggande.

Beskrivning av ärendet
Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat är framtagen av Statens geotekniska institut (SGI). Handlingsplanen har ambitionen att skapa en gemensam bild för samhällets olika intressenter med utmaningen att anpassa markbyggandet och den befintliga bebyggda miljön till ett föränderligt klimat men också i förlängningen bidra till Agenda 2030. Handlingsplanen är framtagen inom ramen för regeringens anslag 1:10 Klimatanpassning.

Tyresö kommun har tagit del av SGIs handlingsplan för hållbart markbyggande. Handlingsplanen är ett mycket omfattande och välarbetat dokument som kan vara vägledande för kommunarbetet i framtiden. Tyresö kommun ser positivt på handlingsplanens ambition att skapa en nationell samsyn kring ett hållbart markbyggande och öka efterfrågan på klimatanpassat boende.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE SGI Hållbart markbyggande.pdf
SGI Hållbart markbyggande - en handlingsplan i ett föränderligt klimat.pdf

§6 Svar på remiss angående klagomål över alar nära dammkropp på fastigheten Raksta 1:3

Dnr 2017 KSM 0107

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet svar på remissen om klagomål över alar nära dammkropp på fastigheten Raksta 1:3.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har getts möjlighet att avge yttrande över tillsynsärende röran­de klagomål över alar i direkt anslutning till dammanläggning vid Uddby i Albysjön, Tyresö kommun.

Albysjön har två utlopp, det ena utloppet till sjön Fatburen och det aktuella utloppet i Albysjön är beläget vid Uddbydammen som förser Uddby kraftverk med vatten för sin elproduktion. Dessa utlopp mynnar i Östersjöviken Kalvfjärden. Klagomålet avser två albestånd som är belägna dels vid Rakstabadets omklädnadshytter, cirka 35 meter från det aktiva dämmet vid Uddby, dels strax intill dämmets östra sida. Kommunekologen har med personal från VA-enheten varit ute på plats och synat de aktuella träden den 13 januari 2017.
 
Bilagor
Alar Uddby kvarn (3).pdf
Länsstyrelsen remiss Uddby Raksta 1_3 Alar klagomål tjänsteskrivelse öp.pdf

§7 Information om svar på remiss, ansökan om dispens från reservatsföreskrifter för Alby naturreservat

Dnr 2017 KSM 0106

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen vid Tyresö kommun har till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) kommit in med en ansökan om dispens från föreskrift A3 för Alby naturreservat för anläggande av groddammar. Reservatets föreskrift A3 innebär förbud för täkt eller annan verksamhet som kan ändra områdets topografi som att gräva, schakta, spränga, dika, utfylla, tippa eller annan mekanisk markbearbetning. Målsättningen med ansökan är att stärka och utveckla den biologiska mångfalden i reservatet. Förvaltningen söker dispens för fyra mindre dammar på två platser.

Bilagor
20161229 SMOHF remiss Utvecklingsforvaltningen groddjursdammar Alby NR DNR-2016-4344-1 3.pdf
Remiss reservatsföreskrifter.pdf

§8 Svar på motion om skjutbana i Gimmersta

Dnr 2014/KS 0109 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera, alla från Miljöpartiet, inkom den 13 februari 2014 med en motion om att Tyresö kommun utreder alternativ till Gimmersta skjutbana, även inomhus samt att skjutbanan i Gimmersta avvecklas. Bakgrunden till motionen är att Miljöpartiet uppvaktas av boende i Gimmersta, med anledning av att Tyresö skytteförening önskar utöka verksamheten i Gimmersta.

Motionen remitterades för förslag till besvarande till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsnämnden. Behandlingen av motionen ska ske inom ramen för arbetet med översiktsplanen och Albyutredningen samt med tanke på föreningslivet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan om flytt av Gimmersta skjutbana under 2015 och fann då ingen lämplig ny plats, vare sig utomhus eller i befintliga kommunala lokaler inom kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande anger i sitt ordförandeutlåtande hur frågan om skjutbanan planeras hanteras och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Skytte är en stor, populära och växande sport och riktigt trevlig sysselsättning. Det hoppas och tror jag att vi alla kan vara överens om. Att vi har en livaktig skytteförening i Tyresö bidrar positivt till vår identitet som en stark förenings- och idrottskommun.

Skytte har dock ett par nackdelar. Skjutbanor utomhus tenderar att störa närboende och det finns risker för negativ miljöpåverkan. Det är därför vanligt runt om i landet att skjutbanor ligger en bit utanför tätorterna och utan närboende grannar. Så såg det också ut i Tyresö en gång i tiden då den nuvarande skjutbanan i Gimmersta etablerades. Så ser det dock inte ut nu.

Mot den bakgrunden är Miljöpartiets motion logisk och förståelig. Det finns absolut skäl att se på om det går att flytta verksamheten till annan plats där den inte stör närområdet. Det är dock svårt att åstadkomma i Tyresö. Tyresö är en Sveriges mest naturskyddade kommuner vilket gör att det saknas stora områden långt från tätorten som kan användas för ett ändamål som en skjutbana.

Det rimliga alternativet till en skjutbana utomhus i Gimmersta är att på sikt flytta in verksamheten inomhus. Det finns lyckade exempel på hur skjutbanor kunnat inkluderas i sporthallar ofta i ett källarplan. Vi är från Alliansens sida beredda att titta på en sådan lösning.

Vi instämmer således i andemeningen i motionen att skjutbanan i Gimmersta på sikt bör avvecklas. För oss är det samtidigt viktigt att inte ta något avvecklingsbeslut innan vi kan presentera ett nytt förslag på placering och lösning för skytteföreningen och alla aktiva skyttar.

Alliansen kan se några alternativ för framtida lösningar. Tyresö Kommun förhandlar just nu med Stockholm Stad om att köpa in mark i norra delen av Skrubba (mellan Lindalen och motorvägen). När den marken blir vår är en av de ändamål som diskuteras att där anlägga en ny idrottsanläggning - gärna i samverkan med våra grannkommuner och olika idrottsförbund - och i en sådan är en möjlighet att inrymma en skjutbana i en undervåning.

Med ovanstående som bakgrund föreslår Alliansen att motionen anses besvarad.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla motionen och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår förslaget.
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om motionen ska anses besvarad och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet anser motionen besvarad.

Bilagor
Motion om skjutbana i Gimmersta.pdf

§9 Redovisning av pågående planer och projekt

Dnr 2017/SBF 0017

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om kommunens pågående planer och projekt.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20170125.pdf (165 kb)

§10 Planering av mark för nya förskolor

Dnr 2017/SBF 0029

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om planering av mark för nya förskolor.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20170125.pdf (165 kb)

§11 Norra Tyresö Centrum etapp 2

Dnr 2017/SBF 0020

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef för detaljplaneringsenheten Ida Olén och enhetschef för mark- och exploateringsenheten Amalia Tjärnstig informerar om Norra Tyresö Centrum etapp 2.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20170125.pdf (165 kb)

§12 Raksta etapp 8

Dnr 2017/SBF 0022

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef för detaljplaneringsenheten Ida Olén och planarkitekt Hanna Fürstenberg Danielsson informerar om det pågående planarbetet, Raksta etapp 8.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20170125.pdf (165 kb)

§13 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut december 2016, januari 2017.pdf

§14 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2017

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport december 2016,januari 2017.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20170125.pdf (165 kb)