Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2024-04-17

Sammanträde 2024-04-17

Datum
Klockan
13:00
Plats
Lindalen

1 Information från stabschef IT och digitalisering

Diarienummer 2024/KS 0127

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Linda Herkommer, Stabschef IT och digitalisering, kommer och presenterar sig och sitt arbete.

2 Information om arbetet med digitalisering och välfärdsteknik

Diarienummer 2024/KS 0147

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mikaela Sjöberg, verksamhetsutvecklare på äldre- och omsorgsförvaltningen, presenterar arbetet med digitalisering och välfärdsteknik.

3 Information från Tyresö kvinno- och tjejjour

Diarienummer 2024/KS 0148

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kvinno- och tjejjour kommer och berättar om äldre kvinnors situation under rubriken "våldet går inte i pension".

4 KPR:s synpunkter på förutsättningar att införa förenklad handläggning av vissa hemtjänstinsatser för äldre

Diarienummer 2024/KS 0130

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Skrivelsen från pensionärsorganisationerna med synpunkter på förvaltningens underlag avseende "förutsättningar att införa förenklad handläggning av vissa hemtjänstinsatser för äldre" antas och överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden inför förenklad handläggning av hemtjänst för äldre personer enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453). Syftet är att göra det enklare för invånarna att ansöka om hemtjänst och erbjuda ökade möjligheter att få inflytande över sina insatser. Ytterligare ett syfte är att förenkla administrationen och frigöra tid för biståndshandläggarna som kan koncentreras på mer komplexa ärenden och uppföljning av kvalitet och nöjdhet.
Förvaltningens förslag innebär att personer, som är 75 år eller äldre kan beviljas hemtjänst i form av serviceinsatser samt trygghetslarm utan individuell behovsprövning. Med serviceinsatser avses städ, tvätt och klädvård, matdistribution, inköp inklusive apoteksärenden.
Alla inom målgruppen för äldreomsorgen kan dessutom alltid ansöka om bistånd och få den individuellt prövad och beslutad enligt 4 kap. 1 § SoL.

Inför ärendets hantering i äldre- och omsorgsnämnden har förvaltningen efterfrågat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Därmed har ett utkast till förvaltningens tjänsteskrivelse delats.


Handlingar är under utarbetande.

5 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2024/KS 0019

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor.

Bland annat informeras om:
* Verksamhetsberättelsen kommenteras
* Beredskapsveckan infaller v. 16
* De politiska uppdragen
* Välfärdsbrottslighet

6 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende.

7 Information från ordföranden

Diarienummer 2024/KS 0020

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande Anita Mattsson (S) informerar om aktuella frågor.

8 Meddelanden till KPR 2024

Diarienummer 2023/KS 0450

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden till kommunala pensionärsrådet redovisas:

