Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2018-08-29

Sammanträde 2018-08-29

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bollmora

1 Information om samverkansentreprenad

Dnr 2018/SBF 0071

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för byggledning och projekteringsenheten Martin Wallin och en konsult från företaget Urkraft informerar om kommande samverknadsentreprenad.

2 Information om invigningen av Fornuddsparken

Dnr 2018/SBF 0072

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Landskapsarkitekt Maria Björnsdotter informerar om invigningen av Fornuddsparken den 28 augusti.

3 Information om parkstrategin

Dnr 2018/SBF 0073

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Landskapsarkitekt Johanna Ronnheden informerar om arbetet med parkstaretegin.

4 Handlingsplan för kommunens lekplatser

Dnr KSM2018-949-332

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för kommunens lekplatser, en Lekplatsplan. Arbetet ska ske inom budgeten för Parkstrategin.

Beskrivning av ärendet
De kommunala lekplatserna är tillsammans med våra parker och torg våra viktigaste offentliga rum. Här ska man som barn oavsett bakgrund och boende kunna få utlopp för sin nyfikenhet, energi och fantasi. Lekplatsen ska vara det förlängda vardagsrummet som alltid är tillgängligt för alla. En lekplats är dessutom inte bara en yta för lek utan också en social mötespunkt för ett område. Med rätt innehåll kan den även bli ett utflyktsmål som lockar stora och små besökare från såväl andra bostadsområden som kommundelar.

Med en handlingsplan för kommunens lekplatser, en lekplatsplan, vill vi säkerställa att alla boende i Tyresö ska få tillgång till högkvalitativa lekmiljöer inom rimligt avstånd från sitt boende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för kommunens lekplatser.pdf

5 Beslut om antagande för ändring av detaljplan för fastigheten Turkosen 21 och 22

Dnr KSM2018-940-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändring av detaljplan för fastigheterna Turkosen 21 och Turkosen 22 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 juni 2018 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) § 79, att upprätta ett förslag till detaljplaneändring för fastigheterna Turkosen 21 och Turkosen 22, samt skicka förslaget på samråd. Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra en fastighetsreglering genom att fastighetsindelningen och därmed fastighetsplanen upphävs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande fastigheterna Turkosen 21_22.pdf
Planbeskrivningen för Turkosen 21 PBAntagande.pdf
Samrådsredogörelse för Turkosen 21.pdf

6 Beslut om antagande av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:805

Dnr KSM-2018-713-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplaneändringen för fastigheten Tyresö 1:805 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 juni 2018 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) § 80, att upprätta ett förslag till detaljplaneändring för fastigheten Tyresö 1:805, samt skicka förslaget på samråd.
Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra fullt nyttjande av gällande byggrätt inom fastigheten genom att ta bort prickmarken som omfattar huvudbyggnaden. Befintlig huvudbyggnad är på 60 kvm och får enligt gällande planbestämmelser ha en huvudbyggnad på 105 kvm. Den befintliga huvudbyggnaden är placerad på prickmark vilket innebär att utbyggnad inte möjlig. Prickmark som omfattar huvudbyggnaden ska därför tas bort. Tidigare planbestämmelser är fortsatt gällande. Ändringen innebär därför ingen förändring i gällande markanvändning och struktur i området.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande fastigheten Tyresö 1_805.pdf
Planbeskrivning för Tyresö 1-805 PB Antagande.pdf
Plankarta för Tyresö 1_805_PKAntagande_FOKUS-PLANKARTA_A2-L_1-400.pdf
Samrådsredogörelse Tyresö 1_805.pdf

7 Beslut om antagande av ändring av detaljplan 244, Brevik

Dnr KSM-2017-884-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändringen av detaljplan 244 antas.

Beskrivning av ärendet
Ändringen syftar till att möjliggöra tillståndsprövning av enskilda avloppslösningar kopplade till vattentoalett (WC) inom detaljplan 244 genom att ta bort detaljplanebestämmelsen: ''För utförande av enskilt avlopp krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. WC får ej installeras''.

