Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2023-09-14

Sammanträde 2023-09-14

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Presentation om projektet Kommunikativ

Diarienummer 2023/KS 0256 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Mikaela Sjöberg, närvarar och presenterar projektet Kommunikativ.

2 Presentation Utvärdering av Silviahemscertifieringen

Diarienummer 2023/KS 0209 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Maria Söder, socialt ansvarig samordnare, presenterar utvärderingen av silviahemscertifieringen.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 46.pdf
Utvärdering Silviahemscertifieringen 2022.pdf
Utvärdering Silviahemscertifieringen 2022 powerpoint.pdf

3 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor.

4 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende.

5 Presentation om kommunens nya arbetssätt med "ledartröjor" och arbetet för att motverka ofrivillig ensamhet.

Diarienummer 2023/KS 0277 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om kommunens nya arbetssätt med så kallade "ledartröjor" för att komma tillrätta med ofrivillig ensamhet. Deltagare i projektet kommer att bjudas in.

6 KPRs synpunkter inför äldre- och omsorgsnämndens budgetprocess

Diarienummer 2023/KS 0280 003

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Synpunkter på äldre- och omsorgsnämndens budgetprocess kommer att lämnas i en skrivelse senast 4 oktober.

Beskrivning av ärendet
Önskemål från kommunala pensionärsrådets sida om att lämna synpunkter inför äldre- och omsorgsnämndens budgetprocess har framförs. Synpunkterna ska lämnas senast den 4 oktober 2023.

7 Lokalbehovsanalys äldre- och omsorgsnämnden 2024-2036

Diarienummer 2023/KS 0257

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Pensionärsorganisationernas skrivelse godkänns som kommentarer på lokalbehovsanalysen för äldre- och omsorgsnämnden 2023.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har inkommit från pensionärsorganisationerna gällande
lokalbehovsanalysen, skrivelsen är även skickats till äldre- och omsorgsnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden har den 2023-08-28 behandlat ärendet.
Skrivelsen från kommunala pensionärsrådet är reviderad den 2023-08-30 och bifogas som en bilaga i ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalbehovsanalys ÄON 2024-2036.pdf
Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden 2024-2036.pdf
Synpunkter på Lokalbehovsanalys.pdf

8 Information från ordföranden

Diarienummer 2023/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor.

9 Meddelande till KPR 2023

Diarienummer 2022/KS 0326 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till pensionärsrådet listas:
Minnesanteckningar från Regions Stockholms KPR:s samverkan
Reivssionskrivelse: Strategiskt arbetsgivare
Granskningsrapport Sköndalsvillan
Delegationsbeslut föreningsbidrag
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre
Somatiskt dagverksamhet
Revidering av delegationsordning, äldre- och omsorgsnämnden
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2022
Redovisning av pågående uppdrag och motioner äldre- och omsorgsnämnden
Delårsrapport 1 äldre- omsorgsnämnden 2023

Bilagor
Region Stockholm mötesanteckningar.pdf
Rapport - Strategiskt arbetsgivararbete - Tyresö kommun.pdf
Granskningsrapport Sköndalsvillan.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 43.pdf
2023-03-28 Delegationsbeslut föreningsbidrag signerat.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre.pdf
Tjänsteskrivelse Somatisk Dagverksamhet.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning utan ändringmarkeringar.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2022.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på revision om strategiskt arbetsgivararbete.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 48.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-06-19 § 61.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Pågående uppdrag och motioner äldre- och omsorgsnämnden augusti.pdf

10 Övriga frågor

Diarienummer 2023/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp.

§26 Presentation om projektet Kommunikativ

Diarienummer 2023/KS 0256 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Mikaela Sjöberg, verksamhetsutvecklare äldre- och omsorgsförvaltningen, närvarar och presenterar projektet Kommunikativ.

