Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2023-02-09

Sammanträde 2023-02-09

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Ny nationell anhörigstrategi

Dnr: 2022/KS 0176 005

Ärende 1

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anhörigkonsulenten Marika Skarpenhed kommer och fortsätter att gå igenom den nya nationella anhörigstrategin.

2 Återrapportering av de vidtagna åtgärderna utifrån äldreomsorgens brukarundersökning

Dnr: 2023/KS 0059 001

Ärende 2

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Maria Söder kommer och berättar om återrapporteringen av de vidtagna åtgärderna utifrån äldreomsorgens brukarundersökning.

Bilagor
Rapport Fokusgrupp anhöriga 2022.pdf

3 God och nära vård

Ärende 3
Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren projektledare kommer och informerar om projektet god och nära vård och workshop gällande utvecklingsprojekt.

4 Information om vård- och stödsamordnarens roll

Ärende 4

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren informerar om vård- och stödsamordnarens roll samt synpunkter på modell för hur stödet ska ges.

5 Politisk tillsatta i det kommunala pensionärsrådet 2023

Ärende 5 Diarienummer 2022/KS 0332 Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut - Informationen noteras. Beskrivning av ärendet På kommunstyrelsens möte den 6 december 2022 valdes - Anita Mattsson (S) som ordförande och Anki Svensson (M) som ersättare i det kommunala pensionärsrådet för 2023. Bilagor Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 214.pdf Nomineringar till kommunstyrelsens utskott och råd 2023 - uppdaterad 5 december .pdf Pensionärsföreningarnas representanter inom kommunala pensionärsrådet 2023-2026 Ärende 6 Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut - Informationen noteras. Beskrivning av ärendet Personer som har valts som pensionärsrådets representanter för perioden 2023-2026 För PRO har valts följande Ordinarie ledamöter: Anita Hilden Yvonne Morberg Björn Persson Ersättare: Bo Toresson Christina Tallberg Barbro Rådberg SPF har beslutat att val av representanter till kommunala pensionärsrådet sker vid föreningens årsmöte i början av 2023. Nuvarande representanter har kvar sina uppdrag tills dess. Val av vice ordförande samt val av arbetsutskott (beredning) 2023-2026 Ärende 7 Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut 1. Ewa Kardell (SPF) utses till vice ordförande. 2. Ordförande Anita Mattsson (S), Ewa Kardell (SPF) och Anita Hilden (PRO) utses till ledamöter i arbetsutskott (beredning). Beskrivning av ärendet Vice ordförande samt arbetsutskott (beredning) föreslås vid dagens sammanträde.

8 Remissvar på nämnd- och förvaltningsplan ÄON

Dnr: 2023/KS 0037

Ärende 8

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Representanter från pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet beslutar att ställa sig bakom remissvaret.

Beskrivning av ärendet
Remiss på nämnd- och förvaltningsplan för äldre- och omsorgsnämnden. Skrivelsen från pensionärsorganisationerna har överlämnats till äldre- och omsorgsnämnden den 11 januari 2023.

Bilagor
Kommunala pensionärsrådets svar på Nämnd och förvaltningsplan 2023.pdf

9 Information från ordföranden

Dnr: 2023/KS 0033

Ärende 9

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor.
- Bokslut
- Arbete med ny kommunplan och budget för 2024

10 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Dnr: 2023/KS 0034 001

Ärende 10

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor.

11 Nytt vård- och omsorgsboende

Dnr: 2023/KS 0035 001

Ärende 11
Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Information noteras.

Beskrivning av ärendet
- Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende på Bondevägen.

12 Meddelande till KPR 2023

Dnr: 2022/KS 0326 001

Ärende 12

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till pensionärsrådet listas:
- Granskningsplan 2023 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
- Minnesanteckningar från Nestor seniorråd 221125
- Beslut om motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2022-11-21 §93.pdf
meddelandehtml.html
Minnesanteckningar seniorråd_20221125.pdf
Presentation Seniorråd 20221125.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-12-20 § 131.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-12-20 § 131.pdf
meddelandehtml.pdf

13 Övriga frågor

Dnr: 2023/KS 0036 001

Ärende 13

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

§1 Ny nationell anhörigstrategi

Diarienummer 2022/KS 0176 005

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anhörigkonsulenten Marika Skarpenhed kommer och fortsätter att gå igenom den nya nationella anhörigstrategin.