Utöver borttagandet av denna planbestämmelse ändras inget i gällande detaljplan, som är fortsatt gällande beträffande tidigare planbestämmelser. Ändringen innebär därför ingen förändring gällande markanvändning eller struktur i området.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för ändring av detaljplan 244 påskriven.pdf
Planbeskriving för ändring av detaljplan 244.pdf
Kartbilaga_Ändring av detaljplan 244.pdf
Granskningsutlåtande för ändring av detaljplan 244.pdf

8 Arrendeavtal Tyresö windsurfing club, Strand 1:2

Dnr KSM-2018-1063-261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal på fastigheten Strand 1:2 med Tyresö Windsurfing Club.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på arrendeavtal för Tyresö Windsurfing Club som finns vid Strandbadet på fastigheten Strand 1:2.
Tyresö Windsurfing Club finns redan vid Strandbadet men har inte haft något ordentligt upplåtelseavtal med kommunen. Det föreslagna arrendeavtalet har en upplåtelsetid på 5 år och omfattar ett område på 42 kvadratmeter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, arrendeavtal Tyresö windsurfing club.pdf
Arrendeavtal Tyresö Windsurfing Club_undertecknat av föreningen.pdf

9 Uppdrag att genomföra direktiv för badplats/brygga i Fornudden

Dnr KSM-2017-850-261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta utifrån direktiv om att anlägga en kommunal badplats med badbrygga i Fornudden.

Alternativ 1: alla båtar samordnas till en brygga och den södra bryggan blir badbrygga till den badplats som finns i gestaltningsprogrammet.
Alternativ 2: den södra mindre båtbryggan flyttas närmare den större båtbryggan så att den inte ligger vid själva badplatsen som då får en liten badbrygga.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått direktiv om att området kring bryggan tillhörande Fornuddens villaförening ska utvecklas till en kommunal badplats. Dessa direktiv medför kostnader och förvaltningen behöver därför få beslut om att få i uppdrag att genomföra direktiven.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppdrag båtplatser i Fornudden_undertecknat.pdf

10 Svar på föreslagna nya medlemsavgifter inom Tyresåns vattenvårdsförbund för 2019-2021

Dnr KSM-2018-821-430

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på föreslagna nya medlemsavgifter inom Tyresåns vattenvårdsförbund.

Beskrivning av ärendet
Tyresåns vattenvårdsförbund har beslutat om avgiftshöjning av förbundets årsavgift till medlemskommunerna från 2019. Orsaken till höjningen är en reglering av förbundets budget för komma tillrätta med kostnader som inte betalas fullt ut för verksamheten vid förbundets kansli. Förbundskansliet är placerat vid Stockholm vatten AB, en del av Stockholm vatten holding AB.

Avgiftshöjningen grundar sig på ett nytt avtal mellan Tyresåns vattenvårds-förbund och Stockholm vatten och avfall AB. Avtalet omfattar förutom lönekostnader för förbundssekreteraren (75 % tjänst) även uppdaterade kostnader för lokaler och övriga så kallade overheadkostnader samt moms.

Till detta kommer även ökade kostnader för miljöövervakning i form av vatten-analyser, inventeringar, utredningar och informationsverksamhet inom arbetet med att uppnå vattendirektivets miljökvalitetsmål för vattendraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, medlemsavgifterna inom Tyresöåns vattevårdsförbund.pdf
Förbundsmöte_2018_Tyresåns VVF.pdf

11 Information om upphandling av entreprenad till Nyfors.

Dnr 2018/SBF 0074

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Ronald Gustavsson och exploateringsingenjör Johan Smeder informerar om upphandlingen av entreprenad till Nyfors.

12 Information om Målkonferensen

Dnr 2018/SBF 0076

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om den kommande målkonferensen i september.

13 Information om den kommande uppdragslistan

Dnr 2018/SBF 0075

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektsamordnare Jennifer Peel presenterar den kommande uppdragslistan.