* Granskningsrapport, hemtjänst egen regi enhet 2
* Granskningsrapport, hemtjänst kommunal regi enhet 3
* Återrapportering brukarundersökning äldreomsorg 2023
* Äldre- och omsorgsnämndens svar till revisorerna på remissen "Granskning av kvaliteten inom hemtjänsten"
* Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden
* Äldre- och omsorgsnämndens svar på synpunkter på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden
* Äldre- och omsorgsnämndens svar på Motion angående språkkrav för personal inom välfärden
* Äldre- och omsorgsnämndens svar på Motion (SD) om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen
* Minnesanteckningar från Nestor
* Nyhetsbrev vård och omsorg i samverkan i Stockholms län
* Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden
* Verksamhetsberättelsen för kultur- och fritidsnämnden
* Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18 avseende motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 13.pdf
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 2.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 2.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning ÄO.pdf
Analys och åtgärdsplan Krusmyntan.pdf
Analys- Åtgärdsplan Villa Basilika 2023.pdf
Analys- Åtgärdsplan Sköndalsvillan 2023.pdf
Analys- handlingsplan Villa Fornudden 2023.pdf
Analys- handlingsplan Trollängen VoB 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse svar uppföljande granskning kvalitet Htj.pdf
Bilaga med svar - Uppföljande granskning av kvalitén inom hemtjänsten slutlig version.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf
Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf
Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 4.pdf
Motion (M) om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf
Tjänsteskrivelse motionssvar externa utförare av välfärdstjänster till ÄON.pdf
Ordförandeutlåtande.pdf
Centerpartiet Särskilt yttrande ÄON §4 Svar på motion.pdf
3. Omröstningsprotokoll ÄON 2024-01-22 § 4.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 51.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 65.pdf
Yttrande över motion om likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf
Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf
Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 17.pdf
Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden_ÄON.pdf
Ordförande utlåtande gällande språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Omröstningsprotokoll ÄON 2024-02-19 § 17.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 64.pdf
Yttrande över motion om språkkrav .pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 50.pdf
Synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Nyhetsbrev Vård och omsorg i samverkan i Stockholms län.html
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.docx
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf
Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf
Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf
Särskilt yttrande (M) §17.pdf
Minnesanteckningar_Seniorrådet_240223.pdf
PP-bilder_seniorråd_240223.pdf
STEG_240115_ref_grupp_utskick.pdf
presentation-_-sabina-joyau-skr.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 25.pdf
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 3.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 3.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf
Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18.pdf
Bilagor
8 3. Omröstningsprotokoll ÄON 2024-01-22 § 4.pdf (139 kb) 8 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf (121 kb) 8 Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf (255 kb) 8 Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023 (2).pdf (256 kb) 8 Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf (256 kb) 8 Centerpartiet Särskilt yttrande ÄON §4 Svar på motion.pdf (384 kb) 8 Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf (115 kb) 8 Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf (1 126 kb) 8 Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 2.pdf (360 kb) 8 Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 3.pdf (923 kb) 8 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 50.pdf (89 kb) 8 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 51.pdf (91 kb) 8 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf (88 kb) 8 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 64.pdf (103 kb) 8 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 65.pdf (104 kb) 8 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf (87 kb) 8 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18.pdf (116 kb) 8 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf (94 kb) 8 Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf (206 kb) 8 Motion (M) om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf (208 kb) 8 Omröstningsprotokoll ÄON 2024-02-19 § 17.pdf (159 kb) 8 Ordförande utlåtande gällande språkkrav för personal inom välfärden.pdf (30 kb) 8 Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf (26 kb) 8 Ordförandeutlåtande.pdf (36 kb) 8 Synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf (46 kb) 8 Särskilt yttrande (M) §17.pdf (302 kb) 8 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf (142 kb) 8 Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 2.pdf (87 kb) 8 Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 3.pdf (87 kb) 8 Tjänsteskrivelse motionssvar externa utförare av välfärdstjänster till ÄON.pdf (137 kb) 8 Tjänsteskrivelse Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden_ÄON.pdf (151 kb) 8 Tjänsteskrivelse svar uppföljande granskning kvalitet Htj.pdf (87 kb) 8 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf (102 kb) 8 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf (78 kb) 8 Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning ÄO.pdf (75 kb) 8 Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (572 kb) 8 Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf (207 kb) 8 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf (2 643 kb) 8 Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf (898 kb) 8 Yttrande över motion om likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf (141 kb) 8 Yttrande över motion om språkkrav .pdf (121 kb) 8 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 4.pdf (114 kb) 8 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 12.pdf (93 kb) 8 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 13.pdf (94 kb) 8 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf (104 kb) 8 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf (96 kb) 8 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 17.pdf (103 kb) 8 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf (98 kb) 8 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 25.pdf (97 kb)

9 Övriga frågor

Diarienummer 2024/KS 0021

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor till kommunala pensionärsrådet tas upp.

Det informeras om:
* Kommunala pensionärsrådets arbetsordning är under revidering.

§10 Information från stabschef IT och digitalisering

Diarienummer 2024/KS 0127


Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Linda Herkommer, Stabschef IT och digitalisering, kommer och presenterar sig och sitt arbete.

§11 Information om arbetet med digitalisering och välfärdsteknik

Diarienummer 2024/KS 0147


Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mikaela Sjöberg, verksamhetsutvecklare på äldre- och omsorgsförvaltningen, presenterar arbetet med digitalisering och välfärdsteknik.

