Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-09-26

Sammanträde 2018-09-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen plan 1

1 Uppföljning av förändring av arbetsmetod försörjningsstöd

Dnr 2017/SN 0070 52

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2017-03-29, § 1020 om förändringar i arbetsmetoden för handläggning av ansökningar försörjningsstöd. Från och med 1 juli 2017 görs utbetalning av försörjningsstöd som huvudregel till kvinnan i hushållet. Socialförvaltningens handläggare träffar parterna var för sig vid utredning om försörjningsstöd från och med 1 januari 2018.

Enhetschef Sofia Lidén informerar muntligt om uppföljning och utvärdering av det förändrade arbetssättet.

2 Delårsbokslut 2 för socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/SN 0053 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

3 Rapportering om plan för hur socialnämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.

Dnr 2018/SN 0021 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

4 Utredning av ekonomiska förutsättningar för att inrätta en familjecentral i Tyresö kommun

Dnr 2017/SN 0087 52

Socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.

2. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka extern finansiering av ett flerårsprojekt med en familjecentral i Granängsringen. Projektet ska kunna utvärderas på vetenskaplig grund, gärna i samarbete med högskolan.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har under 2017 utrett förutsättningar för att starta en familjecentral i kommunen. Det framgick då att en familjecentral inte kan startas inom ramen för befintliga resurser. På sammanträde den 27 december 2017 gavs socialförvaltningen i uppdrag att utreda specifika förutsättningar för att inrätta en familjecentral och uppskatta vilka ekonomiska resurser som skulle behövas för att inrätta en sådan.

Socialförvaltningens utredning visar att den nuvarande öppna förskolan är välfungerande och mycket välbesökt, varför en ny verksamhet kan komplettera denna. Då krävs såväl organisatorisk som ekonomisk samordning med barn- och utbildningsförvaltningen. Samlokalisering med landstingets verksamheter kan dock vara svår att få till.

En grov uppskattning av initiala och löpande kostnader inför en eventuell uppstart av familjecentral har gjorts. Kalkylen förutsätter att familjecentralen inte har en gemensam budget, utan att varje part har sin ekonomiska tillhörighet i respektive organisation. Uppskattningen beräknar de initiala kostnaderna till omkring en halv miljon kronor, medan de löpande kostnaderna bedöms ligga på närmare fyra miljoner kronor per år.

Bilagor
Utredning av ekonomiska förutsättningar för att inrätta en familjecentral i Tyresö.pdf
Bilaga Budgetkalkyl familjecentral 2018-08-30.pdf

5 Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län KSL/14/0057-116 *

Dnr 2018/SN 0140 50

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län antas inte.

Beskrivning av ärendet
Storsthlm har arbetat fram ett förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är framförallt att underlätta flyttning mellan kommunerna i länet för personer av behov av särskilt boende och att kommunerna ska kunna möta behov av boendeplatser och minska den ekonomiska risken för kommunerna att starta nya boenden. Storsthlms styrelse har rekommenderat kommunerna att anta överenskommelsen som börjar gälla den 1 januari 2019.

Socialförvaltningen bedömer att förutsättningarna i dagsläget inte är de rätta för en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i länet. Förvaltningen föreslår att överenskommelsen inte ska antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ö-kommelse bibehållet kostnadsansvar säbo.pdf
Bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boenderek.pdf

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2018/SN 0084 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 30 juni 2018 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - statistik.doc.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.

Socialutskottet 2018-06-26, 2018-07-25 (extra sammanträde), 2018-08-21.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut augusti.docx.pdf

8 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista sept.docx.pdf

9 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden september listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden september.docx.pdf
Beslut från IVO angående tillsyn av ej verkställda beslut enligt SoL.pdf
Beslut från Justitiekanslern, JK 18-08-24.pdf
Cirkulär 18022 kostnadsutjämn LSS.pdf
Hemställan Socialstyrelsen 19 juli 2018.pdf
Tyresö kommun svar på Socialstyrelsens hemställan om information med anledning av höga vädertemperaturer.pdf
Meddelandeblad juni 2018.pdf
Uppföljningsrapport boendestöd i kommunal regi.pdf
Uppföljningsrapport Hästskons stöd- och boendeenhet.pdf
Uppföljningsrapport Krusmyntans vård- och omsorgsboende 2018.pdf
Revisionsskrivelse - Grankning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-06-14 § 62.pdf
SN sökta statsbidrag 2018 uppdaterad 2018-08-30.pdf

§1058 Uppföljning av förändring av arbetsmetod försörjningsstöd

Dnr 2017/SN 0070 52
 
Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2017-03-29, § 1020 om förändringar i arbetsmetoden för handläggning av ansökningar försörjningsstöd. Från och med 1 juli 2017 görs utbetalning av försörjningsstöd som huvudregel till kvinnan i hushållet. Socialförvaltningens handläggare träffar parterna var för sig vid utredning om försörjningsstöd från och med 1 januari 2018.
 