14 Slutrapport för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen

Dnr 2012/SBF/19

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Slutrapport noteras

Beskrivning av ärendet
Slutredovisning för Tegvägen har upprättats då projektet är avslutat efter att kommunens åtagande att anlägga övergångsställe slutfördes under augusti 2018.
Exploatören fick slutbesked oktober 2017. I oktober 2012 vann detaljplanen laga kraft och exploatören har uppfört flerfamiljshus om 25 lägenheter enligt detaljplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Slutrapport Tegvägen.pdf

15 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport inklusive mät- och kart bifogas samt ekonomisk uppföljning för plan och exploatering.

Bilagor
Månadsrapport sbf, juni_juli 2018.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Juli.pdf

16 Information och meddelanden

Dnr 2018/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information från stadsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse - Grankning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut juli 2018.pdf

§96 Information om samverkansentreprenad

Dnr 2018/SBF 0071
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Chef för byggledning och projekteringsenheten Martin Wallin och en konsult från företaget Urkraft informerar om kommande samverknadsentreprenad tillsammans med konsulter från företaget Urkraft samt upphandlingschef Katja Bähr.
Beslut/Protokollsutdrag
§96_prot_20180829.pdf (166 kb)

§97 Information om parkstrategin

Dnr 2018/SBF 0073
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Landskapsarkitekt Johanna Ronnheden informerar om arbetet med parkstrategin.
Beslut/Protokollsutdrag
§97_prot_20180829.pdf (166 kb)

§98 Handlingsplan för kommunens lekplatser

Dnr KSM2018-949-332
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för kommunens lekplatser, en Lekplatsplan. Arbetet ska ske inom budgeten för Parkstrategin. 
 
Protokollsanteckning
Mats Lindblom (L) föreslår det ska finnas bemannad parklek i Tyresö och att detta ska skrivas in i handlingsplanen för kommunens lekplatser. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet instämmer i Mats Lindbloms (L) förslag.
 
Beskrivning av ärendet
De kommunala lekplatserna är tillsammans med våra parker och torg våra viktigaste offentliga rum. Här ska man som barn oavsett bakgrund och boende kunna få utlopp för sin nyfikenhet, energi och fantasi. Lekplatsen ska vara det förlängda vardagsrummet som alltid är tillgängligt för alla. En lekplats är dessutom inte bara en yta för lek utan också en social mötespunkt för ett område. Med rätt innehåll kan den även bli ett utflyktsmål som lockar stora och små besökare från såväl andra bostadsområden som kommundelar.
Med en handlingsplan för kommunens lekplatser, en lekplatsplan, vill vi säkerställa att alla boende i Tyresö ska få tillgång till högkvalitativa lekmiljöer inom rimligt avstånd från sitt boende.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för kommunens lekplatser.pdf

§99 Information om invigningen av Fornuddsparken

Dnr 2018/SBF 0072
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Landskapsarkitekt Maria Björnsdotter informerar om invigningen av Fornuddsparken den 28 augusti.
Beslut/Protokollsutdrag
§99_prot_20180829.pdf (166 kb)

§100 Beslut om antagande för ändring av detaljplan för fastigheten Turkosen 21 och 22

Dnr KSM2018-940-214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändring av detaljplan för fastigheterna Turkosen 21 och Turkosen 22 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 juni 2018 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) § 79, att upprätta ett förslag till detaljplaneändring för fastigheterna Turkosen 21 och Turkosen 22, samt skicka förslaget på samråd. Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra en fastighetsreglering genom att fastighetsindelningen och därmed fastighetsplanen upphävs.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande fastigheterna Turkosen 21_22.pdf
Planbeskrivningen för Turkosen 21 PBAntagande.pdf
Samrådsredogörelse för Turkosen 21.pdf

§101 Beslut om antagande av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:805

Dnr KSM-2018-713-214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplaneändringen för fastigheten Tyresö 1:805 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 juni 2018 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) § 80, att upprätta ett förslag till detaljplaneändring för fastigheten Tyresö 1:805, samt skicka förslaget på samråd.
Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra fullt nyttjande av gällande byggrätt inom fastigheten genom att ta bort prickmarken som omfattar huvudbyggnaden. Befintlig huvudbyggnad är på 60 kvm och får enligt gällande planbestämmelser ha en huvudbyggnad på 105 kvm. Den befintliga huvudbyggnaden är placerad på prickmark vilket innebär att utbyggnad inte möjlig. Prickmark som omfattar huvudbyggnaden ska därför tas bort. Tidigare planbestämmelser är fortsatt gällande. Ändringen innebär därför ingen förändring i gällande markanvändning och struktur i området.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande fastigheten Tyresö 1_805.pdf
Planbeskrivning för Tyresö 1-805 PB Antagande.pdf
Plankarta för Tyresö 1_805_PKAntagande_FOKUS-PLANKARTA_A2-L_1-400.pdf
Samrådsredogörelse Tyresö 1_805.pdf