§27 Presentation Utvärdering av Silviahemscertifieringen

Diarienummer 2023/KS 0209 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Maria Söder, socialt ansvarig samordnare, presenterar utvärderingen av silviahemscertifieringen.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 46.pdf
Utvärdering Silviahemscertifieringen 2022.pdf
Utvärdering Silviahemscertifieringen 2022 powerpoint.pdf

§28 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor.

§29 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende.

§30 Presentation om kommunens nya arbetssätt med "ledartröjor" och arbetet för

Diarienummer 2023/KS 0277 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ida Jeng, samordnare vid äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om arbetet som "ledartröjor" gör som en del i arbetet med att komma tillrätta med ofrivillig ensamhet.

§31 KPRs synpunkter inför äldre- och omsorgsnämndens budgetprocess

Diarienummer 2023/KS 0280 003

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Synpunkter inför äldre- och omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsplan kommer att lämnas i en skrivelse senast 4 oktober.

Beskrivning av ärendet
Önskemål från kommunala pensionärsrådets sida om att lämna synpunkter inför äldre- och omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsplan har framförs.
Synpunkterna ska lämnas senast den 4 oktober 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att:
* Synpunkter inför äldre- och omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsplan kommer att lämnas i en skrivelse senast 4 oktober.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.

§32 Lokalbehovsanalys äldre- och omsorgsnämnden 2024-2036

Diarienummer 2023/KS 0257

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Pensionärsorganisationernas skrivelse antas som kommentarer på lokalbehovsanalysen för äldre- och omsorgsnämnden 2023.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har inkommit från pensionärsorganisationerna gällande
lokalbehovsanalysen, skrivelsen har även skickats till äldre- och omsorgsnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden har den 2023-08-28 behandlat ärendet.

Skrivelsen från kommunala pensionärsrådet är reviderad den 2023-08-30 och bifogas som en bilaga i ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att:
* Pensionärsorganisationernas skrivelse antas som kommentarer på lokalbehovsanalysen för äldre- och omsorgsnämnden 2023.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalbehovsanalys ÄON 2024-2036.pdf
Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden 2024-2036.pdf
Synpunkter på Lokalbehovsanalys.pdf

§33 Information från ordföranden

Diarienummer 2023/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande Anita Mattsson (S) informerar om aktuella frågor.

§34 Meddelande till KPR 2023

Diarienummer 2022/KS 0326 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till pensionärsrådet listas:
Minnesanteckningar från Regions Stockholms KPR:s samverkan
Revisionsskrivelse: Strategiskt arbetsgivare
Granskningsrapport Sköndalsvillan
Delegationsbeslut föreningsbidrag
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre
Somatiskt dagverksamhet
Revidering av delegationsordning, äldre- och omsorgsnämnden
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2022
Redovisning av pågående uppdrag och motioner äldre- och omsorgsnämnden
Delårsrapport 1 äldre- omsorgsnämnden 2023

Bilagor
Region Stockholm mötesanteckningar.pdf
Rapport - Strategiskt arbetsgivararbete - Tyresö kommun.pdf
Granskningsrapport Sköndalsvillan.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 43.pdf
2023-03-28 Delegationsbeslut föreningsbidrag signerat.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre.pdf
Tjänsteskrivelse Somatisk Dagverksamhet.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning utan ändringmarkeringar.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2022.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på revision om strategiskt arbetsgivararbete.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 48.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-06-19 § 61.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Pågående uppdrag och motioner äldre- och omsorgsnämnden augusti.pdf

§35 Övriga frågor

Diarienummer 2023/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp.

§36 Avsägelse av Barbro Rådberg

Diarienummer 2023/KS 0294 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Ärendet tas som extraärende.
2. Barbro Rådberg, representant för PRO, avsäger sig sitt uppdrag i kommunala pensionärsrådet.

Beskrivning av ärendet
Barbro Rådberg, representant för PRO, avsäger sig sitt uppdrag i kommunala pensionärsrådet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att:
1. Ärendet tas som extraärende.
2. Barbro Rådberg, representant för PRO, avsäger sig sitt uppdrag i kommunala pensionärsrådet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.