Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-03-19

Sammanträde 2008-03-19

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1022 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2007

1023 Socialtjänstplan – Beredskapsplan för socialförvaltningen

1024 Plan för förebyggande av olyckor inom socialförvaltningen

1025 Ekonomiskt rapport per februari 2008 och prognos för året

1027 Yttrande över betänkande Bo för att leva

1028 Yttrande angående ansökan om tillstånd för äldreboendet Krusmyntan

1029 Information om sjukfrånvaron

1030 Anmälan av delegationsbeslut

1031 Anmälningar och meddelanden

Mötesinformation

 

§1022 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2007

Dnr: 38/08-012

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar i ärendet verksamhetsberättelse och bokslut för år 2007, vilket redovisar ett överskott netto med 0,2 miljoner. Överskottet motsvarar 0 procent av socialnämndens nettobudget på 442,1 miljoner.

En god kvalitet har kunnat hållas i verksamheten. Mål och åtaganden för nämnden är i stort uppfyllda.

Enheternas verksamhetsberättelser redovisas och överlämnas vid nämndens sammanträde för kännedom.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2007.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1023 Socialtjänstplan – Beredskapsplan för socialförvaltningen

Dnr: 34/08-161

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens beredskapsplan är en del av den totala beredskapsplaneringen i kommunen. Förvaltningens plan utgår från svåra påfrestningar på samhället under fredstid. Planeringen avser situationer som drabbar hela, eller delar av befolkningen. Den senaste planen från 2000 är nu reviderad och anpassad till nuvarande direktiv och organisation.

Verksamhetsavdelningarnas uppgift är i första hand att ansvara för sin målgrupp. Förvaltningens totala resurser måste dock omfördelas efter behov, och över avdelningsgränser, så att resurserna koncentreras dit där de bäst behövs.

Av verksamhetsavdelningarnas prioriteringslistor ska framgå vilka verksamheter som upprätthålls helt, utförs i begränsad omfattning eller inte utförs alls vid kris.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden antar beredskapsplanen

 2. Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera planen årligen och vid behov återkomma till nämnden i ärendet.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1024 Plan för förebyggande av olyckor inom socialförvaltningen

Dnr: 35/08-700

Ärendebeskrivning

Enligt Lagen om skydd mot olyckor och Säkerhets- och Beredskapsplanen Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-09-13 är kommunens uppgifter bl.a. att verka för en trygg och säker kommun och att förebygga olyckor. Varje förvaltning ska arbeta fram en handlingsplan för förebyggande av olyckor inom sin verksamhet.

Socialförvaltningens handlingsplan har utarbetats gemensamt med verksamhetsavdelningarna. Planen föreslås följas upp årligen i samband med redovisningen av internkontrollplanen.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden antar plan för förebyggande av olyckor inom socialförvaltningen.

 2. Planen följs upp årligen i samband med redovisning av internkontrollplanen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1025 Ekonomisk rapport per februari 2008 och prognos för året

Dnr: 41/08-042

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning tom februari.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 1,5 mnkr.

Underskottet på 1,5 mnkr hänförs till fortsatt ökning av placeringar inom individ- och familjeomsorgens verksamheter för barn och ungdomar. En prognos efter två månader är osäker och förvaltningen återkommer i mars med åtgärdsförslag

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1026 Internkontrollplan 2008

Dnr: 42/08-049

Ärendebeskrivning

Förvaltningens förslag till internkontrollplan i ärendet avser 2008. Av planen framgår vilka kontrollåtgärder som ska vidtas, hur kontrollen ska genomföras och vem som är ansvarig.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden godkänner internkontrollplanen för år 2008.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1027 Yttrande över betänkandet Bo för att leva

Dnr:43/08-739

Ärendebeskrivning

Betänkandet Bo för att leva från Äldreboendedelegationen är ett delbetänkande i fråga om äldres boende. Betänkandet är ett diskussionsunderlag. Förslagen tas upp i slutbetänkandet som kommer i december 2008.

Socialförvaltningen är positiv till att frågan om äldres boende lyfts upp och diskuteras. Flera alternativa boendeformer med olika utformning ska finnas för äldre, samt stimulansåtgärder för att öka tillgängligheten i befintliga bostäder. I betänkandet föreslås en ny boendeform, trygghetsbostäder, vilket vi ställer oss mycket positiva till. Trygghetsbostäder ska kunna erhållas utan biståndsbeslut och kriterier bör fastställas av varje enskild kommun. Åtagandet om trygghetsbostäder bör vara frivilligt för kommunerna enligt alternativ B.

Trygghetsbostäder bör kunna efterfrågas även av dem som inte är resursstarka, vilket kan underlättas av möjligheter till subvention av vissa insatser och mer förmånliga regler för bostadstillägg i enlighet med överväganden i betänkandet.

Förslag till beslut

 1. Socialnämnden antar förvaltningens yttrande att överlämnas till kommunstyrelsen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

Det antecknas på begäran av Mathias Tegnér (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet utan hänvisar till kommande beslut i kommunstyrelsen.

__________

§1028 Yttrande angående ansökan om tillstånd för äldreboendet Krusmyntan

Dnr:44/08-090

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har givit socialnämnden möjlighet att lämna yttrande över ansökan om tillstånd för enskild verksamhet vid äldreboendet Krusmyntan.

Förvaltningens bedömning är att verksamheten på Krusmyntans äldreboende kommer att uppfylla kommunens krav på god kvalitet och säkerhet och föreslår att socialnämnden tillstyrker att tillstånd medges.

Förslag till beslut

 1. Socialnämnden tillstyrker att Länsstyrelsen medger tillstånd för Carema Omsorg AB att bedriva verksamhet vid äldreboendet Krusmyntan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1029 Information om sjukfrånvaron

Dnr: 45/08-027

Personalkontoret sammanställer månadsvis sjukfrånvaron per förvaltning, rullande 12 månader. Vidare redovisas månadsutfall varje månad fr.o.m. januari 2008.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1030 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 7/08-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2008-02-06, 2008-02-26

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

________

§1031 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 7-11/08 (bilagor)

- Meddelandeblad. Ytterliggare medel till varaktigt stöd för anhöriga (bilaga)

- Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4, år 2007

- Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2007

- Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2007

- Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2007

- Hälso- och sjukvård – Lägesrapport 2007

Tyresö kommun – Socialförvaltningen

- Svar på tillsynsmeddelande till arbetsmiljöverket AIST 2008/323 (bilaga)

Samrådsgruppen i Tyresö

- Minnesanteckningar 2008-02-21

Kommunala handikapprådet

- Sammanträdesprotokoll 2008-02-06

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2008-02-07

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1032 Information

- Anna Steele Karlström berättar om invigningen av Villa Victoria den 18 mars.

- Inbjudan till Öppet hus på resursenheten den 4 april kl 13-15 delas ut vid sammanträdet.

Anita Brynje

- Informerar om utarbetade rutiner för socialförvaltningens besökare i servicecenter.

Catarina Stavenberg

- På uppdrag av kommunchefen har förmedlingsregler för seniorbostäder setts över. Beslut i KS 25/3. Köförmedlingen kommer att flyttas från Tyresö bostäder AB till servicecenter. Förslaget innebär bibehållande av åldersgränsen 75 år men med förtydligande att kötid räknas från 65 år samt att de som fyllt 90 år får förtur regelmässigt.

- Kostekonomen Eva Dalke har anställts på socialförvaltningen för att se över all produktion kost inom äldreomsorgen.

________