§12 Information från Tyresö kvinno- och tjejjour

Diarienummer 2024/KS 0148


Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kvinno- och tjejjour kommer och berättar om äldre kvinnors situation under rubriken "våldet går inte i pension".

§13 KPR:s synpunkter på förutsättningar att införa förenklad handläggning av vissa hemtjänstinsatser för äldre

Diarienummer 2024/KS 0130


Kommunala pensionärsrådets beslut
- Skrivelsen från pensionärsorganisationerna med synpunkter på förvaltningens underlag avseende "förutsättningar att införa förenklad handläggning av vissa hemtjänstinsatser för äldre" antas och överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden inför förenklad handläggning av hemtjänst för äldre personer enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453). Syftet är att göra det enklare för invånarna att ansöka om hemtjänst och erbjuda ökade möjligheter att få inflytande över sina insatser. Ytterligare ett syfte är att förenkla administrationen och frigöra tid för biståndshandläggarna som kan koncentreras på mer komplexa ärenden och uppföljning av kvalitet och nöjdhet.
Förvaltningens förslag innebär att personer, som är 75 år eller äldre kan beviljas hemtjänst i form av serviceinsatser samt trygghetslarm utan individuell behovsprövning. Med serviceinsatser avses städ, tvätt och klädvård, matdistribution, inköp inklusive apoteksärenden.
Alla inom målgruppen för äldreomsorgen kan dessutom alltid ansöka om bistånd och få den individuellt prövad och beslutad enligt 4 kap. 1 § SoL.

Inför ärendets hantering i äldre- och omsorgsnämnden har förvaltningen efterfrågat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Därmed har ett utkast till förvaltningens tjänsteskrivelse delats.


Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att:
- Skrivelsen från pensionärsorganisationerna med synpunkter på förvaltningens underlag avseende "förutsättningar att införa förenklad handläggning av vissa hemtjänstinsatser för äldre" antas och överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.


Bilagor
KPR synpunkter på förenklad handläggning.pdf

§14 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2024/KS 0019


Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor. Även Marita Sjögren, verksamhetsutvecklare på äldre- och omsorgsförvaltningen, deltar under del av informationspunkten.


Bland annat informeras om:
- Verksamhetsberättelsen kommenteras
- Beredskapsveckan infaller v. 16
- De politiska uppdragen
- Välfärdsbrottslighet

§15 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001


Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende.

§16 Information från ordföranden

Diarienummer 2024/KS 0020


Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande Anita Mattsson (S) informerar om aktuella frågor.

§17 Meddelanden till KPR 2024

Diarienummer 2023/KS 0450


Kommunala pensionärsrådets beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden till kommunala pensionärsrådet redovisas:


- Granskningsrapport, hemtjänst egen regi enhet 2
- Granskningsrapport, hemtjänst kommunal regi enhet 3
- Återrapportering brukarundersökning äldreomsorg 2023
- Äldre- och omsorgsnämndens svar till revisorerna på remissen "Granskning av kvaliteten inom hemtjänsten"
- Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden
- Äldre- och omsorgsnämndens svar på synpunkter på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden
- Äldre- och omsorgsnämndens svar på Motion angående språkkrav för personal inom välfärden
- Äldre- och omsorgsnämndens svar på Motion (SD) om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen
- Minnesanteckningar från Nestor
- Nyhetsbrev vård och omsorg i samverkan i Stockholms län
- Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden
- Verksamhetsberättelsen för kultur- och fritidsnämnden
- Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18 avseende motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen


Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 13.pdf
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 2.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 2.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning ÄO.pdf
Analys och åtgärdsplan Krusmyntan.pdf
Analys- Åtgärdsplan Villa Basilika 2023.pdf
Analys- Åtgärdsplan Sköndalsvillan 2023.pdf
Analys- handlingsplan Villa Fornudden 2023.pdf
Analys- handlingsplan Trollängen VoB 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse svar uppföljande granskning kvalitet Htj.pdf
Bilaga med svar - Uppföljande granskning av kvalitén inom hemtjänsten slutlig version.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf
Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf
Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 4.pdf
Motion (M) om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf
Tjänsteskrivelse motionssvar externa utförare av välfärdstjänster till ÄON.pdf
Ordförandeutlåtande.pdf
Centerpartiet Särskilt yttrande ÄON §4 Svar på motion.pdf
3. Omröstningsprotokoll ÄON 2024-01-22 § 4.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 51.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 65.pdf
Yttrande över motion om likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf
Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf
Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 17.pdf
Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden_ÄON.pdf
Ordförande utlåtande gällande språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Omröstningsprotokoll ÄON 2024-02-19 § 17.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 64.pdf
Yttrande över motion om språkkrav .pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 50.pdf
Synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Nyhetsbrev Vård och omsorg i samverkan i Stockholms län.html
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.docx
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf
Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf
Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf
Särskilt yttrande (M) §17.pdf
Minnesanteckningar_Seniorrådet_240223.pdf
PP-bilder_seniorråd_240223.pdf
STEG_240115_ref_grupp_utskick.pdf
presentation-_-sabina-joyau-skr.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 25.pdf
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 3.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 3.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf
Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18.pdf

Bilagor
§ 17 3. Omröstningsprotokoll ÄON 2024-01-22 § 4.pdf (139 kb) § 17 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf (121 kb) § 17 Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf (255 kb) § 17 Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023 (2).pdf (256 kb) § 17 Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf (256 kb) § 17 Bilaga med svar - Uppföljande granskning av kvalitén inom hemtjänsten slutlig version.pdf (117 kb) § 17 Centerpartiet Särskilt yttrande ÄON §4 Svar på motion.pdf (384 kb) § 17 Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf (115 kb) § 17 Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf (1 126 kb) § 17 Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 2.pdf (360 kb) § 17 Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 3.pdf (923 kb) § 17 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 50.pdf (89 kb) § 17 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 51.pdf (91 kb) § 17 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf (88 kb) § 17 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 64.pdf (103 kb) § 17 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 65.pdf (104 kb) § 17 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf (87 kb) § 17 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18.pdf (116 kb) § 17 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf (94 kb) § 17 Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf (206 kb) § 17 Motion (M) om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf (208 kb) § 17 Omröstningsprotokoll ÄON 2024-02-19 § 17.pdf (159 kb) § 17 Ordförande utlåtande gällande språkkrav för personal inom välfärden.pdf (30 kb) § 17 Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf (26 kb) § 17 Ordförandeutlåtande.pdf (36 kb) § 17 Synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf (46 kb) § 17 Särskilt yttrande (M) §17.pdf (302 kb) § 17 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf (142 kb) § 17 Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 2.pdf (87 kb) § 17 Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 3.pdf (87 kb) § 17 Tjänsteskrivelse motionssvar externa utförare av välfärdstjänster till ÄON.pdf (137 kb) § 17 Tjänsteskrivelse Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden_ÄON.pdf (151 kb) § 17 Tjänsteskrivelse svar uppföljande granskning kvalitet Htj.pdf (87 kb) § 17 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf (102 kb) § 17 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf (78 kb) § 17 Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning ÄO.pdf (75 kb) § 17 Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (572 kb) § 17 Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf (207 kb) § 17 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf (2 643 kb) § 17 Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf (898 kb) § 17 Yttrande över motion om likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf (141 kb) § 17 Yttrande över motion om språkkrav .pdf (121 kb) § 17 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 4.pdf (114 kb) § 17 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 12.pdf (93 kb) § 17 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 13.pdf (94 kb) § 17 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf (104 kb) § 17 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf (96 kb) § 17 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 17.pdf (103 kb) § 17 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf (98 kb) § 17 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 25.pdf (97 kb)

§18 Övriga frågor

Diarienummer 2024/KS 0021


Kommunala pensionärsrådets beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor till kommunala pensionärsrådet tas upp.


Det informeras om:
- Kommunala pensionärsrådets arbetsordning är under revidering.