§102 Beslut om antagande av ändring av detaljplan 244, Brevik

Dnr KSM-2017-884-214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändringen av detaljplan 244 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Ändringen syftar till att möjliggöra tillståndsprövning av enskilda avloppslösningar kopplade till vattentoalett (WC) inom detaljplan 244 genom att ta bort detaljplanebestämmelsen: ''För utförande av enskilt avlopp krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. WC får ej installeras''.
Utöver borttagandet av denna planbestämmelse ändras inget i gällande detaljplan, som är fortsatt gällande beträffande tidigare planbestämmelser. Ändringen innebär därför ingen förändring gällande markanvändning eller struktur i området.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse för ändring av detaljplan 244 påskriven.pdf
Planbeskriving för ändring av detaljplan 244.pdf
Kartbilaga_Ändring av detaljplan 244.pdf
Granskningsutlåtande för ändring av detaljplan 244.pdf

§103 Beslut om granskning för detaljplan för Bäverbäcken

Dnr 2014KSM0520.214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Planhandlingarna godkänns och stadbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka ut förslag till ny detaljplan på granskning.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet tas upp som ett extra ärende.
 
Reservation
Mats Lindblom (L) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).
 
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Planförslaget omfattar bostäder, hotell och golfverksamhet i huvudsak på fastigheterna Bävern 3, 4, 5 samt delar av Bävern 2 och Gimmersta 1:1 i Tyresö kommun. Enligt gällande detaljplan får området nyttjas för småindustri, hantverk och golf.
 
Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande på grund av att förslaget inte var förenligt med kommunens översiktsplan då beslut om planuppdrag gavs. I kommunens nya översiktsplan, antagen 2017, är området utpekat för tät bebyggelse.
 
Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar avslag på detaljplanen.
Mats Lindblom (L) yrkar att västra passagen vid Tyresövägen ska ligga planskilt från början.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att avstånden mellan lamellhusen i norra delen av området ska ökas.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att det fortsatta arbetet ska inriktas på att avsteg inte behöver göras från regeringens inriktning för buller.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om att bifalla Mats Lindbloms (L) yrkande om avslag av detaljplanen och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.
Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.
Ordförande ställer frågan om att bifalla Mats Lindbloms (L) yrkande att att västra passagen vid Tyresövägen ska ligga planskilt från början och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.
 
Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.
Ordförande ställer frågan om att bifalla Marie Åkesdotters (MP) yrkande att avstånden mellan lamellhusen i norra delen av området ska ökas och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.
Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.
Ordförande ställer frågan om att bifalla Marie Åkesdotters (MP) yrkande att det fortsatta arbetet ska inriktas på att avsteg inte behöver göras från regeringens inriktning för buller och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.
Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse_Bäverbäcken_MSU.pdf
Planbeskrivning_Bäverbäcken_Granskning 180507.pdf
DP_Bäverbäcken_PK_granskning_FOKUS_A1-Plankarta_A1.pdf
Bilaga Gestaltningsprinciper Bäverbäcken.pdf
Presentation Bäverbäcken 20180514.pdf

§104 Arrendeavtal Tyresö windsurfing club, Strand 1:2

Dnr KSM-2018-1063-261
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal på fastigheten Strand 1:2 med Tyresö Windsurfing Club.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på arrendeavtal för Tyresö Windsurfing Club som finns vid Strandbadet på fastigheten Strand 1:2.
Tyresö Windsurfing Club finns redan vid Strandbadet men har inte haft något ordentligt upplåtelseavtal med kommunen. Det föreslagna arrendeavtalet har en upplåtelsetid på 5 år och omfattar ett område på 42 kvadratmeter.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, arrendeavtal Tyresö windsurfing club.pdf
Arrendeavtal Tyresö Windsurfing Club_undertecknat av föreningen.pdf

