Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2020-10-15

Sammanträde 2020-10-15

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bollmora

§18 Information från ordföranden

Diarienummer 2020/KS 0030

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande i det kommunala pensionärsrådet informerar om aktuella frågor.
• Information om budgetarbete

§19 Avsägelse till det kommunala pensionärsrådet

Diarienummer 2019/KS 0367

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Avsägelsen från Bengt Elander (SPF) godkänns.

Beskrivning av ärendet
Bengt Elander har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare för SPF inom kommunala pensionärsrådet. SPF har inte föreslagit någon ny ersättare.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att avsägelsen från Bengt Elander (SPF) godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

§20 Information om nya besöksrutiner på vård- och omsorgsboenden

Kommunala pensionärsrådets beslut
- informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Shyi Klint informerar om nya rutiner och rekommendationer för besök på vård- och omsorgsboenden.

§21 Nämndplan 2021, Äldre- och omsorgsnämnden

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om pågående arbete med nämndplan för 2021.

§22 Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2020/KS 0031

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef delger aktuell information kring Björkbackens äldrecentrum.

§23 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2020/KS 0032

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor.

• Återkoppling strategidag
• Måldelning
• Statsbidrag
• Brukarundersökning

§24 Sammanträdesplan KPR 2021

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Datum för det kommunala pensionärsrådets sammanträden under 2021 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdatum för det kommunala pensionärsrådet under 2021. Se nedan
Beredning, kl. 13:00:
2021-01-19
2021-02-16
2021-04-20
2021-08-26
2021-10-28

Sammanträde kl. 13:00:
2021-02-02
2021-03-09
2021-05-05
2021-09-09
2021-11-11

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att datum för det kommunala pensionärsrådets sammanträden under 2021 fastställs enligt förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

§25 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Diarienummer 2020/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till kommunala pensionärsrådet listas.

Bilagor
Protokollsutdrag äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 64.pdf
Protokollsutdrag äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 65.pdf
Delårsrapport tertial 2 2020 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering Noga Omsorg.pdf
Bilaga - Noga omsorg handlingsplan lex Sarah.pdf
Minnesanteckningar seniorrådet_20200924.pdf
Bilaga Elin Jakobssons presentation Seniorrådet sep 2020.pdf
bilaga Presentation hälso o sjukvårdsprof säbo.pdf
Preliminär nämndplan 2021 ÄON.pdf
ÄON mål 2.0.pdf

§26 Övriga frågor

Diarienummer 2020/KS 0034

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eventuella övriga frågor behandlas.
• Förvaltningschef, Inger Lundin, Kultur- och fritidsförvaltningen informerar om tillgång till bokningsbara lokaler för föreningsliv.

Nya frågor
• Kommer Tyresö kommun att fungera som remissinstans vid förslag om ny sociallag?
• Hur genomförs och redovisas avvikelserapportering? Görs det någon annan typ av avvikelserapportering förutom Lex Maria eller Lex Sarah?
• Hur arbetas det med att motverka psykisk ohälsa och/eller ofrivillig isolering bland äldre?

Noterat.
Genom förebyggande åtgärder och välfungerande underhåll av gångvägar,
övergångsställen, parkeringar kan man minska risken för olycksfall och halkolyckor. Möjlighet till säkra promenader ger möjlighet till fysisk aktivitet och socialt umgänge vilket i sig kan motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa

Med förebyggande åtgärder tänker man väl fungerande belysning, minimering av hål och ojämnheter, sandning och snöröjning som möjliggör säker gångväg för äldre personer och personer i behov av hjälpmedel Eloge till bibliotekets fina service med hemleveranser till personer inom riskgruppen, sprid information!