Enhetschef Sofia Lidén informerar muntligt om uppföljning och utvärdering av det förändrade arbetssättet.
Beslut/Protokollsutdrag
§1058_prot_20180926.pdf (110 kb)

§1059 Delårsbokslut 2 för socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/SN 0053 10
 
Socialnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 för år 2018 för socialnämndens verksamheter med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande miljöpartisternas räkning (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari till och med augusti år 2018 för socialnämndens respektive verksamhetsområde.
Rapporterna innehåller förutom ekonomiskt resultat en prognosför helåret 2018, uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 socialnämnden.pdf
T2 Vo 03 IFO.docx.pdf
T2 Vo 04 FO.docx.pdf
T2 Vo 05 ÄO.docx.pdf
Särskilt yttrande (S)
Särskilt yttrande (MP)

§1060 Återrapportering gällande plan för hållbar ekonomi för socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/SN 0021 10
 
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens uppdaterade plan med fokusområden för att nå budget i balans godkänns.
2. Planen överlämnas till kommunstyrelsen
3. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande miljöpartisternas räkning (bilaga)
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans för nämndens verksamhetsområden. Till dess att planen är genomförd ska socialnämnden kvartalsvis återrapportera planen till kommunstyrelsen.
 
Socialförvaltningen har därför tagit fram en ekonomisk handlingsplan med fokusområden för att nå budget i balans. Planen som nu uppdaterats innehåller åtgärder för både myndighet och utförarverksamhet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering plan för hållbar ekonomi.pdf
Ekonomisk plan Socialförvaltningen 2018 och framåt.pdf
Särskilt yttrande (S)
Särskilt yttrande (MP)

§1061 Utredning av ekonomiska förutsättningar för att inrätta en familjecentral i Tyresö kommun

Dnr 2017/SN 0087 52
 
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka extern finansiering av ett flerårsprojekt med en familjecentral i Granängsringen. Projektet ska kunna utvärderas på vetenskaplig grund, gärna i samarbete med högskolan.
 
Röstförklaring
Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Peter Söderlund (MP) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande miljöpartisternas räkning (bilaga)
 
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har under 2017 utrett förutsättningar för att starta en familjecentral i kommunen. Det framgick då att en familjecentral inte kan startas inom ramen för befintliga resurser. På sammanträde den 27 december 2017 gavs socialförvaltningen i uppdrag att utreda specifika förutsättningar för att inrätta en familjecentral och uppskatta vilka ekonomiska resurser som skulle behövas för att inrätta en sådan.
 
Socialförvaltningens utredning visar att den nuvarande öppna förskolan är välfungerande och mycket välbesökt, varför en ny verksamhet kan komplettera denna. Då krävs såväl organisatorisk som ekonomisk samordning med barn- och utbildningsförvaltningen. Samlokalisering med landstingets verksamheter kan dock vara svår att få till.
 
En grov uppskattning av initiala och löpande kostnader inför en eventuell uppstart av familjecentral har gjorts. Kalkylen förutsätter att familjecentralen inte har en gemensam budget, utan att varje part har sin ekonomiska tillhörighet i respektive organisation. Uppskattningen beräknar de initiala kostnaderna till omkring en halv miljon kronor, medan de löpande kostnaderna bedöms ligga på närmare fyra miljoner kronor per år.
 
Bilagor
Utredning av ekonomiska förutsättningar för att inrätta en familjecentral i Tyresö.pdf
Bilaga Budgetkalkyl familjecentral 2018-08-30.pdf
Röstförklaring (S)
Röstförklaring (MP)

§1062 Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län

Dnr 2018/SN 0140 50
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län antas inte.
 
Beskrivning av ärendet
Storsthlm har arbetat fram ett förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är framförallt att underlätta flyttning mellan kommunerna i länet för personer av behov av särskilt boende och att kommunerna ska kunna möta behov av boendeplatser och minska den ekonomiska risken för kommunerna att starta nya boenden. Storsthlms styrelse har rekommenderat kommunerna att anta överenskommelsen som börjar gälla den 1 januari 2019.
 
Socialförvaltningen bedömer att förutsättningarna i dagsläget inte är de rätta för en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i länet. Förvaltningen föreslår att överenskommelsen inte ska antas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ö-kommelse bibehållet kostnadsansvar säbo.pdf
Bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boenderek.pdf

§1063 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2018/SN 0084 006
 
Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 30 juni 2018 redovisas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning  - statistik.doc.pdf

§1064 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003
 
Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.
 
Socialutskottet 2018-06-26, 2018-07-25 (extra sammanträde), 2018-08-21.
 
Bilagor
Bilaga delegationsbeslut augusti.docx.pdf

§1065 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001
 
Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
 
Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.
 
Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista sept.docx.pdf

§1066 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001
 
Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden september listas i bifogad rapport.
 
Bilagor
Socialnämndens meddelanden september.docx.pdf
Beslut från IVO angående tillsyn av ej verkställda beslut enligt SoL.pdf
Beslut från Justitiekanslern, JK 18-08-24.pdf
Cirkulär 18022 kostnadsutjämn LSS.pdf
Hemställan Socialstyrelsen 19 juli 2018.pdf
Tyresö kommun svar på Socialstyrelsens hemställan om information med anledning av höga vädertemperaturer.pdf
Meddelandeblad juni 2018.pdf
Uppföljningsrapport boendestöd i kommunal regi.pdf
Uppföljningsrapport Hästskons stöd- och boendeenhet.pdf
Uppföljningsrapport Krusmyntans vård- och omsorgsboende 2018.pdf
Revisionsskrivelse - Grankning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-06-14 § 62.pdf
SN sökta statsbidrag 2018 uppdaterad 2018-08-30.pdf