§105 Uppdrag att genomföra direktiv för badplats/brygga i Fornudden

Dnr KSM-2017-850-261
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta utifrån direktiv om att anlägga en kommunal badplats med badbrygga i Fornudden.
2. Den södra mindre båtbryggan flyttas närmare den större båtbryggan så att den inte ligger vid själva badplatsen som då får en liten badbrygga.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått direktiv om att området kring bryggan tillhörande Fornuddens villaförening ska utvecklas till en kommunal badplats. Dessa direktiv medför kostnader och förvaltningen behöver därför få beslut om att få i uppdrag att genomföra direktiven.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppdrag båtplatser i Fornudden_undertecknat.pdf

§106 Svar på föreslagna nya medlemsavgifter inom Tyresåns vattenvårdsförbund för 2019-2021

Dnr KSM-2018-821-430
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på föreslagna nya medlemsavgifter inom Tyresåns vattenvårdsförbund.
 
Jäv
Lennart Jönsson (S) är jävig i ärendet.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresåns vattenvårdsförbund har beslutat om avgiftshöjning av förbundets årsavgift till medlemskommunerna från 2019. Orsaken till höjningen är en reglering av förbundets budget för komma tillrätta med kostnader som inte betalas fullt ut för verksamheten vid förbundets kansli. Förbundskansliet är placerat vid Stockholm vatten AB, en del av Stockholm vatten holding AB.
Avgiftshöjningen grundar sig på ett nytt avtal mellan Tyresåns vattenvårds-förbund och Stockholm vatten och avfall AB. Avtalet omfattar förutom lönekostnader för förbundssekreteraren (75 % tjänst) även uppdaterade kostnader för lokaler och övriga så kallade overheadkostnader samt moms.
Till detta kommer även ökade kostnader för miljöövervakning i form av vatten-analyser, inventeringar, utredningar och informationsverksamhet inom arbetet med att uppnå vattendirektivets miljökvalitetsmål för vattendraget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, medlemsavgifterna inom Tyresöåns vattevårdsförbund.pdf
Förbundsmöte_2018_Tyresåns VVF.pdf

§107 Information om upphandling av entreprenör till Nyfors.

Dnr 2018/SBF 0074
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Ronald Gustavsson och exploateringsingenjör Johan Smeder informerar om upphandlingen av entreprenör till Nyfors.
Beslut/Protokollsutdrag
§107_prot_20180829.pdf (166 kb)

§108 Information om Målkonferensen

Dnr 2018/SBF 0076
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om den kommande målkonferensen i september.
Beslut/Protokollsutdrag
§108_prot_20180829.pdf (166 kb)

§109 Information om den kommande uppdragslistan

Dnr 2018/SBF 0075
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Projektsamordnare Jennifer Peel presenterar den kommande uppdragslistan.
Beslut/Protokollsutdrag
§109_prot_20180829.pdf (166 kb)

§110 Slutrapport för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen

Dnr 2012/SBF/19
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Slutrapport noteras
 
Beskrivning av ärendet
Slutredovisning för Tegvägen har upprättats då projektet är avslutat efter att kommunens åtagande att anlägga övergångsställe slutfördes under augusti 2018.
Exploatören fick slutbesked oktober 2017. I oktober 2012 vann detaljplanen laga kraft och exploatören har uppfört flerfamiljshus om 25 lägenheter enligt detaljplanen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Slutrapport Tegvägen.pdf

§111 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport inklusive mät- och kart bifogas samt ekonomisk uppföljning för plan och exploatering.
 
Bilagor
Månadsrapport sbf, juni_juli 2018.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Juli.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§111_prot_20180829.pdf (166 kb)

§112 Information och meddelanden

Dnr 2018/SBF 0006
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Information från stadsbyggnadsförvaltningen.
 
Bilagor
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse - Grankning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf

§113 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Delegationsbeslut juli 2018.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§113_prot_20180829.pdf (166 kb)