Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2006-03-29

Sammanträde 2006-03-29

Datum
Klockan
Plats

4 Markanvisningstävling för Strandängarna i Tyresö strand

5 Beslut om samråd för förslag till detaljplan för kv Trädgårdsbruket (fd Kumla handelsträdgård)

6 Uppdrag utarbeta programförslag för utveckling av Tyresö centrum

7 LÄSK-rapport (Lindalen – Älta – Skrubba)

8 Planeringsbokslut för år 2005

9 Redovisning av pågående planarbeten (planproritering)

10 Redovisning av belysning på Brevikshalvön

Mötesinformation

 

§4 Markanvisningstävling för Strandängarna i Tyresö strand

Planberedningens beslut

1. Programmet för markanvisningstävlan godkänns.

2. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra markanvisningstävlan.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) och Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att avslå ändringsyrkande 1. Mikael Gustafsson (v) lämnar en skriftlig reservation.

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig skriftligen mot beslutet att avslå ändringsyrkande 2.

Ärendebeskrivning

Peter Hellsten från utvecklingsförvaltningen redovisar förslaget till markanvisningsförslag för Strandängarna i Tyresö kommun.

Tyresö kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus inom området Strandängarna. Tävlingsområdet är uppdelat i ett utbyggnadsområde på ca 75 000 kvm och ett grönområde på ca 93 000 kvm.

Tävlingen är öppen för alla och består av två delar. Den första delen består i att utforma och bygga ett attraktivt flerbostadshusområde med sjökontakt. Den andra delen består i att föreslå utformning, innehåll och användning av ett till det nya bostadsområdet direktangränsande strand- och grönområde, där det gäller att så långt möjligt tillgodose olika intressens behov. Utbyggnaden och iordningställandet av grönområdet ansvarar kommunen för.

Tävlingsförslagen ska utformas i enlighet med beskrivningsprogrammet. Vinnande tävlingsförslag kommer att ligga till grund för kommande detaljplaneläggning.

Kommunen kommer att upprätta ett markanvisningsavtal med den entreprenör vars förslag utses som vinnare. Överlåtelsepriset för marken är bestämd till ett fast pris som framgår av markanvisningsavtalet.

Markanvisningstävlingen är i första hand anordnad för att få fram förslag på en attraktiv utformning av hela tävlingsområdet. Bostadsområdet och grönområdet ska ses som en helhet samtidigt som den privata sfären är klart åtskild från den offentliga.

Utformningen av området som helhet utgör det viktigaste bedömningskriteriet för tävlingen.

Utvärderingsgrupp

Inkomna tävlingsförslag kommer att bedömas av en grupp tjänstemän inom kommunen bestående av: Peter Hellsten, Sara Kopparberg, Anders Lind, Lena Dahlstedt, Åke Skoglund och Göran Bardun.

Till ärendet hörande handlingar

Markanvisningstävling Strandängarna i Tyresö Strand

Bilaga A förutsättningar Markanvisningstävling - Strandängarna i Tyresö

Utkast till Markanvisningsavtal för Område vid Strandängarna

Ordförandeutlåtande

Avsikten med markanvisningstävligen är att skapa ett nytt bostadsområde med en stark knytning till havet. Det innebär att områdets utformning och material ska samspela med skärgårdskaraktärens inslag av klippor, sand, strandäng, skog och hav. Området ska samtidigt upplevas som varierande, spännande och gärna "sticka ut från mängden". Samtidigt är det viktig att byggnaderna är anpassade till närmiljön både till skala, materialval och form.

Min förhoppning är att vi ska få in intressanta och djärva förslag för utveckling av ett nytt, modernt, tryggt och trivsamt bostadsområde.

Förslagen kommer att utvärderas av utvärderingsgruppen som föreslår ett vinnande förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer därefter att besluta om vilket förslag som vinner tävlingen.

Mot denna bakgrund föreslår jag att planberedningen godkänner föreliggande förslag till program till markanvisningstävlan och ger miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra markanvisningstävlingen för Strandängarna.

Ändringsyrkanden

1. Mikael Gustafsson (v) yrkar med instämmande av Anders Bergérus (s-gruppen) att programmet för markanvisningstävlan kompletteras med tydliga skrivningar som gäller krav på att området ska bebyggas med hyreslägenheter.

2. Mikael Gustafsson (v) yrkar att programmet för markanvisningstävlan tydligt uppmuntrar uppvärmningssystem som är ekologiskt hållbart i enlighet med de krav kommunen ställer i samband med uppförande av

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på ändringsyrkande 1 och finner att planberedningen har avslagit ändringsyrkande 1.

Ordföranden ställer därefter proposition på ändringsyrkande 2 och finner att planberedningen har avslagit ändringsyrkande 2.

Slutligen ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att planberedning har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

____


§5 LÄSK-rapport (Lindalen – Älta – Skrubba)

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Dagslägesrapport om samverkan mellan Vägverket, Stockholms stad, Nacka kommun och Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____

§6 Beslut om samråd för förslag till detaljplan för kv Trädgårdsbruket (fd Kumla handelsträdgård)

§7 Uppdrag utarbeta programförslag för utveckling av Tyresö centrum

Planberedningens beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett programförslag för utveckling av Tyresö centrum.

2. Programmet skall fungera som underlag för kommande detaljplaner.

Ärendebeskrivning

Tyresö centrum har sedan det byggdes på 60-talet kontinuerligt förändrats och kompletteras. I dag är det stor konkurrens om de sista tillgängliga markområdena, samtidigt som de olika tillägg som gjorts under åren sammantaget gett ett rätt spretigt resultat med vissa inbyggda brister. Inför aktuella diskussioner om centrumutveckling och förtätning finns ett stort behov av att ta ett helhetsgrepp och se över Tyresö centrum i ett större perspektiv för att ge bästa möjliga förutsättningar för ett attraktivt centrum i framtiden.

Programmet kommer i första hand att fokusera på utgångspunkter och mål för kommande planarbeten och ska innehålla en noggrann probleminventering.

Till ärendet hörande handling:

Start PM Program för förnyelse av Tyresö centrum

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar att ge miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett programförslag för utveckling av Tyresö centrum.

Avsikten är att programmet skall fungera som underlag för kommande detaljplaner.

____

§8 Planeringsbokslut för år 2005

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en sammanställning av planarbetet (planeringsbokslut) för år 2005 (aktbilaga).

Ordförandeförslag

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

_____


§9 Redovisning av pågående planarbeten (planproritering)

Planberedningens beslut

1. Redovisningens noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Sara Kopparberg redovisar ärendet (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____


§10 Redovisning av belysning på Brevikshalvön

Planberedningens beslut

1. Ärendet bordläggs.

_____

Ärendebeskrivning

Projekteringingenjör Regina Lindberg, tekniska avdelningen, kommer att redovisar förslag till belysning på Brevikshalvön på nästa sammanträde.