§2 Återrapportering av de vidtagna åtgärderna utifrån äldreomsorgens

Diarienummer 2023/KS 0059 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Maria Söder kommer och berättar om återrapporteringen av de vidtagna åtgärderna utifrån äldreomsorgens brukarundersökning.

Bilagor
Rapport Fokusgrupp anhöriga 2022.pdf

§3 God och nära vård

Diarienummer 2022/KS 0300 010

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Pensionärsorganisationerna bjuds in att inkomma med max fem personer från respektive organisation för att ingå i en brukarreferens gällande "God och nära vård" senast den 22 februari 2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren projektledare kommer och informerar om projektet god och nära vård och workshop gällande utvecklingsprojekt.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att:
1. Informationen noteras.
2. Pensionärsorganisationerna bjuds in att inkomma med max fem personer från respektive organisation för att ingå i en brukarreferens gällande "God och nära vård" senast den 22 februari 2023 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.

Bilagor
Utkast på VSS-modell 20230207.pdf
Projektplan God och nära vård version 3.pdf

§4 Information om vård- och stödsamordnarens roll

Diarienummer 2022/KS 0300 010

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren informerar om vård- och stödsamordnarens roll samt synpunkter på modell för hur stödet ska ges.

§5 Politisk tillsatta i det kommunala pensionärsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0332

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens möte den 6 december 2022 valdes Anita Mattsson som ordförande (S) och Anki Svensson (M) som ersättare i det kommunala pensionärsrådet för 2023.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 214.pdf
Nomineringar till kommunstyrelsens utskott och råd 2023 - uppdaterad 5 december .pdf

§6 Pensionärsföreningarnas representanter inom kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personer som har valts som pensionärsrådets representanter för perioden 2023-2026
För PRO har valts följande
Ordinarie ledamöter:
Anita Hilden
Yvonne Morberg
Björn Persson
Ersättare:
Bo Toresson
Christina Tallberg
Barbro Rådberg

SPF har beslutat att val av representanter till kommunala pensionärsrådet sker vid föreningens årsmöte i början av 2023. Nuvarande representanter har kvar sina uppdrag tills dess.

§7 Val av vice ordförande samt val av arbetsutskott (beredning) 2023-2026

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Ewa Kardell (SPF) utses till vice ordförande.
2. Ordförande Anita Mattsson (S), Ewa Kardell (SPF) och Anita Hilden (PRO) utses till ledamöter i arbetsutskott (beredning).

Beskrivning av ärendet
Vice ordförande samt arbetsutskott (beredning) föreslås vid sammanträdet den 9 februari 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att:
1. Ewa Kardell (SPF) utses till vice ordförande.
2. Ordförande Anita Mattsson (S), Ewa Kardell (SPF) och Anita Hilden (PRO) utses till ledamöter i arbetsutskott (beredning).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.

§8 Remissvar på nämnd- och förvaltningsplan ÄON

Diarienummer 2023/KS 0037

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Representanter från pensionärsorganisationerna ställer sig bakom remissvaret.

Beskrivning av ärendet
Remiss på nämnd- och förvaltningsplan för äldre- och omsorgsnämnden. Skrivelsen från pensionärsorganisationerna har överlämnats till äldre- och omsorgsnämnden den 11 januari 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att: representanter från pensionärsorganisationerna ställer sig bakom remissvaret.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.

Bilagor
Kommunala pensionärsrådets svar på Nämnd och förvaltningsplan 2023.pdf

§9 Information från ordföranden

Diarienummer 2023/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor.
- Bokslut.
- Arbete med ny kommunplan och budget för 2024.

§10 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor:
- Björkbacken.
- Träffpunkter.

§11 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Information noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende på Bondevägen.

§12 Meddelande till KPR 2023

Diarienummer 2022/KS 0326 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till pensionärsrådet listas:
- Granskningsplan 2023 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
- Minnesanteckningar från Nestor seniorråd 221125
- Beslut om motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2022-11-21 §93.pdf
meddelandehtml.html
Minnesanteckningar seniorråd_20221125.pdf
Presentation Seniorråd 20221125.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-12-20 § 131.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-12-20 § 131.pdf
meddelandehtml.pdf

§13 Övriga frågor

Diarienummer 2023/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp:
- Balansskola
- Parkeringsplatser